Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0821(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0099/2008

Testi mressqa :

A6-0099/2008

Dibattiti :

PV 21/04/2008 - 16
CRE 21/04/2008 - 16

Votazzjonijiet :

PV 22/04/2008 - 5.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0128

Testi adottati
PDF 424kWORD 91k
It-Tlieta, 22 ta' April 2008 - Strasburgu
Titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali *
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2008 dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/.../ĠAI dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja (11563/2007 u 11045/1/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 34(2)(c) tat-Trattat ta' l-UE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat ta' l-UE, li b'konformità miegħu l-Kunsill ikkonsulta mal-Parlament (C6-0409/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 u l-Artikolu 41(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0099/2008),

1.  Japprova l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kunsill sabiex konsegwentement ibiddel it-test;

3.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona, biex jagħtu prijorità lil kull proposta futura li temenda d-Deċiżjoni skond id-Dikjarazzjoni Nru 50 rigward l-Artikolu 10 tal-Protokoll dwar id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali li għandhom ikunu annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mat-Trattat dwar it-Tħaddim ta' l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità ta' l-Enerġija Atomika Ewropea;

4.  Hu determinat li jeżamina kull proposta futura bħala proċedura urġenti skond il-proċedura msemmija fil-paragrafu 3 u b'koperazzjoni mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali;

5.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

6.  Jistieden lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja b'mod sustanzjali;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

Test propost mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja   Emenda
Emenda 1
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Premessa 3 a (ġdida)
(3a)  Hu meħtieġ li l-Kunsill jadotta kemm jista' jkun malajr id-Deċiżjoni ta' Qafas dwar ċertu drittijiet proċedurali bi proċedimenti kriminali fl-Unjoni Ewropea kollha sabiex jistipula ċerti regoli minimi dwar id-disponibilità ta' assistenza legali għall- individwi fl-Istati Membri.
Emenda 2
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Premessa 3 b (ġdida)
(3b)  Ir-regoli għall-protezzjoni tad-data stipulati fid-Deċiżjoni 2008/.../ ĠAI dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, se jinħolqu fin-nuqqas ta" strument legali tat-tielet pilastru dwar il-protezzjoni tad-data. Meta jiġi approvat, dan l-istrument legali ġenerali għandu japplika għall-qasam kollu tal-koperazzjoni tal-pulizija u tal-ġudikatura fi kwistjonijiet kriminali, dejjem jekk il-livell ta' protezzjoni tad-data tiegħu huwa adegwat u mhux aktar baxx mill-protezzjoni stabbilita fil-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa għall-Protezzjoni ta' l-Individwi fir-rigward ta" l-Ipproċessar ta" Data Personali tat-28 ta" Jannar 1981 u tal-Protokoll addizzjonali tiegħu rigward l-awtoritajiet ta' sorveljanza u l-flussi ta' data transkonfinali tat-8 ta" Novembru 2001.
Emenda 3
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Premessa 3 c (ġdida)
(3c)  Kategoriji speċjali ta" data dwar oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, adeżjoni ma" partit jew trade union, orjentazzjoni sesswali jew saħħa għandhom jiġu pproċessati biss jekk ikun assolutament neċessarju u proporzjonat għall-qafas tal-każ speċifiku u f'konformità ma" salvagwardji speċifiċi.
Emenda 4
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Premessa 3 d (ġdida)
(3d)  Bil-ħsieb li jkun hemm koperazzjoni effiċjenti bejn il-pulizija, għandu jkun possibbli li jitwaqqfu task forces konġunti b'ħeffa u mingħajr burokrazija żejda.
Emenda 5
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Premessa 4 a (ġdida)
(4a)  Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data tad-19 ta' Diċembru 2007,
Emenda 6
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 2 – punt -a (ġdid)
(-a) "data personali" tfisser kull data li jkollha x'taqsam ma" persuna ġuridika identifikata jew identifikabbli ("suġġett tad-data"); persuna identifikabbli hija min jista" jkun identifikat, direttament jew indirettament, partikolarment b'referenza għal numru ta" identità jew għal fattur wieħed speċifiku jew aktar dwar l-identità fiżika, fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali tiegħu;
Emenda 11
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 2 – punt e
(e) "il-parti non-kodifikanti tad-DNA" tfisser reġjuni ta' kromosoma li m'humiex espressi ġenetikament, jiġifieri m'hux magħruf li jipprovdu xi proprjetajiet funzjonali ta' organiżmu;
(e) "il-parti non-kodifikanti tad-DNA" għandha tfisser iż-żoni ta" kromożomi li ma jinkludux espressjoni ġenetika, jiġifieri li mhumiex magħrufa li jipprovdu informazzjoni dwar karatteristiċi ereditarji speċifiċi; minkejja kwalunkwe progress xjentifiku, mhijiex se tingħata aktar informazzjoni mill-parti non-kodifikanti tad-DNA;
Emenda 18
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 3 a (ġdid)
Artikolu 3a
Talbiet rigward persuni liberati jew meħlusa
Bi qbil mal-Kapitoli 3 u 4 ta' din id-Deċiżjoni, f'każ ta' rapport li jaqbel mal-profil tad-DNA jew data dattiloskopika ta" persuni liberati jew meħlusa, dan għandu jkun skambjat biss jekk id-database tkun ċirkoskritta b'mod preċiż u l-kategorija tad-data suġġetta għall-investigazzjoni tkun definita b'mod ċar mil-liġi nazzjonali.
Emenda 19
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a
(a) il-kodiċi ta' l-Istat Membru rikjedenti;
(a) il-kodiċi ta' l-Istat Membru rikjedenti u l-kodiċi ta' l-awtorità nazzjonali konsultattiva;
Emenda 20
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu i
(i) il-poteri li l-uffiċjali u uffiċjali oħra ta' l-Istat(i) Membru(i) li qed jissekonda(w) jistgħu jeżerċitaw fl-Istat Membru ospitanti matul l-operazzjoni;
(i) il-poteri li l-uffiċjali u uffiċjali oħra ta' l-Istat(i) Membru(i) li qed jissekonda(w) jistgħu jeżerċitaw fl-Istat Membru ospitanti matul l-operazzjoni; dawk il-poteri għandhom jinkludu, b'mod partikulari, id-drittijiet ta" sorveljanza, insegwiment attiv, arrest u interrogazzjoni;
Emenda 21
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  Aktar dettalji dwar l-implimentazzjoni teknika u amministrattiva tad-Deċiżjoni 2007/.../ĠAI huma stabbiliti fl-Anness għal din id-Deċiżjoni. L-Anness jista' jiġi modifikat mill-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.
1.  Aktar dettalji dwar l-implimentazzjoni teknika u amministrattiva tad-Deċiżjoni 2008/.../ĠAI huma stabbiliti fl-Anness għal din id-Deċiżjoni. L-Anness jista' jiġi modifikat mill-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew bi qbil ma" l-Artikolu 34(2)(c) u ta' l-Artikolu 39(1) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea.
Emenda 22
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 20 – paragrafu 1
1.  Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) tad-Deċiżjoni 2007/…./ĠAI abbażi ta' rapport ta' evalwazzjoni li għandu jkun ibbażat fuq kwestjonarju kif stabbilit fil-Kapitolu 4 ta' l-Anness għal din id-Deċiżjoni.
1.  Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) tad-Deċiżjoni 2008/..../ĠAI abbażi ta' rapport ta' evalwazzjoni li għandu jkun ibbażat fuq kwestjonarju kif stabbilit fil-Kapitolu 4 ta' l-Anness għal din id-Deċiżjoni. L-awtoritajiet indipendenti għall-protezzjoni tad-data ta' kull Stat Membru kkonċernat għandhom ikunu involuti bis-sħiħ fil-proċedura ta' evalwazzjoni stipulata fil-Kapitolu 4 ta' l-Anness ta' din id-Deċiżjoni.
Emenda 23
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 21 – paragrafu 1
1.  Evalwazzjoni ta' l-applikazzjoni amministrattiva, teknika u finanzjarja ta' l-iskambju ta' data skond il-Kapitolu 2 tad-Deċiżjoni 2007/.../ĠAI għandha titwettaq fuq bażi annwali. L-evalwazzjoni għandha tirrigwarda dawk l-Istati Membri li diġà qed japplikaw id-Deċiżjoni 2007/.../ĠAI fiż-żmien ta' l-evalwazzjoni u għandha titwettaq għall-kategoriji tad-data li għalihom beda l-iskambju ta' data fost l-Istati Membri kkonċernati. L-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq rapporti ta' l-Istati Membri rispettivi.
1.  Evalwazzjoni ta' l-applikazzjoni amministrattiva, teknika u finanzjarja ta' l-iskambju ta' data skond il-Kapitolu 2 tad-Deċiżjoni 2008/.../ĠAI għandha titwettaq fuq bażi annwali. Evalwazzjoni bħal din għandha tinkludi analiżi tal-konsegwenzi ta" differenzi f'tekniki u kriterji għall-ġbir u l-ħażna ta" data ta" DNA fl-Istati Membri. L-evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll analiżi tar-riżultati relatati mal-proporzjonalità u l-effettività ta" skambju transkonfinali ta" tipi varji ta" data tad-DNA. L-evalwazzjoni għandha tirrigwarda dawk l-Istati Membri li diġà qed japplikaw id-Deċiżjoni 2008/.../ĠAI fiż-żmien ta' l-evalwazzjoni u għandha titwettaq għall-kategoriji tad-data li għalihom beda l-iskambju ta' data fost l-Istati Membri kkonċernati. L-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq rapporti ta' l-Istati Membri rispettivi.
Emenda 24
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandu jibgħat, fuq bażi regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni, ir-riżultati ta" l-evalwazzjoni ta" l-iskambju tad-data f'forma ta" rapport kif imsemmi fil-Kapitolu 4, punt 2.1 ta" l-Anness ta" din id-Deċiżjoni.
Emenda 25
Inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
Addendum ma" l-Inizjattiva – Kapitolu 1 – punt 1.1 – subparagrafu 3
Regola ta" Inklużjoni:
Regola ta" Inklużjoni:
Il-profili tad-DNA li l-Istati Membri jpoġġu għad-disponibbli għat-tiftix u għat-tqabbil kif ukoll profili tad-DNA mibgħuta għat-tiftix u għat-tqabbil għandhom jinkludu ta" l-inqas 6 loci u jiddependi fuq id-disponibilitá tagħhom, jistgħu jinkludu loci jew pożizzjonijiet vojta oħra (blanks). Il-profili tad-DNA għar-riferenza għandhom jinkludi ta" l-inqas 6 mis-7 ESS/ISSOL loci. Sabiex tiżdied il-preċiżjoni tat-tqabbil tad-DNA, huwa rakkomandat li l-'alleles' kollha disponibbli jinħażnu f"pool ta' data tal-profili tad-DNA li jkun fiha werrej.
Il-profili tad-DNA li l-Istati Membri jpoġġu għad-disponibilità għat-tiftix u għat-tqabbil kif ukoll profili tad-DNA mibgħuta għat-tiftix u għat-tqabbil għandhom jinkludu ta" l-inqas 6 loci u skond id-disponibilità tagħhom, għandhom jinkludu loci addizzjonali jew pożizzjonijiet vojta (blanks). Il-profili tad-DNA għar-riferenza għandhom jinkludu ta" l-inqas 6 mis-7 loci ESS/ISSOL. Sabiex tiżdied il-preċiżjoni tat-tqabbil tad-DNA, l-"alleles" kollha disponibbli għandhom jinħażnu fid-database tal-profili tad-DNA li jkun fiha werrej u jintużaw għat-tiftix u t-tqabbil. Kull Stat Membru għandu jimplimenta, malajr kemm jista' jkun, kwalunkwe ESS ta' loci ġdid adottat mill-UE.
Avviż legali - Politika tal-privatezza