Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0821(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0099/2008

Ingediende teksten :

A6-0099/2008

Debatten :

PV 21/04/2008 - 16
CRE 21/04/2008 - 16

Stemmingen :

PV 22/04/2008 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0128

Aangenomen teksten
PDF 232kWORD 77k
Dinsdag 22 april 2008 - Straatsburg
Grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit *
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2008 over het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/.../JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland (11563/2007 en 11045/1/2007),

–   gelet op artikel 34, lid 2, onder c), van het EU­Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1, van het EU­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0409/2007),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 en artikel 41, lid 4, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0099/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Raad de tekst van het initiatief dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad en de Commissie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon prioriteit te geven aan elk toekomstig voorstel tot wijziging van het besluit in overeenstemming met verklaring nr. 50 ad artikel 10 van het protocol betreffende de overgangsbepalingen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

4.   is vastbesloten dergelijke toekomstige voorstellen via de urgentieprocedure te behandelen overeenkomstig de in lid 3 bedoelde procedure en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen;

5.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

6.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland;

7.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van de Bondsrepubliek Duitsland.

Door de Bondsrepubliek Duitsland voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Het is noodzakelijk dat de Raad het kaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie zo spoedig mogelijk aanneemt om bepaalde minimumvoorschriften vast te leggen inzake de beschikbaarheid van rechtsbijstand aan burgers in de lidstaten.
Amendement 2
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Overweging 3 ter (nieuw)
(3 ter)  De in Besluit 2008/.../JBZ vastgestelde gegevensbeschermingsregels inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, moeten, zonder een adequaat rechtsinstrument inzake gegevensbescherming in het kader van de derde pijler, worden gecreëerd. Eenmaal goedgekeurd moet dit algemene rechtsinstrument worden toegepast op het gehele terrein van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op voorwaarde dat het niveau van gegevensbescherming adequaat is en in geen geval lager is dan het niveau als bedoeld in de overeenkomst van de Raad van Europa van 28 januari 1981 inzake de bescherming van personen bij de automatische verwerking van persoonsgegevens en het bijbehorende aanvullende protocol van 8 november 2001 betreffende toezichthoudende instanties en grensoverschrijdende gegevensstromen.
Amendement 3
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Overweging 3 quater (nieuw)
(3 quater)  Bijzondere categorieën gegevens betreffende ras of etnische herkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van partijen of vakbonden, seksuele geaardheid of gezondheid mogen uitsluitend worden verwerkt indien dit absoluut noodzakelijk is en evenredig met het oog op een bepaalde zaak, en indien specifieke waarborgen worden geboden.
Amendement 4
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Overweging 3 quinquies (nieuw)
(3 quinquies)  Met het oog op een efficiënte politiële samenwerking moet het mogelijk zijn met spoed, en zonder bureaucratische belemmeringen gezamenlijke politieteams op te richten.
Amendement 5
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  De in dit besluit bedoelde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 19 december 2007.
Amendement 6
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 2 – letter -a (nieuw)
(-a) "persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna "betrokkene" te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
Amendement 11
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 2 – letter e
(e) "niet-coderende gedeelte van DNA": chromosoomgebieden die geen genetische uitdrukking bevatten , d.w.z. waarvan niet bekend is dat zij voorzien in functionele eigenschappen van een organisme;
(e) "niet-gecodeerde DNA-deel": chromosoomsectoren die geen genetische uitdrukking bevatten, d.w.z. waarvan niet bekend is dat zij gegevens verstrekken over specifieke erfelijke eigenschappen; ongeacht de vooruitgang van de wetenschap wordt niet meer informatie uit het niet-gecodeerde DNA-deel vrijgegeven.
Amendement 18
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 3 bis (nieuw)
Artikel 3 bis
Verzoeken betreffende vrijgesproken of van rechtsvervolging ontslagen personen
Overeenkomstig de hoofdstukken 3 en 4 van het onderhavige besluit worden matchberichten over het DNA-profiel of de dactyloscopische gegevens van personen die zijn vrijgesproken of van rechtsvervolging ontslagen alleen uitgewisseld indien de databank nauwkeurig is omschreven en de categorie aan het onderzoek onderworpen gegevens duidelijk in de nationale wet is gedefinieerd.
Amendement 19
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 8 – lid 1 – letter a
(a) de lidstaatcode van de verzoekende lidstaat;
(a) de lidstaatcode van de verzoekende lidstaat en de code van de nationale autoriteit die overgaat tot raadpleging;
Amendement 20
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 17 – lid 3 – letter i
(i) de bevoegdheden die ambtenaren en ander overheidspersoneel van de zendstaat(staten) in de gastlidstaat mogen uitoefenen gedurende de operatie;
(i) de bevoegdheden die ambtenaren en ander overheidspersoneel van de zendstaat(staten) in de gastlidstaat mogen uitoefenen gedurende de operatie; tot deze bevoegdheden behoort in het bijzonder het recht van observatie, achtervolging, arrestatie en verhoor;
Amendement 21
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 18 – lid 1
1.  Verdere bijzonderheden betreffende de technische en administratieve uitvoering van Besluit 2007/…/JBZ staan in de bijlage. De bijlage kan door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden gewijzigd.
1.  Verdere bijzonderheden betreffende de technische en administratieve uitvoering van Besluit 2008/…/JBZ staan in de bijlage. De bijlage kan door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden gewijzigd, na raadpleging van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 34, lid 2, letter c) en artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
Amendement 22
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 20 – lid 1
1.  De Raad neemt het in artikel 25, lid 2, van Besluit 2007/.../JBZ bedoelde besluit op basis van een evaluatieverslag dat is opgesteld aan de hand van een vragenlijst, zoals aangegeven in hoofdstuk 4 van de bijlage.
1.  De Raad neemt het in artikel 25, lid 2, van Besluit 2008/.../JBZ bedoelde besluit op basis van een evaluatieverslag dat is opgesteld aan de hand van een vragenlijst, zoals aangegeven in hoofdstuk 4 van de bijlage. De onafhankelijke gegevensbeschermingsinstanties van de betrokken lidstaat/lidstaten worden volledig betrokken bij de evaluatieprocedure als bedoeld in hoofdstuk 4 van de bijlage bij dit besluit.
Amendement 23
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 21 – lid 1
1.  De evaluatie van de administratieve, technische en financiële toepassing van de gegevensuitwisseling uit hoofde van hoofdstuk 2 van Besluit 2007/.../JBZ geschiedt op jaarbasis. De evaluatie heeft betrekking op de lidstaten die op het tijdstip van de evaluatie Besluit 2007/.../JBZ al toepassen en op de categorieën gegevens waarvoor de uitwisseling tussen deze lidstaten al begonnen is. De evaluatie wordt gebaseerd op verslagen van de betrokken lidstaten.
1.  De evaluatie van de administratieve, technische en financiële toepassing van de gegevensuitwisseling uit hoofde van hoofdstuk 2 van Besluit 2008/.../JBZ geschiedt op jaarbasis. Een dergelijke evaluatie omvat mede een beoordeling van de gevolgen van verschillen in technieken en criteria voor het verzamelen en opslaan van DNA-gegevens in de lidstaten. De evaluatie omvat ook een beoordeling van de resultaten die verband houden met de proportionaliteit en de doeltreffendheid van de grensoverschrijdende uitwisseling van de verschillende soorten DNA-gegevens. De evaluatie heeft betrekking op de lidstaten die op het tijdstip van de evaluatie Besluit 2008/.../JBZ al toepassen en op de categorieën gegevens waarvoor de uitwisseling tussen deze lidstaten al begonnen is. De evaluatie wordt gebaseerd op verslagen van de betrokken lidstaten.
Amendement 24
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Het secretariaat-generaal van de Raad doet het Europees Parlement en de Commissie regelmatig de resultaten toekomen van de evaluatie van de gegevensuitwisseling in de vorm van een verslag als bedoeld in hoofdstuk 4, punt 2, onder 1 van de bijlage bij dit besluit.
Amendement 25
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland
Addendum bij het initiatief – Hoofdstuk 1 – punt 1.1 – alinea 3
Insluitingsregels:
Insluitingsregels:
Wanneer de lidstaten DNA-profielen ter beschikking stellen voor bevragingen of vergelijkingen, of wanneer DNA-profielen voor dat doel worden verzonden, moeten deze ten minste 6 loci bevatten; de DNA-profielen kunnen ook andere loci of blanco's bevatten, voor zover deze beschikbaar zijn. De DNA-persoonsprofielen moeten ten minste 6 van de 7 ESS/ISSOL-loci bevatten. Voor een grotere accuraatheid van de overeenkomsten verdient het aanbeveling alle beschikbare allenen op te slaan in de registratiedatabank van DNA-profielen.
Wanneer de lidstaten DNA-profielen ter beschikking stellen voor bevragingen of vergelijkingen, of wanneer DNA-profielen voor dat doel worden verzonden, moeten deze ten minste 6 loci bevatten; de DNA-profielen moeten ook aanvullende loci of blanco's bevatten, voor zover deze beschikbaar zijn. De DNA-persoonsprofielen moeten ten minste 6 van de 7 ESS/ISSOL-loci bevatten. Voor een grotere accuraatheid van de overeenkomsten moeten alle beschikbare allenen worden opgeslagen in de registratiedatabank van DNA-profielen en voor bevragingen en vergelijkingen worden gebruikt. Nieuw aangenomen ESS-loci moeten zo spoedig als praktisch mogelijk is door de lidstaten worden toegepast.
Juridische mededeling - Privacybeleid