Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0821(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0099/2008

Predkladané texty :

A6-0099/2008

Rozpravy :

PV 21/04/2008 - 16
CRE 21/04/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 22/04/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0128

Prijaté texty
PDF 413kWORD 96k
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg
Cezhraničná spolupráca v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti *
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o podnete Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rozhodnutia Rady o vykonávaní rozhodnutia 2008/.../SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na podnet Spolkovej republiky Nemecko (11563/2007 a 11045/1/2007),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0409/2007),

–   so zreteľom na články 93 a 51 a článok 41 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0099/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený podnet Spolkovej republiky Nemecko;

2.   vyzýva Radu, aby text zodpovedajúco zmenila;

3.   vyzýva Radu a Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy venovali prioritnú pozornosť každému budúcemu návrhu na zmenu a doplnenie rozhodnutia v súlade s vyhlásením č. 50 týkajúcim sa článku 10 Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

4.   je rozhodnutý preskúmať každý takýto budúci návrh naliehavým postupom v súlade s postupom uvedeným v odseku 3 a v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi;

5.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Spolkovej republiky Nemecko;

7.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vláde Spolkovej republiky Nemecko.

Text predložený Spolkovou republikou Nemecko   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Je potrebné, aby Rada čo najskôr prijala rámcové rozhodnutie o určitých procesných právach v trestnom konaní v celej Európskej únii s cieľom ustanoviť určité minimálne pravidlá o dostupnosti právnej pomoci pre jednotlivcov v členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Pravidlá o ochrane údajov stanovené v rozhodnutí 2008/..../SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, sa vytvárajú s ohľadom na neexistenciu primeraného právneho nástroja tretieho piliera týkajúceho sa ochrany údajov. Po svojom prijatí by sa mal tento všeobecný právny nástroj vzťahovať na celú oblasť policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach za predpokladu, že jeho úroveň ochrany údajov je primeraná a v žiadnom prípade nie je nižšia ako ochrana stanovená v dohovore Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981 a v jeho dodatkovom protokole z 8. novembra 2001 týkajúcom sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 c (nové)
(3c)  Osobitné kategórie údajov, ktoré sa týkajú rasového alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženského vyznania alebo filozofického presvedčenia, členstva v strane alebo odboroch, sexuálnej orientácie alebo zdravia, by sa mali spracovať len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné a primerané účelu konkrétneho prípadu a v súlade so špecifickými ochrannými opatreniami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 3 d (nové)
(3d)  Vytváranie spoločných operačných jednotiek na účely efektívnej policajnej spolupráce by malo prebiehať rýchlo a bez zbytočnej byrokracie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 19. decembra 2007.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 2 - písmeno -a (nové)
(-a) "osobné údaje" sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("subjektu údajov"); identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä pomocou odkazu na identifikačné číslo alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jeho alebo jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 2 – písmeno e
e) "nekódujúca časť DNA" znamená chromozómové časti, ktoré sa geneticky neprejavujú, t. j. o ktorých nie je známe, že by zabezpečovali akékoľvek funkčné vlastnosti organizmu;
e) "nekódujúca časť DNA" znamená chromozómové zóny, ktoré neobsahujú genetickú informáciu, t. j. o ktorých nie je známe, že by poskytovali informácie o osobitných dedičných znakoch; bez ohľadu na prípadný vedecký pokrok sa z nekódujúcej časti DNA nezískajú teraz ani v budúcnosti žiadne ďalšie informácie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Žiadosti týkajúce sa osôb zbavených viny alebo prepustených osôb
V súlade s kapitolami 3 a 4 tohto rozhodnutia sa hlásenia, ktoré porovnávajú profily DNA alebo daktyloskopické údaje osôb, ktoré boli zbavené viny alebo prepustené, vymieňajú iba v prípade, že je databáza presne vymedzená a kategória údajov, ktorá je predmetom vyšetrovania, je jasne definovaná podľa vnútroštátneho práva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
a) kód členského štátu pre žiadajúci členský štát;
a) kód členského štátu pridelený žiadajúcemu členskému štátu a kód vnútroštátneho orgánu, ktorý uskutočňuje konzultáciu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 17 – odsek 3 – pododsek i
(i) právomoci, ktoré počas operácie môžu dôstojníci a ďalší úradníci vysielajúcich členských štátov uplatňovať v hostiteľskom členskom štáte;
i) právomoci, ktoré počas operácie môžu dôstojníci a ďalší úradníci vysielajúcich členských štátov uplatňovať v hostiteľskom členskom štáte; k týmto právomociam patrí predovšetkým právo na sledovanie, prenasledovanie, zatknutie a vypočutie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 18 – odsek 1
1.  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa technického a administratívneho vykonávania rozhodnutia 2007/.../SVV sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Rada môže prílohu upraviť rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny.
1.  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa technického a administratívneho vykonávania rozhodnutia 2008/.../SVV sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Rada môže prílohu upraviť rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny po porade s Európskym parlamentom v súlade s článkom 34 ods. 2 písm. c) a článkom 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 20 – odsek 1
1.  Rada prijíma rozhodnutie uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2007/…/SVV na základe hodnotiacej správy vypracovanej podľa dotazníka, ktorý sa uvádza v kapitole 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
1.  Rada prijíma rozhodnutie uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/…/SVV na základe hodnotiacej správy vypracovanej podľa dotazníka, ktorý sa uvádza v kapitole 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu. Nezávislé orgány na ochranu údajov v členskom štáte (štátoch) musia byť plne zapojené do postupu hodnotenia stanoveného v kapitole 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 21 – odsek 1
1.  Hodnotenie administratívnej, technickej a finančnej realizácie výmeny údajov podľa kapitoly 2 rozhodnutia 2007/…/SVV sa uskutočňuje každoročne. Hodnotenie sa týka tých členských štátov, ktoré už v čase hodnotenia uplatňujú rozhodnutie 2007/…/SVV, a týka sa tých kategórií údajov, ktorých výmena medzi dotknutými členskými štátmi sa už začala. Hodnotenie sa zakladá na správach príslušných členských štátov.
1.  Hodnotenie administratívnej, technickej a finančnej realizácie výmeny údajov podľa kapitoly 2 rozhodnutia 2008/…/SVV sa uskutočňuje každoročne. Takéto hodnotenie zahŕňa posúdenie dôsledkov rozdielov v technikách a kritériách zbierania a uchovávania údajov DNA v členských štátoch. Hodnotenie zahŕňa aj posúdenie výsledkov týkajúcich sa proporcionality a efektívnosti cezhraničnej výmeny rôznych druhov údajov DNA. Hodnotenie sa týka tých členských štátov, ktoré už v čase hodnotenia uplatňujú rozhodnutie 2008/…/SVV, a týka sa tých kategórií údajov, ktorých výmena medzi dotknutými členskými štátmi sa už začala. Hodnotenie sa zakladá na správach príslušných členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Článok 21 – odsek 2 a (nový)
2a.  Generálny sekretariát Rady bude Európskemu parlamentu a Komisii pravidelne odovzdávať výsledky hodnotenia výmeny údajov vo forme správy podľa kapitoly 4 bod 2.1 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Podnet Spolkovej republiky Nemecko
Dodatok k podnetu – kapitola 1 – bod 1.1 – pododsek 3
Pravidlá začlenenia:
Pravidlá začlenenia:
Profily DNA poskytnuté členskými štátmi na účely vyhľadávania a porovnávania, ako aj profily DNA zaslané na účely vyhľadávania a porovnávania musia obsahovať aspoň 6 loci a môžu obsahovať ďalšie loci alebo medzery v závislosti od ich dostupnosti. Referenčné profily DNA musia obsahovať aspoň šesť zo siedmich ESS/ISSOL loci. V záujme zvýšenia presnosti zhody sa odporúča, aby všetky dostupné alely boli uložené v indexovanej databáze profilov DNA.
Profily DNA poskytnuté členskými štátmi na účely vyhľadávania a porovnávania, ako aj profily DNA zaslané na účely vyhľadávania a porovnávania musia obsahovať aspoň 6 loci a musia obsahovať dodatočné loci alebo medzery v závislosti od ich dostupnosti. Referenčné profily DNA musia obsahovať aspoň šesť zo siedmich ESS/ISSOL loci. V záujme zvýšenia presnosti zhody majú byť všetky dostupné alely uložené v indexovanej databáze profilov DNA a využívané na účely vyhľadávania a porovnávania. Každý členský štát implementuje v čo najkratšom čase prípadné nové ESS loci prijaté Európskou úniou.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia