Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2223(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0076/2008

Внесени текстове :

A6-0076/2008

Разисквания :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Гласувания :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Приети текстове
PDF 384kWORD 71k
Вторник, 22 април 2008 г. - Страсбург
Статут на Европейския омбудсман
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Текст
 Консолидиран текст

Проекторешение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. за изменение на неговото Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (2006/2223(INI))

Следното проекторешение(1) беше прието и изпратено на Съвета и на Комисията в съответствие с член 195, параграф 4 от Договора за ЕО и член 107г, параграф 4 от Договора за Евратом:

(1) Гласуването на предложението за резолюция (A6-0076/2008) беше отложено до приключване на процедурата по член 195, параграф 4 от Договора за ЕО и член 107г, параграф 4 от Договора за Евратом.


Решение на Европейския парламентза изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 195, параграф 4 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 107 г, параграф 4 от него,

като взе предвид своята резолюция от ... относно предложението за решение на Европейския парламент за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана,

като взе предвид становището на Комисията,

като взе предвид одобрението на Съвета,

като има предвид, че:

(1)  Хартата на основните права на Европейския съюз(1) признава правото на добро управление като основно право на гражданите на Съюза.

(2)  Доверието на гражданите в способността на омбудсмана да провежда пълни и безпристрастни разследвания при предполагаеми случаи на лошо управление е от съществено значение за успеха на дейността на омбудсмана.

(3)  Желателно е статутът на омбудсмана да се приведе в съответствие, с оглед отстраняване на всяка евентуална несигурност относно възможностите на омбудсмана за провеждане пълни и безпристрастни разследвания при предполагаеми случаи на лошо управление.

(4)  Желателно е статутът на омбудсмана да се приведе в съответствие, за да може да се извършват евентуални промени в правните разпоредби или съдебната практика във връзка с участието на органи, служби и агенции на Европейския съюз в дела пред Съда на Европейските общности.

(5)  Желателно е статутът на омбудсмана да се приведе в съответствие така, че да се отчетат настъпилите през последните години промени по отношение на ролята на институциите или органите на ЕС в борбата с измамите срещу финансовите интереси на Европейския съюз, и по-специално създаването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за да може омбудсманът да предоставя на тези институции или органи всякаква информация, която попада в рамките на техните компетенции.

(6)  Желателно е да се предприемат действия, чрез които да се даде възможност на омбудсмана да развива сътрудничество с подобни институции на национално и международно равнище, както и с национални и международни институции, дори когато обхватът на дейността им е по-широк от този на европейския омбудсман, като например защитата на правата на човека, тъй като това сътрудничество може да има положителен принос за повишаване на ефективността на дейността на омбудсмана.

(7)  Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана изтече през 2002 г.,

РЕШИ СЛЕДНОТО:

Член 1

Позоваване 1, съображение 3, член 1, параграф 1, член 3, параграф 2, алинеи 1 и 5, член 4 и член 5 от Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом се изменят както следва:"

Статут на омбудсмана   Предложение за изменение
Изменение 1
Позоваване 1
като взе предвид Договорите за създаване на Европейските общности, и по-специално член 195, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, член 20 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
като взе предвид Договорите за създаване на Европейските общности, и по-специално член 195, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
Изменение 2
Съображение 3
като има предвид, че омбудсманът, който може да действа и по собствена инициатива, трябва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнение на функциите му; като има предвид, че за тази цел органите и институциите на Общността са длъжни да предоставят на омбудсмана, при негово поискване, всяка поискана от него информация, освен при надлежно аргументирани съображения за поверителност, и без да се накърнява задължението на омбудсмана да не разкрива съответната информация; като има предвид, че властите на държавите-членки са длъжни да предоставят на омбудсмана всяка необходима информация, освен ако по отношение на съответната информация се прилагат законови и подзаконови разпоредби за поверителност или разпоредби, забраняващи предаването й; като има предвид, че ако не получи поисканото съдействие, омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема необходимите мерки;
като има предвид, че омбудсманът, който може да действа и по собствена инициатива, трябва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнение на функциите му; като има предвид, че за тази цел органите и институциите на Общността са длъжни да предоставят на омбудсмана, при негово поискване, всяка поискана от него информация и без да се накърнява задължението на омбудсмана да не разкрива съответната информация и да третира класифицираната информация или документи в съответствие с правила, които са напълно равностойни на действащите правила на съответните институции или органи; като има предвид, че институциите или органите, предоставящи класифицирана информация или документи, трябва да уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани; като има предвид, че омбудсманът и съответните институции или органи трябва да съгласуват условията на работа във връзка с предоставянето на класифицирана информация или документи; като има предвид, че властите на държавите-членки са длъжни да предоставят на омбудсмана всяка необходима информация, освен ако по отношение на съответната информация се прилагат законови и подзаконови разпоредби за поверителност или разпоредби, забраняващи предаването й; като има предвид, че ако не получи поисканото съдействие, омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема необходимите мерки;
Изменение 3
Член 1, параграф 1
1.  С настоящото решение се определят правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана в съответствие с член 138 д, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, член 20 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
1.  С настоящото решение се определят правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана в съответствие с член 138 д, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
Изменение 4
Член 3, параграф 2, алинея 1
2.  Институциите и органите на Общността са длъжни да предоставят поисканата от омбудсмана информация, както и да му осигурят достъп до съответните досиета. Те могат да отказват да направят това само въз основа на надлежно аргументирани съображения за поверителност.
2.  Институциите и органите на Общността са длъжни да предоставят поисканата от омбудсмана информация, както и да му осигурят достъп до съответните досиета. Достъп до класифицирана информация или документи, и по-специално до чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/20011, се предоставя при спазване от страна на омбудсмана на правила, които са напълно равностойни на действащите правила на съответните институции или органи.
Институциите или органите, които предоставят класифицирана информация или документи, както е посочено в алинея първа, уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани.
За прилагането на посочените в алинея първа правила омбудсманът може да съгласува с институциите или органите условията за достъп до класифицирана информация и друга информация, за която е в сила задължението за опазване на професионална тайна.
‐‐‐‐‐
1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
Изменение 5
Член 3, параграф 2, алинея 5
Длъжностните лица и другите служители на институциите и органите на Общността са длъжни да свидетелстват по искане на омбудсмана; те се изказват от името и в съответствие с указанията на администрацията, в която работят и остават обвързани от задължението за опазване на професионална тайна.
Длъжностните лица и другите служители на институциите и органите на Общността са длъжни да свидетелстват по искане на омбудсмана; те остават обвързани от разпоредбите на съответните членове на Правилника за длъжностите лица, и по-специално задължението за опазване на професионална тайна.
Изменение 6
Член 4
1.  Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за които важат разпоредбите на член 214 от Договора за създаване на Европейската общност, член 47, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и член 194 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, са длъжни да не разпространяват информацията и документите, до които са получили достъп в хода на извършваните от тях проверки. Те са длъжни също да опазват поверителния характер на всяка информация, която би увредила жалбоподателя или друго евентуално заинтересувано лице, без да се накърняват разпоредбите на параграф 2.
1.  Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за които важат разпоредбите на член 214 от Договора за създаване на Европейската общност и член 194 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, са длъжни да не разпространяват информацията и документите, до които са получили достъп в хода на извършваните от тях проверки. Те са длъжни също да не разпространяват класифицирана информация или други документи, предоставени на омбудсмана като чувствителни документи по силата на член 9 на Регламент (ЕО) № 1049/2001, или като документи, попадащи в обхвата на законодателството на Общността относно защитата на личните данни, както и друга информация, която би увредила жалбоподателя или друго евентуално заинтересувано лице, без да се накърняват разпоредбите на параграф 2.
Омбудсманът и неговите служители разглеждат заявления от трети страни за достъп до документи, получени от омбудсмана в хода на разследвания, в съответствие с условията и ограниченията на Регламент (ЕО) № 1049/2001, и по-специално на член 4 от него.
2.  Ако в хода на проверките омбудсманът узнае за факти, за които счита, че биха могли да имат наказателноправно значение, той незабавно уведомява компетентните национални органи чрез постоянните представителства на държавите-членки в Европейските общности, и по целесъобразност, институцията на Общността, в която служи въпросното длъжностно лице или служител, и която може да приложи разпоредбите на член 18, параграф 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности. Омбудсманът може да информира заинтересуваната институция или орган на Общността и за фактите, които поставят под въпрос поведението на техен служител от дисциплинарна гледна точка.
2.  Ако в хода на проверките омбудсманът узнае за факти, за които счита, че биха могли да имат наказателноправно значение, той незабавно уведомява компетентните национални органи чрез постоянните представителства на държавите-членки в Европейските общности, или компетентната институция или орган на Общността; по целесъобразност, омбудсманът уведомява и институцията или органа на Общността, в която служи въпросното длъжностно лице или служител, и която може да приложи разпоредбите на член 18, параграф 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности. Омбудсманът може да информира заинтересуваната институция или орган на Общността и за фактите, които поставят под въпрос поведението на техен служител от дисциплинарна гледна точка.
Изменение 7
Член 5
Доколкото това може да способства за постигането на по-голяма ефективност на проверките и по-добрата защита на правата и интересите на жалбоподателите, омбудсманът може да сътрудничи с аналогични органи в някои държави-членки, при условие че спазва приложимото национално законодателство. Омбудсманът не може да изисква по този начин документи, до които не би имал достъп съгласно член 3.
Доколкото това може да способства за постигането на по-голяма ефективност на проверките и по-добрата защита на правата и интересите на жалбоподателите, омбудсманът може да сътрудничи с аналогични органи в някои държави-членки, при условие че спазва приложимото национално законодателство. Омбудсманът не може да изисква по този начин документи, до които не би имал достъп съгласно член 3. Омбудсманът може да си сътрудничи при същите условия и с други институции, с оглед насърчаване и защита на основните права.
"

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент

Председател

(1) ОВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност