Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2223(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0076/2008

Indgivne tekster :

A6-0076/2008

Forhandlinger :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Afstemninger :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Vedtagne tekster
PDF 98kWORD 71k
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg
Ombudsmandens statut
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Tekst
 Konsolideret tekst

Udkast til Europa-Parlamentets afgørelse vedtaget den 22. april 2008 om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (2006/2223(INI))

Følgende udkast til afgørelse blev vedtaget(1) og fremsendt til Rådet og Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 195, stk. 4 og Euratom-traktatens artikel 107D, stk. 4:

(1) Afstemning om forslag til beslutning (A6-0076/2008) blev udsat for at afvente afslutningen af proceduren i EF-traktatens artikel 195, stk. 4 og Euratom-traktatens artikel 107D, stk. 4.


Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF/EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

EUROPA-PARLAMENTET HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 195, stk. 4,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 107D, stk. 4,

under henvisning til sin beslutning af ... om forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,

under henvisning til Rådets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(1) anerkendes Unionens borgeres ret til god forvaltning som en grundlæggende rettighed.

(2)  Borgernes tillid til Ombudsmandens evne til at foretage grundige og upartiske undersøgelser af påståede tilfælde af fejl og forsømmelser er af grundlæggende betydning for, at Ombudsmandens indsats kan blive vellykket.

(3)  Det er ønskværdigt at tilpasse Ombudsmandens statut for at fjerne enhver eventuel usikkerhed vedrørende Ombudsmandens evne til at foretage grundige og upartiske undersøgelser af påståede tilfælde af fejl og forsømmelser.

(4)  Det er ønskværdigt at tilpasse Ombudsmandens statut for at give mulighed for udvikling af de juridiske bestemmelser eller af retspraksis vedrørende Den Europæiske Unions organers, kontorers og agenturers indtræden i retstvister, der er indbragt for Domstolen.

(5)  Det er ønskværdigt, at Ombudsmandens statut tilpasses for at tage højde for de ændringer, der er sket i de senere år inden for EU-institutionernes og organernes rolle med hensyn til bekæmpelse af svig mod Den Europæiske Unions økonomiske interesser, navnlig gennem oprettelsen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for at give Ombudsmanden mulighed for at underrette disse institutioner eller organer om enhver oplysning, der falder ind under deres ansvarsområde.

(6)  Det er ønskværdigt, at der træffes foranstaltninger, således at Ombudsmanden kan udvikle sit samarbejde med tilsvarende institutioner på nationalt og internationalt plan samt med nationale eller internationale institutioner, selv når disse beskæftiger sig med en bredere vifte af aktiviteter end Den Europæiske Ombudsmand - såsom beskyttelse af menneskerettighederne - idet et sådant samarbejde kan bidrage til at øge effektiviteten af Ombudsmandens indsats.

(7)  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udløb i 2002,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Henvisning 1, betragtning 3, artikel 1, stk. 1, første og femte afsnit i artikel 3, stk. 2, artikel 4 og artikel 5 i afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom ændres som følger:"

Ombudsmandens statut   Ændringer
Ændring 1
Henvisning 1
Under henvisning til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 195, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 20 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og artikel 107 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
Under henvisning til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 195, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 107 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
Ændring 2
Betragtning 3
ombudsmanden, som tillige kan handle på eget initiativ, skal have adgang til alle de elementer, der er nødvendige for udøvelsen af hans hverv; med henblik herpå er Fællesskabets institutioner og organer forpligtet til på anmodning at give ombudsmanden de oplysninger, han udbeder sig, medmindre de kan påberåbe sig en behørigt begrundet tavshedspligt, og uden at dette i øvrigt berører ombudsmandens pligt til ikke at videregive oplysningerne; medlemsstaternes myndigheder er forpligtet til at give ombudsmanden alle de nødvendige oplysninger, medmindre disse er omfattet af enten love eller administrative bestemmelser om tavshedspligt eller bestemmelser, som indebærer, at de ikke må videregives; får ombudsmanden ikke den ønskede bistand, underretter han Europa-Parlamentet, som det tilkommer at tage de nødvendige initiativer;
ombudsmanden, som tillige kan handle på eget initiativ, skal have adgang til alle de elementer, der er nødvendige for udøvelsen af hans hverv; med henblik herpå er Fællesskabets institutioner og organer forpligtet til på anmodning at give ombudsmanden de oplysninger, han udbeder sig, og uden at dette i øvrigt berører ombudsmandens pligt til ikke at videregive oplysningerne og til at behandle fortrolige oplysninger og fortrolige dokumenter i overensstemmelse med de regler, der nøje svarer til dem, der gælder i den pågældende institution eller det pågældende organ; institutioner eller organer, der leverer fortrolige oplysninger eller fortrolige dokumenter, skal underrette ombudsmanden om sådan fortrolighed; ombudsmanden og de pågældende institutioner og organer bør i fællesskab fastsætte de operationelle betingelser for levering af fortrolige oplysninger eller fortrolige dokumenter; medlemsstaternes myndigheder er forpligtet til at give ombudsmanden alle de nødvendige oplysninger, medmindre disse er omfattet af enten love eller administrative bestemmelser om tavshedspligt eller bestemmelser, som indebærer, at de ikke må videregives; får ombudsmanden ikke den ønskede bistand, underretter han Europa-Parlamentet, som det tilkommer at tage de nødvendige initiativer;
Ændring 3
Artikel 1, stk. 1
1.  Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv fastsættes i denne afgørelse i henhold til artikel 195, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 20 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og artikel 107 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
1.  Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv fastsættes i denne afgørelse i henhold til artikel 195, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 107 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Ændring 4
Artikel 3, stk. 2, afsnit 1
2.  Fællesskabets institutioner og organer er forpligtet til at give ombudsmanden de oplysninger, han anmoder om, og give ham adgang til de pågældende dokumenter. De kan kun modsætte sig dette under behørigt begrundet henvisning til deres tavshedspligt.
2.  Fællesskabets institutioner og organer er forpligtet til at give ombudsmanden de oplysninger, han anmoder om, og give ham adgang til de pågældende dokumenter. Adgang til fortrolige oplysninger eller fortrolige dokumenter, navnlig følsomme dokumenter i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/20011, gives på betingelse af, at ombudsmanden overholder regler, der nøje svarer til dem, der gælder i den pågældende institution eller det pågældende organ.
Institutioner eller organer, der leverer fortrolige oplysninger eller fortrolige dokumenter som omhandlet i første afsnit, underretter ombudsmanden om sådan fortrolighed.
For så vidt angår gennemførelse af reglerne i første afsnit kan ombudsmanden sammen med institutionerne eller organerne fastsætte de operationelle betingelser for adgang til fortrolige oplysninger og andre oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt.
____________
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EUT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
Ændring 5
Artikel 3, stk. 2, afsnit 5
Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte skal efter anmodning fra ombudsmanden aflægge vidneforklaring; de udtaler sig på vegne af og efter instrukser fra deres administrationer og har fortsat tavshedspligt.
Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte skal efter anmodning fra ombudsmanden aflægge vidneforklaring; de er fortsat omfattet af de relevante bestemmelser i tjenestemandsvedtægten, navnlig tavshedspligten.
Ændring 6
Artikel 4
1.  Ombudsmanden og hans personale, der er omfattet af artikel 287 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 47, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og artikel 194 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, er forpligtede til ikke at videregive oplysninger og materiale, som de er blevet bekendt med i medfør af deres hverv. De skal ligeledes udvise diskretion for så vidt angår enhver oplysning, som kan skade klageren eller enhver anden berørt person, jf. dog stk. 2.
1.  Ombudsmanden og hans personale, der er omfattet af artikel 287 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 194 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, er forpligtede til ikke at videregive oplysninger og materiale, som de er blevet bekendt med i medfør af deres hverv. De skal ligeledes være forpligtede til ikke at videregive fortrolige oplysninger eller dokumenter, som ombudsmanden har modtaget som følsomme dokumenter i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 eller som dokumenter, der henhører under fællesskabslovgivningen, for så vidt angår beskyttelse af personoplysninger, og for så vidt angår enhver oplysning, som kan skade klageren eller enhver anden berørt person, jf. dog stk. 2.
Ombudsmanden og hans ansatte behandler ansøgninger fra tredjeparter om adgang til dokumenter, som ombudsmanden har modtaget i forbindelse med sine undersøgelser, i overensstemmelse med betingelserne og begrænsningerne i forordning (EF) nr. 1049/2001, særlig artikel 4.
2.  Får ombudsmanden i forbindelse med sine undersøgelser kendskab til forhold, der efter hans opfattelse henhører under strafferetten, meddeler han omgående dette til de nationale kompetente myndigheder via medlemsstaternes faste repræsentationer ved De Europæiske Fællesskaber samt i givet fald til den fællesskabsinstitution, hvor den anklagede tjenestemand eller ansatte arbejder; institutionen kan eventuelt anvende artikel 18, stk. 2, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter. Ombudsmanden kan ligeledes underrette den berørte fællesskabsinstitution eller det berørte fællesskabsorgan om forhold, som ud fra et disciplinært synspunkt vedrører en af deres tjenestemænds eller ansattes adfærd.
2.  Får ombudsmanden i forbindelse med sine undersøgelser kendskab til forhold, der efter hans opfattelse henhører under strafferetten, meddeler han omgående dette til de nationale kompetente myndigheder via medlemsstaternes faste repræsentationer ved De Europæiske Fællesskaber eller den kompetente fællesskabsinstitution eller det kompetente fællesskabsorgan; ombudsmanden underretter i givet fald også den fællesskabsinstitution eller det fællesskabsorgan, hvor den pågældende tjenestemand eller ansatte arbejder¸ og institutionen kan eventuelt anvende artikel 18, stk. 2, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter. Ombudsmanden kan ligeledes underrette den berørte fællesskabsinstitution eller det berørte fællesskabsorgan om forhold, som ud fra et disciplinært synspunkt vedrører en af deres tjenestemænds eller ansattes adfærd.
Ændring 7
Artikel 5
Ombudsmanden kan, i det omfang det kan bidrage til at øge effektiviteten af hans undersøgelser og yde en bedre beskyttelse af de personers rettigheder og interesser, der indgiver klager til ham, samarbejde med de myndigheder af samme type, der findes i visse medlemsstater, under overholdelse af den gældende nationale lovgivning på området. Ombudsmanden kan ikke ad denne vej kræve adgang til dokumenter, som han ikke ville have adgang til i medfør af artikel 3.
Ombudsmanden kan, i det omfang det kan bidrage til at øge effektiviteten af hans undersøgelser og yde en bedre beskyttelse af de personers rettigheder og interesser, der indgiver klager til ham, samarbejde med de myndigheder af samme type, der findes i visse medlemsstater, under overholdelse af den gældende nationale lovgivning på området. Ombudsmanden kan ikke ad denne vej kræve adgang til dokumenter, som han ikke ville have adgang til i medfør af artikel 3. Ombudsmanden kan på samme betingelser samarbejde med andre institutioner med henblik på fremme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder.
"

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

..., den

For Europa-Parlamentet

Formanden

(1) EUT C 303 af 14.12.2007, s.1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik