Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2223(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0076/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0076/2008

Συζήτηση :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 449kWORD 82k
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
Kαθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Απριλίου 2008, για τροποποίηση της απόφασής του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (2006/2223(INI))

Το κατωτέρω σχέδιο απόφασης εγκρίθηκε(1) και διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕK και το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης Ευρατόμ:

(1) H ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος (A6-0076/2008) αναβλήθηκε με την αίρεση της περάτωσης της διαδικασίας κατά το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕK και το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης Ευρατόμ.


Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τροποποίηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

´Εχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 195, παράγραφος 4, αυτής,

´Εχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, αυτής,

´Εχοντας υπόψη το από ... ψήφισμά του σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τροποποίηση της απόφασής του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του,

´Εχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

Με την έγκριση του Συμβουλίου,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1) αναγνωρίζει το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης.

(2)  Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα του Διαμεσολαβητή, να διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης έχει θεμελιώδη σημασία για την επιτυχία της δράσης του Διαμεσολαβητή.

(3)  Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανή αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα του Διαμεσολαβητή να διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης.

(4)  Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη των νομικών διατάξεων ή της νομολογίας σχετικά με την παρέμβαση των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαδικασίες εκκρεμούσες ενώπιον του Δικαστηρίου.

(5)  Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον ρόλο των θεσμικών ή άλλων οργάνων της ΕΕ στην καταπολέμηση της απάτης, που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Διαμεσολαβητή να διαβιβάζει στα εν λόγω θεσμικά ή άλλα όργανα τυχόν πληροφορίες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.

(6)  Είναι επιθυμητό να ληφθούν μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Διαμεσολαβητή να αναπτύξει τη συνεργασία του με ανάλογους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με εθνικούς ή διεθνείς φορείς, ακόμη και εάν αυτοί καλύπτουν πεδίο δραστηριοτήτων ευρύτερο από το πεδίο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή –όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– καθώς η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της δράσης του Διαμεσολαβητή.

(7)  Η ισχύς της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα έληξε το 2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η πρώτη αιτιολογική αναφορά, η αιτιολογική σκέψη 3, το άρθρο 1, παράγραφος 1, το άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο και πέμπτο εδάφιο, το άρθρο 4 και το άρθρο 5 της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ τροποποιούνται ως εξής:"

Καθεστώς Διαμεσολαβητή   Πρόταση τροπολογίας
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
έχοντας υπόψη τις Συνθήκες περί ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 195, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 20 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚΑΧ και το άρθρο 107 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚΑΕ,
έχοντας υπόψη τις Συνθήκες περί ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚΑΕ,
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3
εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητά, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι απορρήτου δεόντως αιτιολογημένοι, και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί· ότι οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου, είτε από διατάξεις οι οποίες εμποδίζουν την κοινοποίησή τους· ότι, εάν δεν λάβει τη βοήθεια που ζητά, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα·
εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· εκτιμώντας ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί και να χειρίζεται τις διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα σύμφωνα με κανόνες αυστηρώς ισοδύναμους προς τους ισχύοντες στα εν λόγω θεσμικά ή άλλα όργανα· εκτιμώντας ότι τα θεσμικά ή άλλα όργανα που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση· εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής και τα συγκεκριμένα θεσμικά και άλλα όργανα θα πρέπει να έλθουν σε συμφωνία σχετικά με τις επιχειρησιακές συνθήκες για την παροχή διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων· εκτιμώντας ότι οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν είτε σε νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου, είτε σε διατάξεις οι οποίες εμποδίζουν την κοινοποίησή τους· εκτιμώντας ότι εάν δεν λάβει τη βοήθεια που ζητεί, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα·
Τροπολογία 3
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή καθορίζονται από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 195, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 20 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και 107 Δ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.
1.  Το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή καθορίζονται με την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 195, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 107Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.
Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητά και να του επιτρέπουν την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Μπορούν να αρνηθούν μόνο για λόγους απορρήτου δεόντως αιτιολογημένους.
2.  Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και να του επιτρέπουν την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως στα ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/20011, υπόκειται στην τήρηση από τον διαμεσολαβητή κανόνων αυστηρώς ισοδυνάμων προς τους ισχύοντες στο συγκεκριμένο θεσμικό ή άλλο όργανο.
Τα θεσμικά και άλλα όργανα που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα κατά το προηγούμενο εδάφιο γνωστοποιούν στον Διαμεσολαβητή τη σχετική διαβάθμιση.
Για την εφαρμογή των κανόνων του πρώτου εδαφίου, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συμφωνήσει με τα θεσμικά και άλλα όργανα τις επιχειρησιακές συνθήκες για την πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες και λοιπές πληροφορίες που διέπονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.
________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43).
Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 2, πέμπτο εδάφιο
Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής· ομιλούν εξ ονόματος και βάσει οδηγιών των διοικήσεων στις οποίες υπάγονται, και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.
Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής· δεσμεύονται από τους σχετικούς κανόνες του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ιδίως από το επαγγελματικό απόρρητο.
Τροπολογία 6
Άρθρο 4
1.  Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους ισχύουν τα άρθρα 287 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 47, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και 194 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην κοινολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο των ερευνών τους. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.
1 Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους ισχύουν τα άρθρα 287 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 194 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην κοινολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο των ερευνών τους. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να μην κοινολογούν οιανδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία ή οιοδήποτε έγγραφο που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή ως ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ή ως έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.
Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του χειρίζονται τις αιτήσεις τρίτων για πρόσβαση στα έγγραφα που περιέρχονται στον Διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια των ερευνών του σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και ιδίως του άρθρου 4 αυτού.
2.  Αν ο Διαμεσολαβητής λάβει γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών του, γεγονότων που κρίνει ότι εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώνει πάραυτα σχετικώς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, καθώς και, ενδεχομένως, το κοινοτικό όργανο στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού και το οποίο μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει το άρθρο 18, δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχετικά με γεγονότα που, από πειθαρχική άποψη, βαρύνουν τη συμπεριφορά υπαλλήλου τους ή μέλους του λοιπού προσωπικού τους.
2.  Αν ο Διαμεσολαβητής λάβει γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών του, γεγονότων που κρίνει ότι εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώνει πάραυτα σχετικώς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ή το αρμόδιο κοινοτικό θεσμικό ή άλλο όργανο· κατά περίπτωση, ο Διαμεσολαβητής πληροφορεί επίσης το κοινοτικό θεσμικό ή άλλο όργανο στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού και το οποίο μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει το άρθρο 18, δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχετικά με γεγονότα που, από πειθαρχική άποψη, βαρύνουν τη συμπεριφορά υπαλλήλου τους ή μέλους του λοιπού προσωπικού τους.
Τροπολογία 7
Άρθρο 5
Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δικών του ερευνών και να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγγελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3.
Εφόσον τούτο μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ερευνών του και να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγγελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρώντας τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3. O Διαμεσολαβητής μπορεί υπό τις αυτές προϋποθέσεις να συνεργάζεται με άλλους φορείς για την προαγωγή και προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
"

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκή Κοινοτήτων.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου