Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2223(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0076/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0076/2008

Viták :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Szavazatok :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Elfogadott szövegek
PDF 391kWORD 76k
2008. április 22., Kedd - Strasbourg
Az európai ombudsman jogállása
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Szöveg
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament határozattervezete, amely 2008. április 22-én került elfogadásra az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosítására tekintettel (2006/2223(INI))

A határozattervezetet az alábbi szövegezéssel fogadták el(1), és az EK-Szerződés 195. cikke (4) bekezdésének és az Euratom-Szerződés 107d. cikke (4) bekezdésének megfelelően továbbításra került a Tanácsnak és a Bizottságnak:

(1) A szavazást az állásfoglalási indítványról (A6-0076/2008) elhalasztották az EK-Szerződés 195. cikkének (4) bekezdése és az Euratom-Szerződés 107d. cikkének (4) bekezdése szerinti eljárás kimenetelére tekintettel.


Az Európai Parlament határozata az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 195. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 107d. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti határozatra irányuló javaslatról szóló …-i állásfoglalására,

tekintettel a Bizottság véleményére,

a Tanács jóváhagyásával,

mivel:

(1)  Az Európai Unió alapjogi chartája(1) az Unió polgárainak egyik alapvető jogaként ismeri el a megfelelő ügyintézéshez való jogot.

(2)  Az ombudsman tevékenységének sikeressége érdekében alapvető fontosságú a polgároknak az ombudsmanba vetett bizalma, hogy alapos és pártatlan vizsgálatokat folytat le a hivatali visszásságok gyanújával kapcsolatos ügyekben.

(3)  Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani minden olyan lehetséges bizonytalanság kizárása érdekében, amely az ombudsmannak a hivatali visszásságok gyanújával kapcsolatos ügyekben alapos és pártatlan vizsgálat lefolytatására való képességére vonatkozik.

(4)  Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani a jogi rendelkezések vagy az ítélkezési gyakorlat minden olyan lehetséges fejlődésének lehetővé tétele érdekében, amely az Európai Unió szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek a Bíróság előtti ügyekbe történő beavatkozására vonatkozik.

(5)  Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani az olyan változások – különösen az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozása – figyelembe vétele érdekében, amelyek az elmúlt években az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett csalással szembeni küzdelem terén az európai intézmények vagy szervek szerepe tekintetében következtek be, hogy lehetővé váljon az ombudsman számára ezen intézmények vagy szervek értesítése a hatáskörükbe tartozó bármely információról.

(6)  Kívánatos lépéseket tenni annak érdekében, hogy az ombudsman számára lehetővé váljék a hasonló nemzeti vagy nemzetközi szintű intézményekkel, illetve az európai ombudsmanénál tágabb – például az emberi jogok védelmére kiterjedő – tevékenységi körrel rendelkező nemzeti vagy nemzetközi intézményekkel folytatott együttműködésének fejlesztése, mivel az ilyen jellegű együttműködés pozitívan járul hozzá az ombudsman tevékenységének nagyobb hatékonyságához.

(7)  Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 2002-ben hatályát vesztette,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat első bevezető hivatkozása, (3) preambulumbekezdése, 1. cikkének (1) bekezdése, 3. cikke (2) bekezdésének első és ötödik albekezdése, 4. cikke és 5. cikke a következőképpen módosul:"

Az ombudsman alapokmánya   A módosításra irányuló javaslat
Módosítás: 1
Első bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekre, és különösen az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkének (4) bekezdésére, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 20d. cikkének (4) bekezdésére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkének (4) bekezdésére,
tekintettel az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekre, és különösen az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkének (4) bekezdésére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkének (4) bekezdésére,
Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés
mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból a közösségi intézmények és szervek az ombudsman kérelmére kötelesek a kért tájékoztatást számára megadni, kivéve ha a titoktartásra kellően megalapozott okuk van, és az ombudsman titoktartási kötelezettségének sérelme nélkül; mivel a tagállamok hatóságai kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt, kivéve a titoktartási törvények vagy rendeletek, vagy az információ átadását megakadályozó rendelkezések hatálya alá tartozó információkat; mivel amennyiben az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket;
mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból a közösségi intézmények és szervek az ombudsman kérelmére kötelesek a kért tájékoztatást számára megadni, az ombudsman titoktartási kötelezettségének sérelme nélkül, valamint azon kötelességének sérelme nélkül, mely szerint a minősített információkat és dokumentumokat az érintett intézményekben vagy szervekben érvényben lévő szabályoknak szigorúan megfelelő szabályok szerint kezeli; mivel a minősített információkat vagy dokumentumokat átadó intézményeknek vagy szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant; mivel az ombudsmannak és az érintett intézményeknek és szerveknek meg kell állapodniuk a minősített információk vagy dokumentumok átadásának gyakorlati eljárásáról; mivel a tagállamok hatóságai kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt, kivéve a titoktartási törvények vagy rendeletek, vagy az információ átadását megakadályozó rendelkezések hatálya alá tartozó információkat; mivel amennyiben az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket;
Módosítás: 3
1. cikk (1) bekezdés
(1)  E határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkének (4) bekezdésével, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 20d. cikkének (4) bekezdésével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkének (4) bekezdésével összhangban megállapítja az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket.
(1)  E határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkének (4) bekezdésével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkének (4) bekezdésével összhangban megállapítja az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket.
Módosítás: 4
3. cikk (2) bekezdés, első albekezdés
(2)  A közösségi intézmények és szervek kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden általa kért információt, továbbá biztosítani számára a vonatkozó ügyiratokhoz történő hozzáférést. A fenti kérés kizárólag kellően megalapozott titoktartási okból utasítható el.
(2)  A közösségi intézmények és szervek kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden általa kért információt, továbbá biztosítani számára a vonatkozó ügyiratokhoz történő hozzáférést. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz, különösen az 1049/2001/EK rendelet1 9. cikke hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz való hozzáférést akkor biztosítják, ha az ombudsman betartja az érintett intézménynél vagy szervnél hatályban lévő szabályoknak szigorúan megfelelő szabályokat.
A minősített információkat vagy dokumentumokat az első albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant.
Az első albekezdésben meghatározott szabályok alkalmazásának érdekében az ombudsman megállapodhat az intézményekkel és szervekkel a minősített információkhoz vagy a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információkhoz való hozzáférés gyakorlati megvalósításáról.
‐‐‐‐
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
Módosítás: 5
3. cikk (2) bekezdés, ötödik albekezdés
A közösségi intézmények és szervek tisztviselői és alkalmazottai az ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni; az említettek hivataluk nevében és utasításai alapján nyilatkoznak, és hivatali titoktartási kötelezettségükhöz továbbra is kötve vannak.
A közösségi intézmények és szervek tisztviselői és alkalmazottai az ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni; az említettek a személyzeti szabályzat vonatkozó szabályaihoz, különösen a hivatali titoktartási kötelezettségükhöz továbbra is kötve vannak.
Módosítás: 6
4. cikk
(1)  Az ombudsman, valamint munkatársai – akikre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 47. cikkének (2) bekezdését és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 194. cikkét alkalmazni kell – a vizsgálataik során birtokukba került információkat vagy dokumentumokat nem hozhatják mások tudomására. A (2) bekezdés sérelme nélkül, bizalmasan kell kezelniük minden olyan információt is, amely a panaszt benyújtó vagy az ügyben szereplő más személynek kárt okozhatna.
(1)  Az ombudsman, valamint munkatársai – akikre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 194. cikkét alkalmazni kell – a vizsgálataik során birtokukba került információkat vagy dokumentumokat nem hozhatják mások tudomására. A (2) bekezdés sérelme nélkül nem hozhatnak nyilvánosságra semmilyen minősített információt, vagy az ombudsmannak átadott, az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmében minősített dokumentumnak számító dokumentumot, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó dokumentumokat, valamint bármilyen információt, amely a panaszt benyújtó vagy az ügyben szereplő más személynek kárt okozhatna.
Az ombudsman és munkatársai harmadik személyeknek a vizsgálat során az ombudsman birtokába került dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeit a 1049/2001/EK rendelettel, különösen annak 4. cikkével összhangban kezelik.
(2)  Amennyiben az ombudsman vizsgálata során olyan tényekről szerez tudomást, amelyek megítélése szerint a büntetőjog hatálya alá tartoznak, erről a tagállamoknak az Európai Közösségek melletti állandó képviseletén keresztül haladéktalanul értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat, valamint adott esetben azt a közösségi intézményt, amelyhez az érintett tisztviselő vagy alkalmazott tartozik, és amely esetleg alkalmazhatja az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 18. cikkének második bekezdését. Az ombudsman olyan tényekről is tájékoztathatja az érintett közösségi intézményt vagy szervet, amelyek valamely tisztviselőjének vagy alkalmazottjának a magatartását fegyelmi szempontból kérdőjelezik meg.
(2)  Ha az ombudsman vizsgálata során olyan tényekről szerez tudomást, amelyek megítélése szerint a büntetőjog hatálya alá tartoznak, erről a tagállamoknak az Európai Közösségek melletti állandó képviseletén keresztül haladéktalanul értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat, vagy az illetékes közösségi intézményt vagy szervet; adott esetben az ombudsman értesíti azt a közösségi intézményt, vagy szervet, amelyhez az érintett tisztviselő vagy alkalmazott tartozik, amely alkalmazhatja az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 18. cikkének második bekezdését. Az ombudsman olyan tényekről is tájékoztathatja az érintett közösségi intézményt vagy szervet, amelyek valamely tisztviselőjének vagy alkalmazottjának a magatartását fegyelmi szempontból kérdőjelezik meg.
Módosítás: 7
5. cikk
Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a hozzá panasszal fordulók jogainak és érdekeinek megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok azonos típusú szerveivel, amennyiben tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. Az ombudsman ezen az úton nem kérhet olyan dokumentumokat, amelyekhez a 3. cikk alapján nem férhet hozzá.
Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a hozzá panasszal fordulók jogainak és érdekeinek megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok azonos típusú szerveivel, ha tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. Az ombudsman ezen az úton nem kérhet olyan dokumentumokat, amelyekhez a 3. cikk alapján nem férhet hozzá. Ugyanezen feltételek mellett az ombudsman együttműködhet egyéb intézményekkel az alapvető jogok előmozdítása és védelme érdekében.
"

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt ,

az Európai Parlament részéről

az elnök

(1) HL C 303., 2007.12.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat