Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2223(INL)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0076/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0076/2008

Debates :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Balsojumi :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Pieņemtie teksti
PDF 373kWORD 73k
Otrdiena, 2008. gada 22. aprīlis - Strasbūra
Eiropas Ombuda statūti
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Teksts
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. aprīļa lēmums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta Lēmumam, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (2006/2223(INI))

Šo priekšlikumu Lēmumam pieņēma(1) un nosūtīja Padomei un Komisijai saskaņā ar EK Līguma 195. panta 4. punktu un Euratom Līguma 107.d. panta 4. punktu:

(1) Balsojumu par rezolūcijas priekšlikumu (A6-0076/2008) atlika līdz EK Līguma 195. panta 4. punktā un Euratom Līguma 107.d. panta 4. punktā minētās procedūras pabeigšanai.


Eiropas Parlamenta Lēmums, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 195. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 107.d panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta ...gada ... rezolūciju par Eiropas Parlamenta Lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu,

tā kā:

(1)  Pamattiesību hartā(1) ir atzīts, ka tiesības uz labu pārvaldi ir Eiropas pilsoņu pamattiesības;

2)  pilsoņu ticība ombuda spējai pamatīgi un objektīvi izmeklēt administratīvu pārkāpumu lietas ir būtiski svarīga sekmīgai ombuda darbībai;

3)  ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai novērstu jebkādas iespējamas šaubas par ombuda spēju pamatīgi un objektīvi izmeklēt administratīvu pārkāpumu lietas;

4)  ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai būtu iespējama tālāka tiesību normu un tiesu prakses attīstība jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru iestāšanos lietās, kuras izskata Eiropas Kopienu Tiesa;

5)  ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai ņemtu vērā to, kā pēdējos gados mainījusies Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru loma cīņā pret Eiropas Savienības finanšu interešu pārkāpumiem, proti, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izveidi, lai Eiropas ombuds varētu darīt zināmu šīm iestādēm vai struktūrām jebkādu informāciju, kas ietilpst to kompetencē;

6)  ir vēlams veikt pasākumus, lai ļautu ombudam veidot sadarbību ar līdzīgām valstu vai starptautiskām struktūrām, kā arī valstu vai starptautiskām iestādēm pat tad, ja šo struktūru vai iestāžu kompetence ir plašāka nekā Eiropas ombudam – piemēram, to kompetencē ietilpst arī cilvēktiesību aizsardzība –, jo šāda sadarbība var palielināt ombuda darbības efektivitāti;

7)  to, ka Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums zaudēja spēku 2002. gadā,

IR NOLĒMIS:

1. pants

Lēmuma 94/262/EOTK, EK, Euratom 1. atsauci, 3. apsvērumu, 1. panta 1. punktu, 3. panta 2. punkta 1. un 5. apakšpunktu, 4. pantu un 5. pantu groza šādi:"

Ombuda statūti   Ierosinātais grozījums
Grozījums Nr. 1
1. atsauce
ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus, jo īpaši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 20.d panta 4. punktu, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus, jo īpaši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu,
Grozījums Nr. 2
3. apsvērums
tā kā ombudam, kas var darboties arī pēc savas iniciatīvas, ir jābūt pieejamām visām viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajām sastāvdaļām; tā kā šajā nolūkā Kopienas iestādēm un struktūrvienībām, ja vien tām nav pienācīgs pamatojums slepenībai, pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz visa informācija, ko viņš tām lūdz, neskarot ombuda pienākumu neizpaust šādu informāciju; tā kā dalībvalstu iestādēm ir jāsniedz ombudam visa vajadzīgā informācija, izņemot gadījumu, ja uz šādu informāciju attiecas likumi vai noteikumi par slepenību vai noteikumi, kas neļauj to izpaust; tā kā, ja ombuds konstatē, ka prasītā palīdzība nav sniegta, viņš informē Eiropas Parlamentu, kas veic atbilstošus pasākumus;
tā kā ombudam, kas var darboties arī pēc savas iniciatīvas, ir jābūt pieejamām visām viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajām sastāvdaļām; tā kā šajā nolūkā Kopienas iestādēm un struktūrvienībām pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz visa informācija, ko viņš tām lūdz, neskarot ombuda pienākumu neizpaust šādu informāciju, un apieties ar slepenu informāciju vai dokumentiem atbilstīgi noteikumiem, kas ir pilnībā līdzvērtīgi noteikumiem, kuri ir spēkā attiecīgajās iestādēs vai struktūrvienībās; tā kā iestādēm vai struktūrvienībām, kas sniedz piekļuvi slepenai informāciju vai dokumentiem, ir jāinformē ombuds par to, ka šī informācija vai dokumenti ir slepeni; tā kā ombudam jāvienojas ar attiecīgajām iestādēm un struktūrvienībām par slepenas informācijas vai dokumentu piegādes praktiskajiem pasākumiem; tā kā dalībvalstu iestādēm ir jāsniedz ombudam visa vajadzīgā informācija, izņemot gadījumu, ja uz šādu informāciju attiecas likumi vai noteikumi par slepenību vai noteikumi, kas neļauj to izpaust; tā kā, ja ombuds konstatē, ka prasītā palīdzība nav sniegta, viņš informē Eiropas Parlamentu, kas veic atbilstošus pasākumus;
Grozījums Nr. 3
1. panta 1. punkts
1.  Statūti un vispārīgi nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, ir izklāstīti šajā lēmumā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 20.d panta 4. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu.
1.  Noteikumi un vispārīgi nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, ir izklāstīti šajā lēmumā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu.
Grozījums Nr. 4
3. panta 2. punkta 1. daļa
2.  Kopienas iestādēm un struktūrvienībām ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt attiecīgām lietām. Kopienas iestādes un struktūrvienības var atteikt tikai saistībā ar pienācīgi pamatotu slepenību.
2.  Kopienas iestādēm un struktūrvienībām ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt attiecīgām lietām. Attiecībā uz piekļuvi slepenai informācijai, īpaši slepeniem dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/20011 9. pantā izpratnē, ombudam jāievēro noteikumi, kas ir pilnībā līdzvērtīgi noteikumiem, kuri ir spēkā attiecīgajā iestādē vai struktūrvienībā.
Iepriekšējā punktā minētās iestādes, kas sniedz piekļuvi slepenai informācijai vai dokumentiem, informē ombudu par to, ka šī informācija vai dokumenti ir slepeni.
Lai īstenotu pirmā apakšpunkta noteikumus, ombuds var vienoties ar iestādēm par īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz piekļuvi slepenai informācijai un cita veida informācijai, uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu.
___________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
Grozījums Nr. 5
3. panta 2. punkta 5. daļa
Kopienas iestāžu un struktūrvienību ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz liecības; viņi liecina savas administrācijas vārdā un saskaņā ar tās instrukcijām, un viņu pienākums ir glabāt dienesta noslēpumu.
Kopienas iestāžu un struktūrvienību ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz liecības; viņu pienākums ir ievērot attiecīgās Civildienesta noteikumu normas, proti, glabāt dienesta noslēpumu.
Grozījums Nr. 6
4. pants
1.  Ombudam un viņa personālam, kam piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 287. pantu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 47. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 194. pantu, ir pienākums neizpaust informāciju vai dokumentus, ko viņi iegūst izmeklēšanas gaitā. Viņiem arī ir pienākums konfidenciāli rīkoties ar informāciju, kas varētu kaitēt sūdzības iesniedzējam vai kādai citai iesaistītai personai, neskarot 2. punktu.
1.  Ombudam un viņa personālam, kam piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 287. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 194. pantu, ir pienākums neizpaust informāciju vai dokumentus, ko viņi iegūst izmeklēšanas gaitā. Viņiem arī ir pienākums neizpaust jebkādu slepenu informāciju vai jebkādus dokumentus, kas iesniegti ombudam kā slepeni dokumenti Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē vai kā dokumenti, uz kuriem attiecas Kopienas tiesību akti par personas datu aizsardzību, kā arī informāciju, kas varētu kaitēt sūdzības iesniedzējam vai kādai citai iesaistītai personai, neskarot 2. punktu.
Ombuds un viņa darbinieki ar trešo personu iesniegumiem par piekļuvi dokumentiem, ko ombuds ieguvis izmeklēšanas gaitā, apietas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un jo īpaši tās 4. pantā izklāstītajiem noteikumiem un ierobežojumiem.
2.  Ja izmeklēšanas gaitā ombuds uzzina faktus, uz kuriem pēc viņa domām varētu attiekties krimināllikums, viņš tūlīt caur dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām Eiropas Kopienās informē valsts iestādes un vajadzības gadījumā - Kopienas iestādi, kurai ir pakļauts attiecīgais ierēdnis vai darbinieks un kura var piemērot Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 18. pantu. Ombuds var arī informēt attiecīgo iestādi vai struktūrvienību par faktiem, kas liek apšaubīt tās personāla locekļu rīcību no disciplinārā viedokļa.
2.  Ja izmeklēšanas gaitā ombuds uzzina faktus, uz kuriem pēc viņa domām varētu attiekties krimināllikums, viņš tūlīt caur dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām Eiropas Kopienās informē valsts iestādes vai kompetento Kopienas iestādi vai struktūrvienību; vajadzības gadījumā ombuds informē arī Kopienas iestādi vai struktūrvienību, kurai ir pakļauts attiecīgais ierēdnis vai darbinieks un kura var piemērot Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 18. pantu. Ombuds var arī informēt attiecīgo iestādi vai struktūrvienību par faktiem, kas liek apšaubīt tās personāla locekļu rīcību no disciplinārā viedokļa.
Grozījums Nr. 7
5. pants
Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu efektīvāku un labāk aizsargāt to personu tiesības un intereses, kas ombudam iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties ar viena un tā paša veida iestādēm dažās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds tādā veidā nedrīkst pieprasīt uzrādīt dokumentus, kas viņam nav pieejami saskaņā ar 3. pantu.
Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu efektīvāku un labāk aizsargāt to personu tiesības un intereses, kas ombudam iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties ar viena un tā paša veida iestādēm dažās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds tādā veidā nedrīkst pieprasīt uzrādīt dokumentus, kas viņam nav pieejami saskaņā ar 3. pantu. Saskaņā ar šiem pašiem noteikumiem ombuds drīkst sadarboties ar citām iestādēm, lai veicinātu pamattiesību ievērošanu un aizsargātu šīs tiesības.
"

2. pants

Šo lēmumu publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

...,

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

(1) OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika