Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2223(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0076/2008

Texte depuse :

A6-0076/2008

Dezbateri :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Voturi :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Texte adoptate
PDF 379kWORD 83k
Marţi, 22 aprilie 2008 - Strasbourg
Statutul Ombudsmanului European
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Text
 Text consolidat

Proiect de decizie a Parlamentului European adoptat la 22 aprilie 2008 de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (2006/2223(INI))

Proiectul de decizie următor a fost adoptat(1) şi transmis Consiliului şi Comisiei în conformitate cu articolul 195 alineatul (4) din Tratatul CE şi articolul 107d alineatul (4) din Tratatul Euratom:

(1) Votul asupra propunerii de rezoluţie (A6-0076/2008) a fost amânat până la finalizarea procedurii în conformitate cu articolul 195 alineatul (4) din Tratatul CE şi articolul 107d alineatul (4) din Tratatul Euratom;


Decizia Parlamentului European de modificare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului,

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 195 alineatul (4),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 107d alineatul (4),

având în vedere Rezoluția sa din ... privind o propunere de decizie a Parlamentului European de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului,

având în vedere avizul Comisiei,

cu aprobarea Consiliului,

întrucât:

(1)  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene(1) recunoaște dreptul la bună administrare ca drept fundamental al cetățenilor Uniunii;

2)   încrederea cetățenilor în capacitatea Ombudsmanului de a efectua o anchetă riguroasă și imparțială în presupuse cazuri de administrare defectuoasă este fundamentală pentru succesul acțiunilor acestuia;

3)   este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat, în scopul eliminării oricărei posibile incertitudini referitoare la capacitatea acestuia de a efectua anchete meticuloase și imparțiale în presupuse cazuri de administrare defectuoasă;

4)   este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat pentru a permite posibile evoluții ale prevederilor legale sau ale jurisprudenței referitoare la intervenția organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene într-o procedură pe rolul Curții de Justiție;

5)   este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat pentru a se ține seama de schimbările intervenite în ultimii ani în ceea ce privește rolul instituțiilor şi organelor UE în lupta împotriva fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în special crearea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), astfel încât să permită Ombudsmanului să notifice acelor instituții sau organe orice informație aflată în domeniul lor de competenţă ;

6)   este de dorit să se ia măsurile necesare pentru a permite Ombudsmanului să își dezvolte cooperarea cu instituții similare la nivel național sau internațional, precum și cu instituții naționale sau internaționale al căror domeniu lor de activitate este mai larg decât cel al Ombudsmanului European, cum ar fi protecția drepturilor omului, având în vedere faptul că o asemenea cooperare poate contribui în mod pozitiv la ameliorarea eficienței acțiunilor acestuia;

(7)  Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) a expirat în 2002,

DECIDE:

Articolul 1

Referirea 1, considerentul 3, articolul 1 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) paragrafele 1 și 5 , articolul 4 și articolul 5 din Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom se modifică după cum urmează:"

Statutul Ombudsmanului   Propunere de modificare
Amendamentul 1
Referirea 1
având în vedere Tratatele de instituire a Comunităților Europene, în special articolul 195 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, articolul 20d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și articolul 107d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,
având în vedere Tratatele de instituire a Comunităților Europene, în special articolul 195 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 107d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,
Amendamentul 2
Considerentul 3
întrucât Ombudsmanul, care poate acționa și din proprie inițiativă, trebuie să poată dispune de toate elementele necesare exercitării funcțiilor sale; întrucât, în acest scop, instituțiile și organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, informațiile pe care le solicită, cu excepția cazurilor în care există motive justificate în mod corespunzător ce impun păstrarea secretului și fără a aduce atingere obligației Ombudsmanului de a nu le divulga; întrucât autoritățile statelor membre sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului toate informațiile necesare, cu excepția cazului în care aceste informații sunt reglementate fie de acte cu putere de lege sau norme administrative privind secretul, fie de acte care împiedică transmiterea acestora; întrucât, în cazul în care nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul informează Parlamentul European cu privire la aceasta, iar Parlamentului European îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate;
întrucât Ombudsmanul, care poate acționa și din proprie inițiativă, trebuie să poată dispune de toate elementele necesare exercitării funcțiilor sale; întrucât, în acest scop, instituțiile și organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, informațiile pe care le solicită și fără a aduce atingere obligației Ombudsmanului de a nu le divulga și de a trata informațiile sau documentele clasificate în conformitate cu norme strict echivalente celor în vigoare în instituțiile sau organele în cauză; întrucât instituțiile sau organele care furnizează informații sau documente clasificate informează Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare; întrucât Ombudsmanul și instituțiile și organele în cauză ar trebui să ajungă la un acord în ceea ce privește modalitățile practice de transmitere a informațiilor sau documentelor clasificate; întrucât autoritățile statelor membre sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului toate informațiile necesare, cu excepția cazului în care aceste informații sunt reglementate fie de acte cu putere de lege sau norme administrative privind secretul, fie de acte care împiedică transmiterea acestora; întrucât, în cazul în care nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul informează Parlamentul European cu privire la aceasta, iar Parlamentului European îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate;
Amendamentul 3
Articolul 1 alineatul (1)
(1)  Statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului se stabilesc prin prezenta decizie, în conformitate cu articolul 195 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, articolul 20d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și articolul 107d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.
(1)  Statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului se stabilesc prin prezenta decizie, în conformitate cu articolul 195 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 107d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.
Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf
(2)  Instituțiile și organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului informațiile pe care acesta le solicită și îi permit accesul la dosarele în cauză. Acestea pot refuza furnizarea informațiilor și a accesului la dosarele în cauză numai pentru motive ce țin de păstrarea secretului, justificate în mod corespunzător.
(2)  Instituțiile și organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului informațiile pe care acesta le solicită și îi permit accesul la dosarele în cauză. Accesul Ombudsmanului la informații sau documente clasificate, în special la documente sensibile în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/20011, este condiționat de respectarea de către acesta a unor norme strict echivalente celor în vigoare în instituția sau organul în cauză.
Instituțiile şi organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la primul paragraf, informează Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare.
Pentru punerea în aplicare a normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul poate ajunge la un acord cu instituțiile sau organele în ceea ce privește modalitățile practice de acces la informațiile clasificate și la celelelate informații care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional.
______________
1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
Amendamentul 5
Articolul 3 alineatul (2) al cincilea paragraf
Funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor și organelor comunitare sunt obligați să depună mărturie la cererea Ombudsmanului; aceștia se exprimă în numele și în conformitate cu instrucțiunile administrației de care aparțin și sunt obligați să păstreze secretul profesional.
Funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor și organelor comunitare sunt obligați să depună mărturie la cererea Ombudsmanului; aceștia sunt obligați să respecte dispozițiile pertinente din Statutul funcționarilor, în special obligaţia de a păstra secretul profesional.
Amendamentul 6
Articolul 4
(1)  Ombudsmanul și personalul acestuia – căruia i se aplică dispozițiile articolului 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, ale articolului 47 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și ale articolului 194 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – sunt obligați să nu divulge informațiile și documentele care le-au fost aduse la cunoștință în timpul anchetelor efectuate. De asemenea, Ombudsmanul și personalul acestuia au obligația de confidențialitate cu privire la orice informație care ar putea cauza prejudicii autorului plângerii sau oricărei alte persoane în cauză, fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2).
(1)  Ombudsmanul și personalul acestuia – căruia i se aplică dispozițiile articolului 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și ale articolului 194 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – sunt obligați să nu divulge informațiile și documentele care le-au fost aduse la cunoștință în timpul anchetelor efectuate. De asemenea, Ombudsmanul și personalul acestuia au obligația de a nu divulga nicio informație clasificată și niciun document furnizat Ombudsmanului ca document sensibil în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 sau ca document care intră în domeniul de aplicare al legislației comunitare privind protecția datelor cu caracter personal, și nicio informație care ar putea cauza prejudicii autorului plângerii sau oricărei alte persoane în cauză, fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2).
Ombudsmanul și personalul acestuia tratează cererile unor terți privind accesul la documentele obținute de Ombudsman în cursul anchetelor în conformitate cu condițiile și limitele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, în special articolul 4.
(2)  În cazul în care, în cadrul unei anchete, Ombudsmanul ia cunoștință de fapte pe care le consideră aflate sub incidența dreptului penal, acesta informează imediat autoritățile naționale competente prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Comunitățile Europene, precum și, dacă este necesar, instituția comunitară de care depinde funcționarul sau agentul în cauză, aceasta putând pune în aplicare articolul 18 al doilea paragraf din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene. De asemenea, Ombudsmanul poate informa instituția sau organul comunitar în cauză cu privire la faptele care pun în discuție, din punct de vedere disciplinar, comportamentul unuia dintre funcționarii sau agenții acestora.
(2)  În cazul în care, în cadrul unei anchete, Ombudsmanul ia cunoștință de fapte pe care le consideră aflate sub incidența dreptului penal, acesta informează imediat autoritățile naționale competente prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Comunitățile Europene sau instituția sau organul comunitar competent; dacă este necesar, Ombudsmanul informează, de asemenea, instituția sau organul comunitar de care depinde funcționarul sau agentul în cauză, acestea putând pune în aplicare articolul 18 al doilea paragraf din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene. De asemenea, Ombudsmanul poate informa instituția sau organismul comunitar în cauză cu privire la faptele care pun în discuție, din punct de vedere disciplinar, comportamentul unuia dintre funcționarii sau agenții acestora.
Amendamentul 7
Articolul 5
În măsura în care această cooperare poate contribui la întărirea eficienței anchetelor și la mai buna protejare a drepturilor și intereselor persoanelor care îi adresează plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu autoritățile de același tip, existente în anumite state membre, cu respectarea legislațiilor naționale aplicabile. Ombudsmanul nu poate solicita, pe această cale, documente la care nu ar avea acces în conformitate cu dispozițiile articolului 3.
În măsura în care această cooperare poate contribui la întărirea eficienței anchetelor și la mai buna protejare a drepturilor și intereselor persoanelor care îi adresează plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu autoritățile de același tip, existente în anumite state membre, cu respectarea legislațiilor naționale aplicabile. Ombudsmanul nu poate solicita, pe această cale, documente la care nu ar avea acces în conformitate cu dispozițiile articolului 3. În aceleași condiții, Ombudsmanul poate coopera cu alte instituții în scopul promovării și protecției drepturilor fundamentale.
"

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European

Președintele

(1) JO C 303, 14.12.2007, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate