Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2223(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0076/2008

Predkladané texty :

A6-0076/2008

Rozpravy :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Prijaté texty
PDF 406kWORD 75k
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg
Výkon funkcie ombudsmana
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Text
 Zjednotený text

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu prijatý 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (2006/2223(INI))

Tento návrh rozhodnutia bol prijatý(1) a predložený Rade a Komisii v súlade s článkom 195 ods. 4 Zmluvy o ES a s článkom 107d ods. 4 Zmluvy o Euratome:

(1) Hlasovanie o návrhu uznesenia (A6-0076/2008) bolo odložené do skončenia postupu podľa článku 195 ods. 4 Zmluvy o ES a článku 107d ods. 4 Zmluvy o Euratome.


Rozhodnutie Európskeho parlamentu ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 195 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 107d ods. 4,

so zreteľom na svoje uznesenie z ... o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

so súhlasom Rady,

keďže:

(1)  Charta základných práv Európskej únie(1) uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo občanov Únie.

(2)  Dôvera občanov v schopnosť ombudsmana viesť podrobné a nestranné vyšetrovania prípadov údajného nesprávneho úradného postupu je základnou podmienkou úspešnosti jeho činnosti.

(3)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa odstránila prípadná neistota v súvislosti s jeho schopnosťou viesť dôsledné a nestranné vyšetrovania prípadov údajného nesprávneho úradného postupu.

(4)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana s cieľom zohľadniť možný vývoj právnych ustanovení alebo judikatúry v súvislosti so zásahmi orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie vo veciach pred Súdnym dvorom.

(5)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa zobrali do úvahy zmeny, ku ktorým došlo v nedávnych rokoch, čo sa týka úlohy inštitúcií a orgánov EÚ v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie, najmä zriadenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), aby tak ombudsman mohol upozorňovať inštitúcie alebo orgány na skutočnosti, ktoré spadajú do ich pôsobnosti.

(6)  Je vhodné prijať kroky, ktoré ombudsmanovi umožnia rozvinúť spoluprácu s podobnými inštitúciami na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, dokonca aj v prípade, keď pokrývajú väčší rozsah činností ako Európsky ombudsman, ako je ochrana ľudských práv, pretože takáto spolupráca môže pozitívne prispievať k zefektívneniu činnosti ombudsmana.

(7)  Účinnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sa skončila v roku 2002,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Citácia 1, odôvodnenie 3, článok 1 ods. 1, pododseky 1 a 5 článku 3 ods. 2, článok 4 a článok 5 rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, Euratom sa menia a dopĺňajú takto:"

Štatút ombudsmana   Návrh zmien a doplnení
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1
so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, najmä na čl. 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, čl. 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a čl. 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, najmä na článok 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3
keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné pre výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú orgány a inštitúcie spoločenstva povinné poskytnúť ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré ich požiadal, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov tajných informácií a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti ohľadne takýchto informácií; keďže príslušné orgány členských štátov sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky potrebné informácie, pokiaľ tieto informácie nepodliehajú predpisom o tajných informáciách alebo zachovaní mlčanlivosti; keďže v prípade, ak ombudsmanovi nebude poskytnutá požadovaná pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;
keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú orgány a inštitúcie Spoločenstva povinné poskytovať ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré požiadal, a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti o týchto informáciách a zaobchádzania s utajovanými informáciami či dokumentmi v súlade s predpismi, ktoré sú rovnaké ako pravidlá platné v príslušných inštitúciách alebo orgánoch; keďže inštitúcie či orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty informujú ombudsmana o tomto utajení; keďže ombudsman a príslušné inštitúcie a orgány by sa mali dohodnúť na pracovných podmienkach na poskytovanie utajovaných informácií či dokumentov; keďže príslušné orgány členských štátov sú povinné poskytovať ombudsmanovi všetky potrebné informácie, ak tieto informácie nepodliehajú predpisom o utajovaných informáciách alebo zachovaní mlčanlivosti; keďže v prípade, keď sa ombudsman domnieva, že nedostáva požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 1
1.  Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana v súlade s čl. 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, čl. 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a čl. 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
1.  Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana v súlade s článkom 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článkom 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 2 pododsek 1
2.  Orgány a inštitúcie spoločenstva sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. Odmietnutie je možné len na základe riadnych dôvodov utajenia.
2.  Orgány a inštitúcie Spoločenstva sú povinné poskytovať ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. V súvislosti s prístupom k utajovaným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/20011, ombudsman dodržiava rovnaké pravidlá, ako sú pravidlá platné v príslušných inštitúciách alebo orgánoch.
Inštitúcie alebo orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v prvom pododseku, informujú ombudsmana o tomto utajení.
Čo sa týka vykonávania pravidiel uvedených v prvom pododseku, ombudsman sa môže s inštitúciami alebo orgánmi dohodnúť na pracovných podmienkach prístupu k utajovaným informáciám a k iným informáciám, na ktoré sa vzťahuje povinnosť profesionálneho utajenia.
___________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 2 pododsek 5
Úradníci a ostatní zamestnanci orgánov a inštitúcií spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana poskytnúť svedectvo; vyjadrujú sa za svoj úrad a v súlade s jeho inštrukciami a zostávajú viazaní mlčanlivosťou.
Úradníci a ostatní zamestnanci orgánov a inštitúcií Spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana poskytnúť svedectvo; zostávajú viazaní príslušnými ustanoveniami služobného poriadku, najmä mlčanlivosťou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4
1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, článok 47 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Táto povinnosť sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, vzťahuje aj na informácie, ktoré môžu poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu.
1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Povinnosť nevyzrádzať utajované informácie alebo dokumenty poskytované ombudsmanovi, ako sú citlivé dokumenty v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001, sa vzťahuje aj na dokumenty, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj na informácie, ktoré môžu poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2.
Ombudsman a jeho zamestnanci skúmajú žiadosti tretích strán o prístup k dokumentom, ktoré ombudsman získal počas vyšetrovania v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001, najmä v jeho článku 4.
2.  Ak sa v priebehu šetrenia ombudsman dozvie o skutočnostiach, ktoré podľa jeho názoru spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Európskych spoločenstvách, a ak je to potrebné európsky orgán, z ktorého príslušný úradník alebo zamestnanec pochádza a ktorý môže uplatniť druhý odsek článku 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže o týchto skutočnostiach tiež informovať príslušný orgán alebo inštitúciu Spoločenstva poukazujúcich na otázne správanie sa niektorého z jeho/jej úradníkov z disciplinárneho hľadiska.
2.  Ak sa ombudsman počas vyšetrovania dozvie o skutočnostiach, ktoré podľa jeho názoru spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Európskych spoločenstvách alebo príslušnú inštitúciu či príslušný orgán Spoločenstva; ombudsman podľa potreby informuje aj inštitúciu či orgán Spoločenstva, z ktorého príslušný úradník alebo zamestnanec pochádza a ktorý môže uplatniť druhý odsek článku 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže informovať príslušnú inštitúciu či príslušný orgán Spoločenstva o skutočnostiach spochybňujúcich správanie sa niektorého zo zamestnancov z disciplinárneho hľadiska.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5
S cieľom zvýšiť efektívnosť vyšetrení ombudsmana a zlepšenia ochrany práv a záujmov sťažovateľov môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v určitých členských štátoch, rešpektujúc pritom vnútroštátne zákony. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3.
S cieľom zvýšiť efektívnosť vyšetrovaní ombudsmana a zlepšenia ochrany práv a záujmov sťažovateľov môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v určitých členských štátoch, rešpektujúc pritom príslušné vnútroštátne právne predpisy. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3. Ombudsman môže za rovnakých podmienok spolupracovať s inými inštitúciami propagujúcimi a ochraňujúcimi ľudské práva.
"

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament

predseda

(1) Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia