Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2223(INL)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0076/2008

Predložena besedila :

A6-0076/2008

Razprave :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Glasovanja :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Sprejeta besedila
PDF 383kWORD 77k
Torek, 22. april 2008 - Strasbourg
Statut evropskega varuha človekovih pravic
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008
Besedilo
 Prečiščeno besedilo

Osnutek Sklepa Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2008 o spremembi svojega Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (2006/2223(INI))

Naslednji osnutek sklepa je bil sprejet(1) in posredovan Svetu in Komisiji v skladu s členom 195(4) Pogodbe ES in členom 107d(4) Pogodbe Euratom:

(1) Glasovanje o predlogu resolucije (A6-0076/2008) je odloženo do zaključka postopka iz člena 195(4) Pogodbe ES in člena 107d(4) Pogodbe Euratom.


Sklep Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

EVROPSKI PARLAMENT JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 195(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 107d(4) Pogodbe,

ob upoštevanju svoje resolucije z … o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

ob upoštevanju mnenja Komisije,

s soglasjem Sveta,

ker:

(1)  Listina o temeljnih pravicah Evropske unije (1) priznava pravico do dobrega upravljanja kot temeljno pravico državljanov Unije,

2)  je zaupanje državljanov v sposobnost varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja, bistveno za uspeh dejavnosti varuha človekovih pravic,

3)  je zaželeno, da se r Statut varuha človekovih pravic prilagodi in tako odpravi kakršna koli morebitna negotovost glede sposobnosti varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja,

4)  je zaželeno, da se Statut varuha človekovih pravic prilagodi, da bi omogočili morebitni razvoj zakonskih določb ali sodne prakse v zvezi z ukrepanjem organov, pisarn in agencij Evropske unije v primerih pred Sodiščem,

5)  je zaželeno, da se Statut varuha človekovih pravic prilagodi, da bi upoštevali spremembe, nastale v zadnjih letih, glede vloge institucij in organov EU v boju proti goljufijam zoper finančne interese Evropske unije, zlasti ustanovitev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), in tako omogočili varuhu človekovih pravic, da te institucije ali organe obvesti o vseh informacijah, ki sodijo v njihovo pristojnost,

6)  je zaželeno, da se sprejmejo ukrepi, z namenom omogočiti varuhu človekovih pravic vzpostavitev sodelovanja s podobnimi institucijami na nacionalni ali mednarodni ravni ter z nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami, čeprav imajo večje pristojnosti kakor evropski varuh človekovih pravic, na primer varstvo človekovih pravic, saj bi takšno sodelovanje lahko pozitivno prispevalo k bolj učinkoviti dejavnosti varuha človekovih pravic,

7)  je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo prenehala veljati leta 2002,

SKLENIL:

Člen 1

Navedba sklicevanja 1, uvodna izjava 3, člen1(1), člen 1(3), prvi in peti pododstavek člena 3(2), člen 4 in člen 5 Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom se spremenijo na naslednji način:"

Statut varuha človekovih pravic   Predlog spremembe
Predlog spremembe 1
Navedba sklicevanja 1
ob upoštevanju Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti in zlasti člena 195(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, člena 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter člena 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,
ob upoštevanju Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti in zlasti člena 195(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter člena 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,
Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3
ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje svojih nalog; ker so zato institucije in organi Skupnosti dolžni varuhu človekovih pravic na njegovo zahtevo posredovati vse informacije, ki jih od njih zahteva, razen če obstajajo utemeljeni razlogi za tajnost in brez poseganja v dolžnost varuha človekovih pravic, da takih informacij ne razkrije; ker so organi držav članic dolžni varuhu človekovih pravic posredovati vse potrebne informacije, razen kadar za te informacije veljajo pravila ali predpisi o tajnosti ali določbe, ki preprečujejo njihovo posredovanje; ker varuh človekovih pravic, kadar meni, da zahtevane pomoči ne bo dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa;
ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje svojih nalog; ker so zato institucije in organi Skupnosti dolžni varuhu človekovih pravic na njegovo zahtevo posredovati vse informacije, ki jih od njih zahteva, in brez poseganja v dolžnost varuha človekovih pravic, da takih informacij ne razkrije in da zaupne informacije ali dokumente obravnava skladno s pravili, ki so popolnoma enakovredna veljavnim pravilom zadevnih institucij ali organov; ker institucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente, o zaupnosti teh informacij ali dokumentov obvestijo varuha; ker bi se morali varuh človekovih pravic ter zadevne institucije in organi strinjati o delovnih pogojih za posredovanje zaupnih informacij ali dokumentov; ker so organi držav članic dolžni varuhu človekovih pravic posredovati vse potrebne informacije, razen kadar za te informacije veljajo pravila ali predpisi o tajnosti ali določbe, ki preprečujejo njihovo posredovanje; ker varuh človekovih pravic, kadar meni, da zahtevane pomoči ne bo dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa;
Predlog spremembe 3
Člen 1, odstavek 1
1.   Predpisi in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic, se v skladu s členom 195(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, členom 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter členom 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo določijo s tem sklepom.
1.  Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic, se v skladu s členom 195(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter členom 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo določijo s tem sklepom.
Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 1
2.  Institucije in organi Skupnosti morajo varuhu človekovih pravic posredovati vse informacije, ki jih od njih zahteva, in mu omogočiti dostop do zadevnih spisov. To lahko zavrnejo le na podlagi utemeljenih razlogov tajnosti.
2.  Institucije in organi Skupnosti morajo varuhu človekovih pravic posredovati vse informacije, ki jih od njih zahteva, in mu omogočiti dostop do zadevnih spisov. Dostop do zaupnih informacij ali dokumentov, zlasti do dokumentov občutljive narave v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/20011, se omogoči le, če varuh človekovih pravic upošteva pravila, ki so popolnoma enakovredna veljavnim pravilom zadevnih institucij ali organov.
Institucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente, iz prvega pododstavka, o zaupnosti teh informacij ali dokumentov obvestijo varuha.
Za izvajanje pravil iz prvega pododstavka, se lahko varuh človekovih pravic z institucijami ali organi dogovori o delovnih pogojih za dostop do zaupnih informacij ter drugih informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.
‐‐‐‐‐
1 Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o javnem dostopu do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
Predlog spremembe 5
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 5
Uradniki in drugi uslužbenci institucij in organov Skupnosti morajo na zahtevo varuha človekovih pravic pričati; govorijo v imenu svojih uradov in v skladu z njihovimi navodili ter jih še naprej obvezuje dolžnost poslovne tajnosti.
Uradniki in drugi uslužbenci institucij in organov Skupnosti morajo na zahtevo varuha človekovih pravic pričati; še naprej jih obvezujejo ustrezne določbe Kadrovskih predpisov, zlasti dolžnost poslovne skrivnosti.
Predlog spremembe 6
Člen 4
1.  Varuh človekovih pravic in njegovo osebje, za katerega se uporabljajo člen 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, člen 47(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter člen 194 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ne smejo širiti informacij ali dokumentov, ki so jih pridobili med preiskavami. Prav tako morajo brez poseganja v odstavek 2 zaupno obravnavati vse informacije, ki bi lahko škodile pritožniku ali drugim vpletenim osebam.
1.  Varuh človekovih pravic in njegovo osebje, za katerega se uporabljajo člen 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člen 194 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ne smejo širiti informacij ali dokumentov, ki so jih pridobili med preiskavami. Prav tako ne smejo brez poseganja v odstavek 2 širiti nobenih zaupnih informacij ali dokumentov, ki so bili posredovani varuhu človekovih pravic kot dokumenti občutljive narave v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001, ter kot dokumenti, ki sodijo v obseg uporabe zakonodaje Skupnosti s področja varstva osebnih podatkov, kakor tudi nobenih informacij, ki bi lahko škodile pritožniku ali drugim vpletenim osebam.
Varuh človekovih pravic in njegovo osebje obravnavajo prošnje tretjih strank za dostop do dokumentov, ki jih je varuh pridobil v teku preiskav, v skladu s pogoji in omejitvami iz Uredbe (ES) št. 1049/2001, zlasti člena 4Uredbe.
2.  Če se varuh človekovih pravic med preiskavami seznani z dejstvi, ki se po njegovem mnenju nanašajo na kazensko pravo, prek stalnih predstavništev držav članic v Evropskih skupnostih takoj obvesti pristojne nacionalne organe in po potrebi tudi institucijo Skupnosti, pod katero zadevni uradnik ali uslužbenec spada in ki lahko uporabi drugi odstavek člena 18 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti. Varuh človekovih pravic lahko pristojno institucijo ali organ Skupnosti obvesti o dejstvih, ki z vidika discipline vnašajo dvom v obnašanje katerega od njihovih uslužbencev.
2.  Če se varuh človekovih pravic med preiskavami seznani z dejstvi, ki se po njegovem mnenju nanašajo na kazensko pravo, prek stalnih predstavništev držav članic v Evropskih skupnostih ali pristojnih institucij ali organov Skupnosti takoj obvesti pristojne nacionalne organe; po potrebi varuh obvesti tudi institucijo ali organ Skupnosti, pod katero zadevni uradnik ali uslužbenec spada in ki lahko uporabi drugi odstavek člena 18 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti. Varuh človekovih pravic lahko pristojno institucijo ali organ Skupnosti obvesti o dejstvih, ki z vidika discipline vnašajo dvom v obnašanje katerega od njihovih uslužbencev.
Predlog spremembe 7
Člen 5
Varuh človekovih pravic lahko, kolikor to prispeva k učinkovitejšim raziskavam ter boljši zaščiti pravic in interesov oseb, ki se pri njem pritožijo, sodeluje z istovrstnimi organi v določenih državah članicah, in sicer pod pogojem, da ravna skladno z veljavno nacionalno zakonodajo. Varuh človekovih pravic pri tem ne sme zahtevati dokumentov, do katerih na podlagi člena 3 sicer nima dostopa.
Varuh človekovih pravic lahko, kolikor to prispeva k učinkovitejšim raziskavam ter boljši zaščiti pravic in interesov oseb, ki se pri njem pritožijo, sodeluje z istovrstnimi organi v določenih državah članicah, in sicer pod pogojem, da ravna skladno z veljavno nacionalno zakonodajo. Varuh človekovih pravic pri tem ne sme zahtevati dokumentov, do katerih na podlagi člena 3 sicer nima dostopa. Varuh človekovih pravic lahko pod enakimi pogoji sodeluje z drugimi institucijami z namenom spodbujanja in varstva človekovih pravic.
"

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V..., dne

Za Evropski parlament

Predsednik

(1) UL C 303, 14.12.2007, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov