Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0090/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0090/2008

Συζήτηση :

PV 21/04/2008 - 18
CRE 21/04/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.6
CRE 22/04/2008 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0130

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 410kWORD 127k
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
P6_TA(2008)0130A6-0090/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (2007/2210(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (COM(2007)0275), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση: Περίληψη της Εκτίμησης Αντικτύπου (SEC(2007)0705),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/23/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο(4),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της σχετικά με τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων και ιστών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης "Meeting the organ shortage. Current status and strategies for improvement of organ donation" (Για να καλύψουμε την έλλειψη οργάνων, τρέχουσα κατάσταση και στρατηγικές για τη βελτίωση της δωρεάς οργάνων)(1999),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης "Guide to the safety and quality assurance for organs, tissues and cells" (Οδηγός για την κατοχύρωση της ασφάλειας και της ποιότητας οργάνων, ιστών και κυττάρων)(5),

–   έχοντας υπόψη ένα έγγραφο από την πρώτη συνάντηση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων σε κοινοτικό επίπεδο(6), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Bρυξέλλες στις 13 Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(A6-0090/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί με σταθερό ρυθμό και ταχύτερα από το ρυθμό αύξησης των δωρητών οργάνων, και ότι περισσότεροι από 60 000 ασθενείς που έχουν ανάγκη μοσχευμάτων βρίσκονται σε λίστες αναμονής σε ολόκληρη την ΕΕ · λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πολλοί ασθενείς πεθαίνουν λόγω της χρόνιας έλλειψης οργάνων, καθώς και ότι η αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων δεν οδηγεί σε μείωση της "λίστας αναμονής",

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο οργάνων, η εμπορική εκμετάλλευση και ο "μεταμοσχευτικός τουρισμός", που δεν συμβιβάζονται με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναπτύσσονται ραγδαίως, και ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της έλλειψης και της εμπορίας οργάνων, καθώς επίσης ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την εμπορία οργάνων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα ασφάλειας συχνά αγνοούνται όταν πραγματοποιείται παράνομη μεταμόσχευση οργάνων με σκοπό το κέρδος, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τόσο του δωρητή όσο και του λήπτη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος, πέντε κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών ("Πρωτόκολλο του Παλέρμο"), εννέα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και 17 κράτη μέλη δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Aνθρώπων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις το εμπόριο οργάνων έχει μικρή έκταση σε σχέση με όλες τις μορφές εμπορίας, η εμπορία οργάνων και ιστών αρχίζει να αποκτά ολοένα πιο παγκόσμιο χαρακτήρα ως πρόβλημα το οποίο εκδηλώνεται τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών συνόρων και βασίζεται στη ζήτηση (εκτιμάται ότι στην ΕΕ απαντώνται ετησίως 150 έως 250 περιπτώσεις),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία οργάνων και ιστών αποτελεί μορφή εμπορίας ανθρώπων η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στη σωματική ακεραιότητα, είναι δε δυνατόν να κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νόμιμο καθεστώς που διέπει τη μεταμόσχευση οργάνων, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ελλείψεις στην προσφορά μοσχευμάτων από εθελοντές δότες οργάνων και ιστών,

Z.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα, η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου η κοινωνία να αποκομίσει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η μεταμόσχευση ως θεραπεία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση είναι η μόνη διαθέσιμη θεραπεία για ανεπάρκειες οργάνων ευρισκόμενων σε τελικό στάδιο, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες και η καρδιά, και η αποτελεσματικότερη θεραπεία από πλευράς κόστους/οφέλους για νεφρική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων παρέχει τη δυνατότητα διάσωσης ζωών και καλύτερης ποιότητας ζωής,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών όσον αφορά τα ποσοστά μεταμοσχεύσεων, την πηγή των οργάνων (ζωντανός ή νεκρός δωρητής), ακόμη και διαφορές ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ενώ η οργανωτική προσέγγιση στη μεταμόσχευση ποικίλλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, γεγονός που οδηγεί σε ανόμοια πρότυπα στην ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά νομικά πλαίσια (σε μερικά κράτη μέλη ισχύει η προαιρετική συμμετοχή "opt-in, opt-out") και ότι οι εμπειρίες στα διάφορα κράτη μέλη δείχνουν ότι η επίδραση που έχει το νομικό σύστημα στον αριθμό των δωρητών είναι μάλλον περιορισμένη,

IA.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναλλακτική δυνατότητα στη μεταμόσχευση είναι συχνά η εντατική θεραπεία, που είναι δυσάρεστη για τον ασθενή και επιβαρύνει τα συστήματα υγείας και τις οικογένειες των ασθενών και όσους τους φροντίζουν,

IB.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων είναι ευαίσθητα και περίπλοκα θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο ιατρικές αλλά και νομικές και ηθικές πτυχές, για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται η πλήρης συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,

M.  IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων στο πλαίσιο της θεραπείας εγκυμονεί τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών και άλλων νόσων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό η ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ήδη υπάρχουν διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις ανταλλαγής οργάνων (λ.χ. Scandiatransplant, Eurotransplant),

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα εμπειρία (π.χ. το ισπανικό μοντέλο, το βελγικό πρόγραμμα GIFT, το DOPKI, και η Alliance for Organ Donation and Transplantation (Alliance-O)) δείχνουν θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη,

P.  ΙΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού, οι συγκεκριμένες και θετικές πληροφορίες και η προχωρημένη κατάρτιση και η επικοινωνιακή ικανότητα των επαγγελματιών του κλάδου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της προθυμίας του κοινού για δωρεά οργάνων,

Q.  ΙZ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας για βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών που προκαλούν την απώλεια οργάνων, όπως η χρόνια ηπατίτιδα, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μεταμόσχευση οργάνων στο μέλλον.

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής που προτείνει ολοκληρωμένη προσέγγιση σε τρεις πυλώνες, προσέγγιση που χαίρει πολύ μεγάλης εκτίμησης·

Νομικό μέσο

2.   προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά οργάνων, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων· τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή των παρόχους υπηρεσιών, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών ή των μεθόδων που προσαρμόζονται στις συνθήκες και περιστάσεις που επικρατούν σε μεμονωμένα κράτη μέλη ή να περιέχει απαιτήσεις που να οδηγούν σε μείωση του αριθμού των δυνητικών και πραγματικών δωρητών·

3.   επισημαίνει ότι η νέα οδηγία θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν ενεργή και αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να παρακωλύει τη λήψη ή τη διατήρηση αυστηρότερων μέτρων·

4.   τονίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να ενσωματώνει την πρόοδο που επιτυγχάνει η ιατρική επιστήμη·

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

5.   εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ανεπάρκεια διαθέσιμων ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών· θεωρεί ότι η μείωση του ελλείμματος οργάνων (και δωρητών) αποτελεί την κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων· υπενθυμίζει ότι, αυτή τη στιγμή, πολλές χιλιάδες ασθενών στην Ευρώπη είναι εγγεγραμμένοι σε λίστες αναμονής, με μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας·

6.   επισημαίνει πάντως ότι η κατανομή των οργάνων θα πρέπει να βασίζεται στην ιατρική δυνατότητα του ασθενούς να μην απορρίψει το όργανο και ότι δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές οι διακρίσεις λόγω αναπηριών που είναι άσχετες με τις πιθανότητες του ασθενούς να απορρίψει ή να δεχθεί ένα όργανο·

7.   τονίζει ότι η δωρεά οργάνων είναι δώρο· τονίζει κατά συνέπεια ότι αν και είναι άκρως σημαντικό ζήτημα να δοθεί απάντηση στο πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης οργάνων στην ΕΕ, εντούτοις πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται η ελεύθερη επιλογή ενός ατόμου να δωρίσει ή όχι ένα όργανο·

8.   λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πηγή των οργάνων (νεκρός ή ζωντανός δωρητής) εντός της ΕΕ, τις μεγάλες διαφορές όσον αφορά την επιτυχία των διαφόρων κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, τις διαφορετικές οργανωτικές προσεγγίσεις στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και τις διαφορές στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού· θεωρεί ότι οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει σε συνδυασμό οικονομικών, διαρθρωτικών, διοικητικών, πολιτιστικών, ηθικών, θρησκευτικών, ιστορικών, κοινωνικών και νομοθετικών παραγόντων, μολονότι ότι ο κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να είναι ο τρόπος οργάνωσης της όλης διαδικασίας που οδηγεί στη δωρεά και τη μεταμόσχευση·

9.   πιστεύει συνεπώς ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά δωρητών και να εξισωθούν οι πιθανότητες πρόσβασης στη μεταμόσχευση σε όλη την ΕΕ· αναμένει συνεπώς το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό:

   την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων,
   τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας των συστημάτων μεταμόσχευσης,
   τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού,
   την κατοχύρωση της ποιότητας και της ασφάλειας·

10.   τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων εντός και μεταξύ των κρατών μελών, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε διεθνές επίπεδο, είναι υψίστης σημασίας· υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική και κατάλληλη οργανωτική υποστήριξη και δομή σε νοσοκομειακό και υπερνοσοκομειακό επίπεδο, με επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, σε συνδυασμό με σαφείς διατάξεις περί ανιχνευσιμότητας και δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης και διανομής οργάνων·

Αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων

11.   επισημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος φέρει την ευθύνη για το νομικό του μοντέλο· διαπιστώνει ότι στην ΕΕ υπάρχουν δυο μοντέλα, το καθένα με διάφορες μεταβλητές· τονίζει ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την προσαρμογή ή την εναρμόνιση νομικών συστημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στις νομοθεσίες τους τη δυνατότητα ορισμού νομικού εκπροσώπου ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει για τη δωρεά οργάνων μετά το θάνατο ενός ατόμου·

12.   καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των μεταθανάτιων δωρεών και προς το σκοπό αυτό τα προτρέπει να επενδύσουν πλήρως στη βελτίωση των οργανωτικών τους συστημάτων:

   με την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού
   με την οικονομική στήριξη των νοσοκομείων προκειμένου αυτά να προσλαμβάνουν "εσωτερικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων" (ιατρούς εργαζόμενους εντός των μονάδων εντατικής θεραπείας με την υποστήριξη ιατρικής ομάδας), καθήκον των οποίων θα είναι ο ενεργός εντοπισμός δυνητικών δωρητών και η προσέγγιση των οικογενειών τους
   με την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας σε κάθε νοσοκομείο ή όμιλο νοσοκομείων ανά την ΕΕ όπου υπάρχουν αποδεδειγμένες ενδείξεις για δυνατότητες δωρεάς οργάνων·

13.   ζητεί από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων, να αξιολογήσουν τη χρήση "διευρυμένων" δωρητών (ηλικιωμένων δωρητών, δωρητών που πάσχουν από κάποιες ασθένειες) λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας·

14.   πιστεύει ότι οι μεταμοσχεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση οργάνων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό καταλληλότητας, οπότε εναπόκειται στην ομάδα μεταμόσχευσης, σε συνεννόηση με τον/την ασθενή και/ή την οικογένειά του/της, να λαμβάνουν αποφάσεις για τη χρήση οργάνων σε συγκεκριμένους ασθενείς, βάσει ανάλυσης κινδύνου-οφέλους·

15.   ζητεί από τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την δωρεά οργάνων από ζωντανούς δότες να λάβουν υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας· τονίζει εντούτοις ότι η δωρεά από ζωντανούς δωρητές θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματική προς τη μετά θάνατον δωρεά·

16.   αναγνωρίζει ότι όταν η ομάδα των δωρητών είναι "διευρυμένη", οι ιατροί πιθανόν να ανησυχούν για τις αυξημένες πιθανότητες απόρριψης των οργάνων και σταδιακής μείωσης της λειτουργίας των μοσχευμάτων, και γι´αυτό ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων απόρριψης οργάνων, ώστε οι ιατροί να μπορούν να χρησιμοποιούν με εμπιστοσύνη τα όργανα "διευρυμένης ομάδας" δωρητών·

17.   αναγνωρίζει ότι η βιοτεχνολογία ήδη προσφέρει λύσεις στον κίνδυνο της απόρριψης μεταμοσχευμένων οργάνων, π.χ. με αγωγές που μειώνουν τα ποσοστά απόρριψης, πράγμα που εν συνεχεία θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα όργανα, παρέχοντας στους ιατρούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν ή και να προλαμβάνουν την απόρριψη· υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η "διευρυμένη ομάδα" δωρητών μειώνοντας τον κίνδυνο που ενέχουν τα "διευρυμένα" προγράμματα δωρεάς οργάνων·

18.   ζητεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν πριν από τον Ιανουάριο του 2010 τη νομοθεσία που προβλέπει να χρησιμοποιούνται τα όργανα δωρητών αποκλειστικά εντός του κράτους μέλους·

19.   ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της εργασίας σε ομάδες και των αποδοχών των χειρούργων που διενεργούν μεταμοσχεύσεις·

20.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να χρηματοδοτείται η προμήθεια και η μεταμόσχευση οργάνων από χωριστό κονδύλι του προϋπολογισμού ώστε η μεταμόσχευση οργάνων να μην συνιστά αντικίνητρο για τα νοσοκομεία·

21.   υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δωρεές οργάνων θα παραμείνουν αυστηρώς μη εμπορικού χαρακτήρα·

22.   επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των ζώντων δωρητών, τόσο από ιατρική όσο και από ψυχολογική και κοινωνική άποψη, και στη διασφάλιση ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά και από αλτρουισμό, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε πληρωμή μεταξύ δωρητών και αποδεκτών, χωρίς άλλη αμοιβή πέραν της αποζημίωσης που περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών και της αναστάτωσης που σχετίζονται με τη δωρεά· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ανωνυμίας των αποβιωσάντων και των ζώντων δωρητών που δεν συγγενεύουν γενετικώς ή συναισθηματικώς με τον αποδέκτη, εφόσον τέτοιου είδους δωρεές επιτρέπονται από την εθνική νομοθεσία· προτρέπει τα κράτη μέλη να ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί να χορηγείται αποζημίωση·

23.   προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να τηρούν αυστηρές νομικές διατάξεις σε σχέση με τη μεταμόσχευση οργάνων από ζωντανούς δότες που δεν είναι συγγενείς του πάσχοντος, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στο καθεστώς μεταμοσχεύσεων και να αποκλείεται το ενδεχόμενο της παράνομης πωλήσεως ή του εξαναγκασμού δωρεάς οργάνων· θεωρεί ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, οι δωρεές από μη συγγενείς ζώντες δωρητές θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία και μετά από έγκριση κατάλληλου ανεξάρτητου φορέα·

24.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ασκείται, ιδίως από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, μεροληπτική μεταχείριση εις βάρος των ζώντων δωρητών·

25.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την επιστροφή του κόστους κοινωνικής ασφάλισης στους ζώντες δωρητές·

26.   θεωρεί ότι, στο μέλλον, και εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις ιχνηλασιμότητας, η βιοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα δημιουργίας οργάνων από υπάρχοντες ιστούς και κύτταρα, που προέρχονται είτε από τους ίδιους τους ασθενείς είτε από άλλους δωρητές ιστών· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την έρευνα, η οποία συχνά διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ βιοτεχνολογίας στην ΕΕ εντός των πολιτιστικών και δεοντολογικών πλαισίων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη και εντός των πλαισίων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοϊατρική·

27.   επισημαίνει ότι αρκετές κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της αγωγής με ενήλικα βλαστικά κύτταρα σε πολλές θεραπείες αντικατάστασης κυττάρων·

Αποτελεσματικότητα και προσβασιμότητα των συστημάτων μεταμοσχεύσεων

28.   σημειώνει ότι, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα υποχρεωτικής καταχώρισης των διαδικασιών μεταμόσχευσης και υπάρχουν επίσης ορισμένα εθελοντικά μητρώα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους διάφορους τύπους μεταμόσχευσης και τα αποτελέσματά τους· υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία εθνικών και διεθνών μητρώων παρακολούθησης ζωντανών δωρητών και ληπτών καθώς και διαδικασιών μεταμόσχευσης· τονίζει ότι τα μητρώα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά· τονίζει τη σημασία της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη την υιοθέτηση ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών ως προς την καταχώριση σε μητρώα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα καταχωρούμενα άτομα θα υποβάλλουν ορισμένες πληροφορίες ως προς το ιατρικό ιστορικό τους και να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων του δωρητή, δεδομένου ότι η καταχώριση δεν είναι απλή πράξη καταχώρισης ονομάτων, αλλά έχει συνέπειες τόσο για τον δωρητή όσο και για τον λήπτη·

30.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πυρήνα τεχνικών και δεοντολογικών προτύπων για τη διαχείριση της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δωρεάς οργάνων στο πλαίσιο της δωρεάς και της μεταμόσχευσης, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως μοντέλο για τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό στο πλαίσιο της ΕΕ που θα προωθεί τις δραστηριότητες συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση·

31.   θεωρεί ότι ένα πρόσθετο όφελος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών το οποίο δεν τονίζεται επαρκώς στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η δυνητική αξία της ανταλλαγής οργάνων μεταξύ των κρατών μελών από πλευράς ιατρικών και τεχνικών δυνατοτήτων, χωρίς να παραβλέπεται η ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών σε αυτή την ανταλλαγή και η πιθανή επίπτωση στη βιωσιμότητα των οργάνων· υπογραμμίζει συναφώς τα θετικά αποτελέσματα διεθνών συστημάτων· εκφράζει την πεποίθηση ότι η ανταλλαγή οργάνων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων (λ.χ. υπερευαίσθητοι ασθενείς και επείγοντα περιστατικά ασθενών υπό ειδικές συνθήκες για τους οποίους είναι δύσκολο να εξευρεθεί κατάλληλος δότης)·

32.   καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει από κοινού με τα κράτη μέλη μελέτη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μεταμόσχευση οργάνων στα κράτη μέλη για μη μονίμους κατοίκους της ΕΕ, και να θεσπίσουν κώδικα δεοντολογίας με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα όργανα που δωρήθηκαν από αποβιώσαντες πολίτες της ΕΕ δύνανται να δοθούν σε μη μόνιμους κατοίκους της ΕΕ·

33.   τονίζει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των αρμόδιων εθνικών αρχών είναι αναγκαία και παρέχει προστιθέμενη αξία· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει συμμαχίες μεταξύ των εθνικών οργανισμών μεταμοσχεύσεων στα κράτη μέλη που θα περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε νομικό, δεοντολογικό και τεχνικό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καταστάσεις στη μεταμοσχευτική ιατρική που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά σε κράτη μέλη με περιορισμένο αριθμό δωρητών· πιστεύει ότι τα μικρά κράτη μέλη, ειδικότερα, θα μπορούσαν σαφώς να ωφεληθούν από την ευρωπαϊκή συνεργασία·

34.   ζητεί να θεσπιστεί κάρτα δωρητή ΕΕ, συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα·

35.   θεωρεί ότι είναι ευκταία η διεθνής συνεργασία για την προώθηση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας των οργάνων· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι θα ήταν σκόπιμη η θέσπιση γενικών κανόνων που θα διέπουν τις καλύτερες ιατρικές πρακτικές, τις διαγνωστικές τεχνικές και τη συντήρηση· ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τη συνεργασία αυτή και να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα των γενικών κανόνων·

Mεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού

36.   υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, δεδομένου ότι τούτο μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των οργάνων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν σε διαρθρωτικό επίπεδο την προώθηση της δωρεάς οργάνων, ιδίως μεταξύ των νέων, στα σχολεία· προς τον σκοπό αυτό, συνιστά να χρησιμοποιούνται διάσημες προσωπικότητες (π.χ. αθλητές και αθλήτριες) και εκπαιδευτικά πάρκα·

37.   επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχεται διαφανής, αμερόληπτη και μη επιβεβλημένη ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, σχετικά με το πεδίο των δωρεών οργάνων, δηλ. ότι η δωρεά μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλή δωρεά οργάνων καθώς και δωρεά ιστών·

38.   τονίζει ότι η ελεύθερη επιλογή της δωρεάς ενός οργάνου είναι αποκλειστικό δικαίωμα του δωρητή και πρέπει να γίνεται σεβαστή και ότι η δωρεά οργάνων πρέπει να θεωρείται δώρο ενός ανθρώπου σε συνάνθρωπό του· επισημαίνει ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, όπου θα πρέπει να αποφεύγεται η οικονομική ορολογία που υποβάλλει την ιδέα ότι τα όργανα μπορεί να αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα της εσωτερικής αγοράς·

39.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση της υφιστάμενης ιστοσελίδας της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά οργάνων(7), καθώς και την ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Oργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)(8) καλύπτοντας όλα τα κράτη μέλη και όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με σκοπό την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων·

40.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον ορισμό παγκόσιμιας ημέρας δωρητή οργάνων και συνιστά δράσεις που τονίζουν τα καλά αποτελέσματα και τη σημασία της μεταμόσχευσης οργάνων·

41.   είναι πεπεισμένο ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της διαθεσιμότητας των οργάνων είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών στο κοινό τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι καταχωρισμένοι δωρητές στο θέμα της προβολής της δωρεάς οργάνων, πείθοντας τα μέλη της οικογενείας τους και τους φίλους τους και ενθαρρύνοντας τους να γίνουν κι εκείνοι δωρητές·

42.   αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των επαγγελματιών του τομέα της υγείας μέσω, για παράδειγμα, της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για την πληροφόρηση· τονίζει την ανάγκη για επαγγελματική αντιμετώπιση της επικοινωνίας και την υποστήριξη από εμπειρογνώμονες του εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στο περιεχόμενο του μηνύματος όσο και στους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των πλέον αμφιλεγόμενων θεμάτων· τονίζει τη σημασία των τακτικών διασκέψεων τύπου για την προβολή των καλών αποτελεσμάτων και της σημασίας των μεταμοσχεύσεων·

43.   υποστηρίζει την καθιέρωση ζωντανής γραμμής επικοινωνίας με ενιαίο αριθμό κλήσης, που θα διαχειρίζεται εθνικός οργανισμός μεταμοσχεύσεων, ο οποίος θα λειτουργεί όλο το 24ωρο με καταλλήλως καταρτισμένους και πεπειραμένους επαγγελματίες που θα μπορούν να παρέχουν γρήγορα σωστή και ακριβή ιατρική και νομική ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους·

44.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων πέραν των εθνικών συνόρων προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος της εθνικής καταγωγής, της χώρας προέλευσης, της θρησκείας, του μορφωτικού επιπέδου και της κοινωνικοοικονομικής τάξης στην απόφαση για την προσφορά οργάνων για μεταμόσχευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδίδουν τάχιστα τα αποτελέσματα της έρευνας αποβλέποντας στην ενημέρωση του κοινού και στην αποκατάσταση παρανοήσεων·

Βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας

45.   αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στη μείωση των κινδύνων της μεταμόσχευσης και, κατά συνέπεια, θα μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις· αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των οργάνων και το αντίστροφο· ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν το δυναμικό σχεδιασμού και ανάπτυξης εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς επίσης να θεσπίσουν ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας, χωρίς τούτο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα οργάνων προς μεταμόσχευση·

46.   αναγνωρίζει ότι πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα μετά τη μεταμόσχευση και μετά τη δωρεά· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί κοινή μεθοδολογία βάσει των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σήμερα στα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη δυνατή συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων·

47.   ζητεί από τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον χρόνο παρακολούθησης για τους λήπτες σε αρκετά έτη, και κατά προτίμηση όσον καιρό είναι ζωντανός ο λήπτης και/ή λειτουργεί ακόμη το μόσχευμα·

48.   ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει κονδύλια στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προώθηση της έρευνας στον τομέα των καλύτερων και πιο ευαίσθητων διαγνωστικών τεχνικών που να επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική ανίχνευση βλαπτικών παραγόντων όπως η παρουσία του ιού HIV/AIDS, της ηπατίτιδας κλπ., εφόσον μια σημαντική πτυχή της μεταμόσχευσης οργάνων είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας έναντι διάφορων βλαπτικών παραγόντων που τυχόν υπάρχουν στα όργανα του δωρητή·

Εμπορία οργάνων

49.   επισημαίνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του εμπορίου οργάνων, υπό την έννοια ότι η εμπορία οργάνων υπονομεύει την αξιοπιστία του συστήματος έναντι των δυνητικών εθελοντών και άνευ αμοιβής δωρητών· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων είναι ανήθικη και ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες· τονίζει ότι η δωρεά οργάνων που γίνεται βάσει κινήτρων οικονομικής φύσης υποβιβάζει το δώρο σε απλό εμπόρευμα, το οποίο συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αντίκειται στο άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική και απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

50.   ζητεί από την Επιτροπή, σε σχέση με τρίτες χώρες, να καταπολεμήσει την πρακτική της εμπορίας οργάνων και ιστών, πρακτική η οποία θα πρέπει να απαγορευθεί σε παγκόσμια κλίμακα, περιλαμβανομένης και της μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών από ανηλίκους, από άτομα με νοητική υστέρηση ή από εκτελεσθέντες κρατούμενους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα σχετικά με το ζήτημα αυτό·

51.   θεωρεί ότι, για την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη, θα πρέπει να υιοθετηθεί μακροπρόθεσμη στρατηγική προκειμένου να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες που βρίσκονται στη ρίζα αυτών των πρακτικών· τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της πώλησης οργάνων έναντι χρημάτων (ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες), θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας που να εμποδίζουν την είσοδο αυτών των οργάνων στην ΕΕ·

52.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον "μεταμοσχευτικό τουρισμό", καταρτίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των φτωχότερων και πλέον ευάλωτων δωρητών ώστε να μην πέφτουν θύματα του εμπορίου οργάνων, και εγκρίνοντας μέτρα που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των νομίμως προμηθευόμενων οργάνων και ανταλλάσσοντας στοιχεία εγγραφής σε λίστες αναμονής μεταξύ των υφισταμένων οργανώσεων ανταλλαγής οργάνων ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές εγγραφές· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μέσω του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινή προσέγγιση που θα έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εθνική νομοθεσία σχετικά με το εμπόριο οργάνων και τον προσδιορισμό των κύριων προβλημάτων και των πιθανών λύσεων· επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να θεσπιστεί σύστημα ιχνηλασιμότητας και καταλογισμού ευθύνης για τα προερχόμενα από ανθρώπους υλικά·

53.   προτρέπει τα κράτη μέλη, εφόσον απαιτείται, να τροποποιήσουν τους ποινικούς κώδικές τους για να εξασφαλισθεί ότι στους υπεύθυνους της εμπορίας οργάνων θα ασκείται η δέουσα ποινική δίωξη, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων για το ιατρικό προσωπικό που εμπλέκεται σε μεταμόσχευση οργάνων προερχομένων από εμπορία και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να αποθαρρύνονται οι δυνάμει λήπτες από την αναζήτηση οργάνων και ιστών που προέρχονται από παράνομη εμπορία· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η ποινική ευθύνη των ευρωπαίων πολιτών που έχουν αγοράσει όργανα εντός ή εκτός της ΕΕ·

54.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η διευκόλυνση της εμπορίας οργάνων και ιστών (ήτοι, η παραπομπή ασθενούς σε αλλοδαπή υπηρεσία μεταμοσχεύσεων για την οποία είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί σε εμπορία οργάνων) από τους εργαζόμενους στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, καθώς επίσης να αποφεύγεται η διευκόλυνση εκ μέρους των φορέων παροχής υγειονομικής ασφάλισης, δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα προωθούν την εμπορία οργάνων, λόγου χάριν, επιστρέφοντας δαπάνες που έχουν αναληφθεί για παράνομη μεταμόσχευση οργάνων·

55.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και του ιατρικού προσωπικού σε ό,τι αφορά την εμπορία οργάνων ώστε κάθε τέτοια περίπτωση που καθίσταται γνωστή να αναφέρεται στην αστυνομία·

56.   καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και το Πρωτόκολλο του Παλέρμο, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει·

57.   εκφράζει τη λύπη του που η Europol δεν προέβει σε έρευνα για την πώληση και το λαθρεμπόριο οργάνων επειδή η Europol ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις· παραπέμπει σε εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΠΟΥ που παρέχουν σαφείς μαρτυρίες πως το πρόβλημα του εμπορίου οργάνων αφορά και τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή και την Europol να βελτιώσουν τον έλεγχο των περιπτώσεων λαθρεμπορίου οργάνων και να συναγάγουν τα απαιτούμενα συμπεράσματα·

58.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσεως για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να περιλάβουν σε αυτό την εμπορία οργάνων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των οικείων αρχών·

59.   ζητεί επίσης το πρόγραμμα δράσεως να αναφέρει ορθά και ελεγμένα στοιχεία όσον αφορά την ποσότητα, την τυπολογία και την προέλευση οργάνων που λαμβάνονται μέσω των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας οργάνων·

o
o   o

60.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΠΟΥ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 102, 7.4.2004, σ. 48.
(2)2 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(3)3 ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.
(4)4 ΕΕ L 121, 1.5.2001, σ. 34.
(5) Tρίτη έκδοση, 2007.
(6) SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.
(7) www.eurodonor.org (και/ή www.eurocet.org)
(8) www.transplant-observatory.org

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου