Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2149(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0070/2008

Indgivne tekster :

A6-0070/2008

Forhandlinger :

PV 21/04/2008 - 19
CRE 21/04/2008 - 19

Afstemninger :

PV 22/04/2008 - 5.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0131

Vedtagne tekster
PDF 147kWORD 61k
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg
Frivilligt arbejde
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2008 om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed (2007/2149(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til den fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed (KOM(2007)0273),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet Europa for Borgerne til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet Aktive unge for perioden 2007-2013(2),

-   der henviser til Rådets afgørelse nr. 2006/144/EF af 20. februar 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013)(3),

-   der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed(4),

-   der henviser til resolution af 13. november 2006 vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om gennemførelse af de fælles målsætninger for inddragelse og orientering af unge mennesker for at fremme aktivt europæisk medborgerskab(5),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af unges fulde deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og samfundsliv (KOM(2007)0498),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Den demografiske udvikling i Europa – En udfordring, men også en chance" (KOM(2006)0571),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere(6),

-   der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om virksomhedernes sociale ansvar: et nyt partnerskab(7),

-   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om frivilligt arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed(8),

-   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om frivilligt arbejde: dets opgave i et europæisk samfund og dets virkning(9),

-   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om fremme af foreninger og fonde i Europa(10),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 158 og 159,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0070/2008),

A.   der henviser til, at der ifølge pålidelige skøn er over 100 millioner EU-borgere, som deltager i frivilligt arbejde(11),

B.   der henviser til, at de første resultater af anvendelsen af FN's håndbog om institutioner med almennyttigt formål (Non-Profit Institutions -NPI) viser, at deres økonomiske bidrag gennemsnitligt udgør 5 % af BNP, og at det frivillige arbejde, selv efter et konservativt skøn, udgør mere end en fjerdedel heraf(12),

C.   der henviser til, at frivilligt arbejde er en meget væsentlig ressource, der nærer civilsamfundet og styrker solidariteten, som er en af EU's centrale værdier, og udgør et vigtigt element som støtte for programmerne til udvikling af lokalsamfund, navnlig i de nye medlemsstater, der er ved at lægge overgangsperioden efter kommunismen bag sig,

D.   der henviser til, at en nylig undersøgelse af organisationer i Europa, der benytter frivilligt arbejde, påviste en høj merværdi: for hver euro, som organisationerne brugte på at støtte de frivilliges aktiviteter, fik de gennemsnitligt 3-8 euro tilbage (13),

E.   der henviser til, at det frivillige arbejdes meget betydelige bidrag til opbygning af social kapital bør anerkendes fuldt ud,

F.   der henviser til, at bæredygtig finansiering, navnlig af administration, er af afgørende betydning for de frivillige organisationer og for frivilligt arbejde i almindelighed,

G.   der henviser til, at det af den seneste rapport fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene fremgår, at social kapital udgør et centralt element i forsøget på at udvikle politikker til fremme af den økonomiske udvikling i landdistrikterne (14),

H.   der henviser til, at det i en nylig undersøgelse af et vellykket Urbanprogram i Århus understreges, at lokale borgere og frivillig indsats var helt afgørende for programmets vellykkede gennemførelse(15),

I.   der henviser til, at frivilligt arbejde ikke kun har en målelig økonomisk værdi, men at det kan give betydelige besparelser for offentlige tjenester, og at det i den forbindelse er vigtigt at sikre, at frivilligt arbejde supplerer de offentlige tjenester og ikke anvendes som en erstatning for disse,

J.   der henviser til, at frivilligt arbejde bidrager til den frivilliges personlige og sociale udvikling og har en positiv betydning i samfundet, f.eks. for de mellemmenneskelige relationer,

K.   der henviser til, at frivillige spiller en væsentlig rolle ved gennemførelsen af Lissabonstrategiens mål om socioøkonomisk samhørighed ved at bidrage til finansiel integration, f.eks. ved oprettelse af andelslånekasser, der er regulerede, samt almennyttige foreninger, der drives og ledes af frivillige,

L.   der henviser til, at virksomheders sociale ansvar både er en vigtig drivkraft for erhvervslivet og en central del af den europæiske sociale model,

M.   der henviser til, at der er en forbindelse mellem frivilligt arbejde og bæredygtig udvikling,

N.   der henviser til, at det er vigtigt at fremme og støtte bedste praksis i forbindelse med forvaltningen af frivilligt arbejde i de organisationer, der benytter frivillige,

O.   der henviser til, at frivilligt arbejde fører til, at borgerne inddrages i den lokale udvikling og dermed kan spille en vigtig rolle i forbindelse med fremme af civilsamfundet og demokratiet,

P.   der henviser til, at Rådet i den ovennævnte resolution om aktivt medborgerskab tilskynder til større inddragelse af unge i samfundslivet, deltagerbaserede sammenhænge og frivilligt arbejde,

Q.   der henviser til, at de demografiske ændringer i Europa har ført til, at der nu er et stort antal ældre potentielle frivillige,

R.   der henviser til, at frivilligt arbejde kan have en positiv indflydelse på befolkningens sundhed(16), at dette gælder for alle aldersklasser og kan bidrage til at forebygge fysiske og psykiske sygdomme,

S.   der henviser til, at frivilligt arbejde understøtter lokale udviklingsinitiativer og medvirker til en vellykket gennemførelse af en række fællesskabsstøttede initiativer som f.eks. Leader-, Interreg- og Peace-programmerne,

1.   opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at anerkende værdien af frivilligt arbejde for en bedre social og økonomisk samhørighed; tilskynder endvidere disse instanser til at indgå partnerskaber med frivillige organisationer og at foretage relevante høringer af sektoren for frivilligt arbejde med henblik på udarbejdelse af planer og strategier for at anerkende, værdsætte, støtte, lette og fremme frivilligt arbejde; opfordrer også indtrængende medlemsstaterne til at etablere en stabil institutionel ramme for ikke-statslige organisationers (ngo'ers) deltagelse i offentlige debatter;

2.   opfordrer de berørte eksperter i Kommissionen til at skelne mere præcist mellem frivillige organisationer og ngo'er, hvis aktiviteter ikke er organiseret på samme frivillige grundlag, og opfordrer til, at der foretages en omfattende europæisk undersøgelse af karakteren og niveauet af deltagelse i samfundet og dens interne mekanismer, herunder frivillig deltagelse og dens finansiering;

3.   opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at gøre en reel indsats med henblik på at bistå de frivillige organisationer med at få adgang til tilstrækkelige og bæredygtige støttemidler til såvel administration som projekter uden overdreven udfyldning af formularer og bureaukrati, samtidig med at den nødvendige kontrol med anvendelsen af de offentlige midler opretholdes;

4.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at støtte etableringen af frivillige redningstjenester i alle lokalsamfund for at sikre hurtig indsats i forbindelse med naturkatastrofer og ulykker;

5.   henleder Kommissionens opmærksomhed på, at partnerskabsprincippet, som er nedfældet både i Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) og i Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, ikke altid overholdes på nationalt plan(17), og tilskynder derfor Kommissionen til at træffe hensigtsmæssige administrative og institutionelle foranstaltninger for at sikre, at der tages hensyn til dens egne politikker, procedurer og protokoller ved høringer, forhandlinger og efterfølgende aktiviteter som led i strukturfondene;

6.   anbefaler, at alle medlemsstater opstiller regelmæssige NPI-"satellitregnskaber", og kræver, at frivilligt arbejde indgår i disse "satellitregnskaber", så de politiske beslutningstagere kan tage højde for NPI'erne, når de fastlægger deres politik; opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan det frivillige arbejde kan indgå som en særlig kategori i Eurostats statistikker;

7.   støtter på det kraftigste den opfattelse, at frivilligt arbejde ikke bør erstatte lønnet arbejde;

8.   opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod et system på tværs af alle fællesskabsfonde, så frivilligt arbejde kan anerkendes som et bidrag til samfinansiering af projekter, og til at udarbejde mekanismer til beregning af omkostningerne ved frivilligt arbejde; glæder sig over de bestræbelser, som nogle af Kommissionens generaldirektorater har udfoldet for at indføre en mere fleksibel tilgang til accepten af frivilligt arbejde som et bidrag, der svarer til Fællesskabets finansiering af fælles projekter;

9.   opfordrer Kommissionen til at forbedre mulighederne for ældre frivillige arbejdere og udvikle et program for aktive seniorer for det stigende antal meget erfarne ældre medborgere, der er villige til at yde frivilligt arbejde, som kan supplere det ovennævnte program "Aktive unge" og gennemføres parallelt hermed, og endvidere fremme særlige programmer til udvikling af frivilligt arbejde med deltagelse af flere generationer og mentorordninger;

10.   opfordrer medlemsstaterne til at fremme og lette frivilligt arbejde inden for alle samfundsgrupper, både virkelige og virtuelle, f.eks. frivilligt arbejde i familier eller frivilligt arbejde i marginaliserede grupper eller grupper, som traditionelt ikke udfører frivilligt arbejde, og understreger den store betydning af at organisere dette for at sikre, at det er foreneligt med familie- og arbejdsliv;

11.   opfordrer virksomhederne og andre operatører i den private sektor til som led i deres strategi for deres sociale ansvar at yde finansiel støtte til initiativer, der styrker og fremmer frivilligt arbejde, og opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med frivilligt arbejde at finansiere og støtte den frivillige sektor og således lette formidlingen af virksomhedernes færdigheder og sagkundskab fra den private til den offentlige sektor og at forbedre livskvaliteten på lokalt niveau ved at opmuntre til selvhjælp ved løsningen af problemer på lokalt niveau;

12.   opfordrer Kommissionen til i højere grad at anerkende frivilligt arbejde som en hensigtsmæssig aktivitet til erhvervelse af kompetencer og færdigheder gennem Youthpass i sammenhæng med Europass, samtidig med at det sikres, at frivilligt arbejde ikke betragtes som et alternativ til, men som en del af en formel uddannelse; opfordrer endvidere til, at der træffes foranstaltninger på nationalt og lokalt niveau for at fremme mobiliteten for personer, der udfører frivilligt arbejde;

13.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge, hvorfor vedtagelsen af det foreslåede EU-charter for frivilligt arbejde, som skal fastsætte de frivillige organisationers rolle og deres rettigheder og opgaver, er blevet forsinket; anbefaler, at der udarbejdes årlige peer reviews til evaluering af det frivillige arbejde, der udføres i medlemsstaterne og inden for specifikke sektorer og organisationer;

14.   henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at etablere en europæisk database med grundlæggende oplysninger om frivillige organisationer og detaljer vedrørende bedste praksis, da dette vil udgøre nyttige retningslinjer for forbedring af systemerne for frivilligt arbejde;

15.   opfordrer de ansvarlige myndigheder til at sikre, at de frivillige er omfattet af passende ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer i forbindelse med deres frivillige aktiviteter, samt at alle godkendte udlæg i forbindelse med disse aktiviteter også er omfattet;

16.   opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at fremme frivilligt arbejde gennem uddannelse på alle niveauer ved at skabe muligheder for deltagelse i frivilligt arbejde på et tidligt stadium i uddannelsessystemet, således at det betragtes som et normalt bidrag til samfundslivet samt til fortsat at fremme sådanne aktiviteter, også når de uddannelsessøgende bliver ældre, at lette "service learning" ("læring i en god sags tjeneste"), hvor de studerende arbejder sammen med frivillige eller lokale grupper i et partnerskab som led i deres eksamensprojekt, at styrke forbindelsen mellem sektoren for frivilligt arbejde og uddannelsessektoren på alle niveauer og at anerkende, at læring i forbindelse med frivilligt arbejde er en del af livslang læring;

17.   opfordrer Kommissionen til på baggrund af den påtænkte revision i 2010 af de momsregler, der gælder for offentlige organer og sociale fritagelsesordninger, sammen med medlemsstaterne at behandle de solide sociale argumenter for at indføre momsfritagelse for frivillige organisationer, der er registreret i medlemsstaterne, i forbindelse med indkøb foretaget med henblik på opfyldelse af deres mål, samt at behandle argumenterne for fritagelse for momsbetaling for varer og tjenesteydelser, der er skænket til frivillige organisationer;

18.   opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet at skabe en bæredygtig infrastruktur for frivilligt arbejde, der omfatter spørgsmål som de frivillige organisationers hovedfinansiering;

19.   anbefaler, at 2011 erklæres for det europæiske år for frivilligt arbejde;

20.   anerkender de mange forskellige former for frivilligt arbejde i medlemsstaterne, men opfordrer ikke desto mindre medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til, hvor det er muligt, at lære af hinanden ved at udveksle bedste praksis;

21.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, at der indføres støtteordninger med henblik på indførelse af mere effektive systemer for samarbejde og netværk mellem frivillige organisationer samt støtte internationale udvekslingsordninger for frivillige arbejdere, hvilket i nogle tilfælde kan bidrage til opfyldelse af millenniummålene for udvikling; opfordrer især til, at der udarbejdes programmer, der kan bidrage til igen at stimulere frivilligt arbejde i de medlemsstater, hvor frivillige aktiviteter associeres med en indsats, som har karakter af tvang;

22.   anbefaler, at der gennemføres flere grænseoverskridende projekter med frivilligt arbejde;

23.   opfordrer Kommissionen til at se positivt på de frivilliges situation som led i alle sine politikker og sin lovgivning;

24.   opfordrer de relevante lokale og regionale parter, frivillige organisationer og medierne til at give borgerne relevante oplysninger om mulighederne for at arbejde frivilligt ledsaget af passende uddannelse med særligt fokus på udsatte og udstødte samfundsgrupper samt behovene i fjerntliggende og/eller utilgængelige områder;

25.   opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med plan D for demokrati, dialog og debat at fremlægge en plan V for værdsættelse, validering og sikring af synligheden (visibility) af frivillige arbejdere;

26.   anmoder Kommissionen om at revidere sin visumpolitik for deltagere fra tredjelande i anerkendte EU-programmer for frivilligt arbejde med henblik på at indføre en mere liberal visumordning, især for frivillige arbejdere fra de lande, der grænser op til EU;

27.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

(1) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32.
(2) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30.
(3) EUT L 55 af 25.2.2006, s. 20.
(4) EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
(5) EUT C 297 af 7.12.2006, s. 6.
(6) EFT L 215 af 9.8.2001, s. 30.
(7) EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 45.
(8) EUT C 105 af 25.4.2008, s. 11.
(9) EUT C 325 af 30.12.2006, s. 46.
(10) EFT C 180 af 11.6.1998, s. 57.
(11) Eurobarometer-rapport. "Social Reality Stocktaking" (februar 2007).
(12) Rapport fra Johns Hopkins University, "Measuring Civil Society and Volunteering". September, 2007. www.jhu.edu/ccss.
(13) "Volunteering works", Institute for volunteering research and volunteering. England, september 2007.
(14) Jf. Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. Det Europæiske Institut til Forbedring af Arbejds- og Levevilkårene. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
(15) Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community". Resumé på engelsk. Urban II-programmet i Århus 2002-2007.
(16) Jf. The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Jf. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service. November, 2004.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik