Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0070/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0070/2008

Συζήτηση :

PV 21/04/2008 - 19
CRE 21/04/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0131

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 335kWORD 81k
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
H συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2149(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος Νεολαία εν δράσει για την περίοδο 2007-2013(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/144/EΚ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των κοινών στόχων για την συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων με σκοπό την προώθηση της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη(5),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία" COM(2007)0498),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία" (COM(2006)0571),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, σχετικά με την κινητικότητα των σπουδαστών των υπό κατάρτιση ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στην Κοινότητα(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση(7),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή(8),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Εθελοντική δραστηριότητα: ο ρόλος της στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ο αντίκτυπός της"(9),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα "Ο ρόλος των κοινωφελών οργανισμών - συμβολή στην ευρωπαϊκή κοινωνία"(10),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0070/2008),

A.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες(11),

Β.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του εγχειριδίου των Ηνωμένων Εθνών για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ), η οικονομική συμβολή των τελευταίων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 5% του ΑΕΠ και ότι, ακόμα και σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, η εθελοντική δραστηριότητα καλύπτει περισσότερο από ένα τέταρτο αυτού του ποσοστού(12),

Γ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός συνιστά μείζονα δύναμη που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και ενισχύει την αλληλεγγύη - μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης - καθώς και ουσιαστικό συστατικό στοιχείο των κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στήριξης, ιδίως στα κράτη μέλη τα οποία βγαίνουν σήμερα από μια μετακομμουνιστική μεταβατική περίοδο,

Δ.   εκτιμώντας ότι πρόσφατη μελέτη εθελοντικών οργανώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη κατέδειξε υψηλή προστιθέμενη αξία· για κάθε 1 ευρώ που οι οργανώσεις δαπάνησαν για την υποστήριξη εθελοντών, έλαβαν κατά μέσο όρο 3-8 EUR(13),

Ε.   εκτιμώντας ότι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του εθελοντισμού στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση, και ιδιαίτερα η χρηματοδότηση για διοικητικούς σκοπούς, έχει κεφαλαιώδη σημασία για τις εθελοντικές οργανώσεις και για το εθελοντικό έργο γενικότερα,

Ζ.   εκτιμώντας ότι στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) επισημάνθηκε το γεγονός ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη πολιτικών που αποσκοπούν στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου(14),

Η.   εκτιμώντας ότι πρόσφατη μελέτη για την επιτυχία του προγράμματος Urban στο Aarhus επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες της περιοχής και η προσφορά εθελοντικού έργου υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος(15),

Θ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός δεν έχει μόνο μετρήσιμη οικονομική αξία, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τις δημόσιες υπηρεσίες· εκτιμώντας ότι, εν προκειμένω, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η εθελοντική δραστηριότητα συμπληρώνει το έργο που επιτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες και δεν το υποκαθιστά,

Ι.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του εθελοντή και έχει θετικό αντίκτυπο μέσα στην κοινότητα, π.χ. στις διαπροσωπικές σχέσεις,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι εθελοντές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική συνοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ένταξη, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία πιστωτικών ενώσεων που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, και μη κερδοσκοπικών χρηματοδοτικών συνεταιρισμών που διευθύνονται και διοικούνται από εθελοντές,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί και σημαντική κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις και ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εθελοντισμού και αειφόρου ανάπτυξης,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν και να υποστηριχθούν οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του εθελοντισμού μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός έχει ως αποτέλεσμα άμεση συμμετοχή των πολιτών στην τοπική ανάπτυξη και ότι, κατά συνέπεια, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι στο προαναφερόμενο ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, το Συμβούλιο ενθαρρύνει την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στον δημόσιο βίο, στις συμμετοχικές δομές και στην εθελοντική εργασία,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι η δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη σημαίνει ότι σήμερα υπάρχει μέγας αριθμός δυνητικών εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας,

ΙΗ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων(16)· εκτιμώντας ότι ο ωφέλιμος αυτός αντίκτυπος στην υγεία μπορεί να αφορά όλες τις ηλικίες και να παίξει προληπτικό ρόλο όσον αφορά τις σωματικές και τις ψυχικές ασθένειες,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να παίξει ρόλο στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και στην διευκόλυνση της επιτυχούς υλοποίησης μιας σειράς πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα όπως τα προγράμματα LEADER, INTERREG και PEACE,

1.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού για την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής· επιπλέον, ενθαρρύνει την συνεργασία τους στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με εθελοντικές οργανώσεις και την ανάπτυξη, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τον τομέα του εθελοντισμού, σχεδίων και στρατηγικών για την αναγνώριση, την εκτίμηση, την υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προβούν στη δημιουργία σταθερού, θεσμοθετημένου πλαισίου συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στη δημόσια διαβούλευση·

2.   καλεί τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής να κάνουν σαφέστερη διάκριση μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, οι δραστηριότητες των οποίων δεν είναι οργανωμένες στις ίδιες εθελοντικές βάσεις και ζητεί τη διενέργεια εκτεταμένης πανευρωπαϊκής έρευνας με αντικείμενο την φύση, το επίπεδο και τους εσωτερικούς μηχανισμούς της κοινωνικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων της εθελοντικής συμμετοχής και της χρηματοδότησης γι αυτόν τον σκοπό·

3.   καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες, προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων σε επαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση - τόσο στις πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας όσο και στη χρηματοδότηση σχεδίων έργων - χωρίς υπερβολική συμπλήρωση εντύπων, γραφειοκρατία ή διατυπώσεις, διατηρώντας παράλληλα τους απαραίτητους ελέγχους για τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα·

4.   παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν τη δημιουργία εθελοντικών τμημάτων άμεσης δράσης σε κάθε περιφέρεια για την ταχεία αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων·

5.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης που είναι εδραιωμένη τόσο στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την ανάπτυξη της υπαίθρου (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) όσο και στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την συνοχή δεν τηρείται πάντα σε εθνικό επίπεδο(17) και παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβεί στις κατάλληλες διοικητικές και θεσμικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική τήρηση και επιβολή των πολιτικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων της κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων και συνακόλουθων δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων·

6.   συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να παρουσιάζουν τακτικούς συμπληρωματικούς λογαριασμούς για τα ΜΚΙ και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους λογαριασμούς το εθελοντικό έργο, ούτως ώστε οι φορείς χάραξης πολιτικής να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα ΜΚΙ κατά την επιτέλεση του έργου τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ο εθελοντισμός θα μπορούσε να περιληφθεί ως ειδική κατηγορία στους στατιστικούς λογαριασμούς της EUROSTAT·

7.   υποστηρίζει σθεναρά την άποψη ότι ο εθελοντισμός και η εθελοντική δραστηριότητα δεν πρέπει να υποκαθιστούν την αμειβόμενη εργασία·

8.   καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας συστήματος για όλα τα κοινοτικά ταμεία, στο πλαίσιο του οποίου η εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να αναγνωρίζεται ως συμβολή στην συγχρηματοδότηση σχεδίων, και να θεσπίσει μηχανισμούς στο πλαίσιο των οποίων θα υπάρχει δυνατότητα κατάλληλης κοστολόγησης της εθελοντικής δραστηριότητας· εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες ορισμένων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής να υιοθετήσουν πιο ελαστική στάση όσον αφορά την αποδοχή της εθελοντικής δραστηριότητας ως συμβολής αντίστοιχης της κοινοτικής χρηματοδότησης στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων·

9.   καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις ευκαιρίες για τους εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας και να αναπτύξει πρόγραμμα "Ηλικιωμένων εν δράσει" για τον αυξανόμενο αριθμό έμπειρων ηλικιωμένων ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να παράσχουν εθελοντικό έργο, πρόγραμμα που ενδεχομένως θα εκτελείται παράλληλα και συμπληρωματικά προς το πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" και επιπλέον να προωθήσει την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων για τον εθελοντισμό μεταξύ των γενεών και την καθοδήγηση·

10.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν τον εθελοντισμό σε όλες τις κοινότητες, τόσο τις πραγματικές όσο και τις εικονικές, όπως π.χ. τον οικογενειακό εθελοντισμό ή τον εθελοντισμό σε περιθωριοποιημένες ομάδες ή σε ομάδες που κατά παράδοση δεν θα προσέφεραν εθελοντικό έργο και να τονίσουν τη μεγάλη σημασία της οργάνωσης της εθελοντικής εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά της με την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή·

11.   ενθαρρύνει τις εταιρείες και άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζουν, να υποστηρίξουν οικονομικά τις πρωτοβουλίες προαγωγής και ενίσχυσης του εθελοντισμού και παροτρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του εταιρικού εθελοντισμού, να παράσχουν κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, να χρηματοδοτήσουν και να υποστηρίξουν τον εθελοντικό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της μεταφοράς εταιρικής δεξιοτεχνίας και τεχνογνωσίας από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα και στη βελτίωση της ποιότητας της τοπικής ζωής με την ενθάρρυνση της αυτενέργειας στην επίλυση τοπικών προβλημάτων·

12.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αναγνώριση του εθελοντισμού ως κατάλληλης δραστηριότητας που συμβάλλει στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω του προγράμματος YOUTHPASS με σύνδεση προς το EUROPASS, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο εθελοντισμός δεν θα θεωρείται εναλλακτική λύση της επίσημης κατάρτισης αλλά συμπλήρωμά της· ζητεί, επιπλέον, να θεσπισθούν εθνικά και τοπικά μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας των εθελοντών·

13.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την καθυστέρηση στη θέσπιση του προταθέντος Ευρωπαϊκού Χάρτη Εθελοντών που θα πρέπει να καθορίσει τον ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων και να θεσπίσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους· συνιστά την ετήσια κατάρτιση αξιολογήσεων από ομότιμους ειδικούς, με στόχο την αποτίμηση των εθελοντικών δράσεων των κρατών μελών, εντός συγκεκριμένων τομέων και οργανώσεων·

14.   συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να καταρτίσουν ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που θα παρέχει βασικά στοιχεία για τις εθελοντικές οργανώσεις καθώς και λεπτομέρειες βέλτιστων πρακτικών, πράγμα που θα προσέφερε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των συστημάτων εθελοντισμού·

15.   καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι οι εθελοντές καλύπτονται επαρκώς με ασφάλεια ατυχημάτων και προσωπικής ευθύνης κατά την άσκηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων τους και ότι καλύπτεται επίσης και κάθε συμπεφωνημένη δαπάνη όσον αφορά τις εθελοντικές δραστηριότητές τους·

16.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν τον εθελοντισμό μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, δημιουργώντας ευκαιρίες άσκησης εθελοντικής δραστηριότητας στα αρχικά στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος, ούτως ώστε η δραστηριότητα αυτή να αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική συνεισφορά στον κοινοτικό βίο, και να συνεχίσουν να προάγουν αυτές τις δραστηριότητες και για τους φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να διευκολυνθεί η "μάθηση μέσω της προσφοράς υπηρεσίας", όπου οι σπουδαστές εργάζονται με κοινοτικές ομάδες σε μοντέλο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος για την απόκτηση του διπλώματος ή του πτυχίου τους, να ενθαρρύνουν τους συνδέσμους μεταξύ του εθελοντικού και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα και να αναγνωρίσουν την εκπαίδευση στο πλαίσιο του εθελοντισμού ως τμήμα της διά βίου μάθησης·

17.   καλεί την Επιτροπή, ενόψει της προγραμματισμένης για το 2010 αναθεώρησης των διατάξεων ΦΠΑ σχετικά με τους δημόσιους φορείς και τις κοινωνικές απαλλαγές, να εξετάσει μαζί με τα κράτη μέλη τα ισχυρά κοινωνικά επιχειρήματα υπέρ της καθιέρωσης απαλλαγών από την καταβολή ΦΠΑ για καταχωρισμένες στα κράτη μέλη εθελοντικές οργανώσεις, όσον αφορά αγορές που προορίζονται για την επίτευξη του στόχου τους, και να εξετάσει επίσης τα επιχειρήματα υπέρ της απαλλαγής, σε ειδικές περιπτώσεις, από την καταβολή ΦΠΑ όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που χορηγούνται δωρεάν στις εθελοντικές οργανώσεις·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, βιώσιμη υποδομή εθελοντισμού, στο πλαίσιο της οποίας θα αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως η βασική χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων·

19.   συνιστά να ανακηρυχθεί το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού·

20.   αναγνωρίζει την ποικιλομορφία του εθελοντισμού στα κράτη μέλη, ενθαρρύνει όμως τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, εφόσον είναι δυνατόν, να διδάξουν αλλήλους μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

21.   καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει καθεστώτα στήριξης, ώστε να θεσπιστούν πιο αποτελεσματικά συστήματα συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων και να ενισχύσει τα διεθνή συστήματα ανταλλαγής εθελοντών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· ζητεί ειδικότερα τη θέσπιση προγραμμάτων στήριξης της εκ νέου τόνωσης των εθελοντικών δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη όπου η εθελοντική δραστηριότητα είχε καταλήξει να συνδέεται με δράσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα·

22.   συνιστά την προαγωγή διασυνοριακών εθελοντικών σχεδίων·

23.   καλεί την Επιτροπή να έχει ευνοϊκή στάση όσον αφορά την κατάσταση των εθελοντών σε όλους τους τομείς της πολιτικής και της νομοθεσίας·

24.   καλεί τους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, τις εθελοντικές οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παράσχουν στους πολίτες κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες προσφοράς εθελοντικού έργου, μαζί με κατάλληλη εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες και περιθωριακές κοινωνικές ομάδες και στις ανάγκες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών·

25.   παροτρύνει την Επιτροπή, παράλληλα με το Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση, να υποβάλει και Σχέδιο Ε για εκτίμηση, επικύρωση και εξασφάλιση της ορατότητας των εθελοντών·

26.   καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πολιτική θεωρήσεων που εφαρμόζει για τους πολίτες τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα προγράμματα εθελοντών της ΕΕ, με στόχο να καθιερωθεί πιο φιλελεύθερο καθεστώς θεωρήσεων, ιδίως έναντι των εθελοντών από γειτονικές χώρες της ΕΕ·

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 32.
(2) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 30.
(3) ΕΕ L 55, 25.2.2006, σ. 20.
(4) ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11.
(5) ΕΕ C 297, 7.12.2006, σ. 6.
(6) ΕΕ L 215, 9.8.2001, σ. 30.
(7) ΕΕ C 301 E, 13.12.2007, σ. 45.
(8) ΕΕ C 105, 25.4.2008, σ. 11.
(9) ΕΕ C 325, 30.12.2006, σ. 46.
(10) ΕΕ C 180, 11.6.1998, σ. 57.
(11) Έκθεση Ευρωβαρομέτρου "Social Reality Stocktaking", Φεβρουάριος 2007.
(12) Έκθεση πανεπιστημίου Johns Hopkins, 'Measuring Civil Society and Volunteering'. Σεπτέμβριος, 2007. www.jhu.edu/ccss
(13) Volunteering works, Institute for volunteering research and volunteering. Αγγλία, Σεπτέμβριος 2007.
(14) Βλέπε Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
(15) Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community" English Summary. Πρόγραμμα Urban II στο Aarhus 2002-2007.
(16) Βλέπε The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Βλέπε Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών. Νοέμβριος 2004.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου