Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2149(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0070/2008

Texte depuse :

A6-0070/2008

Dezbateri :

PV 21/04/2008 - 19
CRE 21/04/2008 - 19

Voturi :

PV 22/04/2008 - 5.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0131

Texte adoptate
PDF 321kWORD 86k
Marţi, 22 aprilie 2008 - Strasbourg
Contribuţia voluntariatului la coeziunea economică şi socială
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 2008 privind contribuția activității de voluntariat la coeziunea economică și socială (2007/2149(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere cel de-al patrulea raport privind coeziunea economică și socială (COM(2007)0273),

–   având în vedere Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului "Europa pentru cetățeni" pentru promovarea cetățeniei europene active(1),

–   având în vedere Decizia nr.1719/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a programului "Tineretul în acțiune" pentru perioada 2007-2013(2),

–   având în vedere Decizia Consiliului nr. 2006/144/CE din 20 februarie 2006 privind orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013)(3),

–   având în vedere Decizia nr. 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune(4),

–   având în vedere Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 13 noiembrie 2006, privind punerea în aplicare a obiectivelor comune de participare și de informare a tinerilor în vederea promovării angajamentului civic european activ al acestora(5),

–   având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată "Promovarea participării depline a tinerilor în domeniul educației, al ocupării forței de muncă și în societate" (COM(2007)0498),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "Viitorul demografic al Europei - transformarea unei provocări în oportunitate" (COM(2006)0571),

–   având în vedere Recomandarea nr. 2001/613/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iulie 2001 privind mobilitatea în interiorul Comunității a studenților, a persoanelor în curs de formare profesională, a voluntarilor, a cadrelor didactice și formatorilor(6),

–   având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2007 privind responsabilitatea socială a întreprinderilor: un nou parteneriat(7),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor privind contribuția activității de voluntariat la coeziunea economică și socială(8),

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind activitatea de voluntariat: rolul și impactul acesteia în societatea europeană(9),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor privind rolul organizațiilor de voluntari - o contribuție în folosul unei societăți europene(10),

–   având în vedere articolele 158 și 159 din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0070/2008),

A.   întrucât există estimări cu rezultate fiabile, care arată că mai bine de 100 de milioane de cetățeni ai UE desfășoară acțiuni de voluntariat(11);

B.   întrucât constatările inițiale, obținute în urma punerii în aplicare a Îndrumarului privind instituțiile non-profit (INP) editat de ONU (UN Handbook on Non Profit Institutions), arată că, în medie, INP-urile au un aport economic de 5% din PIB și că timpul acordat activităților de voluntariat, chiar și în cazul unei estimări prudente, reprezintă mai bine de un sfert din această valoare(12);

C.   întrucât voluntariatul este o forță importantă, care alimentează societatea civilă și consolidează solidaritatea – una dintre valorile centrale ale UE – și constituie, de asemenea, o componentă esențială de sprijin a programelor de dezvoltare a comunităților, în special în acele state membre care tocmai ies dintr-o perioadă de tranziție post-comunistă;

D.   întrucât un studiu recent, al cărui obiect au fost organizațiile din toată Europa care folosesc voluntari, a demonstrat că valoarea adăugată generată este importantă: fiecare 1 EUR cheltuit de aceste organizații pentru a susține voluntarii a produs un randament mediu între 3 și 8 EUR(13);

E.   întrucât este necesar să fie recunoscut pe deplin aportul foarte important al activităților de voluntariat la formarea capitalului social;

F.   întrucât finanțarea durabilă, în special finanțarea în scopuri administrative, este de o importanță fundamentală pentru organizațiile de voluntari și pentru activitatea de voluntariat în general;

G.   întrucât raportul recent al Fundației europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a identificat capitalul social ca element-cheie în procesul de elaborare a politicilor pentru stimularea dezvoltării economice în mediul rural(14);

H.   întrucât concluzia principală a unui studiu recent, al cărui obiect a fost succesul programului Urban în Aarhus, este că cetățenii locali și efortul de voluntariat au fost factori esențiali pentru aplicarea reușită a programului(15);

I.   întrucât voluntariatul nu numai că are o valoare economică măsurabilă, dar ar putea duce și la economii semnificative pentru serviciile publice; întrucât, în acest context, este important ca activitatea de voluntariat să fie percepută ca o activitate complementară serviciilor publice și nu drept un substitut;

J.   întrucât activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personală și socială a voluntarului, exercitând și un impact pozitiv asupra comunității respective, cum ar fi asupra relațiilor personale;

K.   întrucât voluntarii joacă un rol important în ceea ce privește realizarea obiectivului Strategiei de la Lisabona de coeziune socio-economică prin contribuția lor la integrarea financiară, de exemplu prin înființarea de asociații de credit reglementate și de cooperative financiare nonprofit administrate și gestionate de voluntari;

L.   întrucât responsabilitatea socială a întreprinderilor este atât o forță motrice importantă pentru afaceri, cât și un element esențial al modelului social european;

M.   întrucât există o legătură între activitatea de voluntariat și dezvoltarea durabilă;

N.   întrucât este important să se promoveze și sprijine cele mai bune practici de gestionare a activității voluntarilor în cadrul organizațiilor care apelează la voluntari;

O.   întrucât activitatea de voluntariat duce la implicarea directă a cetățenilor în dezvoltarea locală și, astfel, poate avea un rol important în stimularea societății civile și a democrației;

P.   întrucât, în rezoluția sus-menționată a Consiliului privind angajamentul civic activ, Consiliul încurajează o participare mai amplă a tinerilor în viața civică, structurile participative și activitatea de voluntariat;

Q.   întrucât schimbările demografice din Europa determină existența unui număr mai mare de voluntari potențiali mai în vârstă;

R.   întrucât activitatea de voluntariat poate exercita efecte pozitive asupra sănătății umane(16); întrucât acest efect benefic asupra sănătății poate fi resimțit la orice vârstă și poate ajuta la prevenirea afecțiunilor fizice și mentale;

S.   întrucât activității de voluntariat îi revine un rol în sprijinirea inițiativelor de dezvoltare locală și în facilitarea punerii în aplicare reușite a unei serii de inițiative finanțate de Comunitate, cum ar fi programele LEADER, INTERREG și PEACE,

1.   încurajează statele membre, precum și autorităţile regionale și locale să recunoască valoarea activității de voluntariat în promovarea coeziunii sociale și economice; de asemenea, le încurajează să desfășoare activități în parteneriat cu organizațiile de voluntari și să întreprindă consultări semnificative cu acest sector în vederea elaborării unor planuri și strategii pentru recunoașterea, valorizarea, susținerea, facilitarea și încurajarea activității de voluntariat; de asemenea, îndeamnă statele membre să creeze un cadru instituțional stabil pentru participarea organizațiilor non-guvernamentale (ONG-urilor) la dezbaterile publice;

2.   solicită experților Comisiei implicați să facă o distincție clară între organizațiile de voluntari și ONG-uri, ale căror activități nu sunt organizate pe baza aceluiași tip de voluntariat, și solicită o investigație pan-europeană cuprinzătoare în ceea ce privește natura, nivelul și mecanismele interne ale participării sociale, inclusiv ale participării în regim de voluntariat și finanțarea în acest scop;

3.   invită statele membre, precum și autoritățile regionale și locale, să depună eforturi efective pentru a ajuta organizațiile de voluntari să aibă acces la fonduri suficiente și durabile, atât administrative, cât și destinate unor proiecte specifice, fără a le impune demersuri administrative și proceduri birocratice excesive, dar păstrând totodată mecanismele de control necesare asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici;

4.   îndeamnă atât statele membre, cât și autoritățile regionale și locale, să sprijine crearea în fiecare localitate a unor servicii de voluntari pentru situații de urgență, pentru a asigura o reacție rapidă la catastrofele naturale și la accidente;

5.   atrage atenția Comisiei asupra faptului că principiul de parteneriat, consfințit atât în orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013), cât și în orientările strategice comunitare în materie de coeziune, nu este respectat în toate cazurile la nivel național(17) și, prin urmare, îndeamnă Comisia să întreprindă acțiunile administrative și instituționale corespunzătoare pentru a garanta că propriile sale politici, proceduri și protocoale sunt respectate și aplicate efectiv în timpul consultărilor şi negocierilor pe marginea Fondurilor Structurale și în timpul operațiunilor ulterioare;

6.   recomandă tuturor statelor membre să întocmească "conturi satelit" periodice pentru INP-uri și solicită includerea activității de voluntariat în aceste "conturi satelit", astfel încât factorii de decizie să poată ține seama de INP-uri la elaborarea politicilor; invită Comisia să analizeze felul în care voluntariatul ar putea fi inclus, în calitate de categorie specială, în conturile statistice ale EUROSTAT;

7.   sprijină cu fermitate opinia conform căreia activitățile de voluntariat nu ar trebui să înlocuiască munca remunerată;

8.   invită Comisia să depună eforturi pentru instituirea unui mecanism pentru toate fondurile comunitare, prin care activitatea de voluntariat să poată fi recunoscută ca o contribuție la proiectele cofinanțate, și să elaboreze mecanisme cu ajutorul cărora ar putea fi evaluată, cu o precizie acceptabilă, valoarea economică a muncii de voluntariat; salută eforturile depuse de unele direcții generale ale Comisiei în vederea adoptării unei abordări mai flexibile față de acceptarea activităților de voluntariat ca o contribuție echivalentă cu fondurile UE în cazul proiectelor co-finanțate;

9.   invită Comisia să promoveze oportunități pentru voluntarii mai în vârstă și să elaboreze un program pentru "Persoanele în vârstă în acțiune", dat fiind numărul tot mai mare de asemenea persoane cu multă experiență, dornice să activeze ca voluntari, programe care ar putea completa programul "Tineretul în acțiune" și s-ar putea desfășura în paralel cu acesta și o invită, de asemenea, să promoveze programe specifice pentru activități de voluntariat inter-generații, precum și pentru activități de mentorat;

10.   încurajează statele membre să promoveze și să ușureze activitatea de voluntariat în toate comunitățile, atât în cele reale cât și în cele virtuale, cum ar fi voluntariatul familial sau voluntariatul în grupurile marginalizate sau în grupurile care, în mod tradițional, nu se implică în asemenea activități, și să sublinieze importanța deosebită a organizării activității de voluntariat astfel încât aceasta să fie compatibilă cu viața familială și profesională;

11.   încurajează societățile și alți operatori din sectorul privat ca, în cadrul strategiei lor de responsabilitate socială a întreprinderilor, să sprijine financiar inițiativele care promovează și consolidează voluntariatul și îndeamnă statele membre ca, în contextul activităților de voluntariat ale întreprinderilor, să furnizeze stimulente pentru sectorul privat, astfel încât acesta să finanțeze și să sprijine sectorul voluntariatului, ajutând astfel la asigurarea transferului abilităților și a cunoştinţelor comerciale de la sectorul privat către sectorul public și la îmbunătățirea calității vieții la nivel local prin încurajarea găsirii de soluții pentru problemele locale folosind mijloace proprii;

12.   invită Comisia să îmbunătățească, cu ajutorul YOUTHPASS, printr-o legătură cu EUROPASS, recunoașterea activității de voluntariat ca o activitate ce permite dobândirea de competențe și abilități, asigurând, totodată, faptul că activitatea de voluntariat nu este percepută ca o alternativă a instruirii formale, ci ca o completare a acesteia; în plus, solicită elaborarea unor măsuri la nivel național și local pentru a crește mobilitatea voluntarilor;

13.   invită Comisia și statele membre să ancheteze motivele întârzierii adoptării propusei Carte europene a voluntarilor, care ar trebui să definească rolul organizațiilor de voluntari și să stabilească drepturile și responsabilitățile acestora; recomandă evaluări anuale la nivel de omologi pentru a evalua munca de voluntariat depusă de statele membre, precum și în sectoare și organizații specifice;

14.   recomandă Comisiei și statelor membre să înființeze o bază de date europeană care să furnizeze informații de bază cu privire la organizațiile de voluntari, precum și detalii cu privire la cele mai bune practici, care ar furniza orientări folositoare pentru îmbunătățirea sistemelor de voluntariat;

15.   solicită autorităților competente să garanteze ca voluntarii beneficiază de o acoperire adecvată prin asigurări împotriva accidentelor și asigurări de răspundere civilă în contextul activităților lor de voluntariat, precum și acoperirea oricăror cheltuieli convenite realizate de voluntari în contextul activităților lor de voluntariat;

16.   invită Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să promoveze voluntariatul prin educație la toate nivelurile, creând oportunități pentru activitatea de voluntariat în primele stadii ale ciclului educațional, astfel încât să fie perceput ca o contribuție normală la viața comunității, precum și să continue promovarea acestui tip de activități odată cu înaintarea în vârstă a elevilor/studenților, pentru a facilita "învățarea simțului serviciului" ajutând elevii/studenții să lucreze în parteneriat cu grupuri de voluntari/comunitare, în contextul programului lor de obținere a diplomei/licenței, în scopul de a încuraja dezvoltarea legăturilor dintre sectorul voluntariatului și sectorul educației la toate nivelurile și de a promova voluntariatul și de a recunoaște învățarea prin voluntariat ca parte a învățării de-a lungul vieții;

17.   invită Comisia, în contextul revizuirii programate pentru 2010 a prevederilor TVA privind organismele publice și scutirile de natură socială, să analizeze, împreună cu statele membre, puternicele argumentele sociale în favoarea introducerii de scutiri de TVA pentru organizațiile de voluntariat înregistrate în statele membre la achizițiile destinate îndeplinirii obiectivelor lor, și, de asemenea, să analizeze argumentele pentru scutirea de TVA, în cazuri specifice, a bunurilor și serviciilor donate organizațiilor de voluntariat;

18.   invită statele membre să creeze, respectând totodată principiul subsidiarității, o infrastructură durabilă pentru activitățile de voluntariat, care să abordeze aspecte precum finanțarea de bază a organizațiilor de voluntari;

19.   recomandă ca anul 2011 să fie declarat Anul European al Voluntariatului;

20.   recunoaște diversitatea activităților de voluntariat în statele membre, însă încurajează statele membre, precum și autoritățile regionale și locale, să învețe unii de la alții, atunci când este posibil, prin intermediul schimburilor de bune practici;

21.   invită Comisia să înființeze programe de sprijin pentru organizarea unor sisteme mai eficiente de cooperare și de dezvoltare a legăturilor reciproce între organizațiile de voluntari și să consolideze programele internaționale de schimb de voluntari care, în anumite cazuri, ar putea contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; propune, în special, înființarea de programe care să contribuie la stimularea din nou a activităților de voluntari din statele membre în care activitatea de voluntariat a ajuns să fie asociată cu acțiunile obligatorii;

22.   recomandă promovarea proiectelor de voluntariat la nivel transfrontalier;

23.   invită Comisia să privească cu înțelegere situația voluntarilor în toate politicile și domeniile legislative;

24.   invită părțile interesate, organizațiile de voluntari și mass-media locale și regionale vizate să informeze în mod adecvat cetățenii cu privire la posibilitățile de angajare în activități de voluntariat, oferind și instruirea corespunzătoare, acordând o atenție deosebită grupurilor sociale vulnerabile și marginalizate și nevoilor regiunilor periferice și inaccesibile;

25.   îndeamnă Comisia să elaboreze, în cadrul creat de Planul D pentru Democrație, Dialog și Dezbateri, un Plan V pentru Valorizarea, Validarea și asigurarea Vizibilității Voluntarilor;

26.   solicită Comisiei să revizuiască politica de eliberare a vizelor pentru participanții din țări terțe la programele de voluntariat recunoscute ale UE, în vederea introducerii unui regim mai flexibil de eliberare a vizelor, în special în cazul voluntarilor din țările vecine ale UE;

27.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European.

(1) JO L 378, 27.12.2006, p. 32.
(2) JO L 327, 24.11.2006, p. 30.
(3) JO L 55, 25.2.2006, p. 20.
(4) JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
(5) JO C 297, 7.12.2006, p. 6.
(6) JO L 215, 9.8.2001, p. 30.
(7) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 45.
(8) JO C 105, 25.4.2008, p. 11.
(9) JO C 325, 30.12.2006, p. 46.
(10) JO C 180, 11.6.1998, p. 57.
(11) Raportul Eurobarometru. Analiza realităţii sociale (februarie 2007).
(12) Raport editat de Universitatea Johns Hopkins, Evaluarea societăţii civile şi a activităţii de voluntariat (Measuring Civil Society and Volunteering). Septembrie 2007. www.jhu.edu/ccss.
(13) Voluntariatul dă rezultate (Volunteering works), Institute for volunteering research and volunteering, Anglia, septembrie 2007.
(14) A se vedea Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă (European Foundation for Living and Working Conditions). http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
(15) Vestergaard Poulsen, L., De la un cartier defavorizat la o comunitate durabilă, rezumat în limba engleză (From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community, English Summary). Programul Urban II în Aarhus 2002-2007.
(16) A se vedea Beneficiile privind sănătatea ale activităţii de voluntariat – o sinteză a cercetărilor recente (The Health Benefits of Volunteering – A Review of Recent Research), Corporation for National and Community Service, 2007.
(17) A se vedea Societatea civilă ca partener în cadrul Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene (Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds), European Citizen Action Service. Noiembrie 2004.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate