Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2149(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0070/2008

Predkladané texty :

A6-0070/2008

Rozpravy :

PV 21/04/2008 - 19
CRE 21/04/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 22/04/2008 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0131

Prijaté texty
PDF 239kWORD 72k
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg
Prínos dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť (2007/2149(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na štvrtú správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (KOM(2007)0273),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva(1),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie rokov 2007 – 2013(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 2006/144/ES z 20. februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programové obdobie 2007 – 2013)(3),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti(4),

–   so zreteľom na uznesenie z 13. novembra 2006, prijaté Radou a zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o plnení spoločných cieľov v oblasti účasti a informovanosti mladých ľudí na účely podpory ich aktívneho európskeho občianstva(5),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podpora plnohodnotnej účasti mladých ľudí na vzdelávaní, zamestnanosti a dianí v spoločnosti (KOM(2007)0498),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Demografická budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)0571),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/613/ES z 10. júla 2001 týkajúce sa mobility študentov, osôb zvyšujúcich si kvalifikáciu, dobrovoľníkov, učiteľov a inštruktorov v Spoločenstve(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové partnerstvo(7),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov o prínose dobrovoľníckej práce k hospodárskej a sociálnej súdržnosti(8),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému "Dobrovoľná činnosť, jej úloha v európskej spoločnosti a jej vplyv"(9),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k úlohe dobrovoľníckych organizácií – prínos pre európsku spoločnosť(10),

–   so zreteľom na články 158 a 159 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0070/2008),

A.   keďže podľa spoľahlivých odhadov vykonáva dobrovoľnícku prácu viac ako 100 miliónov občanov EÚ(11),

B.   keďže podľa prvých zistení bezprostredne po implementácii príručky OSN o neziskových inštitúciách predstavuje hospodársky prínos neziskových inštitúcií v priemere 5 % HDP, pričom aj striedmy odhad času venovaného dobrovoľníckej práci predstavuje viac ako štvrtinu tejto hodnoty(12),

C.   keďže dobrovoľnícka činnosť je významnou hnacou silou rozvoja občianskej spoločnosti a posilňovania solidarity ako jednej z kľúčových hodnôt EÚ, ako aj nevyhnutnou súčasťou pri podpore programov na rozvoj spoločenstiev, najmä v tých členských štátoch, ktoré práve prekonali prechodné obdobie po páde komunizmu,

D.   keďže nedávna štúdia organizácií zahŕňajúcich dobrovoľníkov v celej Európe ukázala vysokú mieru pridanej hodnoty: za každé euro, ktoré organizácie vydali na podporu dobrovoľníkov, sa im vrátilo v priemere 3 až 8 EUR(13),

E.   keďže je potrebné plne si uvedomiť nesmierne dôležitý prínos dobrovoľníckej práce pre tvorbu sociálneho kapitálu,

F.   keďže udržateľné financovanie, najmä financovanie na administratívne účely, má zásadný význam pre dobrovoľnícke organizácie a všeobecne pre dobrovoľnícku prácu,

G.   keďže z nedávnej správy Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok vyplýva, že sociálny kapitál je kľúčovým prvkom v úsilí o rozvíjanie politík na podporu vidieckeho hospodárskeho rozvoja(14),

H.   keďže ústredným bodom nedávnej štúdie o mestskom programe (Urban) v Aarhuse je skutočnosť, že pre úspešnú realizáciu programu mali kľúčový význam miestni občania a úsilie dobrovoľníkov(15),

I.   keďže dobrovoľnícka práca sa nevyznačuje len merateľnou hospodárskou hodnotou, ale takisto môže viesť k výrazným úsporám v oblasti verejných služieb; keďže v tejto súvislosti je dôležité zabezpečiť, aby dobrovoľnícka činnosť bola doplnkom verejných služieb, a nie ich náhradou,

J.   keďže dobrovoľnícka práca je prínosom pre osobnostný a sociálny rozvoj dobrovoľníka a má pozitívny dosah v rámci komunity, a to napríklad na medziľudské vzťahy,

K.   keďže dobrovoľníci zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení cieľa lisabonskej stratégie, ktorým je sociálno-ekonomická súdržnosť, a to tým, že sa podieľajú na finančnom začleňovaní, napríklad zakladaním regulovaných úverových združení a neziskových finančných družstiev, ktoré vedú a spravujú dobrovoľníci,

L.   keďže podniková sociálna zodpovednosť spoločností je jednak významným hnacím motorom obchodu a zároveň predstavuje základný prvok európskeho sociálneho modelu,

M.   keďže dobrovoľnícka práca a udržateľný rozvoj spolu súvisia,

N.   keďže medzi organizáciami zahŕňajúcimi dobrovoľníkov je dôležité presadzovať a podporovať najlepšie postupy riadenia dobrovoľníckej činnosti,

O.   keďže dobrovoľnícka činnosť vedie k priamemu zapájaniu občanov do miestneho rozvoja a môže tak zohrávať významnú úlohu pri podpore občianskej spoločnosti a demokracie,

P.   keďže v uvedenom uznesení Rady o aktívnom občianstve Rada vyzýva na výraznejšiu účasť mladých ľudí na občianskom živote, v účastníckych štruktúrach a na dobrovoľníckej práci,

Q.   keďže v dôsledku demografických zmien v Európe možno v súčasnosti konštatovať vysoký počet starších potenciálnych dobrovoľníkov,

R.   keďže dobrovoľnícka práca môže pozitívne vplývať na ľudské zdravie(16); keďže z tohto pozitívneho vplyvu na zdravie môžu profitovať všetky vekové kategórie a môže pomáhať pri predchádzaní telesným a duševným chorobám,

S.   keďže dobrovoľnícka práca má svoje miesto v rámci posilňovania miestnych iniciatív rozvoja a podpory úspešného vykonávania množstva iniciatív financovaných Spoločenstvom, napríklad programov LEADER, INTERREG a PEACE,

1.   vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby uznali hodnotu dobrovoľníckej práce pri podpore sociálnej a hospodárskej súdržnosti; okrem toho ich vyzýva na partnerskú spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami a uskutočňovanie užitočných konzultácií s dobrovoľníckym sektorom s cieľom rozvíjať plány a stratégie na uznanie, ohodnotenie, podporu, uľahčenie a podnecovanie dobrovoľníckej práce; takisto naliehavo vyzýva členské štáty, aby vytvorili stabilný a inštitucionálny rámec na účasť mimovládnych organizácií na verejných diskusiách;

2.   vyzýva príslušných odborníkov Komisie, aby jasnejšie rozlišovali medzi dobrovoľníckymi a mimovládnymi organizáciami, ktorých činnosť nie je organizovaná na rovnakom dobrovoľníckom základe, a žiada o komplexný celoeurópsky prieskum povahy, úrovne a vnútorných mechanizmov sociálnej účasti vrátane dobrovoľníckej účasti a financovania tohto účelu;

3.   vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby sa skutočne snažili umožniť dobrovoľníckym organizáciám prístup k dostatočným a udržateľným finančným prostriedkom, či už na administratívne účely alebo projekty, bez nadmerného vypisovania formulárov, formalít alebo byrokracie, a zároveň zachovať nevyhnutnú kontrolu využívania verejných financií;

4.   naliehavo vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby v záujme zabezpečenia rýchlej reakcie na prírodné katastrofy a nehody podporovali zriaďovanie dobrovoľníckych pohotovostných služieb v každej lokalite;

5.   upriamuje pozornosť Komisie na skutočnosť, že zásada partnerstva, zakotvená v strategických usmerneniach Komisie pre rozvoj vidieka (programové obdobie 2007 až 2013) a strategických usmerneniach Komisie pre súdržnosť, sa nie vždy dodržiava na vnútroštátnej úrovni(17), a preto dôrazne vyzýva Komisiu, aby prijala náležité administratívne a inštitucionálne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa jej politiky, postupy a protokoly počas konzultácií a rokovaní o štrukturálnych fondoch a následných operácií skutočne dodržiavali a presadzovali;

6.   odporúča, aby všetky členské štáty predkladali pravidelné satelitné účty neziskových inštitúcií, a žiada, aby sa do týchto účtov zahrnula aj dobrovoľnícka práca a tvorcovia politiky tak mohli pri vypracúvaní politík zohľadniť neziskové inštitúcie; vyzýva Komisiu, aby posúdila, ako by sa mohla dobrovoľnícka práca začleniť ako osobitná kategória do štatistických záznamov Eurostatu;

7.   rozhodne podporuje názor, že dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť by nemali nahrádzať platenú prácu;

8.   vyzýva Komisiu, aby svoje úsilie smerovala k zavedeniu systému pre všetky fondy Spoločenstva, pričom dobrovoľnícku činnosť možno uznávať ako prínos k spolufinancovaniu projektov, a aby vytvorila mechanizmy, ktorými by bolo možné dobrovoľnícku prácu primerane ohodnotiť; víta úsilie niektorých generálnych riaditeľstiev Komisie o prijatie pružnejšieho prístupu k akceptácii dobrovoľníckej činnosti ako prínosu zodpovedajúceho financovaniu Spoločenstva v spoločne financovaných projektoch;

9.   vyzýva Komisiu, aby pre rastúce množstvo mimoriadne skúsených starších občanov ochotných venovať sa dobrovoľníckej práci podporovala možnosti pre starších dobrovoľníkov a vypracovala program Seniori v akcii, ktorý by bol súbežným a doplnkovým programom k spomínanému programu Mládež v akcii, a navyše aby podporovala osobitné programy pre medzigeneračnú dobrovoľnícku prácu a pre inštruktáže;

10.   nabáda členské štáty, aby podporovali a uľahčovali dobrovoľnícku činnosť vo všetkých spoločenstvách, a to skutočných aj virtuálnych, napríklad dobrovoľníctvo v rodine, okrajových skupinách alebo skupinách, pre ktoré dobrovoľnícka činnosť nie je až tak typická, a aby zdôrazňovali veľký význam organizovania dobrovoľníckej práce s cieľom zabezpečiť, aby bola zlučiteľná s rodinným a pracovným životom;

11.   nabáda firmy a ďalšie subjekty v súkromnom sektore, aby ako súčasť svojej podnikovej stratégie sociálnej zodpovednosti finančne podporovali iniciatívy na propagáciu a posilňovanie dobrovoľníckej práce, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s dobrovoľníckou prácou v podnikoch poskytovali súkromnému sektoru stimuly na financovanie a podporu dobrovoľníckeho sektora, a teda prispievali k zabezpečeniu prenosu podnikových postupov a know-how zo súkromného do verejného sektora a takisto aby zlepšili kvalitu života na miestnej úrovni tým, že budú vyzývať na svojpomoc pri riešení miestnych problémov;

12.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila uznanie dobrovoľníckej práce ako primeranej činnosti na nadobudnutie schopností a zručností prostredníctvom "pasu mládeže" (Youthpass) s prepojením na Europass a zároveň aby zabezpečila, že dobrovoľnícka práca sa nebude považovať za alternatívu k formálnej odbornej príprave, ale za jej doplnenie; okrem toho vyzýva na prijatie celoštátnych a miestnych opatrení na zvýšenie mobility dobrovoľníkov;

13.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali odloženie prijatia navrhovanej európskej charty dobrovoľníkov, v ktorej by sa mala vymedziť úloha dobrovoľníckych organizácií a mali by sa stanoviť ich práva a povinnosti; odporúča, aby sa v každoročných vzájomných hodnoteniach (peer-reviews) posúdila dobrovoľnícka práca vykonávaná členskými štátmi a v rámci konkrétnych odvetví a organizácií;

14.   odporúča Komisii a členským štátom, aby vytvorili európsku databázu so základnými údajmi o dobrovoľníckych organizáciách, ako aj s podrobnými informáciami o najlepších postupoch, ktoré by priniesli užitočné usmernenia na zdokonalenie systémov dobrovoľníckej činnosti;

15.   vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili, že dobrovoľníci budú v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti primerane krytí úrazovým poistením a poistením osobnej zodpovednosti a že kryté budú aj akékoľvek schválené výdavky dobrovoľníkov súvisiace s ich dobrovoľníckou činnosťou;

16.   vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby propagovali dobrovoľníctvo prostredníctvom vzdelávania na všetkých stupňoch, a to tým, že vytvoria príležitosti na dobrovoľnícku činnosť na ranom stupni vzdelávacieho systému tak, aby sa vnímala ako bežný prínos k životu komunity, aby naďalej podporovali tieto aktivity aj v prípade starších študentov, aby napomáhali učeniu sa službou iným (tzv. service learning), pri ktorom študenti pracujú v partnerstve s dobrovoľníckymi skupinami alebo skupinami určitého spoločenstva v rámci svojej diplomovej práce alebo štúdia na získanie určitej kvalifikácie, aby vyzývali na vytváranie väzieb medzi dobrovoľníckym sektorom a sektorom vzdelávania na všetkých úrovniach, aby propagovali dobrovoľnícku činnosť a aby uznávali učenie v rámci dobrovoľníckej činnosti ako súčasť celoživotného vzdelávania;

17.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala vytvorenie právneho základu v práve Spoločenstva na oslobodenie dobrovoľníckych organizácií od DPH z nákupov určených na plnenie ich cieľa a na oslobodenie darcov od dane z darovania na účely dobrovoľníckej práce;

18.   vyzýva členské štáty, aby v súlade so zásadou subsidiarity vytvorili udržateľnú infraštruktúru pre dobrovoľnícku prácu, ktorá by riešila otázky ako je základné financovanie dobrovoľníckych organizácií;

19.   odporúča, aby sa rok 2011 vyhlásil za Európsky rok dobrovoľníckej práce;

20.   uznáva rozmanitosť dobrovoľníckych činností v členských štátoch, ale nabáda členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby sa podľa možnosti vzájomne obohacovali prostredníctvom výmeny najlepších postupov;

21.   vyzýva Komisiu, aby zaviedla podporné programy s cieľom vytvoriť účinnejšie systémy spolupráce a budovania sietí medzi dobrovoľníckymi organizáciami a aby posilňovala programy medzinárodnej dobrovoľníckej výmeny, ktoré by v niektorých prípadoch mohli prispieť k dosiahnutiu rozvojových cieľov milénia; osobitne vyzýva na vytvorenie programov na podporu oživenia dobrovoľníckych aktivít v členských štátoch, v ktorých sa dobrovoľnícka činnosť spojila s opatreniami záväzného charakteru;

22.   odporúča podporovať cezhraničné dobrovoľnícke projekty;

23.   vyzýva Komisiu, aby mala porozumenie pre situáciu dobrovoľníkov vo všetkých oblastiach politiky a zákonodarstva;

24.   vyzýva príslušné miestne a regionálne zainteresované strany, dobrovoľnícke organizácie a médiá, aby občanom poskytovali náležité informácie o možnostiach dobrovoľníckej práce spolu s primeranou odbornou prípravou a osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny spoločnosti a skupiny vytláčané na okraj spoločnosti a potreby vzdialených a nedostupných regiónov;

25.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby okrem Plánu D pre demokraciu, dialóg a diskusiu zaviedla aj Plán V pre ocenenie, uznanie a zviditeľnenie dobrovoľníkov (Valuing, Validating and ensuring the Visibility of Volunteers);

26.   žiada Komisiu o preskúmanie jej vízovej politiky voči účastníkom z tretích krajín v rámci uznaných dobrovoľníckych programov EÚ s cieľom zaviesť voľnejší vízový režim najmä voči dobrovoľníkom z krajín susediacich s EÚ;

27.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(1) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32.
(2) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20.
(4) Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ C 297, 7.12.2006, s. 6.
(6) Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 30.
(7) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
(8) Ú. v. EÚ C 105, 25.4.2008, s. 11.
(9) Ú. v. EÚ C 325, 30.12.2006, s. 46.
(10) Ú. v. ES C 180, 11.6.1998, s. 57.
(11) Správa prieskumu Eurobarometer s názvom "Social Reality Stocktaking", február 2007.
(12) Správa s názvom "Measuring Civil Society and Volunteering" (Hodnotenie občianskej spoločnosti a dobrovoľníckej činnosti), ktorú uverejnila Johns Hopkins University, september 2007, www.jhu.edu/ccss.
(13) "Volunteering Works" (Dobrovoľnícka práca), Institute for volunteering research and volunteering, Anglicko, september 2007.
(14) Pozri Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C.: European Foundation for Living and Working Conditions (Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok). http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
(15) Pozri Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community (Od znevýhodnených sídlisk k udržateľným komunitám) English Summary. The Urban II Programme in Aarhus 2002-2007.
(16) Pozri "The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research" (Výhody dobrovoľníckej práce z hľadiska zdravia – hodnotenie nedávneho výskumu) (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Pozri "Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds" (Občianska spoločnosť ako partner v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie). European Citizen Action Service, november 2004.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia