Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2149(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0070/2008

Predložena besedila :

A6-0070/2008

Razprave :

PV 21/04/2008 - 19
CRE 21/04/2008 - 19

Glasovanja :

PV 22/04/2008 - 5.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0131

Sprejeta besedila
PDF 235kWORD 67k
Torek, 22. april 2008 - Strasbourg
Prispevek prostovoljstva h gospodarski in socialni koheziji
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2008 o prispevku prostovoljstva h gospodarski in socialni koheziji (2007/2149(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju četrtega poročila o gospodarski in socialni koheziji (KOM(2007)0273),

–   ob upoštevanju Sklepa št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o vzpostavitvi programa za obdobje 2007–2013 Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva(1),

–   ob upoštevanju Sklepa št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o ustanovitvi programa Mladi v akciji za obdobje 2007–2013(2),

–   ob upoštevanju Odločbe Sveta 2006/144/ES z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013)(3),

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji(4),

−   ob upoštevanju Resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 13. novembra 2006 o uresničevanju skupnih ciljev na področju participacije in informiranja mladih s ciljem spodbujanja njihovega dejavnega evropskega državljanstva(5),

–   ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom Spodbujanje polne udeležbe mladih v izobraževanju, zaposlovanju in družbi (KOM(2007)0498),

−   ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom Demografska prihodnost Evrope, kako spremeniti izziv v priložnost (KOM(2006)0571),

–   ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta 2001/613/ES z dne 10. julija 2001 o mobilnosti študentov, udeležencev usposabljanja, prostovoljcev, učiteljev in vodij usposabljanja v Skupnosti(6),

−   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o družbeni odgovornosti podjetij: novo partnerstvo(7),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij o prispevku prostovoljstva h gospodarski in socialni koheziji(8),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prostovoljni dejavnosti: vloga in vpliv v evropski družbi(9),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij o vlogi prostovoljnih organizacij – prispevek k evropski družbi(10),

–   ob upoštevanju členov 158 in 159 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0070/2008),

A.  ker zanesljive ocene kažejo, da je v EU več kot sto milijonov državljanov vključenih v prostovoljne dejavnosti(11),

B.   ker začetne ugotovitve, ki izhajajo iz izvajanja priročnika Združenih narodov za neprofitne organizacije, kažejo, da gospodarski prispevek neprofitnih organizacij v povprečju znaša 5 % BDP in da celo po previdnih ocenah čas prostovoljcev predstavlja več kot četrtino tega zneska(12),

C.   ker je prostovoljstvo pomembno za razvoj civilne družbe in krepitev solidarnost – ene temeljnih vrednot EU, pa tudi bistvene sestavine pri podpiranju razvojnih programov skupnosti, zlasti v tistih državah članicah, ki sedaj izhajajo iz prehodnega postkomunističnega obdobja,

D.   ker je nedavna študija o evropskih organizacijah, ki vključujejo prostovoljce, pokazala visoko stopnjo dodane vrednosti: za vsak euro, ki so ga organizacije porabile za podporo prostovoljcem, so prejele v povprečju 3–8 EUR(13),

E.   ker je treba znatni prispevek prostovoljstva pri ustvarjanju družbenega kapitala v celoti priznati,

F.   ker je trajnostno financiranje, zlasti za upravne namene, temeljnega pomena za prostovoljne organizacije in za prostovoljno delo na splošno,

G.   ker je bilo v nedavnem poročilu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ugotovljeno, da je družbeni kapital bistveni element pri razvijanju politik za podpiranje gospodarskega razvoja podeželja(14),

H.   ker je v nedavni študiji o uspešnem programu Urban v Aahrusu poudarjeno, da so bili lokalno prebivalstvo in prizadevanja prostovoljcev osrednjega pomena za uspešno izvajanje programa(15),

I.   ker ima prostovoljstvo izmerljivo gospodarsko vrednost, poleg tega pa lahko prinese tudi znaten prihranek za javne storitve; ker je v zvezi s tem pomembno zagotoviti prostovoljno dejavnost poleg javnih storitev in ne kot njihovo zamenjavo,

J.   ker prostovoljstvo prispeva k osebnemu in družbenemu razvoju prostovoljca in pozitivno vpliva na skupnost, na primer na medosebne odnose v skupnosti,

K.   ker imajo prostovoljci pomembno vlogo pri doseganju cilja lizbonske strategije glede družbeno-ekonomske kohezije, ker prispevajo k finančnemu vključevanju, na primer z ustanovitvijo reguliranih kreditnih sindikatov, neprofitnih finančnih zadrug, s katerimi upravljajo prostovoljci,

L.   ker je družbena odgovornost podjetij pomembno gonilo za poslovanje, predstavlja pa tudi bistveno sestavino evropskega socialnega modela,

M.   ker sta prostovoljstvo in trajnostni razvoj povezana,

N.   ker je pomembno spodbujati in podpirati najboljšo prakso pri upravljanju prostovoljnega dela med organizacijami, ki vključujejo prostovoljce,

O.   ker prostovoljstvo vodi v neposredno vključevanje državljanov v lokalni razvoj in torej lahko odigra pomembno vlogo pri spodbujanju civilne družbe in demokracije,

P.   ker v zgoraj omenjeni resoluciji o dejavnem državljanstvu Svet spodbuja večjo udeležbo mladih v državljanskem življenju, participativnih strukturah in prostovoljnem delu,

Q.   ker demografske spremembe v Evropi pomenijo veliko število morebitnih starejših prostovoljcev,

R.   ker lahko prostovoljstvo pozitivno vpliva na zdravje ljudi(16); ker lahko take koristi za zdravje uživajo osebe vseh starosti in lahko pripomorejo k preprečevanju telesnih in duševnih obolenj,

S.   ker je prostovoljstvo pomembno za podpiranje pobud za lokalni razvoj in za lažje uspešno izvajanje številnih pobud, ki jih financira Skupnost, kot so programi Leader, Interreg in Peace,

1.   spodbuja države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj priznajo vrednost prostovoljstva pri spodbujanju socialne in gospodarske kohezije; nadalje jih spodbuja, naj delujejo v partnerstvu s prostovoljnimi organizacijami ter upoštevajo pomembnost posvetovanja s sektorjem prostovoljnega dela, da se razvijejo načrti in strategije za priznavanje, vrednotenje, podpiranje, omogočanje in spodbujanje prostovoljstva; prav tako poziva države članice, naj oblikujejo stabilen in institucionalen okvir za udeležbo nevladnih organizacij v javni razpravi;

2.   poziva zadevne strokovnjake Komisije, naj jasneje ločujejo med prostovoljnimi in nevladnimi organizacijami, katerih dejavnosti niso organizirane na enaki prostovoljni podlagi, ter poziva k celoviti vseevropski preiskavi o naravi, ravni in notranjih mehanizmih družbene participacije, vključno s prostovoljno participacijo in financiranjem za te namene;

3.   poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj si resnično prizadevajo, da se prostovoljnim organizacijam omogoči dostop do zadostnih in trajnostnih finančnih sredstev za namene upravnega financiranja in projekte, brez čezmernega izpolnjevanja obrazcev, formalnosti in birokracije, vendar z ohranitvijo ustreznih kontrol glede porabe javnega denarja;

4.   poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj v vsakem kraju spodbujajo oblikovanje prostovoljnih služb za ukrepanje ob izrednih dogodkih, da se zagotovi hiter odziv na naravne in druge nesreče;

5.   opozarja Komisijo na dejstvo, da načelo partnerstva v strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) in strateških smernicah Skupnosti o koheziji na nacionalni ravni ni vedno upoštevano(17) in zato poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne upravne in institucionalne ukrepe, da zagotovi, da se njene politike, postopki in protokoli dejansko upoštevajo in uporabljajo pri posvetovalnih pogajanjih o strukturnih skladih in pri poznejših ukrepih;

6.   priporoča, naj države članice redno pripravljajo satelitske račune za neprofitne organizacije in naj se prostovoljno delo vključi v te račune, da bodo oblikovalci politike lahko upoštevali neprofitne organizacije pri pripravi politike; poziva Komisijo, naj razmisli, kako bi prostovoljstvo lahko vključili kot posebno kategorijo v statistike finančnih računov Eurostata;

7.   odločno podpira stališče, da prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti ne bi smele nadomestiti plačanega dela;

8.   poziva Komisijo, naj si prizadeva za oblikovanje sistema za vse sklade Skupnosti, v katerem je prostovoljna dejavnost lahko priznana kot prispevek k sofinanciranim projektom, ter določi mehanizme, s katerimi bo mogoče prostovoljno delo ustrezno stroškovno ovrednotiti; pozdravlja prizadevanja nekaterih generalnih direktoratov Komisije, da bi sprejeli prožnejši pristop k sprejemanju prostovoljnega dela kot prispevka za pridobivanje sredstev Skupnosti za skupno financirane projekte;

9.   poziva Komisijo, naj spodbuja priložnosti za starejše prostovoljce in razvije program Seniorji v akciji za vse večje število starejših državljanov s širokimi izkušnjami, ki so pripravljeni biti prostovoljci, ki bi lahko potekal vzporedno z zgoraj omenjenim programom Mladi v akciji in kot njegovo dopolnilo, ter naj spodbuja specifične programe za medgeneracijsko prostovoljstvo in za mentorstvo;

10.   spodbuja države članice, naj podpirajo in olajšajo prostovoljstvo v vseh skupnostih, tako resničnih kot virtualnih, na primer družinsko prostovoljstvo ali prostovoljstvo v marginaliziranih skupinah ali skupinah, ki se navadno ne vključujejo v prostovoljne dejavnosti, da se zagotovi njegova skladnost z družinskim in poklicnim življenjem;

11.   spodbuja podjetja in druge zasebne izvajalce, naj kot del svoje strategije za družbeno odgovornost podjetij finančno podpirajo pobude, ki spodbujajo in krepijo prostovoljstvo ter poziva države članice, naj v zvezi s podjetniškim prostovoljstvom zagotovijo spodbude, da bo zasebni sektor financiral in podpiral prostovoljni sektor in tako pomagal zagotoviti prenos poslovne usposobljenosti in strokovnega znanja iz zasebnega v javni sektor in izboljšati kakovost življenja na lokalni ravni s spodbujanjem samopomoči pri reševanju lokalnih težav;

12.   poziva Komisijo, naj poveča priznavanja prostovoljstva kot primerne dejavnosti za pridobivanje znanj in spretnosti s programom Youthpass s povezavo na Europass, pri tem pa zagotovi, da prostovoljstvo ne bo obravnavano kot alternativa za uradno usposabljanje, ampak kot njegovo dopolnilo; nadalje poziva k nacionalnim in lokalnim instrumentom za povečanje mobilnost prostovoljcev;

13.   poziva Komisijo in države članice, naj preučijo zamudo pri sprejetju predlagane evropske listine prostovoljstva, ki bi opredelila vlogo prostovoljnih organizacij in določila njihove pravice in odgovornosti; priporoča oblikovanje letnega strokovnega pregleda rezultatov za ocenjevanje prostovoljnega dela, ki ga opravijo države članice v določenih sektorjih in organizacijah;

14.   priporoča, naj Komisija in države članice vzpostavijo evropsko zbirko podatkov, ki bo zagotavljala osnovne podatke o prostovoljskih organizacijah, pa tudi podrobnosti o zgledih najboljše prakse, da se zagotovi koristne smernice za izboljšanje prostovoljskih sistemov;

15.   poziva ustrezne organe, naj zagotovijo, da so prostovoljci ustrezno kriti z nezgodnim zavarovanjem in zavarovanjem osebne odgovornosti glede svojih prostovoljnih dejavnosti in da so kriti vsi dogovorjeni stroški prostovoljcev v zvezi z njihovimi prostovoljnimi dejavnostmi;

16.   poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj spodbujajo prostovoljstvo v izobraževanju na vseh ravneh z ustvarjanjem priložnosti za prostovoljne dejavnosti na zgodnji stopnji izobraževalnega sistema, da bo veljalo za običajen prispevek k življenju skupnosti ter še naprej spodbujajo take dejavnosti pri starejših študentih, da se olajša učenje s služenjem skupnosti, kjer študenti delajo v partnerstvu s prostovoljnimi skupinami ali skupinami iz skupnosti v sklopu svojega študijskega programa, da se spodbudi povezave med sektorjema prostovoljnega dela in izobraževanja na vseh ravneh in da se prizna učenje v prostovoljstvu kot del vseživljenjskega učenja;

17.   poziva Komisijo, naj ob upoštevanju revizije določb o DDV v zvezi z javnimi organi in oprostitvami pri socialnih storitvah, načrtovane za leto 2010, v sodelovanju z državami članicami obravnava tehtne socialne razloge za uvedbo oprostitev plačevanja DDV za prostovoljne organizacije s sedežem v državah članicah za nakupe, s katerimi izpolnjujejo svoje cilje, pa tudi razloge za posamezne primere oprostitve plačila DDV za izdelke in storitve, darovane prostovoljnim organizacijam;

18.   poziva države članice, naj v skladu z načelom subsidiarnosti vzpostavijo trajnostno prostovoljsko infrastrukturo, ki se bo spoprijemala z vprašanji, kot je osrednje financiranje za prostovoljne organizacije;

19.   priporoča, naj bo leto 2011 razglašeno za evropsko leto prostovoljstva;

20.   priznava raznolikost prostovoljstva v državah članicah, vseeno pa spodbuja države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj se ob vsaki priložnosti učijo ena od druge z izmenjavo zgledov najboljše prakse;

21.   poziva Komisijo, naj uvede programe podpore za vzpostavitev učinkovitejših sistemov sodelovanja in oblikovanja omrežij med prostovoljnimi organizacijami in okrepi programe izmenjave prostovoljcev, kar bi lahko v nekaterih primerih prispevalo k doseganju razvojnih ciljev tisočletja; zlasti poziva k vzpostavitvi programov za pomoč pri ponovnem spodbujanju prostovoljnih dejavnosti v državah članicah, kjer se je te dejavnosti začelo povezovati z dejavnostmi obvezne narave;

22.   priporoča spodbujanje čezmejnih prostovoljskih projektov;

23.   poziva Komisijo, naj bo razumevajoča do položaja prostovoljcev na vseh področjih politike in zakonodaje;

24.   poziva pomembne lokalne in regionalne interesne skupine, prostovoljne organizacije in medije, naj državljanom zagotovijo ustrezne informacije o možnostih za opravljanje prostovoljnih dejavnosti, hkrati z ustreznim usposabljanjem, s posebnim poudarkom na ranljivih in marginaliziranih skupinah v družbi in na potrebah oddaljenih in nedostopnih regij;

25.   poziva Komisijo, naj poleg načrta D za demokracijo, dialog in debato vzpostavi še načrt V za vrednotenje, potrjevanje in zagotavljanje vidnosti za prostovoljce;

26.   poziva Komisijo, naj pregleda svojo vizumsko politiko za udeležence iz tretjih držav, ki sodelujejo v priznanih programih EU za prostovoljstvo, da bi se uvedel svobodnejši vizumski režim, zlasti za prostovoljce iz sosednjih držav EU;

27.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

(1) UL L 378, 27.12.2006, str. 32.
(2) UL L 327, 24.11.2006, str. 30.
(3) UL L 55, 25.2.2006, str. 20.
(4) UL L 291, 21.10.2006, str. 11.
(5) UL C 297, 7.12.2006, str. 6.
(6) UL L 215, 9.8.2001, str. 30.
(7) UL C 301 E, 13.12.2007, str. 45.
(8) UL C 105, 25.4.2008, str. 11.
(9) UL C 325, 30.12.2006, str. 46.
(10) UL C 180, 11.6.1998, str. 57.
(11) Poročilo Eurobarometer. Pregled stanja družbene realnosti, februar 2007.
(12) Poročilo univerze Johna Hopkinsa Measuring Civil Society and Volunteering, september 2007. www.jhu.edu/ccss
(13) Prostovoljstvo deluje (Volunteering works), Inštitut za raziskave na področju prostovoljstva (Institute for volunteering research and volunteering), Anglija, september 2007.
(14) Glej Mandl, I., Oberholzner, T., Dörflinger, C. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
(15) Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community angleški povzetek. Program Urban II Aarhus 2002–2007.
(16) Glej The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Glej Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service, november 2004.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov