Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2000(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0127/2008

Indgivne tekster :

A6-0127/2008

Forhandlinger :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Afstemninger :

PV 22/04/2008 - 7.2
PV 22/04/2008 - 7.3
CRE 22/04/2008 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0162

Vedtagne tekster
PDF 57kWORD 83k
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg
Decharge 2006: Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed
P6_TA(2008)0162A6-0127/2008
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2008 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006 (C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006(1),

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006 med tilsynsmyndighedens svar(2),

-   der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation(4), særlig artikel 12,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0127/2008),

1.   meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af tilsynsmyndighedens budget for regnskabsåret 2006;

2.   fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 261 af 31.10.2007, s. 38.
(2) EUT C 309 af 19.12.2007, p. 72.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, p. 9).
(4) EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 18).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2008 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006 (C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006(1),

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006 med tilsynsmyndighedens svar(2),

-   der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation(4), særlig artikel 12,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0127/2008),

1.   noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed er vedføjet som bilag til Revisionsrettens beretning;

2.   godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 261 af 31.10.2007, s. 38.
(2) EUT C 309 af 19.12.2007, p. 72.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, p. 9)..
(4) EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 18).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2008 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006 (C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006(1),

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006 med tilsynsmyndighedens svar(2),

-   der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation(4), særlig artikel 12,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0127/2008),

A.   der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2006, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.   der henviser til, at myndigheden påbegyndte sin virksomhed i 2006, og at den efter etableringen af de nødvendige finansielle systemer i september 2006 overtog ansvaret for sine finansielle aktiviteter fra Kommissionen,

Generelle punkter, som vedrører de horisontale spørgsmål i forbindelse med EU-agenturerne, og som derfor også er relevante for dechargeproceduren for hvert enkelt agentur

1.   bemærker, at de 24 agenturers og andre satellitorganers budgetter, som Revisionsretten har revideret, beløb sig til 1 080,5 mio. EUR i 2006 (det største var budgettet for Det Europæiske Genopbygningsagentur med 271 mio. EUR, og det mindste var budgettet for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) med 5 mio. EUR);

2.   påpeger, at rækken af eksterne EU-organer, der skal underkastes revision og decharge, nu omfatter ikke blot traditionelle reguleringsorganer, men også forvaltningsorganer, der er oprettet med henblik på gennemførelse af specifikke programmer, og inden længe også vil omfatte fællesforetagender, der er oprettet som offentlig-private partnerskaber (fælles teknologiinitiativer);

3.   bemærker, for så vidt angår Parlamentet, at antallet af agenturer, der er genstand for dechargeproceduren, har udviklet sig som følger: regnskabsåret 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 reguleringsorganer og 2 forvaltningsorganer (ikke medregnet to agenturer, der revideres af Revisionsretten, men er genstand for en intern dechargeprocedure);

4.   konkluderer derfor, at revisions-/dechargeproceduren er blevet for besværlig og uforholdsmæssig i forhold til agenturernes/satellitorganernes budgetters størrelse; pålægger det kompetente udvalg at foretage en omfattende gennemgang af dechargeproceduren for agenturer og satellitorganer med henblik på at finde frem til en enklere og mere rationel tilgang i betragtning af det stadig større antal organer, som hver især kræver en særskilt dechargebetænkning i de kommende år;

Principielle overvejelser

5.   kræver, at Kommissionen redegør klart for følgende elementer før oprettelse af et nyt organ eller reform af et eksisterende agentur: agenturtype, agenturets mål, intern styringsstruktur, produkter, tjenesteydelser, vigtige procedurer, målgruppe, agenturets kunder og interessenter, formel forbindelse med eksterne aktører, budgetansvar, finansiel planlægning og personale- og ansættelsespolitik;

6.   anmoder om, at de enkelte agenturer styres af en årlig resultataftale, som er formuleret af agenturet og det kompetente generaldirektorat, og som skal indeholde hovedmålene for det kommende år, en finansiel ramme og klare indikatorer for måling af resultater;

7.   anmoder om, at agenturernes resultater regelmæssigt (og på ad hoc-basis) revideres af Revisionsretten eller en anden uafhængig revisor; mener, at revisionen ikke bør begrænses til traditionelle elementer af økonomisk forvaltning og korrekt anvendelse af offentlige midler, men også bør omfatte administrativ effektivitet og en vurdering af de enkelte agenturers økonomiske forvaltning;

8.   er af den opfattelse, at når der er tale om agenturer, som konstant overvurderer deres respektive budgetbehov, bør den tekniske kompensation ske på baggrund af de ledige stillinger; mener, at dette i det lange løb vil føre til færre formålsbestemte indtægter for agenturerne og dermed også til lavere administrative omkostninger;

9.   bemærker, at det er et alvorligt problem, at en række agenturer kritiseres for ikke at følge reglerne om offentlige indkøb, finansforordningen, tjenestemandsvedtægten osv.; mener, at hovedårsagen til dette er, at de fleste bestemmelser og finansforordningen er lavet til større institutioner, og at de fleste små agenturer ikke har den kritiske masse, der er nødvendig for at opfylde disse regler og forskrifter; anmoder derfor Kommissionen om at lede efter en hurtig løsning for at forbedre effektiviteten ved at samle de forskellige agenturers administrative funktioner i samme gruppe, så man opnår denne kritiske masse (idet man tager højde for de nødvendige ændringer i de grundlæggende bestemmelser, der gælder for agenturerne og deres budgetmæssige uafhængighed), eller om hurtigst muligt at udarbejde specifikke bestemmelser for agenturerne (navnlig gennemførelsesbestemmelser for agenturerne), der giver dem mulighed for at opfylde kravene fuldt ud;

10.   insisterer på, at Kommissionen, når den udarbejder det foreløbige budgetforslag, tager højde for resultaterne af de enkelte agenturers budgetgennemførelse de tidligere år, navnlig i året n-1, og reviderer det budget, som det pågældende agentur beder om, i overensstemmelse hermed; opfordrer sit kompetente udvalg til at respektere denne revision og, hvis Kommissionen ikke gør det, selv at revidere det pågældende budget til et realistisk niveau, der passer til det pågældende agenturs absorptions- og gennemførelseskapacitet;

11.   minder om sin afgørelse om decharge for regnskabsåret 2005, hvori det opfordrede Kommissionen til hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt eksisterende agentur tilfører; opfordrer alle relevante institutioner til i tilfælde af en negativ evaluering af et agenturs merværdi at tage de nødvendige skridt ved at omformulere dette agenturs mandat eller lukke det; bemærker, at Kommissionen ikke har foretaget en eneste evaluering i 2007; insisterer på, at Kommissionen skal forelægge mindst 5 af disse evalueringer, før der træffes beslutning om decharge for regnskabsåret 2007, og at den skal starte med de ældste agenturer;

12.   er af den opfattelse, at Revisionsrettens henstillinger straks bør følges, og at niveauet for den støtte, som agenturerne får, bør tilpasses til deres reelle likviditetsbehov; mener desuden, at ændringerne af den generelle finansforordning bør medtages i agenturernes rammefinansforordning og i deres forskellige specifikke finansforordninger;

Forelæggelse af rapporteringsdata

13.   bemærker, at der ikke findes nogen standardtilgang blandt agenturerne, hvad angår præsentationen af deres aktiviteter i løbet af det pågældende regnskabsår, deres regnskaber og beretninger om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og spørgsmålet om, hvorvidt agenturets direktør bør udarbejde en revisionserklæring; bemærker ligeledes, at ikke alle agenturer skelner klart mellem a) præsentation af agenturets arbejde over for offentligheden og b) teknisk rapportering om budgetmæssig og økonomisk forvaltning;

14.   bemærker, at selv om Kommissionens stående instrukser for udarbejdelse af aktivitetsrapporter ikke udtrykkeligt kræver, at agenturet udarbejder en revisionserklæring, har mange direktører alligevel gjort det for 2006, og i et tilfælde indeholdt den et vigtigt forbehold;

15.   minder om sin beslutning af 12. april 2005(6), hvori det opfordrede agenturernes direktører til fra nu af at lade deres årlige aktivitetsrapport, som forelægges sammen med oplysninger om den finansielle og administrative situation, ledsage af en erklæring om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed i lighed med de erklæringer, der underskrives af Kommissionens generaldirektører;

16.   anmoder Kommissionen om at ændre sine stående instrukser til agenturerne i overensstemmelse hermed;

17.   foreslår desuden, at Kommissionen sammen med agenturerne udarbejder en harmoniseret model, som kan anvendes for alle agenturer og satellitorganer, og som klart skelner mellem

   - en årsberetning til den almindelige offentlighed om organets aktiviteter, arbejde og resultater;
   - årsregnskab og en beretning om gennemførelsen af budgettet;
   - en aktivitetsrapport efter samme principper som Kommissionens generaldirektørers årlige aktivitetsrapporter;
   - en revisionserklæring underskrevet af organets direktør tillige med eventuelle forbehold eller bemærkninger, som han mener dechargemyndigheden skal gøres opmærksom på;

Den Europæiske Revisionsrets generelle resultater

18.   noterer sig, at Revisionsretten konstaterer (årsberetningen, pkt. 10.29(7)), at udbetalingen af støtte betalt af Kommissionen fra Fællesskabets budget ikke er baseret på tilstrækkeligt begrundede skøn over agenturernes likviditetsbehov, og at dette sammen med størrelsen af fremførsler betyder, at agenturerne har betydelige likviditetssaldi; bemærker endvidere, at Revisionsretten anbefaler, at størrelsen af den støtte, der udbetales til agenturerne, bør være i overensstemmelse med deres reelle likviditetsbehov;

19.   noterer sig, at 14 agenturer ved udgangen af 2006 endnu ikke havde gennemført ABAC-regnskabssystemet (årsberetningen, fodnote til pkt. 10.31);

20.   noterer sig Revisionsrettens bemærkning (årsberetningen, pkt. 1.25) vedrørende udgifter for ubrugt ferie, som nogle agenturer anfører; påpeger, at Revisionsretten for tre agenturers vedkommende har tilføjet bemærkninger til sin revisionserklæring (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Cepol og Det Europæiske Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2006 (2005: Cedefop, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Genopbygningsagentur);

Intern revision

21.   minder om, at i henhold til finansforordningens artikel 185, stk. 3, er Kommissionens interne revisor også intern revisor for de reguleringsagenturer, som modtager tilskud fra EU-budgettet; påpeger, at den interne revisor refererer til hvert agenturs bestyrelse og direktør;

22.   henleder opmærksomheden på forbeholdet i den interne revisors årlige aktivitetsrapport for 2006 som følger:"

Kommissionens interne revisor er ikke i stand til at opfylde sin forpligtelse i henhold til finansforordningens artikel 185 som intern revisor for Fællesskabets organer på tilfredsstillende vis som følge af manglende personaleressourcer.

"

23.   bemærker dog den interne revisors bemærkning i hans aktivitetsrapport for 2006 om, at alle fungerende reguleringsagenturer fra 2007 med de ekstra personaleressourcer, som Kommissionen har bevilget til den interne revisionstjeneste (IAS), vil blive underkastet intern revision hvert år;

24.   bemærker det stadigt voksende antal regulerings- og gennemførelsesagenturer og fællesforetagender, som skal revideres af IAS i henhold til finansforordningens artikel 185; opfordrer Kommissionen til at meddele Parlamentets kompetente udvalg, om de personaleressourcer, som IAS har til rådighed, vil være tilstrækkelige til at gennemføre en årlig revision af alle disse organer i de kommende år;

25.   bemærker, at det i artikel 72, stk. 5, i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 kræves, at hvert agentur hvert år skal sende en rapport udarbejdet af dets direktør til dechargemyndigheden og Kommissionen, som opsummerer antallet og typen af interne revisioner udført af den interne revisor, de anbefalinger, der er givet, og de handlinger, der er foretaget som reaktion på disse anbefalinger; anmoder agenturerne om at oplyse, om dette sker og i givet fald i hvilken form;

26.   bemærker med hensyn til den interne revisionskapacitet især i forbindelse med de mindre agenturer et forslag, som den interne revisor den 14. september 2006 stillede til Parlamentets ansvarlige udvalg, om at mindre agenturer skulle have lov til at købe interne revisionstjenesteydelser fra den private sektor;

Evaluering af agenturer

27.   minder om den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen(8), som blev vedtaget på samrådet forud for Økofin-Rådets budgetmøde den 13. juli 2007, hvori der anmodes om i) en liste over agenturer, som Kommissionen agter at vurdere, og ii) en liste over de agenturer, der allerede er vurderet, tillige med en sammenfatning af de vigtigste resultater;

Disciplinære procedurer

28.   bemærker, at de enkelte agenturer på grund af deres størrelse har vanskeligt ved at oprette ad hoc-disciplinærudvalg bestående af personale fra den relevante stillingsgruppe, og at agenturer ikke henhører under Kommissionens Undersøgelses- og Disciplinærkontors (IDOC) kompetenceområde; opfordrer agenturerne til at overveje et fælles disciplinærudvalg for agenturerne;

Udkast til interinstitutionel aftale

29.   minder om udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer (KOM(2005)0059), forelagt af Kommissionen, som havde til formål at skabe en horisontal ramme for oprettelse, struktur, drift, evaluering og kontrol af de europæiske reguleringsorganer; bemærker, at udkastet er et nyttigt initiativ i bestræbelserne på at rationalisere oprettelse og drift af agenturer; bemærker udtalelsen i Kommissionens sammenfattende rapport for 2006 (pkt. 3.1, KOM(2007)0274) om, at selv om forhandlingerne gik i stå, efter at forslaget var blevet forelagt, blev diskussionen af spørgsmålet genoptaget i Rådet i slutningen af 2006; beklager, at det ikke har været muligt at gøre yderligere fremskridt frem mod en vedtagelse;

30.   glæder sig derfor over Kommissionens løfte om at udsende en meddelelse om fremtiden for reguleringsorganerne i løbet af 2008;

Selvfinansierende agenturer

31.   minder om, at for de to selvfinansierende agenturers vedkommende gives dechargen til direktøren af bestyrelsen; bemærker, at de begge har store akkumulerede overskud stammende fra afgiftsindtægter, som er overført fra tidligere år:

   Harmoniseringskontoret for det Indre Marked - kontanter og likvide midler: 281 mio. EUR(9);
   EF-Sortsmyndigheden - kontanter og likvide midler: 18 mio. EUR(10);

Specifikke spørgsmål

32.   noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning fra 2006 bemærkede, at dens kontrol af en repræsentativ stikprøve på 80 transaktioner viste, at der var svagheder ved den måde, hvorpå forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer, herunder indledning af transaktioner uden de nødvendige beføjelser og indgåelse af en retlig forpligtelse uden forudgående budgetforpligtelse, hvilket er i strid med kravene i finansforordningen;

33.   bemærker, at myndigheden den 1. januar 2007 overtog ejendomsretten til alle materielle og immaterielle goder, som er skabt eller udviklet i løbet af Galileo-programmets udviklingsfase;

34.   minder om, at overdragelsen af aktiviteterne fra Galileo-fællesforetagendet til myndigheden startede i december 2006, hvor der blev overført 70 mio. EUR samt rettigheder og forpligtelser vedrørende FP6, Meda, Egnos og andre kontrakter. Derfor androg myndighedens samlede aktiver 76,6 mio. EUR ved udgangen af 2006, selv om fællesskabstilskuddet og dens øvrige indtægter i 2006 kun udgjorde godt 7 mio. EUR;

35.   påpeger, at det af myndighedens svar fremgår, at den i løbet af 2007 modtog 97 % af et ekstra beløb på 65 mio. EUR i henhold til en aftale mellem GNSS og tre medlemmer af fællesforetagendet (Den Europæiske Rumorganisation, det kinesiske center for telemåling og MATIMOP - det israelske industricenter for forskning og udvikling); bemærker Rettens bemærkning om, at dette beløb er eksklusive restbeløbet fra afviklingen af fællesforetagendet Galileo, som først vil blive overført til myndigheden, når afviklingsproceduren er overstået;

36.   forstår på Rådets konklusioner fra dets møde den 3. december 2007, at de anslåede omkostninger til GNSS-programmerne i perioden 2007-2013 beløber sig til 3,4 mia. EUR, og at projektet vil blive finansieret af offentlige midler;

37.   konkluderer derfor, at selv om myndigheden er et EU-agentur, vil det i sin egenskab af indehaver af alle Galileo-aktiver agere væsensforskelligt fra andre reguleringsorganer, og at myndigheden på grund af de store beløb på dens balance i fremtiden vil være genstand for særlige grundige undersøgelser fra de organer, der har til opgave at overvåge EU's udgifter;

38.   bemærker, at afviklingen af fællesforetagendet Galileo vil blive behandlet i en særlig beretning fra Revisionsretten i 2008.

(1) EUT C 261 af 31.10.2007, s. 38.
(2) EUT C 309 af 19.12.2007, p. 72.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, p. 9).
(4) EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 18).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) Alle beslutninger vedrørende agenturerne blev offentliggjort i EUT L 196 af 27.7.2005.
(7) EUT C 273 af 15.11.2007, s. 1.
(8) Rådets dokument DS 605/1/07 Rev 1.
(9) Kilde: Beretning om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2006, med kontorets svar (EUT C 309 af 19.12.2007, s. 141).
(10) Kilde: Beretning om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2006, med Sortsmyndighedens svar (EUT C 309 af 19.12.2007, s. 135).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik