Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0156(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0144/2008

Esitatud tekstid :

A6-0144/2008

Arutelud :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Hääletused :

PV 23/04/2008 - 4.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0167

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 57k
Kolmapäev, 23. aprill 2008 - Strasbourg
Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo) ***I
P6_TA(2008)0167A6-0144/2008
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta (KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine – uus menetlemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0535);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0477);

–   võttes arvesse oma 6. septembri 2005. aasta esimese lugemise seisukohta(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 156, mille alusel esitas komisjon ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile (C6-0345/2007);

–   võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi (Galileo) rahastamise kohta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ja mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) alusel(2);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2007. aasta otsust 2008/29/EÜ, millega muudetakse 17. mai 2006 . aasta institutsioonidevahelist kokkulepet(3) eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga(4);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 55 lõiget 1;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6-0144/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et õigusakti ettepanekus esitatud rahastamispakett on kooskõlas otsusega 2008/29/EÜ muudetud mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) alamrubriigis 1a ettenähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmääradega ja juhib tähelepanu sellele, et iga-aastane summa otsustatakse vastavalt institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 37 iga-aastase eelarvemenetluse raames;

3.   kiidab heaks lisatud ühisavalduse, mis avaldatakse koos lõpliku õigusaktiga Euroopa Liidu Teatajas;

4.   juhib tähelepanu lisatud komisjoni avaldustele;

5.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 193 E, 17.8.2006, lk 61.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0272.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) ELT L 6, 10.1.2008, lk 7.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud 23. aprillil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta
P6_TC1-COD(2004)0156(MOD01)

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht lõplikule õigusaktile, määrusele(EÜ) nr 683/2008.)


LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni

ÜHISAVALDUS

GALILEO INSTITUTSIOONIDEVAHELISE TOIMKONNA ("GIP")

kohta

1.  Arvestades Euroopa GNSS programmide tähtsust, ainulaadsust ja keerukust, programmidest tulenevate süsteemide kuulumist ühenduse omandisse ning programmide täielikku rahastamist ühenduse eelarvest aastatel 2008–2013, tunnistavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nimetatud kolme institutsiooni vahelise tiheda koostöö vajadust.

2.  Galileo institutsioonidevaheline toimkond (GIP) teenib eesmärki hõlbustada igal ühenduse institutsioonil oma asjaomaste ülesannete täitmist. Seda eesmärki silmas pidades asutatakse GIP selleks, et hoolikalt jälgida

   a) edusamme Euroopa GNSSi programmide rakendamisel, eelkõige seoses hangete korraldamist ja lepingute sõlmimist käsitlevate kokkulepetega ja eriti seoses ESAga;
   b) rahvusvahelisi lepinguid kolmandate riikidega, ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 300 kohaldamist;
   c) satelliitnavigatsiooniturgude ettevalmistamist;
   d) halduskorra tõhusust; ning
   e) tööprogrammi iga-aastast läbivaatust.

3.  Kooskõlas kehtivate eeskirjadega järgib GIP diskreetsusevajadust, eelkõige pidades silmas andmete konfidentsiaalsust ja teatavate andmete tundlikku laadi.

4.  Komisjon arvestab GIPi väljendatud seisukohtadega.

5.  GIP koosneb seitsmest esindajast, kellest

-  3 esindavad nõukogu,

-  3 esindavad Euroopa Parlamenti,

-  1 esindab komisjoni,

ning tuleb kokku korrapäraselt (põhimõtteliselt 4 korda aastas).

6.  GIP ei mõjuta varem kindlaksmääratud vastutusalasid ega institutsioonidevahelisi suhteid.

Euroopa Komisjoni avaldus

GIPi osa kohta rahvusvahelistes lepingutes

Komisjon teavitab GIPi rahvusvahelistest lepingutest nii, et viimane saab hoolikalt jälgida rahvusvahelisi lepinguid kolmandate riikidega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva 26. mai 2005. aasta raamkokkuleppega ja tulevaste seonduvate kokkulepetega ning ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 300 kohaldamist.

Euroopa Komisjoni avaldus

Galileo süsteemi kasutust käsitlevate uuringute käivitamise kohta

Pidades silmas nõukogu üleskutset esitada 2010. aastal määruse artikli 4 lõikes 3 ettenähtud ettepanek programmide kasutusetapi kohta, eelkõige rahastamise, hinnakujunduspoliitika ja tulude jaotamise küsimustes, käivitab komisjon vajalikud eeluuringud alates 2008. aastast ja 2009. aasta jooksul, kooskõlas transpordinõukogu 29. ja 30. novembri 2007. aasta istungi järeldustega.

Nende uuringute abil analüüsitakse eelkõige võimalusi erasektori kaasamiseks programmide kasutusetapi juhtimisse pärast 2013. aastat ning sellise võimaliku kaasamise viise, eelkõige avaliku ja erasektori partnerluse kaudu.

Euroopa Komisjoni avaldus

julgeolekualase ekspertrühma (nn GNSSi julgeolekunõukogu) loomise kohta

Selleks et rakendada määruse artikli 13 lõike 1 sätted ning uurida süsteemide julgeolekuga seotud küsimusi, kavatseb komisjon luua ekspertrühma, mis koosneb liikmesriikide esindajatest.

Komisjon tagab, et

   - ekspertrühma kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja üks komisjoni esindaja;
   - ekspertrühma koosolekuid juhatab komisjoni esindaja;
   - ekspertrühm võtab vastu oma töökorra, milles on muu hulgas ette nähtud arvamuste vastuvõtmine konsensusega ning ekspertide kohustus tõstatada mis tahes küsimused, mis on seotud süsteemide julgeolekuga;

Oma ülesannete täitmisel võtab komisjon täiel määral arvesse ekspertrühma arvamusi ning kohustub ekspertrühmaga konsulteerima, muu hulgas ka enne määruse artiklis 13 sätestatud põhinõuete kehtestamist süsteemide julgeoleku alal.

Lisaks on komisjon seisukohal, et

   - ekspertrühma töös peaksid vastavalt selle töökorras sätestatud tingimustele vaatlejatena osalema Euroopa GNSSi järelevalveameti, Euroopa Kosmoseagentuuri ning peasekretäri / kõrge esindaja esindajad;
   - Euroopa Ühenduse poolt sõlmitud kokkulepetega võib ette näha kolmandate riikide esindajate osalemise ekspertrühma töös vastavalt ekspertrühma töökorras sätestatud tingimustele.

Euroopa Komisjoni avaldus

sõltumatu ekspertrühma abi kasutamise kohta

Et rakendada nõuetekohaselt määruse artikli 12 lõike 3 sätted, kavatseb komisjon

   - kasutada sõltumatu projektijuhtimise alase ekspertrühma abi;
   - lasta nimetatud rühmal muude ülesannete hulgas läbi vaadata programmide rakendamine, andmaks asjakohaseid soovitusi eelkõige riskihaldamise alal;
   - edastada need soovitused korrapäraselt määruse kohaselt asutatud komiteele.

Euroopa Komisjoni avaldus

artikli 17 lõike 3 punkti c tõlgendamise kohta

Artikli 17 lõike 3 punktis c kehtestatakse põhimõte, et vähemalt 40 % ulatuses tegevuse koguväärtustest sõlmitakse pakkumismenetluse tulemusel allhankelepingud eri tasandi ettevõtjatega, kes ei kuulu ühegi peamise tööpaketi töödejuhatajatega samasse rühma.

Komisjon jälgib ja kontrollib seda kogu pakkumismenetluse jooksul hoolikalt ning teavitab GIPi ja GNSSi komiteed selle nõude täitmisest ja selle üldisest mõjust programmile.

Kui selle protsessi jooksul näitavad prognoosid, et 40 % läve ei ole võimalik saavutada, võtab komisjon vastavalt artikli 17 lõike 3 punktis c osutatud menetlusele asjakohaseid meetmeid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika