Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0156(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0144/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0144/2008

Keskustelut :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Äänestykset :

PV 23/04/2008 - 4.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0167

Hyväksytyt tekstit
PDF 209kWORD 87k
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - Strasbourg
Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) ***I
P6_TA(2008)0167A6-0144/2008
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2008 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta (KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely – uudelleen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0535),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0477),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 6. syyskuuta 2005 vahvistamansa kannan(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 156 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0345/2007),

–   ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3), sellaisena kuin se on muutettuna monivuotisen rahoituskehyksen osalta 18. joulukuuta 2007 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/29/EY(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 55 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0144/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat yhteensopivat päätöksellä 2008/29/EY tarkistetun, kautta 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä toimielinten välisen sopimuksen 37 kohdan mukaisesti;

3.   hyväksyy ehdotukseen liitetyn yhteisen julkilausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

4.   panee merkille ehdotukseen liitetyt komission lausumat;

5.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 61.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0272.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EUVL L 6, 10.1.2008, s. 7.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta
P6_TC1-COD(2004)0156(MOD01)

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 683/2008.)


LIITE

Euroopan parlamentin,

neuvoston ja Euroopan komission

YHTEINEN JULKILAUSUMA

"TOIMIELINTEN VÄLISESTÄ GALILEO-PANEELISTA"

1.  Eurooppalaisten GNSS-ohjelmien tärkeyden, ainoalaatuisuuden ja monimutkaisuuden huomioon ottaen ja koska yhteisö on ohjelmista johtuvien järjestelmien omistaja ja ohjelmat rahoitetaan vuosina 2008–2013 kokonaisuudessaan yhteisön talousarviovaroin, Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio pitävät kyseisten kolmen toimielimen läheistä yhteistyötä tarpeellisena.

2.  Toimielinten välinen Galileo-paneeli pyrkii helpottamaan kaikkien yhteisön toimielinten toimintaa niiden täyttäessä velvoitteensa. Tätä varten perustetaan toimielinten välinen Galileo-paneeli, jonka tehtävänä on seurata tiiviisti:

   a) edistymistä eurooppalaisten GNSS-ohjelmien toteuttamisessa erityisesti ESAn suhteen, erityisesti hankinta- ja urakkasopimusten täytäntöönpanon osalta;
   b) kolmansien maiden kanssa tehtäviä kansainvälisiä sopimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 300 artiklan määräysten soveltamista;
   c) satelliittinavigointimarkkinoiden valmistelua;
   d) hallinnointijärjestelyjen tehokkuutta; sekä
   e) työohjelman vuosittaista tarkistamista.

3.  Voimassa olevien sääntöjen mukaisesti toimielinten välinen Galileo-paneeli noudattaa pidättyvyyttä erityisesti tiettyjen tietojen kaupallisen luottamuksellisuuden ja arkaluontoisuuden huomioon ottaen.

4.  Komissio ottaa huomioon toimielinten välisen Galileo-paneelin esittämät näkemykset.

5.  Toimielinten välinen Galileo-paneeli koostuu seitsemästä edustajasta, joista:

–   kolme on neuvostosta

–   kolme on Euroopan parlamentista

–   yksi on komissiosta.

Se kokoontuu säännöllisesti (periaatteessa neljä kertaa vuodessa).

6.  Toimielinten välisen Galileo-paneelin toiminta ei vaikuta jo vakiintuneisiin vastuualueisiin tai toimielinten välisiin suhteisiin.

Euroopan komission lausuma

toimielinten välisen Galileo-paneelin osallistumisesta kansainvälisiin sopimuksiin

Kansainvälisten sopimusten osalta komissio ilmoittaa toimielinten väliselle Galileo-paneelille kolmansien maiden kanssa tehtävistä kansainvälisistä sopimuksista niin, että se voi seurata niitä komission ja Euroopan parlamentin välisistä suhteista 26 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn puitesopimuksen ja siihen liittyvien vastaisuudessa tehtävien sopimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan soveltamista.

Euroopan komission lausuma

Galileo-järjestelmän käyttöä koskevien tutkimusten käynnistämiseksi

Ottaen huomioon neuvoston pyynnön ehdotuksen tekemisestä vuonna 2010 asetuksen 4 artiklassa esitetystä käyttövaiheen ohjelmista, jotka koskevat erityisesti rahoitusta, hintapolitiikkaa ja tuotonjakomekanismia, komissio käynnistää tarvittavat alustavat tutkimukset vuonna 2008 ja 2009 29 ja 30 päivänä marraskuuta 2007 kokoontuneen liikenneneuvoston päätelmien mukaisesti.

Näissä tutkimuksissa selvitetään erityisesti yksityissektorin mahdollisuudet osallistua 2013 jälkeisten ohjelmien käyttövaiheen hallinnointiin sekä tätä mahdollista osallistumista, erityisesti julkisen ja yksityissektorin kumppanuutta, koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Euroopan komission lausuma

turvallisuusasiantuntijaryhmän perustamisesta ("GNSS-turvallisuuskomitea")

Asetuksen 13 artiklan 1 kohdan säännösten täytäntöön panoa ja järjestelmien turvallisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelua varten komissio aikoo perustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän.

Komissio varmistaa, että tämä asiantuntijaryhmä:

   muodostuu yhdestä edustajasta kustakin jäsenvaltiosta ja yhdestä komission edustajasta;
   komission edustaja on sen puheenjohtaja;
   hyväksyy työjärjestyksensä, jossa määrätään muun muassa siitä, että kannat hyväksytään konsensuksella ja että asiantuntijat voivat ottaa esille mitä tahansa järjestelmien turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Tehtäviään hoitaessaan komissio ottaa täysimääräisesti huomioon asiantuntijaryhmän lausunnot ja sitoutuu kuulemaan sitä muun muassa ennen kuin määrittelee asetuksen 13 artiklassa säädetyt turvallisuusjärjestelmiä koskevat päävaatimukset.

Tämän lisäksi komissio katsoo, että:

   eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen, Euroopan avaruusjärjestön sekä korkeana edustajana toimivan pääsihteerin edustajien olisi osallistuttava asiantuntijaryhmän työhön tarkkailijoina sen työjärjestyksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti;
   Euroopan yhteisön tekemissä sopimuksissa voidaan määrätä kolmansien maiden edustajien osallistumisesta asiantuntijaryhmän työhön sen työjärjestyksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Euroopan komission lausuma

riippumattoman asiantuntijaryhmän puoleen kääntymisestä

Asetuksen 12 artiklan 3 kohdan asianmukaista soveltamista varten komissio aikoo:

   kääntyä riippumattoman asiantuntijaryhmän puoleen hankkeen hallinnoimiseksi;
   antaa tämän ryhmän yhdeksi tehtäväksi ohjelmien täytäntöönpanon tarkistamisen asianmukaisten suositusten tekemiseksi erityisesti riskinhallinnan osalta;
   toimittaa nämä suositukset säännöllisesti asetuksella perustetulle komitealle.

Euroopan komission lausuma

17 artiklan 3 kohdan c alakohdan tulkinnasta

17 artiklan 3 kohdan c alakohdassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan vähintään 40 prosenttia toimien kokonaisarvosta teetetään alihankintoina kilpailutuksen perusteella eri tasoilla muissa yrityksissä kuin niissä, jotka kuuluvat ryhmiin, joiden osapuolet toimivat pääurakoitsijoina missä tahansa keskeisessä työosioissa.

Komissio seuraa tarkoin periaatteen noudattamista koko kilpailumenettelyn ajan ja ilmoittaa Galileo-paneelille sekä GNSS-komitealle vaatimuksen täyttymisestä ja sen vaikutuksesta ohjelman toteuttamiseen.

Jos menettelyn aikana näyttää, että 40 prosentin tavoitetta ei voida saavuttaa, komissio toteuttaa asiaankuuluvat toimenpiteet 17 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö