Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/0156(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0144/2008

Pateikti tekstai :

A6-0144/2008

Debatai :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Balsavimas :

PV 23/04/2008 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0167

Priimti tekstai
PDF 306kWORD 66k
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 23 d. - Strasbūras
Europos palydovinės radijo navigacijos programos (EGNOS ir GALILEO) ***I
P6_TA(2008)0167A6-0144/2008
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas– pakartotinis pasiūlymo pateikimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0535),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2004)0477),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją 2005 m. rugsėjo 6 d. vykusio svarstymo metu(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 156 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam vėl pateikė pasiūlymą (C6–0345/2007),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. Rezoliuciją dėl Europos palydovinės radijo navigacijos sistemos (GALILEO) finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą ir 2007–2013 m. daugiametę finansinę struktūrą(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3) (TIS) su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/29/EB(4) daugiametės finansinės programos atžvilgiu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 55 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6–0144/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   mano, kad teisės akto pasiūlyme nurodytas finansinis paketas yra suderinamas su viršutine įsipareigojimų asignavimų riba, nurodyta 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2008/29/EB, 1a išlaidų subkategorijoje, ir nurodo, kad dėl metinių sumų bus nuspręsta kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu laikantis Tarpinstitucinio susitarimo 37 punkto nuostatų;

3.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamai bendrai deklaracijai, kuri bus skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kartu su galutiniu teisės aktu;

4.   atkreipia dėmesį į priede pateikiamus Komisijos pranešimus;

5.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 193 E, 2006 8 17, p. 61.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0272.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) OL L 6, 2008 1 10, p. 7.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. balandžio 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo
P6_TC1-COD(2004)0156(MOD01)

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. 683/2008.)


PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos

BENDRA DEKLARACIJA

dėl

"GALILEO TARPINSTITUCINĖ GRUPĖ (GTP)"

1.  Atsižvelgiant į Europos GNSS programų svarbą, unikalumą ir sudėtingumą, į tai, kad pagal šias programas sukurtos sistemos yra Bendrijos nuosavybė, į tai, kad programos visiškai finansuojamos iš Bendrijos biudžeto 2008–2013 m. laikotarpiu, Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija pripažįsta, kad visos trys institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti.

2.  GALILEO tarpinstitucinė grupė (GTP) sieks sudaryti palankesnes sąlygas kiekvienai Bendrijos institucijai vykdyti atitinkamas savo pareigas. Šiuo tikslu bus įsteigta GTP siekiant atidžiai stebėti:

   a) Europos GNSS programų įgyvendinimo pažangą, visų pirma dėl susitarimų dėl viešųjų pirkimų ir sutarčių įgyvendinimo, pirmiausia susijusių su EKA;
   b) tarptautinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, nepažeidžiant Sutarties 300 straipsnio nuostatų;
   c) palydovinės navigacijos rinkų kūrimą;
   d) valdymo tvarkos efektyvumą; bei
   e) darbo programos metinę peržiūrą.

3.  Vadovaudamasi galiojančiomis taisyklėmis GTP laikysis konfidencialumo, visų pirma atsižvelgiant į tam tikrų duomenų konfidencialų ir "jautrų" pobūdį.

4.  Komisija atsižvelgs į GTP išsakytą nuomonę.

5.  GTP sudarys septyni atstovai, iš kurių:

-  3 yra iš Tarybos;

-  3 yra iš Europos Parlamento;

-  1 yra iš Komisijos;

ir kurie reguliariai rengs posėdžius (iš esmės 4 kartus per metus).

6.  GTP nedaro įtakos nustatytai atsakomybei ar tarpinstituciniams santykiams.

Europos Komisijos pareiškimas

dėl GTP dalyvavimo tarptautiniuose susitarimuose

Komisija informuos GTP apie tarptautinius susitarimus, kad ji galėtų atidžiai stebėti tarptautinius susitarimus su trečiosiomis šalimis laikantis 2005 m. gegužės 26 d. Bendrojo susitarimo dėl Komisijos ir Europos Parlamento santykių bei būsimų susijusių susitarimų ir nepažeidžiant Sutarties 300 straipsnio nuostatų.

Europos Komisijos pareiškimas

dėl GALILEO sistemos eksploatavimo etapo tyrimų pradžios

Atsižvelgdama į Tarybos prašymą 2010 m. pateikti pasiūlymą, numatytą reglamento dėl programų eksploatavimo etapo 4 straipsnio 3 dalyje, visų pirma dėl finansavimo, kainų politikos ir pajamų pasidalijimo mechanizmo, 2008 m. Komisija pradės būtinus išankstinus tyrimus, kurie bus tęsiami 2009 m., laikydamasi 2007 m. lapkričio 29–30 d. Transporto tarybos išvadų.

Šių tyrimų metu visų pirma bus atliekama privačiojo sektoriaus galimybių po 2013 m. dalyvauti programų eksploatavimo etapo valdyme analizė, taip pat šio galimo dalyvavimo sąlygos, visų pirma susijusios su viešojo ir privačiojo sektorių partneryste.

Europos Komisijos pareiškimas

dėl saugumo ekspertų grupės ("GNSS saugumo tarybos") sudarymo

Siekdama įgyvendinti reglamento 13 straipsnio 1 dalies nuostatas ir išnagrinėti su sistemų saugumu susijusius klausimus, Komisija ketina suformuoti ekspertų grupę, kurią sudarytų valstybių narių atstovai.

Komisija užtikrins, kad:

   - ekspertų grupę sudarytų po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir Komisijos atstovas;
   - ekspertų grupei pirmininkautų Komisijos atstovas;
   - ekspertų grupė tvirtintų savo darbo tvarkos taisykles, kuriose būtų numatyta, inter alia, nuomonių priėmimas bendru sutarimu ir galimybė ekspertams iškelti bet kokį su sistemų saugumu susijusį klausimą.

Vykdydama savo pareigas Komisija visapusiškai atsižvelgs į ekspertų grupės nuomones ir įsipareigoja su ja konsultuotis, inter alia, prieš nustatydama sistemų saugumo pagrindinius reikalavimus, kaip numatyta reglamento 13 straipsnyje.

Be to, Komisija mano, kad:

   - Europos GNSS priežiūros institucijos, Europos kosmoso agentūros atstovai ir generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis turėtų dalyvauti ekspertų grupės darbe stebėtojų teisėmis pagal jos darbo tvarkos taisyklėse nustatytas sąlygas;
   - Europos bendrijos sudarytuose susitarimuose gali būti numatytas trečiųjų šalių atstovų dalyvavimas ekspertų grupės darbe pagal jos darbo tvarkos taisyklėse nustatytas sąlygas.

Europos Komisijos pareiškimas

dėl kreipimosi į nepriklausomą ekspertų grupę

Siekdama deramai taikyti reglamento 12 straipsnio 3 dalies nuostatas Komisija ketina:

   - kreiptis į nepriklausomą projektų valdymo ekspertų grupę;
   - pavesti šiai grupei atlikti programų įgyvendinimo peržiūrą, kuri būtų jos užduočių dalis, kad būtų pateiktos atitinkamos rekomendacijos, visų pirma dėl rizikos valdymo;
   - reguliariai teikti šias rekomendacijas pagal reglamentą įsteigtam komitetui.

Europos Komisijos pareiškimas

dėl 17 straipsnio 3 dalies c punkto aiškinimo

17 straipsnio 3 dalies c punkte nustatomas principas, kad ne mažiau kaip 40 % visos veiklos vertės turi būti perduota įvairiuose lygiuose pagal subrangos sutartis surengus konkursus bendrovėms, nepriklausančioms grupėms, kurių juridiniai asmenys bus pirminiai rangovai bet kurio iš pagrindinių darbų paketų atveju.

Viso konkurso metu Komisija atidžiai tikrins ir peržiūrės, kaip įgyvendinamas šis principas, ir informuos GTP bei GNSS programų komitetą apie šio reikalavimo įvykdymą bei jo bendrą poveikį programai.

Jeigu šio proceso metu prognozės parodys, kad 40 % tikslo neįmanoma pasiekti, Komisija, laikydamasi 17 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytos procedūros, imsis reikiamų priemonių.

Teisinė informacija - Privatumo politika