Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2004/0156(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0144/2008

Predložena besedila :

A6-0144/2008

Razprave :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Glasovanja :

PV 23/04/2008 - 4.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0167

Sprejeta besedila
PDF 294kWORD 61k
Sreda, 23. april 2008 - Strasbourg
Evropski satelitski radionavigacijski programi (EGNOS in Galileo) ***I
P6_TA(2008)0167A6-0144/2008
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2008 o spremenjenem predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih radionavigacijskih programov (EGNOS in Galileo) (KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava – ponovna predložitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0535),

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0477),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave z dne 6. septembra 2005(1),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 156 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija ponovno podala predlog Parlamentu (C6-0345/2007),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o financiranju Evropskega programa satelitske radionavigacije (GALILEO) v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 in večletnim finančnim okvirom 2007–2013(2),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3), kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2007(4), glede večletnega finančnega okvira,

–   ob upoštevanju člena 51 in člena 55(1) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za promet in turizem (A6-0144/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   meni, da so finančna sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, združljiva z zgornjo mejo odobritev za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a večletnega finančnega okvira 2007–2013, kakor je bil revidiran s Sklepom 2008/29/ES, in poudarja, da bo letni znesek določen v okviru letnega proračunskega postopka v skladu z določbami točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma;

3.   odobri priloženo skupno izjavo, ki bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

4.   opozarja na priložene izjave Komisije;

5.   poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 193 E, 17.8.2006, str. 61.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0272.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) UL L 6, 10.1.2008, str. 7.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)
P6_TC1-COD(2004)0156(MOD01)

(Ker je bil dosežen sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. 683/2008.)


PRILOGA

SKUPNA IZJAVA

Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije

glede

MEDINSTITUCIONALNEGA ODBORA ZA GALILEO ("GIP")

1.  Glede na pomen, edinstvenost in celovitost evropskih programov GNSS, glede na to, da so sistemi, ki izhajajo iz programov, v lasti Skupnosti in glede na celotno financiranje proračuna Skupnosti za programe za obdobje 2008–2013 Evropski parlament, Svet in Evropska komisija priznavajo potrebo po tesnem sodelovanju vseh treh institucij.

2.  Medinstitucionalni odbor za Galileo (GIP) se bo sestajal zato, da pomaga vsem institucijam Skupnosti pri izpolnjevanju njihove odgovornosti. V ta namen bo ustanovljen GIP, ki bo pozorno spremljal:

   a) napredek pri izvajanju evropskih programov GNSS, zlasti glede izvajanja javnih naročil in pogodbenih sporazumov, predvsem v zvezi z ESA;
   b) mednarodne sporazume s tretjimi državami, in sicer brez poseganja v določbe člena 300 Pogodbe;
   c) pripravo trgov za satelitsko navigacijo;
   d) učinkovitost dogovorov glede upravljanja in
   e) letni pregled delovnega programa.

3.  V skladu z obstoječimi pravili bo GIP spoštoval zahtevo po preudarnosti, zlasti glede zaupnosti podatkov in občutljivo naravo nekaterih podatkov.

4.  Komisija bo upoštevala stališča GIP.

5.  GIP bo sestavljen iz sedmih predstavnikov, in sicer:

-  3 predstavnikov Sveta,

-  3 predstavnikov EP in

-  1 predstavnika Komisije,

ter se bo redno sestajal (načeloma 4-krat na leto).

6.  GIP ne vpliva na uveljavljene pristojnosti ali medinstitucionalne odnose.

Izjava Evropske komisije

o udeležbi GIP pri mednarodnih sporazumih

Komisija bo GIP obveščala o mednarodnih sporazumih, da bo lahko ta pozorno spremljal mednarodne sporazume s tretjimi državami v skladu z okvirnim sporazumom o odnosih med Komisijo in Evropskim parlamentom z dne 26. maja 2005 in prihodnje tozadevne sporazume, in sicer brez poseganja v določbe člena 300 Pogodbe.

Izjava Evropske komisije

o naročanju študij o izkoriščanju sistema Galileo

Komisija bo na poziv Sveta, naj v letu 2010 predloži predlog, ki je predviden v členu 4(3) Uredbe in zadeva fazo uporabe programov, zlasti pa financiranje, cenovno politiko in mehanizem delitve prihodkov, v skladu s sklepi Sveta za promet z dne 29. in 30. novembra 2007 od leta 2008 dalje in tekom leta 2009 naročila potrebne predhodne študije.

Te študije bodo zlasti analizirale možnosti, da bi zasebni sektor sodeloval pri upravljanju programov v fazi uporabe po letu 2013, ter načine takšnega morebitnega sodelovanja, zlasti v sklopu javno-zasebnega partnerstva.

Izjava Evropske komisije

o ustanovitvi skupine strokovnjakov za varnost ("varnostnega odbora GNSS")

Zaradi izvajanja določb člena 13(1) Uredbe in preučevanja zadev, povezanih z varnostjo sistemov namerava Komisija ustanoviti skupino strokovnjakov, ki jo bodo sestavljali predstavniki držav članic.

Komisija bo zagotovila naslednje: −

   - skupino bo sestavljal po en predstavnik iz vsake države članice ter en predstavnik Komisije. −
   - predsedoval ji bo predstavnik Komisije. −
   - skupina bo sprejela poslovnik, v katerem bo med drugim predvideno, da se bodo mnenja sprejemala soglasno in da bodo strokovnjaki lahko sprožili kakršno koli vprašanje v zvezi z varnostjo sistemov.

Komisija bo v okviru svojih pristojnosti v celoti upoštevala mnenja skupine strokovnjakov, poleg tega se zavezuje, da se bo s to skupino tudi posvetovala, med drugim pri opredelitvi glavnih zahtev za varnost sistemov, kakor je določeno v členu 13 Uredbe.

Poleg tega Komisija meni, da: −

   - bi morali pri delu skupine strokovnjakov pod pogoji, ki jih določa poslovnik te skupine, kot opazovalci sodelovati predstavniki nadzornega organa za evropski GNSS, Evropske vesoljske agencije in GS/VP; −
   - je v sporazumih, ki jih sklene Evropska skupnost, lahko predvideno, da pri delu skupine strokovnjakov pod pogoji, ki jih določa poslovnik te skupine, sodelujejo tudi predstavniki tretjih držav.

Izjava Evropske komisije

o pozivu neodvisni skupini strokovnjakov

Da bi se določbe člena 12(3) Uredbe pravilno uporabljale, se Komisija namerava: −

   - posvetovati z neodvisno skupino strokovnjakov za projektno upravljanje; −
   - to skupino pooblastiti, da v sklopu svojih nalog pregleda izvajanje programov in na podlagi tega oblikuje ustrezna priporočila, zlasti glede obvladovanja tveganja; −
   - ta priporočila redno pošiljati odboru iz te uredbe.

Izjava Evropske komisije

o razlagi člena 17(3)(c)

Člen 17(3)(c) določa načelo, po katerem se najmanj 40 % skupne vrednosti dejavnosti da s konkurenčnim razpisnim postopkom na različnih ravneh v podizvajanje podjetjem, ki ne pripadajo skupinam, katerih del so subjekti, ki bodo glavni izvajalci za kateri koli glavni delovni sklop.

Komisija bo med celotnim razpisnim postopkom to pozorno spremljala in preverjala, GIP in Odbor GNSS pa bo obveščala o izpolnjevanju te zahteve in njenem celotnem učinku na program.

Če pri tem napovedi kažejo, da ne bo mogoče doseči praga 40 %, Komisija v skladu s postopkom iz člena 17(3)(c) sprejme ustrezne ukrepe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov