Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0112(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0148/2008

Indgivne tekster :

A6-0148/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/04/2008 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0168

Vedtagne tekster
PDF 269kWORD 64k
Onsdag den 23. april 2008 - Strasbourg
Personer under international beskyttelse *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2008 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/109/EF for at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte personer under international beskyttelse (KOM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0298),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 63, stk. 3 og 4, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0196/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6-0148/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5
(5)  I lyset af at personer under international beskyttelse har ret til at opholde sig i andre medlemsstater end den, der gav dem international beskyttelse, er det nødvendigt at sikre, at disse medlemsstater er informeret om baggrunden for beskyttelsen af de pågældende personer, således at de kan opfylde deres forpligtelser til at respektere "non-refoulement"-princippet. Med henblik herpå bør en EF-opholdstilladelse for fastboende udlændinge, der gives til personer under international beskyttelse, indeholde en bemærkning om, at en medlemsstat har givet indehaveren heraf international beskyttelse. Forudsat at den internationale beskyttelsesstatus ikke er blevet ophævet, bør denne bemærkning anføres i EF-opholdstilladelsen for fastboende udlændinge, der udstedes af en anden medlemsstat.
(5)  I lyset af at personer under international beskyttelse har ret til at opholde sig i andre medlemsstater end den, der gav dem international beskyttelse, er det nødvendigt at sikre, at disse medlemsstater er informeret om baggrunden for beskyttelsen af de pågældende personer, således at de kan opfylde deres forpligtelser til at respektere "non-refoulement"-princippet. Med henblik herpå bør en EF-opholdstilladelse for fastboende udlændinge, der gives til personer under international beskyttelse, indeholde en bemærkning om, at en medlemsstat har givet indehaveren heraf international beskyttelse. Forudsat at den internationale beskyttelsesstatus ikke er blevet ophævet, bør denne bemærkning anføres i EF-opholdstilladelsen for fastboende udlændinge, der udstedes af en anden medlemsstat. Den anden medlemsstat må imidlertid hverken direkte eller indirekte udnytte denne bemærkning som begrundelse for at afslå at tildele status som fastboende udlænding på sit område.
Ændring 2
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  I henhold til dette direktiv bør tildeling af status som fastboende udlænding ikke medføre tilbagekaldelse eller tilbagetrækning af de rettigheder, som flygtninge eller personer, som er tildelt subsidiær beskyttelse, og deres familiemedlemmer har i medfør af direktiv 2004/83/EF.
Ændring 3
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/109/EF
Artikel 2 – litra f
1.  Artikel 2, litra f), affattes således:
1.  I artikel 2 indsættes som litra fa):
"f) "international beskyttelse": international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 2004/83/EF"
"fa) "international beskyttelse": international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 2004/83/EF"
Ændring 4
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/109/EF
Artikel 4 – stk. 2
For så vidt angår personer under international beskyttelse tages der ved beregningen af det i stk. 1 omhandlede tidsrum hensyn til tidsrummet mellem datoen for indgivelsen af ansøgningen om international beskyttelse og datoen for udstedelsen af den opholdstilladelse, der er omhandlet i artikel 24 i direktiv 2004/83/EF.
For så vidt angår personer under international beskyttelse tages der ved beregningen af det i stk. 1 omhandlede tidsrum hensyn til tidsrummet mellem datoen for den første indgivelse af en ansøgning om international beskyttelse, herunder når denne første ansøgning er en ansøgning om midlertidig beskyttelse, når denne går forud for adgangen til international beskyttelse, og datoen for udstedelsen af den opholdstilladelse, der er omhandlet i artikel 24 i direktiv 2004/83/EF.
Ændring 5
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/109/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
3a.  I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"Dette krav gælder ikke for personer under international beskyttelse, som ikke har adgang til beskæftigelse."
Ændring 6
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Direktiv 2003/109/EF
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
3b.  I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:
"Personer under international beskyttelse kan først underlægges nationale integrationsbetingelser, efter at der er foretaget en individuel vurdering under hensyntagen til deres særlig sårbare situation, ved en begrundet beslutning og i overensstemmelse med artikel 33 i direktiv 2004/83/EF."
Ændring 7
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/109/EF
Artikel 12 – stk. 3 a
3a.  Når en medlemsstat beslutter at udvise en fastboende udlænding, hvis EF-opholdstilladelse for fastboende udlændinge indeholder den bemærkning, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, konsulterer den den medlemsstat, der er nævnt i bemærkningen.
3a.  Når en medlemsstat beslutter at udvise en fastboende udlænding, hvis EF-opholdstilladelse for fastboende udlændinge indeholder den bemærkning, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, kontakter den den medlemsstat, der har bevilget den internationale beskyttelse, for at bekræfte den pågældendes status som fastboende udlænding.
Den medlemsstat, der har bevilget den internationale beskyttelse, svarer skriftligt den anmodende stat inden for en frist på højst en måned. Afgørelsen om udsendelse kan først træffes, efter at den medlemsstat, der har bevilget den internationale beskyttelse, har svaret.
Medmindre den internationale beskyttelsesstatus er blevet ophævet, udvises den fastboende udlænding til denne medlemsstat, som straks og uden formaliteter tager den fastboende udlænding og dennes familiemedlemmer tilbage.
Medmindre den internationale beskyttelsesstatus er blevet ophævet, kan den fastboende udlænding i henhold til "non-refoulement"-princippet kun udvises til denne medlemsstat, som straks og uden formaliteter tager den fastboende udlænding og dennes familiemedlemmer tilbage.
Ændring 8
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/109/EF
Artikel 25 – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionen opstiller en liste over kontaktpunkter, ajourfører den regelmæssigt og sender den til medlemsstaterne.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik