Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0112(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0148/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0148/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2008 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0168

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 363kWORD 72k
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕK στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/EΚ ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0298),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 63, σημεία 3 και 4, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0196/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0148/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Εν όψει του δικαιώματος για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο που τους χορήγησε τη διεθνή προστασία, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη αυτά πληροφορούνται το ιστορικό της προστασίας των εν προκειμένω προσώπων, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης. Για τον σκοπό αυτό, η κοινοτική άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος που χορηγείται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει παρατήρηση που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι στον κάτοχο έχει παρασχεθεί διεθνής προστασία από κάποιο κράτος μέλος. Με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διεθνής προστασία δεν έχει αρθεί, η παρατήρηση αυτή θα πρέπει να αναπαράγεται στην κοινοτική άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος που εκδίδεται από το δεύτερο κράτος μέλος.
(5)  Εν όψει του δικαιώματος για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο που τους χορήγησε τη διεθνή προστασία, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη αυτά πληροφορούνται το ιστορικό της προστασίας των εν προκειμένω προσώπων, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης. Για τον σκοπό αυτό, η κοινοτική άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος που χορηγείται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει παρατήρηση που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι στον κάτοχο έχει παρασχεθεί διεθνής προστασία από κάποιο κράτος μέλος. Με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διεθνής προστασία δεν έχει αρθεί, η παρατήρηση αυτή θα πρέπει να αναπαράγεται στην κοινοτική άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος που εκδίδεται από το δεύτερο κράτος μέλος. Εντούτοις, το δεύτερο κράτος μέλος δεν δύναται να χρησιμοποιήσει την ως άνω παρατήρηση, άμεσα ή έμμεσα, ως πρόσχημα για να αρνηθεί τη χορήγηση καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στο έδαφός του.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)
(10α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η χορήγηση καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος δεν πρέπει να σημαίνει την ανάκληση ή τη στέρηση των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι πρόσφυγες ή τα άτομα που χαίρουν επικουρικής προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους σύμφωνα με την οδηγία 2004/83/ΕΚ·
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/109/ΕK
Άρθρο 2 – στοιχείο στ)
1.  Το άρθρο 2 σημείο στ) αντικαθίσταται από το εξής:
1.  Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο στα):
"στ) "διεθνής προστασία": διεθνής προστασία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο α9 της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου,"
"στα) "διεθνής προστασία": διεθνής προστασία όπως ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο α), της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου,"
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/109/ΕK
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
Όσον αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και της ημερομηνίας κατά την οποία εκδίδεται η άδεια παραμονής που αναφέρεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2004/83/EΚ λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Όσον αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της πρώτης αίτησης για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, ακόμη και στην περίπτωση όπου η πρώτη αυτή αίτηση αφορά στην προσωρινή προστασία όταν αυτή προηγείται της πρόσβασης στη διεθνή προστασία και της ημερομηνίας κατά την οποία εκδίδεται η άδεια παραμονής που αναφέρεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2004/83/EΚ λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 2003/109/EΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
3a.  Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση."
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3β (νέο)
Οδηγία 2003/109/ΕK
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1α (νέο)
3β. Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Οι εθνικοί όροι ένταξης δύνανται να επιβληθούν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας μόνο κατόπιν ατομικής εξέτασης των περιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την άκρως ευάλωτη κατάστασή τους, μέσω αιτιολογημένης απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας 2004/83/ΕΚ."
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/109/ΕK
Άρθρο 12 – παράγραφος 3α
3α. Στην περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει την απέλαση επί μακρόν διαμένοντος, του οποίου η κοινοτική άδεια διαμονής μακράς διαρκείας περιλαμβάνει την παρατήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση.
3α. Στην περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει την απέλαση επί μακρόν διαμένοντος, του οποίου η κοινοτική άδεια διαμονής μακράς διαρκείας περιλαμβάνει την παρατήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 4, έρχεται σε επαφή με το κράτος μέλος που χορήγησε τη διεθνή προστασία, προκειμένου να επιβεβαιώσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Το κράτος μέλος που χορήγησε τη διεθνή προστασία οφείλει να απαντήσει γραπτώς στο αιτούν κράτος μέλος εντός μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός Η απόφαση απομάκρυνσης λαμβάνεται μόνο αφού ληφθεί η απάντηση του κράτους μέλους που είχε χορηγήσει τη διεθνή προστασία.
Εκτός εάν στο μεταξύ έχει αρθεί η διεθνής προστασία, ο επί μακρόν διαμένων απαλλάσσεται προς αυτό το κράτος μέλος, το οποίο αμέσως και χωρίς διατυπώσεις προβαίνει στην επανεισδοχή του επί μακρόν διαμένοντος και της οικογένειάς του/της.
Εκτός εάν στο μεταξύ έχει αρθεί η διεθνής προστασία, βάσει της αρχής της μη επαναπροώθησης, ο επί μακρόν διαμένων δεν δύναται να απελαθεί παρά μόνο προς αυτό το κράτος μέλος, το οποίο αμέσως και χωρίς διατυπώσεις προβαίνει στην επανεισδοχή του επί μακρόν διαμένοντος και της οικογένειάς του/της.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/109/ΕK
Άρθρο 25 – εδάφιο 1α (νέο)
Η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των σημείων επαφής, τον ενημερώνει τακτικά και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου