Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0112(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0148/2008

Esitatud tekstid :

A6-0148/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/04/2008 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0168

Vastuvõetud tekstid
PDF 289kWORD 64k
Kolmapäev, 23. aprill 2008 - Strasbourg
Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/109/EÜ, et laiendada selle reguleerimisala rahvusvahelise kaitse saajatele (KOM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0298);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 punkte 3 ja 4, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0196/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6-0148/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   kutsub komisjoni üles muutma seetõttu oma ettepanekut vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 250 lõikele 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5
(5)  Pidades silmas rahvusvahelise kaitse saajate õigust elada muus liikmesriigis kui see, kes neile rahvusvahelise kaitse andis, on vaja tagada, et liikmesriigid oleksid teadlikud asjaomaste isikute kaitsetaustast, et nad saaksid täita oma kohustusi mittetagasisaatmise põhimõtte järgimisel. Seetõttu peaks rahvusvahelise kaitse saajale antud pikaajalise elaniku EÜ elamisluba sisaldama märkust selle kohta, et liikmesriik on loa omanikule andnud rahvusvahelise kaitse. Eeldusel et rahvusvahelist kaitset ei ole tühistatud, tuleks see märkus kanda ka teise liikmesriigi väljaantud pikaajalise elaniku EÜ elamisloale.
(5)  Pidades silmas rahvusvahelise kaitse saajate õigust elada muus liikmesriigis kui see, kes neile rahvusvahelise kaitse andis, on vaja tagada, et liikmesriigid oleksid teadlikud asjaomaste isikute kaitsetaustast, et nad saaksid täita oma kohustusi mittetagasisaatmise põhimõtte järgimisel. Seetõttu peaks rahvusvahelise kaitse saajale antud pikaajalise elaniku EÜ elamisluba sisaldama märkust selle kohta, et liikmesriik on loa omanikule andnud rahvusvahelise kaitse. Eeldusel et rahvusvahelist kaitset ei ole tühistatud, tuleks see märkus kanda ka teise liikmesriigi väljaantud pikaajalise elaniku EÜ elamisloale. Kuid teine liikmesriik ei või seda märkust kasutada otsese ega kaudse ettekäändena, et keelduda oma territooriumil pikaajalise elaniku staatuse andmisest.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)
(10 a)  Käesoleva direktiivi kohaselt ei tohiks pikaajalise elaniku staatuse andmine kaasa tuua direktiivist 2004/83/EÜ tulenevate pagulase või täiendava kaitse saajate ning nende pereliikmete õiguste tühistamist või annulleerimist;
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1
Direktiiv 2003/109/EÜ
Artikli 2 punkt f
1.  Artikli 2 punkt f asendatakse järgmisega:
1.  Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt f a:
"f) rahvusvaheline kaitse – rahvusvaheline kaitse vastavalt direktiivi 2004/83/EÜ artikli 2 punktis a määratletule;"
"f a) rahvusvaheline kaitse – rahvusvaheline kaitse vastavalt direktiivi 2004/83/EÜ artikli 2 punktis a määratletule;"
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/109/EÜ
Artikli 4 lõige 2
"Rahvusvahelise kaitse saaja puhul võetakse lõikes 1 osutatud perioodi arvutamisel arvesse ajavahemikku rahvusvahelise kaitse taotluse esitamise kuupäeva ja direktiivi 2004/83/EÜ artiklis 24 osutatud elamisloa saamise kuupäeva vahel."
"Rahvusvahelise kaitse saaja puhul võetakse lõikes 1 osutatud perioodi arvutamisel arvesse ajavahemikku rahvusvahelise kaitse esimese taotluse esitamise kuupäeva ja direktiivi 2004/83/EÜ artiklis 24 osutatud elamisloa saamise kuupäeva vahel, kusjuures esimese taotlusena võetakse arvesse ka ajutise kaitse taotlust, kui see on esitatud enne rahvusvahelise kaitse saamist."
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/109/EÜ
Artikli 5 lõike 1 esimene a lõik (uus)
3 a)  Artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
"Selline nõue ei kehti rahvusvahelise kaitse saajate suhtes, kellel ei ole võimalik tööd saada.".
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 b (uus)
Direktiiv 2003/109/EÜ
Artikli 5 lõike 2 esimene a lõik (uus)
3 b.  Artikli 5 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
"Rahvusvahelise kaitse saaja suhtes saab kehtestada riiklikud integratsioonitingimused alles pärast iga juhtumi eraldi läbivaatamist põhjendatud otsuse alusel, mis on kooskõlas direktiivi 2004/83/EÜ artikliga 33, kusjuures arvesse võetakse isiku eriti haavatavat seisundit."
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Direktiiv 2003/109/EÜ
Artikli 12 lõige 3 a
"3 a. Kui liikmesriik otsustab saata välja pikaajalise elaniku, kelle pikaajalise elaniku EÜ elamisluba sisaldab artikli 8 lõikes 4 osutatud märkust, konsulteerib ta märkuses nimetatud liikmesriigiga.
"3 a. Kui liikmesriik otsustab saata välja pikaajalise elaniku, kelle pikaajalise elaniku EÜ elamisluba sisaldab artikli 8 lõikes 4 osutatud märkust, kontakteerub ta liikmesriigiga, kes rahvusvahelise kaitse andis, et saada kinnitus pikaajalise elaniku staatuse kohta.
Liikmesriik, kes rahvusvahelise kaitse andis, peab taotlejariigile kirjalikult vastama hiljemalt ühe kuu jooksul. Väljasaatmisotsust ei saa vastu võtta enne rahvusvahelise kaitse andnud liikmesriigi vastust.
Kui rahvusvahelist kaitset ei ole vahepeal tühistatud, saadetakse pikaajaline elanik välja kõnealusesse liikmesriiki, kes võtab pikaajalise elaniku ja tema pereliikmed kohe ilma formaalsusteta tagasi."
Kui rahvusvahelist kaitset ei ole vahepeal tühistatud, saab pikaajalise elaniku saata mittetagasisaatmise põhimõttest kinnipidamiseks välja ainult kõnealusesse liikmesriiki, kes võtab pikaajalise elaniku ja tema pereliikmed kohe ilma formaalsusteta tagasi.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/109/EÜ
Artikli 25 esimene a lõik (uus)
Komisjon koostab kontaktpunktide nimekirja, uuendab seda regulaarselt ning edastab selle liikmesriikidele.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika