Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0112(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0148/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0148/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/04/2008 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0168

Hyväksytyt tekstit
PDF 221kWORD 62k
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - Strasbourg
Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä (KOM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0298),

−   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 ja 4 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0196/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0148/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Koska kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä on oikeus oleskella myös muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka on myöntänyt heille kansainvälistä suojelua, on tarpeen varmistaa, että nämä jäsenvaltiot saavat tiedon kyseisten henkilöiden oleskelun taustalla olevasta suojelun tarpeesta, jotta ne voivat noudattaa palauttamiskiellon periaatteen noudattamiseen liittyviä velvoitteitaan. Tätä tarkoitusta varten kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle myönnetyssä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvassa olisi oltava huomautus, joka sisältää tiedon oleskeluluvan haltijalle jäsenvaltiossa myönnetystä kansainvälisestä suojelusta. Ellei kansainvälistä suojelua ole peruutettu, huomautus olisi toistettava toisen jäsenvaltion myöntämässä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvassa.
(5)  Koska kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä on oikeus oleskella myös muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka on myöntänyt heille kansainvälistä suojelua, on tarpeen varmistaa, että nämä jäsenvaltiot saavat tiedon kyseisten henkilöiden oleskelun taustalla olevasta suojelun tarpeesta, jotta ne voivat noudattaa palauttamiskiellon periaatteen noudattamiseen liittyviä velvoitteitaan. Tätä tarkoitusta varten kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle myönnetyssä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvassa olisi oltava huomautus, joka sisältää tiedon oleskeluluvan haltijalle jäsenvaltiossa myönnetystä kansainvälisestä suojelusta. Ellei kansainvälistä suojelua ole peruutettu, huomautus olisi toistettava toisen jäsenvaltion myöntämässä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvassa. Toinen jäsenvaltio ei kuitenkaan saa suoraan tai epäsuorasti käyttää tätä huomautusta tekosyynä, jonka perusteella se kieltäytyy myöntämästä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaa alueellaan.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman myöntäminen ei tämän direktiivin mukaisesti merkitse pakolaisten tai toissijaista suojelua saavien henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä direktiivin 2004/83/EY mukaisten oikeuksien kumoamista tai peruuttamista.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/109/EY
2 artikla – f alakohta
1.  Korvataan 2 artiklan f alakohta seuraavasti:
1.  Lisätään 2 artiklaan f a alakohta seuraavasti:
"f) 'kansainvälisellä suojelulla' neuvoston direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan a alakohdassa määriteltyä kansainvälistä suojelua;".
"f a) 'kansainvälisellä suojelulla' neuvoston direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan a alakohdassa määriteltyä kansainvälistä suojelua;".
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/109/EY
4 artikla – 2 kohta
"Laskettaessa 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa otetaan kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden osalta huomioon kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekopäivän ja direktiivin 2004/83/EY 24 artiklassa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämispäivän välinen ajanjakso."
"Laskettaessa 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa otetaan kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden osalta huomioon kansainvälistä suojelua koskevan ensimmäisen hakemuksen tekopäivän, myös tapauksissa, joissa ensimmäinen hakemus koskee tilapäistä suojelua ja tilapäinen suojelu edeltää kansainvälistä suojelua, ja direktiivin 2004/83/EY 24 artiklassa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämispäivän välinen ajanjakso."
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/109/EY
5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
3 a.  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Nämä vaatimukset eivät koske kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta tehdä työtä."
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/109/EY
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
3 b.  Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Kansallisia kotouttamisedellytyksiä voidaan soveltaa kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin ainoastaan perustellulla päätöksellä, joka on sopusoinnussa direktiivin 2004/83/EY 33 artiklan kanssa, ja sitä ennen on suoritettava yksilöllinen tutkinta, jossa otetaan huomioon heidän erityisen haavoittuvainen asemansa."
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/109/EY
12 artikla – 3 a kohta
"3 a. Kun jäsenvaltio päättää karkottaa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen, jonka pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvassa on 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu huomautus, sen on kuultava huomautuksessa mainittua jäsenvaltiota.
"3 a. Kun jäsenvaltio päättää karkottaa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen, jonka pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvassa on 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu huomautus, sen on otettava yhteyttä kansainvälistä suojelua saavan henkilön aseman myöntäneeseen jäsenvaltioon vahvistaakseen pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman.
Kansainvälistä suojelua saavan henkilön aseman myöntäneen jäsenvaltion on vastattava tietoa pyytäneelle valtiolle kirjallisesti viimeistään kuukauden kuluessa. Karkottamispäätöstä ei voida tehdä ennen kansainvälistä suojelua saavan henkilön aseman myöntäneen jäsenvaltion vastausta.
Ellei kansainvälistä suojelua saavan henkilön asemaa ole tällä välin peruutettu, pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen on karkotettava tähän jäsenvaltioon, jonka on otettava pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen ja hänen perheenjäsenensä välittömästi takaisin ilman muodollisuuksia."
Ellei kansainvälistä suojelua saavan henkilön asemaa ole tällä välin peruutettu, pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen voidaan palauttamiskiellon periaatteen mukaisesti karkottaa vain tähän jäsenvaltioon, jonka on otettava pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen ja hänen perheenjäsenensä välittömästi takaisin ilman muodollisuuksia."
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/109/EY
25 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komissio laatii yhteyspisteistä luettelon, saattaa sen säännöllisesti ajan tasalle ja toimittaa sen jäsenvaltioille.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö