Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0112(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0148/2008

Pateikti tekstai :

A6-0148/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/04/2008 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0168

Priimti tekstai
PDF 369kWORD 66k
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 23 d. - Strasbūras
Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/109/EB siekiant išplėsti jos taikymo sritį asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0298),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 63 straipsnio 3 ir 4 dalis, pagal kurias Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0196/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0148/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Atsižvelgiant į asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, teisę gyventi kitoje valstybėje narėje nei toje, kuri suteikė tarptautinę apsaugą, būtina užtikrinti, kad šios valstybės narės būtų informuotos apie atitinkamų asmenų apsaugos aplinkybes, kad jos galėtų laikytis įsipareigojimų negrąžinimo principo atžvilgiu. Todėl ilgalaikio gyventojo leidime gyventi EB, suteiktame asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, turėtų būti pastaba, kurioje nurodoma informacija apie valstybės narės išduoto leidimo gyventi turėtojui suteiktą tarptautinę apsaugą. Jei tarptautinė apsauga nebuvo panaikinta, ši pastaba turėtų būti nurodyta ilgalaikio gyventojo leidime gyventi EB, išduotame antrojoje valstybėje narėje.
(5)  Atsižvelgiant į asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, teisę gyventi kitoje valstybėje narėje nei toje, kuri suteikė tarptautinę apsaugą, būtina užtikrinti, kad šios valstybės narės būtų informuotos apie atitinkamų asmenų apsaugos aplinkybes, kad jos galėtų laikytis įsipareigojimų negrąžinimo principo atžvilgiu. Todėl ilgalaikio gyventojo leidime gyventi EB, suteiktame asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, turėtų būti pastaba, kurioje nurodoma informacija apie valstybės narės išduoto leidimo gyventi turėtojui suteiktą tarptautinę apsaugą. Jei tarptautinė apsauga nebuvo panaikinta, ši pastaba turėtų būti nurodyta ilgalaikio gyventojo leidime gyventi EB, išduotame antrojoje valstybėje narėje. Vis dėlto antroji valstybė narė negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis šia pastaba kaip pretekstu atsisakyti suteikti ilgalaikio gyventojo jos teritorijoje statutą.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  Pagal šios direktyvos nuostatas, ilgalaikio gyventojo statuso suteikimas neturėtų reikšti pabėgėlių, asmenų, kuriems suteikiama papildoma apsauga ir jų šeimos narių pagal Direktyvą 2004/83/EB turimų teisių panaikinimo ar atėmimo;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2003/109/EB
2 straipsnio f punktas
1.  2 straipsnio f punktas pakeičiamas taip:
1.  Į 2 straipsnį įterpiamas toks fa punktas:
"f) "tarptautinė apsauga": tarptautinė apsauga, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2004/83/EB 2 straipsnio a dalyje;"
"fa) "tarptautinė apsauga": tarptautinė apsauga, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2004/83/EB 2 straipsnio a dalyje;"
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2003/109/EB
4 straipsnio 2 dalis
"Asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, atžvilgiu laikotarpis tarp dienos, kurią pateiktas prašymas suteikti tarptautinę apsaugą, ir dienos, kurią Direktyvos 2004/83/EB 24 straipsnyje nurodytas leidimas gyventi yra suteiktas, yra įtraukiamas apskaičiuojant 1 dalyje nurodytą laikotarpį."
"Asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, atžvilgiu laikotarpis tarp dienos, kurią pateiktas pirmasis prašymas suteikti tarptautinę apsaugą, įskaitant ir tuos atvejus, kai šis pirmasis prašymas yra prašymas suteikti laikiną apsaugą, kai laikina apsauga suteikiama prieš suteikiant tarptautinę apsaugą, ir dienos, kurią Direktyvos 2004/83/EB 24 straipsnyje nurodytas leidimas gyventi yra suteiktas, yra įtraukiamas apskaičiuojant 1 dalyje nurodytą laikotarpį."
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Direktyva 2003/109/EB
5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
3a)  5 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
"Šie reikalavimai netaikomi asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, neturintiems galimybių įsidarbinti.".
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 b dalis (nauja)
Direktyva 2003/109/EB
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
3b)  5 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
"Nacionalinės integracijos sąlygos asmenims, kuriems teikiama tarptautinė apsauga, gali būti taikomos tik po individualaus tyrimo, atsižvelgiant į ypač pažeidžiamą jų padėtį, motyvuotu sprendimu ir atsižvelgiant į Direktyvos 2004/83/EB 33 straipsnį."
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2003/109/EB
12 straipsnio 3 a dalis
"3a. Jei valstybė narė nusprendžia išsiųsti ilgalaikį gyventoją, kurio ilgalaikio gyventojo leidime gyventi EB yra 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta pastaba, valstybė narė konsultuojasi su pastaboje nurodyta valstybe nare.
"3a. Jei valstybė narė nusprendžia išsiųsti ilgalaikį gyventoją, kurio ilgalaikio gyventojo leidime gyventi EB yra 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta pastaba, valstybė narė paprašo tarptautinę apsaugą suteikusią valstybę narę patvirtinti ilgalaikio gyventojo statusą.
Tarptautinę apsaugą suteikusi valstybė narė privalo atsakyti paklausimą pateikusiai valstybei per maksimalų vieno mėnesio laikotarpį. Sprendimas išsiųsti iš šalies gali būti priimtas tik gavus tarptautinę apsaugą suteikusios valstybės narės atsakymą.
Jei per tą laiką tarptautinė apsauga nebuvo panaikinta, ilgalaikis gyventojas išsiunčiamas į šią valstybę narę, kuri nedelsdama ir netaikydama jokių formalumų priima atgal ilgalaikį gyventoją ir jo šeimos narius."
Jei per tą laiką tarptautinė apsauga nebuvo panaikinta, laikantis neatstūmimo principo, ilgalaikis gyventojas gali būti išsiunčiamas tik į šią valstybę narę, kuri nedelsdama ir netaikydama jokių formalumų priima atgal ilgalaikį gyventoją ir jo šeimos narius."
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2003/109/EB
25 straipsnio 1a pastraipa (nauja)
Komisija sudaro kontaktinių asmenų sąrašą, jį reguliariai atnaujina ir perduoda valstybėms narėms.
Teisinė informacija - Privatumo politika