Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0112(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0148/2008

Ingediende teksten :

A6-0148/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/04/2008 - 4.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0168

Aangenomen teksten
PDF 214kWORD 63k
Woensdag 23 april 2008 - Straatsburg
Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0298),

–   gelet op artikel 63, leden 3 en 4 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0196/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0148/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5
(5)  Indien personen die internationale bescherming genieten het recht krijgen om in andere lidstaten te verblijven dan de lidstaat die hun internationale bescherming verleende, is het noodzakelijk dat deze andere lidstaten op de hoogte zijn van de beschermingsstatus van de betrokken personen, zodat zij hun verplichtingen in verband met de eerbiediging van het beginsel van non-refoulement kunnen naleven. Te dien einde dient de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die aan personen die internationale bescherming genieten wordt afgegeven, het feit te vermelden dat een lidstaat aan de houder van de vergunning internationale bescherming heeft verleend. Voor zover die internationale bescherming niet is ingetrokken, dient dit feit ook te worden vermeld op de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die door de tweede lidstaat wordt afgegeven.
(5)  Indien personen die internationale bescherming genieten het recht krijgen om in andere lidstaten te verblijven dan de lidstaat die hun internationale bescherming verleende, is het noodzakelijk dat deze andere lidstaten op de hoogte zijn van de beschermingsstatus van de betrokken personen, zodat zij hun verplichtingen in verband met de eerbiediging van het beginsel van non-refoulement kunnen naleven. Te dien einde dient de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die aan personen die internationale bescherming genieten wordt afgegeven, het feit te vermelden dat een lidstaat aan de houder van de vergunning internationale bescherming heeft verleend. Voor zover die internationale bescherming niet is ingetrokken, dient dit feit ook te worden vermeld op de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die door de tweede lidstaat wordt afgegeven. De tweede lidstaat mag deze vermelding echter niet direct of indirect als voorwendsel gebruiken om de verlening van de status van langdurig ingezetene op zijn grondgebied te weigeren.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)
(10 bis)  Overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn mag de verlening van de status van langdurig ingezetene geen herroeping of intrekking inhouden van de rechten die vluchtelingen, personen die subsidiaire bescherming genieten, alsmede hun gezinsleden overeenkomstig Richtlijn 2004/83/EG genieten.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 2 – punt f
1.  In artikel 2 wordt punt f) vervangen door:
1.  In artikel 2 wordt het volgende punt f bis) ingevoegd:
"f) "internationale bescherming": internationale bescherming zoals omschreven in artikel 2, onder a), van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad;"
"f bis) "internationale bescherming": internationale bescherming zoals omschreven in artikel 2, onder a), van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad;"
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 4 – lid 2
"Voor personen die internationale bescherming genieten wordt bij de berekening van de duur van het in lid 1 bedoelde verblijf rekening gehouden met de termijn tussen de datum waarop het verzoek om internationale bescherming is ingediend en de datum waarop de in artikel 24 van Richtlijn 2004/83/EG bedoelde verblijfsvergunning is afgegeven."
"Voor personen die internationale bescherming genieten wordt bij de berekening van de duur van het in lid 1 bedoelde verblijf rekening gehouden met de termijn tussen de datum waarop het eerste verzoek om internationale bescherming is ingediend, zelfs wanneer dit eerste verzoek een verzoek om tijdelijke bescherming is en voorafgaat aan het verzoek om internationale bescherming, en de datum waarop de in artikel 24 van Richtlijn 2004/83/EG bedoelde verblijfsvergunning is afgegeven."
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
3 bis.  Aan artikel 5, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
"Deze eis geldt niet voor personen die internationale bescherming genieten en geen toegang tot arbeid hebben."
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
3 ter.  Aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:
"De nationale integratievoorwaarden mogen personen die internationale bescherming genieten pas worden opgelegd na individueel onderzoek, met inachtneming van hun bijzonder kwetsbare positie, op grond van een met redenen omkleed besluit en in overeenstemming met artikel 33 van Richtlijn 2004/83/EG."
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 12 – lid 3 bis
"3 bis: Wanneer een lidstaat besluit tot verwijdering van een langdurig ingezetene wiens EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen de in artikel 8, lid 4, bedoelde opmerking vermeldt, dient hij de in de opmerking vermelde lidstaat te raadplegen.
"3 bis: Wanneer een lidstaat besluit tot verwijdering van een langdurig ingezetene wiens EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen de in artikel 8, lid 4, bedoelde opmerking vermeldt, dient hij met de in de opmerking vermelde lidstaat die internationale bescherming heeft verleend, contact op te nemen ter bevestiging van de status van langdurig ingezetene.
De lidstaat die internationale bescherming heeft verleend, dient de verzoekende lidstaat binnen een termijn van ten hoogste een maand schriftelijk te antwoorden. Een verwijderingsbesluit mag pas worden genomen, nadat het antwoord van de lidstaat die internationale bescherming heeft verleend, is ontvangen.
Tenzij de internationale bescherming inmiddels is ingetrokken, wordt de langdurig ingezetene verwijderd naar deze lidstaat, die de langdurig ingezetene en zijn gezinsleden onmiddellijk zonder formaliteiten terugneemt."
Tenzij de internationale bescherming inmiddels is ingetrokken, kan de langdurig ingezetene, met inachtneming van het beginsel van non-refoulement, alleen naar deze lidstaat worden verwijderd, die de langdurig ingezetene en zijn gezinsleden onmiddellijk zonder formaliteiten terugneemt."
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 25 – alinea 1 bis (nieuw)
De Commissie stelt een lijst met contactpunten op, werkt deze regelmatig bij en zendt deze toe aan de lidstaten.
Juridische mededeling - Privacybeleid