Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0112(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0148/2008

Ingivna texter :

A6-0148/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/04/2008 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0168

Antagna texter
PDF 298kWORD 61k
Onsdagen den 23 april 2008 - Strasbourg
Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2008 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd (KOM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0298),

–   med beaktande av artikel 63.3 och 63.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0196/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utrikesutskottet (A6-0148/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5
(5)  Eftersom personer som beviljats internationellt skydd har rätt att bosätta sig i andra medlemsstater än den som beviljade dem internationellt skydd måste det säkerställas att dessa medlemsstater underrättas om den berörda personens skyddsbakgrund så att de kan uppfylla sina skyldigheter när det gäller principen om förbud mot utvisning eller avvisning. För detta ändamål bör EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som beviljas personer som beviljats internationellt skydd innehålla en anmärkning med uppgift om att dess innehavare beviljats internationellt skydd av en medlemsstat. Under förutsättning att det internationella skyddet inte återkallats bör denna anmärkning anges även i det EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som utfärdas av den andra medlemsstaten.
(5)  Eftersom personer som beviljats internationellt skydd har rätt att bosätta sig i andra medlemsstater än den som beviljade dem internationellt skydd måste det säkerställas att dessa medlemsstater underrättas om den berörda personens skyddsbakgrund så att de kan uppfylla sina skyldigheter när det gäller principen om förbud mot utvisning eller avvisning. För detta ändamål bör EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som beviljas personer som beviljats internationellt skydd innehålla en anmärkning med uppgift om att dess innehavare beviljats internationellt skydd av en medlemsstat. Under förutsättning att det internationella skyddet inte återkallats bör denna anmärkning anges även i det EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som utfärdas av den andra medlemsstaten. Den andra medlemsstaten kan dock inte, vare sig direkt eller indirekt, använda denna anmärkning som en förevändning för att vägra att bevilja ställning som varaktigt bosatt på dess territorium.
Ändring 2
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Enligt bestämmelserna i detta direktiv bör beviljandet av ställning som varaktigt bosatt inte leda till att de rättigheter som flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och familjemedlemmar åtnjuter enligt direktiv 2004/83/EG upphör eller återkallas.
Ändring 3
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2003/109/EG
Artikel 2 – led f
1.  I Artikel 2 skall punkt f ersättas med följande:
1.  I artikel 2 ska följande punkt fa införas:
"f) internationellt skydd: internationellt skydd i enlighet med definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 2004/83/EG,"
"fa) internationellt skydd: internationellt skydd i enlighet med definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 2004/83/EG,"
Ändring 4
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/109/EG
Artikel 4 – punkt 2
"När det gäller personer som beviljats internationellt skydd skall tidsperioden mellan den dag då ansökan om internationellt skydd ingavs och den dag då det uppehållstillstånd som avses i artikel 24 i direktiv 2004/83/EG beviljades beaktas vid beräkningen av den period som avses i punkt 1."
"När det gäller personer som beviljats internationellt skydd ska tidsperioden mellan den dag då den första ansökan om internationellt skydd ingavs, även om denna första ansökan är en ansökan om tillfälligt skydd som ingavs innan den berörda personen beviljades internationellt skydd, och den dag då det uppehållstillstånd som avses i artikel 24 i direktiv 2004/83/EG beviljades beaktas vid beräkningen av den period som avses i punkt 1."
Ändring 5
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/109/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
3a.  I artikel 5.1 ska följande stycke läggas till:
"Detta krav gäller inte för personer som beviljats internationellt skydd och som inte har tillgång till sysselsättning."
Ändring 6
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2003/109/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
3b.  I artikel 5.2 ska följande stycke läggas till:
"Personer som beviljats internationellt skydd får inte åläggas att följa nationella integreringsvillkor innan det har genomförts en individuell prövning där hänsyn tas till deras särskilt utsatta situation, genom ett motiverat beslut och i överensstämmelse med artikel 33 i direktiv 2004/83/EG."
Ändring 7
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/109/EG
Artikel 12 – punkt 3a
"3a. Om en medlemsstat beslutar att utvisa en varaktigt bosatt person vars EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta innehåller den anmärkning som avses i artikel 8.4 skall den samråda med den medlemsstat som nämns i anmärkningen.
"3a. Om en medlemsstat beslutar att utvisa en varaktigt bosatt person vars EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta innehåller den anmärkning som avses i artikel 8.4 ska den kontakta den medlemsstat som har beviljat internationellt skydd för att bekräfta den berörda personens ställning som varaktigt bosatt.
Den medlemsstat som har beviljat internationellt skydd ska skriftligen besvara den begärande staten inom en tidsfrist på högst en månad. Utvisningsbeslutet får inte fattas förrän den medlemsstat som har beviljat internationellt skydd har svarat.
Såvida inte det internationella skyddet återkallats skall den varaktigt bosatte utvisas till denna medlemsstat, vilken omedelbart skall återta den varaktigt bosatte och dennes familjemedlemmar."
Såvida inte det internationella skyddet återkallats får den varaktigt bosatte, med hänsyn till principen om förbud mot utvisning eller avvisning, utvisas endast till denna medlemsstat, vilken omedelbart ska återta den varaktigt bosatte och dennes familjemedlemmar."
Ändring 8
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/109/EG
Artikel 25 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska upprätta en lista över kontaktpunkter och ska regelbundet uppdatera denna lista och översända den till medlemsstaterna.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy