Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2212(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0073/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0073/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2008 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0169

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 396kWORD 110k
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
Πράσινη Bίβλος σχετικά με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά
P6_TA(2008)0169A6-0073/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2007/2212(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 15ης Δεκεμβρίου 2004 προς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012)(1),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2006 όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (COM(2006)0316),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση και τις απαντήσεις που ελήφθησαν επί των αποτελεσμάτων της ανοικτής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο και δημοσιεύθηκαν στις 18 Απριλίου 2007(2),

–   έχοντας υπόψη τον Τίτλο VI της Συνθήκης ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 29 και το άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο ε),

–   έχοντας υπόψη τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και ειδικότερα την προστασία του δικαιώματος στη ζωή και την υγεία,

–   έχοντας υπόψη την Ενιαία Σύμβαση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, της 30ής Μαρτίου 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Γενεύης της 25ης Μαρτίου 1972, και τις Συμβάσεις του ΟΗΕ για τις ψυχοτρόπους ουσίες, της 21ης Φεβρουαρίου 1971, και κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της 19ης Δεκεμβρίου 1988,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(3), ο οποίος αναμορφώνει την παλαιότερη νομοθεσία,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2007 του ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας(4),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1150/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος "Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση", ως μέρος του γενικού προγράμματος "Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη"(5) και ιδίως τα άρθρα 2 έως 7,

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Εργασίας του Προσωπικού της Επιτροπής με τίτλο έκθεση προόδου για το 2006 σχετικά με της εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2008) της 21ης Δεκεμβρίου 2006 (SEC(2006)1803),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έκθεση προόδου για το 2007 όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2008) της 10ης Δεκεμβρίου 2007 (COM(2007)0781),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2008) που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2005(6),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(7),

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012) που προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16-17 Δεκεμβρίου 2004(8),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών(9),

–   έχοντας υπόψη την πολιτική Διακήρυξη για τα ναρκωτικά και τα ψηφίσματα που ενεκρίθησαν στο πλαίσιο της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) στις 8 και 10 Ιουνίου 1998,

–   έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες του ΟΗΕ και ιδιαίτερα την 51η σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε στη Bιέννη στις 10-14 Μαρτίου 2008(10),

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (COM(2001)0428) και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο "Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου – Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή" (COM(2002)0704) και "Στρατηγικοί στόχοι 2005 – 2009, Ευρώπη 2010: Μια εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης - Ευημερία, Αλληλεγγύη και Ασφάλεια" (COM(2005)0012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0073/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να προαχθεί εντελέστερος διάλογος μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να βελτιωθεί η διατύπωση, η εκτέλεση και η αξιολόγηση των αποφάσεων σε σχέση με τις πολιτικές για τα ναρκωτικά, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σαφώς προστιθέμενη αξία από την άποψη των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

Γ.   λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να επιδείξει μεγαλύτερη πείρα για συγκεκριμένες πτυχές στο πλαίσιο των πολιτικών για τα ναρκωτικά, όπως η πρόληψη, η ενημέρωση, η στήριξη των απεξαρτημένων ατόμων και η κοινωνική επανένταξη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012) έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ακριβών πληροφοριών και την ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τα ναρκωτικά,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράσινη Βίβλος σχετικά με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην ΕΕ και η δημιουργία του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά αποτελούν ένα πρώτο συγκεκριμένο βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΣΤ.   έχοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις οι οποίες ανταποκρίθηκαν στη διαβούλευση της Επιτροπής ήσαν στην πλειοψηφία τους πολύ ευνοϊκές στην ιδέα της θεματικής σύνδεσης των υφιστάμενων δικτύων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική μια μεγαλύτερη συνεργία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων για την καθιέρωση μόνιμης σχέσης διαβούλευσης και προκειμένου να ευνοηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, με ιδιαίτερη προσοχή στις επιστημονικές συνεισφορές,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη την πρωταρχική σημασία της δράσης και της ενίσχυσης του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και την προώθηση εναλλακτικών και βιώσιμων στρατηγικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανοικτό μέσο όπως το Διαδίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε προτεινόμενη υποδομή για διάλογο ή διαβουλεύσεις που διεξάγονται με επιλεγμένα δίκτυα για ειδικά θέματα, τα οποία θα στηρίζονται από ανοικτές διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στο θέμα αυτό θα πρέπει να συμπληρώσει και να ενισχύσει τη σημαντική ευθύνη των κρατών μελών και των διεθνών οργανώσεων να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών, όπως πράττουν και στην περίπτωση της τρομοκρατίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρύτερη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των ναρκωτικών θα τα βοηθούσε να αξιολογήσουν ορθά τις υφιστάμενες στρατηγικές,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος "ναρκωτικά" έχει σκοπό να καλύψει ναρκωτικές και ψυχοτρόπους ουσίες, όπως ορίζονται στις προαναφερόμενες συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκωτικών μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία των νεαρών κοριτσιών και γυναικών, ειδικότερα σε σχέση με την εγκυμοσύνη ή τη μετάδοση του HIV/AIDS,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ανδρών τείνει να υπερβεί τον αριθμό των γυναικών στα προγράμματα απεξάρτησης και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σήμερα το 20% περίπου των συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης στην Ευρώπη,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διαπιστωθεί σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς το επίπεδο και τα πρότυπα κατανάλωσης ναρκωτικών· ότι έρευνες δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς μια σειρά φυσιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη της εξάρτησης, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και προθυμία για αναζήτηση βοήθειας,

1.   αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη, τον καθορισμό, την εφαρμογή, την αξιοποίηση και την παρακολούθηση των πολιτικών για τα ναρκωτικά· υπογραμμίζει ιδίως την προστιθέμενη αξία στην οποία αντιστοιχεί η επιτόπια εμπειρία τους, η ικανότητά τους για καινοτομία και οι δυνατότητές τους από την άποψη της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, επιστημονικά ελεγμένων και τεκμηριωμένων, κατά τη συγκεκριμένη εφαρμογή των πολιτικών για τα ναρκωτικά·

2.   καλεί τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις γονέων και επαγγελματιών να διοργανώσουν εκστρατείες διεξοδικής ενημέρωσης σχετικά με:

   - τους κινδύνους και τις ζημίες στη σωματική και πνευματική υγεία που προκαλούν τα ναρκωτικά, ιδίως στις νεαρές γυναίκες, τις έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και τα παιδιά,
   - την υγεία των μητέρων και τη μετάδοση ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα στο έμβρυο,
   - τις θεραπείες των ανήλικων και εγκληματιών εξαρτημένων από ναρκωτικά,
   - την παροχή υποστήριξης στους γονείς παιδιών που χρησιμοποιούν ναρκωτικά·

3.   αναγνωρίζει ότι οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες υπήρξαν πολύ δραστήριες στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ναρκωτικών και οι εμπειρίες τους θα έπρεπε συνεπώς να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών για τα ναρκωτικά·

4.   επιμένει στην ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να ακολουθηθεί πολιτική για τα ναρκωτικά που θα χαρακτηρίζεται από ευρωπαϊκή προσέγγιση, κάτι που αποτελεί και τον κύριο στόχο της σχετικής στρατηγικής της ΕΕ για την περίοδο 2005-2012·

5.   υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του Διαδικτύου στη διασφάλιση διαφανούς και συνεκτικού τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2005-2012, διευκολύνοντας τη συμμετοχή και τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των κοινοτήτων) στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης - σε όλα τα επίπεδα και στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά - βελτιώνοντας την πρόσβαση και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης·

6.   τονίζει τη θεμελιώδη εταιρική σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, όσον αφορά τη διάδοση επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους από την κατανάλωση ναρκωτικών για τη σωματική και την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα των νεαρών και των εγκύων γυναικών· προτρέπει τα μέσα αυτά να καταστούν βασικοί εταίροι στις εκστρατείες κατά των ναρκωτικών λόγω της επίδρασης που ασκούν στις νέες γενεές·

7.   αξιολογεί ως θετική την ενεργοποίηση του ειδικού προγράμματος "Πρόληψη και ενημέρωση σε σχέση με τα ναρκωτικά" για το χρονικό διάστημα 2007-2013 και υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012) αποτελεί ειδικό στόχο του προγράμματος αυτού·

8.   εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση με την οποία χορηγήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος·

9.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η νέα στρατηγική για την υγεία 2008-2013 θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές συνέπειες που έχουν τα ναρκωτικά για τις γυναίκες, και πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο της χρηματοδότησης προγραμμάτων ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών που εφαρμόζονται από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Φόρουμ - διαρθρωτική διάσταση

10.   υπογραμμίζει τη σημασία της συγκρότησης του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο έμπρακτης και εποικοδομητικής συμμετοχής των ευρωπαϊκών ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες της ΕΕ που αφορούν πολιτικές για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και την καταπολέμηση των ναρκωτικών·

11.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά θεωρήθηκε από ορισμένες οργανώσεις ότι στερείτο διαφάνειας και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό, ελπίζει δε ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις του φόρουμ θα γίνουν με διαφανέστερο τρόπο·

12.   θεωρεί ότι το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά θα πρέπει να έχει συσπειρωτικό χαρακτήρα και όχι να αποκλείει τους ενδιαφερόμενους, εκπροσωπώντας ευρύ φάσμα και ισορροπία απόψεων·

13.   υπενθυμίζει ότι στόχος του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά δεν είναι η δημιουργία συνέλευσης στο πλαίσιο της οποίας θα εκφράζονται οι διάφορες ιδεολογίες, αλλά η διεξαγωγή διαλόγου και άμεσων επαφών με ενώσεις στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης των ναρκωτικών τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και αποκατάστασης, καθώς και η ύπαρξη πρακτικού μέσου για την στήριξη της εκπόνησης και εφαρμογής των πολιτικών εκείνων με τις οποίες θα προλαμβάνεται και θα καταπολεμείται η χρήση ναρκωτικών με βάση πετυχημένες εμπειρίες·

14.   καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ναρκωτικών, της πρόληψης και της ενημέρωσης των παιδιών και των νέων, και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των πρακτικών αυτών, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

15.   εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των νέων κρατών μελών σε αυτό το φόρουμ και επιμένει στην ανάγκη ευαισθητοποίησης και μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών των νέων κρατών μελών, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των χωρών αυτών σε μια διευρυμένη ΕΕ·

16.   εκφράζει τη λύπη του για τη μη συμμετοχή μη κυβερνητικών, εθνικών και διακρατικών δικτύων, ιδίως αυτών που εκπροσωπούν ενώσεις γυναικών, μητέρων και νεαρών κοριτσιών, καθώς και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στο πρώτο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά, που διοργανώθηκε το Δεκέμβριο του 2007· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει ενεργά τη συμμετοχή παρόμοιων οργανώσεων όπως και τη συμμετοχή άλλων οργανώσεων που διαθέτουν πολύτιμη πείρα τόσο στα ναρκωτικά όσο και στην εξάρτηση από αυτά, ώστε να προσφέρουν προσιτές και ευρέως διαθέσιμες ειδικευμένες υπηρεσίες·

17.   υποστηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της για την ανεύρεση του ρόλου του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα ναρκωτικά, προκειμένου να διευκρινιστούν οι τελικοί στόχοι της διαβούλευσης του·

18.   θεωρεί ότι το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά θα έπρεπε να έχει σαφή εντολή, σαφώς προσδιορισμένες ατζέντες, διαφανείς διαδικασίες και επιτεύξιμα σχέδια εργασίας με ουσιαστική συμβολή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

19.   ελπίζει ότι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών θα έχει απτά αποτελέσματα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· θεωρεί επομένως ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να αποκτήσει επίσημο καθεστώς στο πλαίσιο των στόχων που έχει ορίσει η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012) και των νέων πρωτοβουλιών μεταξύ άλλων μέσω:

   - της συμμετοχής του φόρουμ, μεταξύ άλλων ανεξαρτήτων φορέων, στην αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2005-2012 που θα υλοποιηθεί από την Επιτροπή το 2008,
   - βαθύτερων και διαφανέστερων σχέσεων με τα κράτη μέλη, με σκοπό μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του φόρουμ και των κρατών μελών,
   - της μόνιμης παρουσίας του φόρουμ σε συνεδριάσεις που διεξάγονται από την Προεδρία της Ένωσης με τους εθνικούς συντονιστές δράσης για τα ναρκωτικά,
   - μόνιμων επαφών με το Κοινοβούλιο, και την από κοινού διεξαγωγή ετήσιας διάσκεψης με το φόρουμ, άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες και τα όργανα της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών, καθώς επίσης την αξιολόγηση των κτηθέντων αποτελεσμάτων,
   - ισχυρής συνεργίας μεταξύ των δραστηριοτήτων του φόρουμ και των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (ΕΠΝΤ), το οποίο θα μπορούσε να αφιερώσει ένα τμήμα της ετήσιας έκθεσής του στις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών·

20.   καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ναρκωτικών από τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλύσει την εξέλιξη της κατανάλωσης αυτής και να λάβει υπόψη στην ετήσια έκθεσή του τη διαφοροποιημένη επίδρασή τους ανάλογα με το φύλο, με σκοπό να διασφαλιστεί καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών·

21.   ενθαρρύνει τη θεματική σύνδεση των υφιστάμενων δικτύων, είτε στο περιθώριο του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά είτε υπό τη μορφή ομάδων εργασίας ή υποομάδων στο πλαίσιο του φόρουμ·

22.   ζητεί μεγαλύτερη, και υποκείμενη σε δημοσιονομικό έλεγχο, οικονομική δέσμευση της ΕΕ στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για τα τρέχοντα προγράμματα και για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες του τομέα·

23.   καλεί τα κράτη μέλη, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνουν τις διατάξεις που αφορούν την κρατική χρηματοδότηση υπηρεσιών που παρέχονται από επαγγελματικές οργανώσεις πολιτών, σε συμμόρφωση προς κατάλληλα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όχι μόνο στην περίπτωση των υγειονομικών ή κοινωνικών υπηρεσιών αλλά επίσης και στην περίπτωση των υπηρεσιών για τη μείωση των βλαβών και των υπηρεσιών εύκολης πρόσβασης· θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία των υπηρεσιών και ότι θα πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας·

24.   τονίζει ότι είναι σημαντικό η κοινωνία να διαθέτει οικονομικούς πόρους για την υποστήριξη οργανώσεων εθελοντών και ενώσεων γονέων που καταβάλλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους·

Κοινωνία των πολιτών - εσωτερική διάσταση

25.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δράση της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη των στόχων που προσδιορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012), σε επίπεδο πολιτικών πρόληψης, ενημέρωσης, διαχείρισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις διάφορες μορφές τοξικομανίας και παρακολούθησης της δέουσας εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών·

26.   απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές που συμμετέχουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αποδώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις καινοτόμες πτυχές που η εμπειρία της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να συνεισφέρει για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012), με ιδιαίτερη μνεία στις πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στις πολιτικές για τη μείωση των βλαβών, τη στήριξη των απεξαρτημένων καθώς και τις πολιτικές κοινωνικής επανένταξης·

27.   θεωρεί σημαντική την ενίσχυση του διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τοξικομανείς, πτυχή απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνικής επανένταξης και της παροχής στήριξης για τους απεξαρτημένους·

28.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν - με τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών - ισότιμη πρόσβαση στα προγράμματα, να διασφαλίσουν την κάλυψη των "κρυφών πληθυσμών" και των περιθωριοποιημένων ομάδων και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υποδομών - προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών με στόχο:

   - την ενίσχυση της πρόληψης και της πληροφόρησης για τους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών στον χώρο εργασίας και μεταξύ των νέων,
   - τη θεραπεία των τοξικομανών κρατουμένων στις φυλακές,
   - την εφαρμογή λεπτομερών σχεδίων πρόληψης για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών σε αστικές συνοικίες υψηλού κινδύνου, ιδίως μεταξύ των νέων, με τη βοήθεια των κοινωνικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και λύσεις για την κάλυψη των αναγκών σωματικής και ψυχικής υγείας σε αυτές τις συνοικίες,
   - την οργάνωση σε σχολεία εκστρατειών ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους στην υγεία και στην κοινωνική ζωή, σε συνεργασία με τις οργανώσεις γονέων, σπουδαστών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων, οι οποίες θα απευθύνονται σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού,
   - την εφαρμογή πολιτικών απάλυνσης των ζημιών μέσω άμεσων επαφών στους δρόμους και στις μειονεκτικές περιοχές των πόλεων,
   - την ανάπτυξη και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων επανένταξης για παιδιά του δρόμου και κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες·

30.   επισημαίνει τις αυξανόμενες ανησυχίες για το γεγονός ότι οι γυναίκες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικής και οικονομικής στήριξης και, ειδικότερα, τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη φροντίδα των παιδιών, παράγοντες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως ανασταλτικοί για τις γυναίκες σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών αποθεραπείας από τα ναρκωτικά· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σε σύγκριση με τις υπηρεσίες που δεν προσφέρουν δυνατότητες υποδοχής των παιδιών, οι υπηρεσίες που τις προσφέρουν έχουν περισσότερες γυναίκες μεταξύ των πελατών τους·

31.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις παραμεθόριες περιοχές, οι οποίες συχνά είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των διαφορών στις εθνικές νομοθεσίες για τα ναρκωτικά·

32.   υποστηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν δραστηριότητα με πλήρη επίγνωση με στόχο την καταπολέμηση της κατανάλωσης ναρκωτικών και παραγώγων τους από ανηλίκους·

33.   καλεί τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα να εκπονήσει μελέτη για τα αποτελέσματα των πολιτικών κατά των ναρκωτικών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και το εάν και κατά πόσον οι πολιτικές αυτές υπερέβησαν τα όρια και παραβίασαν τα θεμελιώδη δικαιώματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών·

34.   τονίζει την ανάγκη να βασιστούν οι πολιτικές για τα ναρκωτικά σε ισχυρά επιστημονικά στοιχεία αποκομισθέντα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο του τομέα έρευνας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών που θα βασίζονται στην έρευνα και σε πραγματολογικά στοιχεία και της εφαρμογής δραστηριοτήτων οι οποίες θα βασίζονται σε στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποσκοπούν στην πρόληψη και τη μείωση των βλαβών στην υγεία·

35.   καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις κοινές δραστηριότητες και τις κοινές εκτελεστικές υπηρεσίες μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως σε τοπικό-κοινοτικό επίπεδο·

Κοινωνία των πολιτών - εξωτερική διάσταση

36.   αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ναρκωτικά, αξιολογώντας το γεγονός ότι η ΕΕ ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών σε σχέση με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στο εξωτερικό·

37.   απευθύνει έκκληση για την εμβάθυνση και στήριξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προς τα έξω που θα έχει βιώσιμα, συγκεκριμένα και έμπρακτα αποτελέσματα στην κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές παραγωγής πρώτων υλών·

38.   υπογραμμίζει την εμπειρία των ευρωπαϊκών οργανώσεων που ασχολούνται με τη μεταστροφή των τοπικών καλλιεργειών για θεραπευτικούς και ιατρικούς σκοπούς, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εν λόγω καλλιέργειες θα πρέπει να υπόκεινται διαρκώς σε αυστηρότατους ελέγχους·

39.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας με τις οργανώσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην προώθηση ουσιών που παράγονται από φύλλο κόκας αποκλειστικά για νόμιμη χρήση, εις τρόπον ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά (αφαιρώντας την πρώτη ύλη) στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια της χρήσης των εν λόγω ουσιών·

40.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τη σύσταση του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς(11) και να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και του εκδημοκρατισμού της χώρας· τονίζει την ανάγκη της προώθησης επί παραδείγματι, μικρής κλίμακας πιλοτικών προγραμμάτων όπως "Η παπαρούνα για την ιατρική" με στόχο τη μεταστροφή των υφιστάμενων παράνομων καλλιεργειών παπαρούνας σε βιομηχανική παραγωγή νόμιμων, οπιούχων αναλγητικών· τονίζει ότι η εν λόγω παραγωγή θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή επιτόπια παρακολούθηση, η οποία θα συμπληρώνεται από παρακολούθηση που θα ασκείται από διεθνή φορέα, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών ή η ΕΕ·

41.   καλεί την Επιτροπή, από κοινού με την κοινωνία των πολιτών, να διερευνήσει τις πιθανότητες καταπολέμησης των παράνομων φυτειών παπαρούνας μέσω ψεκασμού ο οποίος δεν θα είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον·

42.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τη συνεργασία με επιστημονικά ινστιτούτα κρατών μελών, επιστημονικές οργανώσεις και ιατρικές επιθεωρήσεις, καθώς και κέντρα μελέτης, ενώσεις, ειδικά ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που κατά τα έτη αυτά, απετέλεσαν σημείο αναφοράς για τις πολιτικές αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, προκειμένου να αναλυθεί η γεωπολιτική κατάσταση και οι οικονομικές ροές που προκύπτουν από το διεθνές λαθρεμπόριο παραισθησιογόνων ουσιών·

43.   θεωρεί σημαντική την προώθηση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών ενώσεων με διεθνή δίκτυα ενώσεων στον τομέα των ναρκωτικών προκειμένου να ευνοηθεί η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών·

44.   σημειώνει την εμπειρία της Επιτροπής ΜΚΟ για τα Ναρκωτικά της Βιέννης, επιτροπή που αποτελείται από ΜΚΟ οι οποίες εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODOC) και ελπίζει ότι οι μελλοντικές δραστηριότητες της εν λόγω επιτροπής θα χαρακτηρίζονται από ευρύτερη συμμετοχή οργανώσεων και ατόμων, έχοντας κατά νου προτάσεις όπως η "Beyond 2008", πρωτοβουλία που έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της δεκαετούς αναθεώρησης των παραμέτρων οι οποίες έχουν καθορισθεί από την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά φάρμακα το 1998 (UNGASS)· προτείνει την καθιέρωση ανάλογων διαβουλεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών συνδέσμων ενόψει της αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά μετά το 2012·

45.   είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να αντληθούν διδάγματα για τη μελλοντική στρατηγική, δέκα χρόνια μετά την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1998 (UNGASS) -κύριος στόχος της οποίας ήταν "ένας κόσμος χωρίς ναρκωτικά" εντός δέκα ετών- είναι απαραίτητο να προβεί σε αξιολόγηση των πραγματικών αποτελεσμάτων των υφιστάμενων πολιτικών για τα ναρκωτικά προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες στρατηγικές ήταν επιτυχείς·

o
o   o

46.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και του Εθισμού στα Ναρκωτικά, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στα Ηνωμένα Έθνη και τους ειδικούς οργανισμούς τους.

(1) ΕΕ C 226 Ε, 15.9.2005, σ. 233.
(2) http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
(3) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1.
(4) http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index407EN.html
(5) ΕΕ L 257, 3.10.2007, σ. 23.
(6) ΕΕ C 168, 8.7.2005, σ. 1.
(7) ΕΕ L 127, 20.5.2005, σ. 32.
(8) έγγρ. 15074/1/04.
(9) ΕΕ L 47, 18.2.2004, σ. 1.
(10) http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Session51/CND-51_Info_Participants.pdf
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0485.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου