Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2268(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0059/2008

Indgivne tekster :

A6-0059/2008

Forhandlinger :

PV 09/04/2008 - 19
CRE 09/04/2008 - 19

Afstemninger :

PV 10/04/2008 - 9.13
CRE 10/04/2008 - 9.13
PV 23/04/2008 - 4.9
CRE 23/04/2008 - 4.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0172

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 74k
Onsdag den 23. april 2008 - Strasbourg
Statusrapport 2007 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
P6_TA(2008)0172A6-0059/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2008 om statusrapport 2007 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2007/2268(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003, hvor der blev givet et tilsagn til samtlige stater på det vestlige Balkan om, at de kunne opnå medlemskab af Den Europæiske Union,

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 817 (1993) af 7. april 1993 og 845 (1993) af 18. juni 1993,

-   der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at tildele Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidat til at blive medlem af Den Europæiske Union, og til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006 og den 14.-15. december 2006,

-   der henviser til den midlertidige aftale fra 1995 mellem Republikken Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien;

-   der henviser til konklusionerne fra det fjerde møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 24. juli 2007,

-   der henviser til fælleserklæringen EU/Det Vestlige Balkan, der blev vedtaget i Salzburg den 11. marts 2006,

-   der henviser til meddelelsen af 5. marts 2008 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv" (KOM(2008)0127),

-   der henviser til Rådets afgørelse 2008/212/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(1),

-   der henviser til Kommissionens statusrapport 2007 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 6. november 2007 (SEK(2007)1432),

-   der henviser til Parlamentets beslutning af 13. december 2006 om Kommissionens meddelelse om udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer 2006-2007(2),

-   der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om statusrapport 2006 vedrørende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(3),

-   der henviser til henstillingerne fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af den 29.-30. januar 2007 og den 26.-27. november 2007,

-   der henviser til sin holdning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold(4),

-   der henviser til sin holdning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse(5),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0059/2008),

A.   der henviser til, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien helt tilbage i 2005 fik status som kandidat til at blive medlem af Den Europæiske Union, men at der endnu ikke er fastlagt en dato for indledningen af optagelsesforhandlingerne; der henviser til, at denne langtrukne situation skaber frustration og uvished i betragtning af de reformer, som myndighederne i Skopje på det seneste har gennemført i et stabilt tempo,

B.   minder om, at der med EU-Vestbalkan-erklæringen, som blev vedtaget enstemmigt i Salzburg den 11. marts 2006 af alle EU's udenrigsministre og udenrigsministrene fra landene på Vestbalkan, på ny gøres opmærksom på betydningen af gode naboskabsforbindelser og behovet for at nå frem til gensidigt acceptable løsninger på uløste problemer i forhold til nabolandene,

C.   der henviser til, at medlemsstaten Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for øjeblikket forhandler i FN-regi for at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning på valget af et navn til dette kandidatland,

1.   glæder sig over den nye politiske konsensus om landets tiltrædelse af Den Europæiske Union og de betydelige fremskridt, der er opnået siden ovennævnte seneste statusrapport, som Kommissionen offentliggjorde i november 2007;

2.   glæder sig over vedtagelsen af loven om offentlige anklagere, loven om anklagernes råd og loven om det parlamentariske udvalg for indbyrdes relationer i samfundet, der indeholder en liste over de love, der skal vedtages i overensstemmelse med bestemmelsen om dobbelt flertal (anvendelsen af Badinter-princippet), samt den endelige udnævnelse af medlemmerne af det retslige råd;

3.   glæder sig over oprettelsen af det nationale råd for EU-integration, der skal sikre støtte til EU-relaterede reformer på tværs af partierne, har lederen af oppositionen som formand og udgør en vigtig drivkraft i tiltrædelsesprocessen; konstaterer, at det nationale råd fastlægger landets institutionelle prioriteter på det forberedende stadium af forhandlingsprocessen ved en præcis tildeling af den nødvendige institutionelle struktur, de menneskelige ressourcer og budgetfinansieringen; tilskynder regeringen og parlamentet til at fastholde reformtempoet og at videreføre en permanent, regelmæssig og konstruktiv dialog med deltagelse af alle berørte parter i en samarbejdets og enighedens ånd, om de centrale emner på landets europæiske dagsorden;

4.   hilser regeringens og parlamentets vedvarende indsats og resultater med hensyn til gennemførelsen af Ohrid-rammeaftalen og den øgede anerkendelse af landets multietniske karakter velkommen; glæder sig over regeringens og parlamentets tilsagn om yderligere at fremme de interetniske relationer, der har resulteret i vedtagelse af lovgivning som f.eks. de ændringer til loven om offentlige helligdage, som fastlægger de forskellige etnisk og religiøst betingede helligdage, der blev vedtaget den 8. februar 2007, og de øgede budgetbevillinger til fremme af mindretalssamfunds kulturelle værdier og traditioner; henleder opmærksomheden på behovet for at forbedre den vejede repræsentation af medlemmer af mindretalsgrupper, navnlig i den offentlige forvaltning, politiet og de væbnede styrker, og glæder sig over, at der er opnået enighed om 45 lovforslag, der kun kan vedtages ved hjælp af Badinter-flertallet;

5.   påpeger, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens fornyede politiske momentum med hensyn til europæisk integration er resultatet af det stærke engagement, som er kommet til udtryk blandt alle politiske kræfter; glæder sig over den regelmæssige intensive dialog, der har fundet sted mellem lederne af de fire største politiske partier (VMRO-DPMNE, SDSM, DPA og DUI), og som har resulteret i vedtagelsen af en række love og foranstaltninger, som er relevante med henblik på yderligere EU-integration;

6.   glæder sig desuden over det forhold, at flere repræsentanter for de etniske mindretal ansættes i den offentlige forvaltning i overensstemmelse med Ohrid-rammeaftalen, og håber, at denne aftale fortsat vil blive gennemført konsekvent;

7.   roser det tilsagn, som lederne af de største politiske partier med sæde i parlamentet har afgivet om fortsat at arbejde hen imod fremskridt på de områder, hvor der stadig findes uenighed, f.eks. brugen af sprog og den sociale pakke til ofrene for konflikten i 2001;

8.   udtrykker sin tilfredshed med de tydelige fremskridt, der i 2007 blev opnået i kampen mod organiseret kriminalitet og korruption, og de betydelige fremskridt i kampen mod handel med mennesker og narkotika; opfordrer regeringen til fortsat at gennemføre lovgivningen mod korruption og reformen af retsvæsenet, som vil indebære en styrkelse af retsvæsenets uafhængighed og generelle kapacitet;

9.   glæder sig over, at regeringen har opnået fremskridt på det økonomiske område, samtidig med at den makroøkonomiske stabilitet er blevet fastholdt; hilser skatte- og afgiftspolitikken og den forbedrede finansdisciplin, som har ført til højere statslige budgetindtægter, velkommen; ser positivt på det forbedrede erhvervsklima og indsatsen for at reducere de retlige og administrative barrierer for virksomhedsetablering;

10.   ser frem til vedtagelsen af den nye banklovgivning, der er i overensstemmelse med gældende fællesskabsret; bemærker, at det er vigtigt at vedtage en ny lov om nationalbanken i 2008 for at styrke dennes uafhængighed og dens administrative tilsynskapacitet;

11.   er foruroliget over ledigheden, der fortsat er høj, og opfordrer indtrængende regeringen til at tage dette problem op; tager navnlig situationen i landsbyerne ved grænsen til Kosovo til efterretning, hvor bekæmpelse af ledigheden er helt afgørende for at give befolkningen her muligheder for at opnå lovlige indtægtskilder;

12.   minder om behovet for fortsat gennemførelse af Ohrid-rammeaftalen som et instrument til fremme af grænseoverskridende opbygning af tillid, som er nøglen til stabilitet i området;

13.   henviser til, at det i medfør af loven om forskellige befolkningsgruppers flagning fra 2005 tillades, at befolkningsgrupper, der udgør et flertal i en kommune, kan bruge deres flag; konstaterer, at det med forfatningsdomstolens dom af 24. oktober 2007 blev bekræftet, at en befolkningsgruppe kan benytte sit flag sammen med statens flag, og at retten til at benytte et etnisk flag også blev udvidet til at gælde alle etniske grupper i en kommune, ligesom dommen bekræftede de etniske albaneres ret til at bruge det officielle albanske flag som deres etniske symbol; betoner, at forfatningsdomstolen tilstræbte en præcisering af grænserne for denne ret ud fra den betragtning, at statens og samfundsgruppers flag har forskellig betydning, og den konkluderede, at enkelte gruppers flag ikke må benyttes permanent, f.eks. i forbindelse med officielle statsbesøg eller på offentlige bygninger; opfordrer alle parter til at drøfte dette spørgsmål i Ohrid-rammeaftalens ånd og ud fra internationale standarder;

14.   glæder sig over, at regeringen har taget skridt til at reagere hurtigt på henstillingerne i Kommissionens statusrapport 2007 og til at vedtage den reviderede nationale plan for indførelse af den gældende fællesskabsret i overensstemmelse med de prioriterede mål i det foreslåede tiltrædelsespartnerskab 2008;

15.   ser positivt på det arbejde, der gøres i den offentlige forvaltning som forberedelse af processen for forhandlinger om EU-medlemskab; henstiller til myndighederne at fortsætte reformen af den offentlige forvaltning for at sikre dennes afpolitisering, professionalisme, ekspertise og effektivitet og at afstå fra enhver handling, som kan skade den allerede etablerede administrative kapacitet;

16.   anser det for en fælles udfordring for alle politiske kræfter og etniske grupper i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at vise, at landet ikke længere er plaget af konflikter, der internt og eksternt vurderes negativt, og som er mere vidtgående end normale politiske meningsforskelle, bl.a. boykot af demokratiske offentlige myndigheder, og således demonstrere, at landet er rede til at deltage i processen mod integration i EU;

17.   støtter initiativet fra det Thessaloniki-baserede center for demokrati og forsoning i Sydøsteuropa og Soros-fonden om udgivelse af lærebøger om Balkans historie, både på albansk og makedonsk, beregnet til historielærere og studerende på ungdomsuddannelser, med det formål at fremføre forskellige synspunkter om den fælles fortid ved at give et afbalanceret perspektiv samt at fremme forsoning;

18.   konstaterer, at forslaget om ændring af valgloven, som vil medføre en udvidelse af antallet af mandater i parlamentet med tretten for at sikre både en bedre repræsentation af de mindre etniske grupper og af makedonske borgere bosat i udlandet, blev behandlet den 27. september 2007; udtrykker bekymring over, at lovforslaget vil kunne medføre en omgåelse af anvendelsen af Badinter-reglen om flertal som tilsigtet i Ohrid-rammeaftalen; understreger, at overholdelsen af "pacta sunt servanda"-princippet er afgørende for en bedre gensidig tillid; håber derfor, at der kan opnås bred konsensus, herunder med deltagelse af de albanske repræsentanter, omkring enhver revision af valgloven, og er overbevist om, at yderligere høringer vil blive afholdt med henblik på at opnå en sådan konsensus;

19.   håber, at der vil ske fuld overholdelse af alle valglovens bestemmelser, herunder artikel 27 om udnævnelse af formanden for valgkommissionen; håber, at regeringskoalitionen vil sikre retfærdige og demokratiske tidlige valg under overholdelse af forfatningen og valgloven;

20.   henleder opmærksomheden på den fortsatte forskelsbehandling af romasamfundet, navnlig når det gælder uddannelse, social beskyttelse, sundhedspleje, bolig og beskæftigelse; håber, at den nationale romastrategi i nær fremtid vil blive gennemført i henhold til dens erklærede mål;

21.   hilser ikrafttrædelsen af visumlettelses- og tilbagesendelsesaftalen med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien velkommen; finder, at adgang til EU-landene trods vedtagelse af visumlettelsesaftalen stadig er et stort problem for borgere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og generelt for borgere i landene på det vestlige Balkan; betoner, at landet bør have samme regler for adgang som de, der gælder for Kroatien; bifalder derfor Kommissionens iværksættelse den 20. februar 2008 af en dialog om visumliberalisering med henblik på udarbejdelse af en køreplan, der i sidste instans skal føre til ophævelse af visumtvangen, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes regeringer til at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre en hurtig afslutning og gennemførelse af køreplanen for en fuldstændig og ufortøvet visumliberalisering;

22.   bemærker i denne forbindelse, at regeringen har indført pas med biometriske sikkerhedsfunktioner, oprettet det nationale visuminformationssystem og visumcentret samt gennemført det integrerede grænseforvaltningssystem;

23.   hilser vedtagelsen af den nye lovgivning velkommen om kirkers, religiøse samfunds og religiøse gruppers status, der vil finde anvendelse fra maj 2008, og som definitivt vil medføre, at mindre trossamfund, især de, der er opstået i løbet af de seneste årtier eller har udviklet sig som følge af udenlandsk missionsvirksomhed eller splittelse af bestående religiøse samfund, ikke længere vil indbringe klager over, at de pågældende ikke må bygge, eje eller benytte bygninger, der anvendes som bederum;

24.   glæder sig over den vellykkede start på anden fase af den skattemæssige decentralisering i juli 2007, idet 42 ud af 84 kommuner har indledt processen, mens yderligere ni kommuner også har tilsluttet sig;

25.   påpeger, at der er truffet yderligere foranstaltninger for at styrke kvindernes rettigheder og navnlig ligestillingen; fastholder imidlertid, at beskyttelsen af kvinder mod alle former for vold skal forbedres;

26.   fremhæver, at den offentlige radiosprednings uafhængighed af offentlige organer bør håndhæves i overensstemmelse med loven om radiospredning vedtaget i november 2005, at der bør gives plads til de eksisterende meningsforskelle, og at der i den forbindelse ikke må lægges hindringer i vejen for andre medier som følge af statslig indblanding; opfordrer kraftigt myndighederne til at sikre myndighedernes overholdelse af EU's og Europarådets standarder vedrørende bekæmpelse af den genopblussen af hadefulde ytringer ("hate speech"), som finder sted, navnlig i medierne, over for nabolandene;

27.   konstaterer, at ensidig støtte til visse medieprodukter, f.eks. i form af regeringskampagner og reklamer fra statssponserede virksomheder, medfører konkurrenceforvridning i medielandskabet og således er til skade for andre, herunder regeringskritiske medier;

28.   glæder sig over, at der er iværksat forberedelser til gennemførelse af politiloven, idet en fuldstændig og effektiv håndhævelse af denne er en betydelig udfordring og prioriteres højt i forbindelse med den europæiske associering;

29.   bemærker, at indsatsen for beskyttelse af vandkvaliteten bør intensiveres på baggrund af den nye lov om vandressourcer; henviser især til, at der er stort behov for at beskytte vandkvaliteten og kontrollere forureningen i Vardar-floden, som afvander størstedelen af landet og fortsætter i Grækenland som Axíos-floden og bringer farligt affald til det græske område, og i søerne langs grænsen, Ohrid, Prespa og Dojran, og understreger, at det er nødvendigt at indgå og sikre effektiv gennemførelse af relevante bilaterale aftaler med nabolandene Albanien og Grækenland;

30.   anerkender, at vedtagelsen af loven om affaldsforvaltning har resulteret i visse fremskridt med hensyn til håndteringen af asbest, bortskaffelse af affald og affald fra polychlorbiphenyl og fra råstoffer;

31.   gør opmærksom på, at indstillingen til miljøet generelt bør forbedres, og opfordrer myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at fortsætte bestræbelserne på at bringe miljølovgivningen i overensstemmelse med de gældende normer i EU;

32.   konstaterer, at der den 7. november 2007 fandt en større politiindsats sted i området omkring landsbyen Brodec nord for Tetovo med det formål at pågribe et antal formodede kriminelle, hvor seks medlemmer af den såkaldte Brodec-bande blev dræbt og yderligere 13 personer fra landsbyen tilbageholdt af indenrigsministeriet; konstaterer, at der både blev fundet lette og tunge våben i Brodec, herunder tunge maskingeværer og jord-til-luft-missiler; påpeger, at aktionen ifølge EU's observationsmission og OSCE blev gennemført på en professionel og effektiv måde, som resulterede i, at der ikke opstod politimæssige eller civile skader; hilser det faktum, at regeringen offentligt har erklæret, at den vil genopbygge moskeen og anden ødelagt infrastruktur, velkommen; udtrykker bekymring over, at det af nogle beretninger fremgår, at de tilbageholdte muligvis blev udsat for overgreb ved arrestationen; opfordrer i den forbindelse ombudsmanden til at undersøge begivenhederne til bunds og understreger, at alle eventuelle spørgsmål vedrørende politiindsatsen i Brodec bør behandles åbent, gennemsigtigt og juridisk korrekt;

33.   glæder sig over de fremskridt, der er gjort på lovgivningsområdet vedrørende intellektuel ejendomsret, men understreger, at det er nødvendigt at yde en større indsats for at sikre den vedtagne lovgivnings håndhævelse;

34.   glæder sig over Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens aktive deltagelse i den sydøsteuropæiske samarbejdsproces og over landets bidrag til oprettelsen af det regionale samarbejdsråd; glæder sig desuden over landets konstruktive holdning til Kosovos status; er dog bekymret over forsinkelsen af den tekniske fastlæggelse af grænsen til Kosovo; mener, at dette spørgsmål bør behandles som angivet i det forslag, der blev udarbejdet af Martti Ahtisaari, FN's tidligere særlige udsending vedrørende Kosovos status; glæder sig over det aktive samarbejde med Kosovo om handel, told og politisamarbejde samt det faktum, at der samtidig opretholdes gode naborelationer med Serbien; hilser undertegnelsen af frihandelsaftaler med disse to nabolande velkommen og anbefaler en lignende politik vedrørende relationerne til Albanien, Bulgarien og Grækenland, navnlig på transport- og kommunikationsområdet;

35.   hilser Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens bidrag til EU's Althea-mission i Bosnien-Hercegovina velkommen, anerkender dets rolle med hensyn til den regionale stabilitet og udtrykker sin din dybeste medfølelse med landet og familierne til de 11 soldater fra den fredsbevarende styrke, som på tragisk vis omkom den 12. januar 2008, da en militærhelikopter, der tilhørte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, styrtede ned;

36.   beklager, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har undertegnet og ratificeret en bilateral immunitetsaftale med de amerikanske myndigheder, der indebærer, at amerikanske borgere ikke kan udleveres til Den Internationale Straffedomstol i Haag; understreger, at dette strider mod EU's normer og politik, der i et og alt sigter mod at støtte Den Internationale Straffedomstol, og mod EU's grundlæggende principper vedrørende bilaterale immunitetsaftaler; opfordrer i denne forbindelse Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regering og parlament til at bringe sin lovgivning på linje med de principper og standarder, der gælder i EU's medlemsstater;

37.   konstaterer, at der er behov for yderligere investeringer i udvikling af landets infrastruktur-forbindelser til dets naboer, hvilket vil bidrage til økonomisk udvikling og stabilitet i området som helhed, og opfordrer regeringen til hurtigt at færdiggøre den manglende jernbaneforbindelse mellem Skopje og Sofia;

38.   tager opløsningen af parlamentet den 11. april 2008 og udskrivningen af tidligt valg i juni 2008 til efterretning og udtrykker håb om, at myndighederne vil gøre deres yderste for i så vidt omfang som muligt at begrænse eventuelle forsinkelser i de forberedelser, der skulle føre til indledning af tiltrædelsesforhandlinger inden udgangen af 2008;

39.   glæder sig over det øgede bilaterale samarbejde og de mellemfolkelige kontakter mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland; konstaterer med tilfredshed, at der siden Parlamentets vedtagelse af ovennævnte beslutning af 12. juli 2007 har fundet drøftelser sted i regionen i FN's regi og med assistance fra FN's særlige udsending Matthew Nimitz med henblik på at finde frem til en gensidigt acceptabel løsning på den tvist, der er opstået om landets navn; tager den øgede dynamik i forhandlingerne til efterretning; opfordrer begge parter til at benytte lejligheden til straks at genoptage forhandlingerne i lyset af de væsentlige fremskridt, der er gjort i den seneste tid, og til at nå frem til en kompromisløsning, således at spørgsmålet ikke fortsat vil udgøre en hindring for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens medlemskab af internationale organisationer i henhold til den midlertidige aftale fra 1995, der stadig er gyldig;

40.   minder om konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 10. december 2007 og understreger vigtigheden af regionalt samarbejde, gode naboforhold og behovet for gensidigt at finde acceptable løsninger på udestående spørgsmål i processen for en tilnærmelse til EU;

41.   støtter Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regerings bestræbelser på at oprette fælles udvalg for uddannelse og historie med de EU-medlemsstater, der grænser op til landet, med henblik på at gennemgå mulige fejl og fejlfortolkninger af historien, som måtte ligge til grund for uoverensstemmelser, og opfordrer indtrængende myndighederne til at fremme den fælles fejring af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens fælles kulturelle og historiske arv med nabolandene;

42.   konstaterer, at selv om landet har gjort væsentlige fremskridt siden 2005, hvor det fik kandidatstatus, er det det eneste af de tre EU-kandidatlande, der endnu ikke er indledt tiltrædelsesforhandlinger med; mener, at denne undtagelse bør ophøre; opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at sikre, at de nødvendige reformer gennemføres; henviser til den liste over otte referenceværdier, som Kommissionen har opstillet, og som hidrører fra de centrale prioriteringer i det nye tiltrædelsespartnerskab, og håber, at landets overholdelse af disse værdier vil føre til iværksættelse af forhandlingerne inden udgangen af 2008, hvad der yderligere vil fremme stabiliteten og styrke det europæiske perspektiv for landene på det vestlige Balkan; anmoder Rådet om på næste topmøde at evaluere de hidtidige fremskridt og om, om muligt, at fastlægge en dato for indledning af tiltrædelsesforhandlinger;

43.   glæder sig over regeringens forberedelser af gennemførelsen af førtiltrædelsesinstrumentet (IPA), som har lettet undertegnelsen af finansieringsaftalen for IPA 2007 og rammeaftalen for 2007-2013; påpeger på ny IPA's betydning for forberedelsen af et kommende EU-medlemskab; opfordrer såvel regeringen som Kommissionen til at fremskynde det forberedende arbejde og dermed åbne mulighed for en hurtig gennemførelse af et decentraliseret system til forvaltning af IPA med henblik på at sikre større effektivitet og lokalt ejerskab under processen;

44.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til regeringen og parlamentet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(1) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 32.
(2) EUT C 317 E af 23.12.2006, s. 480.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0352.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0454.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0453.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik