Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0180/2008

Keskustelut :

PV 24/04/2008 - 4

Äänestykset :

PV 24/04/2008 - 7.3
CRE 24/04/2008 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 42k
Torstai 24. huhtikuuta 2008 - Strasbourg
New Flame -rahtialuksen haaksirikko ja vaikutukset Algecirasin lahdella
P6_TA(2008)0176RC-B6-0180/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2008 New Flame -aluksen haaksirikosta ja sen seurauksista Algecirasin lahdella

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 71, 80 ja 251 artiklan,

–   ottaa huomioon aiemmin käsittelemänsä merenkulkua koskevat paketit sekä merenkulun turvallisuudesta antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU:n lainsäädännön ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu valtamerten ja merten turvallisuus ja meriympäristön saasteettomuus erityisesti Välimeren alueella,

B.   ottaa huomioon, että 12. elokuuta 2007 kaksoisrungolla varustettu öljytankkeri ja irtolastialus New Flame törmäsivät toisiinsa Gibraltarin rannikon läheisyydessä, jolloin New Flame upposi,

C.   ottaa huomioon, että vaikka tämänkaltaiset onnettomuudet eivät aiheutakaan samanlaisia ympäristövaikutuksia kuin säiliöalusten onnettomuudet, ne antavat siitä huolimatta syyn huoleen,

D.   ottaa huomioon, että New Flame -aluksen osalta Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset sekä Gibraltarin hallitus ovat antaneet Euroopan meriturvallisuusvirastolle tietoja onnettomuudesta ja sen seurauksista,

E.   ottaa huomioon, että Espanja on pitänyt öljyn ja muiden saasteiden torjunta-aluksen Don Indian Algecirasin lahdella 13. elokuuta 2007 lähtien,

F.   ottaa huomioon, että alusten tankkaus rannikkovesillä ei sinänsä ole EU:n ympäristölainsäädännön vastaista ja että se voi aiheuttaa saastumista vain siinä tapauksessa, että se suoritetaan epäammattimaisesti ympäristönsuojelusta välittämättä tai huonoissa sää- tai meriolosuhteissa,

G.   ottaa huomioon, että alusten tankkausta säännellään alueella sovellettavalla kansallisella lainsäädännöllä,

H.   ottaa huomioon, että alusten mahdollinen katkeaminen voisi pilata merenpohjaa ja merta ja sen lisäksi myös vahingoittaa läheisiä kalavesiä ja rannikoiden matkailua,

I.   ottaa huomioon, että tällä hetkellä meren pohjassa oleva New Flame sisältää 44 000 tonnin lastin ja vähintään 27 000 tonnia romumetallia, mikä saattaa vaikuttaa veden laatuun ja lisätä alueen raskasmetallipitoisuuksia, joiden luonne ei ole yleisesti tiedossa, minkä vuoksi on vaikea arvioida ympäristöön kohdistuvaa kokonaisvaikutusta,

J.   toteaa, että uhreja ei ole aiheutunut ja että mitään suurta pilaantumista ei ole havaittu näiden kahden aluksen välisen törmäyksen jälkeen, mutta ympäristöön kohdistuvat uhat ovat edelleen olemassa,

K.   toteaa, että Gibraltarin salmen läheisyydessä on Natura 2000 -verkon suojaamia alueita, kuten yhteisön kannalta tärkeä alue ES 6120012 eli Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar, johon kohdistuu päivittäin vakavia vaikutuksia vesialueella suoritettavan alusten tankkauksen johdosta,

L.   toteaa, että parlamentti hyväksyi kauan sitten ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksensa kolmanteen merenkulkupakettiin, joka käsitti seitsemän lainsäädäntöehdotusta,

1.   pyytää komissiota toimittamaan parlamentille kaikki toimivaltaisten kansallisten ja alueellisten viranomaisten toimittamat tiedot New Flamen tapauksesta ja erityisesti tiedot, jotka koskevat avunpyyntöä, joka liittyy 8. marraskuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/779/EY, Euratom(2) perustettuun yhteisön pelastuspalvelumekanismiin, onnettomuuksista aiheutuva meren pilaantuminen mukaan luettuna, jolla katastrofin kohteeksi joutuneen maan käyttöön annetaan pyynnöstä Euroopan meriturvallisuusviraston saastumisen torjuntaan tarkoitettuja aluksia;

2.   pitää myönteisenä Andalusian alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista asiaan tavalla, joka vastaa Euroopan parlamentin suosituksia EU:n meripolitiikasta paikallisten ja alueellisten viranomaisten osallistumisen suhteen;

3.   panee merkille, että Gibraltarin hallitus, Yhdistynyt kuningaskunta ja Espanjan viranomaiset ovat ilmaisseet halunsa tehdä Gibraltarin vuoropuhelua koskevan foorumin puitteissa yhteistyötä mahdollisimman tehokkaasti onnettomuuden ja siitä meri- ja rannikkoympäristölle aiheutuvien seurauksien hoitamiseksi;

4.   korostaa, että Euroopan meriturvallisuusvirasto reagoi nopeasti ja tehokkaasti Espanjan viranomaisten avunpyyntöön heti onnettomuuden jälkeen; korostaa, että Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti kannattanut viraston operationaalisten ja taloudellisten resurssien lisäämistä, ja panee merkille, että avustuskäytössä on jatkossa yhä useampia aluksia EU:n eri merialueilla; kehottaa komissiota ja Euroopan meriturvallisuusvirastoa antamaan kaiken mahdollisen apunsa ympäristönsuojelun tukemiseksi tällä uhanalaisella alueella noudattaen aiheellisen EU:n lainsäädännön sekä kansainvälisten sopimusten ympäristötavoitteita;

5.   kehottaa komissiota "perustamissopimusten valvojana" tutkimaan, täyttivätkö toimivaltaiset viranomaiset EY:n perustamissopimuksen 2, 3, 6 ja 10 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 174 artiklan 1 kohdan, 174 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 4 kohdan mukaiset velvoitteensa asianmukaisella tavalla katastrofin välttämiseksi, ja kehottaa sitä tarvittaessa ryhtymään tästä johtuviin oikeudellisiin toimiin;

6.   kannustaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan viranomaisia, Gibraltarin hallitusta, Algecirasin ja Gibraltarin satamaviranomaisia sekä kaikkia asianomaisia toimijoita toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet, joiden avulla lahdella suoritettavia toimia voidaan hallinnoida mahdollisimman vastuullisella tavalla;

7.   korostaa, että koska alueella on havaittu saastumista, jonka alkuperä on vielä selvittämättä, kaikkien lahdesta, sen rannikosta ja New Flame -aluksen pelastustoimista vastaavien viranomaisten on seurattava äärimmäisen tarkkaavaisesti potentiaalisia opportunistisia ja laittomia polttoainetankkien ja painolastivesien tyhjentämisiä;

8.   korostaa, että kolmas merenkulkua koskeva paketti, joka on yhä neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä ja jota koskevan kantansa Euroopan parlamentti hyväksyi yli vuosi sitten haluten mennä eteenpäin ja saada päätökseen seitsemän lainsäädäntömenettelyä, tarjoaa EU:lle kaikki tarvittavat välineet merionnettomuuksien torjumiseksi ja tällaisten onnettomuuksien seurauksien käsittelemiseksi erityisesti meriliikenteen seurantaa ja onnettomuuksien tutkintaa koskevien säännösten muodossa; korostaa tarvetta varmistaa naapurisatamien yhteistyön tehokkuus;

9.   pyytää komissiota vaatimaan toimivaltaisilta viranomaisilta tietoja hylyn lastin sisällöstä sekä siitä, millaisia suunnitelmia ja aikatauluja niillä on laivan siirtämiseksi lahdelta ja lastista mahdollisesti aiheutuvan saastumisriskin valvomiseksi, ja pyytää toimittamaan asiaa koskevat tiedot Euroopan parlamentille;

10.   vaatii, että komission on kehotettava niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ratifioimaan mahdollisimman pian vuoden 2001 kansainvälinen yleissopimus aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja takaamaan asiaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon;

11.   toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen antaa mahdollisimman nopeasti parlamentille ja neuvostolle ehdotus, joka koskee sen varmistamista, että uusien alusten koneiden polttoaine säilytetään turvallisemmissa kaksipohjaisissa tankeissa;

12.   toistaa pyyntönsä, joka koskee merenkulun polttoaineiden laadun parantamista käsittelevän direktiivin antamista; pitää myönteisenä sitä, että Kansainvälinen merenkulkujärjestö pääsi äskettäin sopimukseen siitä, että tällainen lainsäädäntöehdotus annetaan käsiteltäväksi viimeistään 1. tammikuuta 2010;

13.   kannustaa komissiota ehdottamaan parannuksia ympäristön kannalta haavoittuvien rajat ylittävien merialueiden suojelemista koskevaan lainsäädäntöön ja kehottaa lisäämään alusten (satelliitteja hyödyntävää) valvontaa ja seurantaa;

14.   kehottaa komissiota esittämään toimivaltaisille kansallisille ja alueellisille viranomaisille, että nämä sopisivat toimintaa Gibraltarin salmella ja nimenomaan Algecirasin lahdella koskevasta julkisesta pöytäkirjasta rannikkovaltioiden nykyisten kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten mallin mukaisesti, johon kuuluisi keskinäinen avunanto meren saastumistapauksissa;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan meriturvallisuusvirastolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä asianomaisille alueellisille viranomaisille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0343.
(2) EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö