Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2536(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0147/2008

Forhandlinger :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Afstemninger :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0177

Vedtagne tekster
PDF 232kWORD 87k
Torsdag den 24. april 2008 - Strasbourg
Topmøde Latinamerika og Caribien/Den Europæiske Union
P6_TA(2008)0177RC-B6-0147/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2008 om det 5. topmøde Latinamerika/Den Europæiske Union og Caraibien i Lima

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til erklæringerne fra de fire topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien og EU, der til dato er blevet afholdt i henholdsvis Rio de Janeiro (28.-29. juni 1999), Madrid (17.-18. maj 2002), Guadalajara (28.-29. maj 2004) og Wien (12.-13. maj 2006),

-   der henviser til det fælles kommuniké fra det 13. ministermøde mellem Rio-Gruppen og EU, der blev afholdt i Santo Domingo, Den Dominikanske Republik, den 20. april 2007,

-   der henviser til det fælles kommuniké fra ministerkonferencen under San José-dialogen mellem EU-trojkaen og ministrene fra Centralamerika, der blev afholdt i Santo Domingo, Den Dominikanske Republik, den 19. april 2007,

-   der henviser til slutakten fra den 17. interparlamentariske konference EU-Latinamerika, der afholdtes i Lima den 14.-16. juni 2005,

-   der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 15. november 2001 om et globalt partnerskab og en fælles strategi for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika (1), og 27. april 2006 om et styrket partnerskab mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(2),

-   der henviser til sin beslutning af 29. november 2007 om handel og klimaændringer(3),

-   der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om kvindedrabene i Mexico og Mellemamerika og Den Europæiske Unions rolle i bekæmpelsen af dette fænomen(4),

-   der henviser til beslutningerne af 20. december 2007 fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at det nu mere end nogensinde er nødvendigt at fortsætte udviklingen af det biregionale strategiske partnerskab, der er proklameret på de fire foregående topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien (LAC) og EU,

B.   der påpeger, at selv om der er gjort væsentlige fremskridt, henstår der fortsat et stort arbejde, såvel med hensyn til de politiske og sikkerhedspolitiske aspekter som med hensyn til de sociale, handelsmæssige og budgetmæssige aspekter af dette strategiske partnerskab,

C.   der finder, at det strategiske partnerskab bør medvirke til at bringe samfundene tættere på hinanden, øge deres udviklingsniveauer og bidrage afgørende til en drastisk nedbringelse af fattigdommen og den sociale ulighed i LAC, hvilket bl.a. skal opnås ved at udnytte den økonomiske vækst, der har karakteriseret regionen i de seneste år, og via forskellige former for udveksling og støtte samt overførsel af de erfaringer inden for social samhørighed, som EU kan bidrage med,

1.   bekræfter sit tilsagn om at støtte det arbejde, der gøres i de forskellige organer for regional integration i EU og LAC, samt gøre alt, hvad der står i dets magt for at sikre, at Lima-topmødet, der afholdes den 16.-17. maj 2008, kommer til at udgøre et reelt fremskridt hen imod det strategiske partnerskab; takker topmødets fælles peruansk-slovenske formandskab, EU's slovenske formandskab, Kommissionen og Rådet for den målrettede indsats, de har gjort i denne henseende;

Principper og prioriteringer for det biregionale strategiske partnerskab

2.   bekræfter sin støtte til den biregionale indfaldsvinkel og prioriteringen af det biregionale strategiske partnerskab som den bedste metode til at hævde de principper, værdier og interesser, som partnerne på begge sider af Atlanten er fælles om;

3.   bekræfter derfor den fortsatte gyldighed af den politiske erklæring om værdier og holdninger, fælles for de to regioner, (Madriderklæringen) vedtaget den 17. maj 2002 i anledning af Madridtopmødet (2002) samt de fælles målsætninger om multilateralisme, regional integration og social samhørighed, som blev bekræftet på topmøderne i Guadalajara (2004) og Wien (2006);

4.   foreslår en strategisk helhedsvision for det strategiske partnerskab, der ikke skal være begrænset til enkeltstående forslag eller tiltag, men have som sit endelige mål at oprette et interregionalt globalt euro-latinamerikansk associeringsområde omkring år 2012, omfattende et egentligt strategisk partnerskab på det politiske, økonomiske, social og kulturelle område og fælles bestræbelser for opnåelse af en bæredygtig udvikling;

5.   henstiller, at det strategiske partnerskabs politiske og sikkerhedsmæssige aspekter baseres på en regelmæssig, sektorinddelt og effektiv politisk dialog og på et euro-latinamerikansk charter for fred og sikkerhed, som skal være baseret på FN-pagten og gøre det muligt at udarbejde politiske, strategiske og sikkerhedspolitiske forslag i fællesskab;

6.   understreger, at det for at sikre, at de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem partnerne kommer begge til gode, er nødvendigt, at:

   - de bidrager til diversificeringen og moderniseringen af de latinamerikanske landes produktionsapparater - som stadig er meget afhængige af nogle få eksportprodukter, hvoraf mange er råstoffer eller halvfabrikata - med teknologiske alternativer, som kan indvirke effektivt og positivt på jobskabelsen og forøgelsen af husstandsindkomsterne
   - de ikke kun omfatter de strengt handelsmæssige, men også de økonomiske aspekter under hensyntagen til de økonomiske asymmetrier mellem de to regioner og det nødvendige hensyn til de sociale og miljømæssige spørgsmål, omfattende bl.a. planer for overførsel og kapacitetsopbygning inden for økologiske og vedvarende teknologier via biregionale blandede investeringer og fælles produktionssystemer
   - der lægges vægt på nødvendigheden af at opretholde retssikkerhedsprincippet samt på nødvendigheden af at skabe et hensigtsmæssig og gunstigt grundlag for investeringer
   - der tages hensyn til de forskellige udviklingsniveauer, hvilket bør ske ved, at EU indfører regler for differentieret særbehandling, navnlig af lande med et lavere økonomisk og socialt udviklingsniveau
   - den latinamerikanske integration fremmes;

7.   støtter den foreslåede dagsorden for Lima-topmødet og dens forskellige punkter under to overordnede temaer: dels spørgsmålene vedrørende fattigdom, ulighed og inklusion, dels bæredygtig udvikling og de hertil knyttede spørgsmål om miljø, klimaændringer og energi;

8.   påpeger, at den hurtige iværksættelse af Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (EuroLat) efter det seneste topmøde i Wien som parlamentarisk institution for det strategiske partnerskab udgør en væsentlig styrkelse af partnerskabets demokratiske legitimitet og institutionelle grundlag, og at denne forsamling fremover vil udøve de funktioner med hensyn til debat, kontrol og opfølgning af det strategiske partnerskabs forskellige aspekter, der tilkommer den;

9.   henstiller, at man på topmødet i Lima bekræfter EU- og LAC-landenes engagement i det pluralistiske og repræsentative demokratis principper og værdier, ytrings- og pressefrihed, respekt for menneskerettighederne og afvisning af alle former for diktatoriske eller autoritære styreformer;

Fælles tiltag med henblik på at opnå en effektiv multilateralisme

10.   fremhæver de fordele, som den fælles satsning på multilateralisme kan få for de europæiske og latinamerikanske partnere, som tilsammen repræsenterer mere end en milliard mennesker, en tredjedel af FN's medlemsstater og over en fjerdedel af verdenshandelen;

11.   foreslår, at det strategiske partnerskab baseres på realistiske målsætninger om fælles programmer med udgangspunkt i den fælles satsning på multilateralisme (Kyoto-protokollen, Den Internationale Straffedomstol, bekæmpelse af dødsstraf og af terrorisme, FN-systemets fundamentale rolle, etc.);

12.   henstiller, at partnere iværksætter fælles aktioner på alle de områder og i alle de fora, hvor der er et klart sammenfald mellem deres principper, værdier og interesser, herunder FN's politiske system for fremme af fred og sikkerhed, beskyttelsen af menneskerettighederne, miljø- og udviklingspolitikkerne, civilsamfundets deltagelse i processen for styringen af verdenssamfundet og reformen af det internationale finansielle og handelsmæssige system og dets institutioner (Verdensbankgruppen, IMF og Verdenshandelsorganisationen (WTO));

13.   understreger, at den multilaterale tilgang er den mest egnede til at håndtere de fælles udfordringer, som de europæiske og latinamerikanske partnere står over for, herunder kampen mod terrorisme, ulovlig narkotikahandel, organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge og menneskehandel – herunder de mafiaer, der udnytter og drager fordel af den ulovlige indvandring – samt kampen mod klimaændringer og spørgsmålene om energisikkerhed;

14.   bekræfter sin overbevisning om, at kampen mod terrorisme skal føres under streng overholdelse af menneskerettigheder, borgerrettigheder og retsstatsprincipper; kræver øjeblikkelig frigivelse af alle gidsler i Colombia, i første række dem, der er syge; finder, at denne frigivelse bør ske ved en ensidig beslutning truffet af FARC eller enhver anden organisation, som har taget gidsler, eller i mangel heraf via en aftale om humanitær udveksling, som bør indgås hurtigst muligt;

15.   støtter de gentagne resolutioner og beslutninger, som er vedtaget i FN, på EU-LAC-topmøderne og i Europa-Parlamentet, og hvor man afviser alle former for tvangsforanstaltninger, herunder bestemmelser i lovene om ekstraterritorialitet, som i kraft af deres unilaterale og ekstraterritoriale karakter strider mod folkeretten, forvrider samhandelen mellem de europæiske og latinamerikanske partnere og undergraver deres fælles satsning på multilateralisme;

Målrettet indsats for regional integration og associeringsaftaler

16.   anser indgåelse og effektiv anvendelse af komplette, ambitiøse og afbalancerede EU-LAC-associeringsaftaler, som kan bidrage til respekten for befolkningens menneskerettigheder samt økonomiske og sociale rettigheder, til en fælles bæredygtig udvikling og til en reduktion af den sociale ulighed som supplement til WTO's multilateralisme for at være et strategisk mål i en verden karakteriseret af stadig større indbyrdes afhængighed, økonomisk vækst, fremkomst af nye økonomisk magter og voksende globale udfordringer, men også fremkomsten af alvorlige og omfattende økonomiske kriser, som regional integration i betydelig grad kunne medvirke til at afbøde eller løse;

17.   foreslår derfor, at der på det økonomiske og handelsmæssige felt oprettes et interregionalt globalt euro-latinamerikansk associeringsområde baseret på en model, der er forenelig med WTO og med regional integration og som skal iværksættes i to faser:

   a) en første fase kendetegnet ved afslutning af forhandlingerne om interregionale associeringsaftaler EU-Mercosur, EU-Det Andinske Fælleskab og EU-Centralamerika inden for et så kort tidsrum som muligt samt ved en udbygning af de allerede eksisterende associeringsaftaler EU-Mexico og EU-Chile
   b) en anden fase, som skal udløbe i 2012 og sigte på opnåelse af en global interregional associeringsaftale, som kan tilvejebringe det juridiske og institutionelle grundlag og sikre den fuldstændige geografiske dækning for det strategiske partnerskabs forskellige aspekter samt omfatte fri bevægelighed for personer og varer på biregionalt plan, dels via en udbygning af de nuværende LAC- integrationsaftaler, dels via processen med oprettelse af partnerskaber mellem EU og alle lande og regionale grupper;

18.   foreslår, at man på topmødet i Lima bestiller en undersøgelse af den miljømæssige og sociale gennemførlighed og bæredygtighed af den globale interregionale associeringsaftale med henblik på oprettelsen af en euro-latinamerikansk zone for interregional associering;

Lima-dagsordenens punkter vedrørende bekæmpelse af fattigdom, ulighed og eksklusion

19.   anmoder om, at dagsordenen for Lima-topmødet også kommer til at omfatte vedtagelse af en begrænset række af klare, konkrete og verificerbare tilsagn omkring alle disse spørgsmål, som i sig selv vil kunne give det strategiske partnerskab en ny fremdrift og medføre en væsentlig forbedring af levevilkårene for borgerne på begge sider af Atlanten; henstiller, at man især fokuserer på nedbringelse af den sociale ulighed og på integration af de grupper, som på nuværende tidspunkt befinder sig i samfundets yderkant og savner muligheder, herunder i første række de oprindelige befolkninger;

20.   opfordrer indtrængende deltagerne i topmødet LAC-EU til systematisk at inkorporere FN's erklæring af 13. september 2007 om oprindelige folks rettigheder i de biregionale aftaler;

21.   finder det afgørende, at de to regioner på permanent, sammenhængende og praktisk vis inddrager målsætningen om social samhørighed i alle deres fælles initiativer og programmer; påpeger, at de europæiske og latinamerikanske partnere er fælles om et solidarisk projekt, hvor markedsøkonomi og social samhørighed ikke bør udelukke, men tværtimod supplere hinanden;

22.   henstiller, at Lima-dagsordenens punkter vedrørende bekæmpelse af fattigdom, ulighed og eksklusion kommer til at omfatte konkrete tiltag såsom:

   - fælles aktioner med sigte på at opfylde millennium-udviklingsmålene for 2015, herunder kønsaspektet for at styrke kvinderne og forsvare deres rettigheder,
   - anvendelse af EU's instrument til finansiering af udviklingssamarbejde(5), som skal være tilpasset til de faktiske behov på lokalt plan, idet der overvejende er tale om vækst- og mellemindkomstlande, for hvem samarbejdet omkring teknologi, højere uddannelse og innovation samt på det økonomiske område er af særlig vigtighed
   - anvendelse af midler fra EU's finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan(6) til støtte for programmer, der skal forbedre styreformerne, de demokratiske institutioner og menneskerettighedssituationen i Latinamerika og Caribien
   - åbning af EU's programmer inden for faglig og almen uddannelse, videnskabeligt og teknisk samarbejde, kultur, sundhed og migration for de latinamerikanske lande
   - støtte til programmer for institutionelle og skattemæssige reformer
   - oprettelse af en biregional solidaritetsfond
   - forøgelse af budgetmidlerne, så de kommer til at stå mål med de erklærede ambitiøse målsætninger;

23.   anmoder partnerne om at fastlægge solide og effektive politikker vedrørende demokratiske styreformer, sociale anliggender samt offentlige finanser og beskatning med henblik på at forøge den sociale samhørighed og nedbringe fattigdommen, den sociale ulighed og udstødelsen;

24.   finder, at uddannelse og investering i menneskelig kapital udgør grundlaget for den sociale samhørighed, den økonomiske og sociale udvikling og den sociale mobilitet; bekræfter sin stærke støtte til tanken om oprettelse af et "fælles EU-LAC-område for højere uddannelse"; understreger, at staten i såvel LAC som EU bør garantere adgangen til uddannelse samt til andre offentlige goder (sundhed, vand og sikkerhed);

25.   mener, at det er absolut nødvendigt at puste nyt liv i EU's udviklingssamarbejdspolitik over for LAC, således at der, stadig med kampen mod fattigdom og social ulighed som overordnet målsætning, indføres en differentieret indfaldsvinkel, der tager hensyn til de forskelle med hensyn til økonomiske og sociale forhold samt udviklingsgrad, der kendetegner LAC-landene;

26.   finder det af samme grund uomgængeligt, at man sætter sig ud over den rent bistandsorienterede indfaldsvinkel til udviklingssamarbejdet med LAC og i stedet fokuserer på samarbejdet inden for teknologi, højere uddannelse og innovation, og at man gør brug af de midler, der er afsat til dette formål inden for rammerne af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration(7);

Udvikling af modeller for samarbejdet inden for migrationspolitik

27.   foreslår, at der på topmødet indledes en systematisk biregional dialog omkring migration, der kan sikre beskyttelsen af vandrende arbejdstageres menneskerettigheder, uanset hvilken situation de befinder sig i, samt udvikle og udbygge samarbejdet omkring den frie bevægelighed for personer med de latinamerikanske oprindelses- og transitlande ud fra de samme globale og afbalancerede kriterier, som man indtil nu har anvendt over for landene i Afrika og Midelhavsområdet samt EU's østlige og sydøstlige nabolande;

28.   anmoder om, at spørgsmålene om ulovlig indvandring og mulighederne for lovlig indvandring prioriteres højt i denne dialog, navnlig i forhold til de lande, som de ulovlige indvandrere stammer fra eller rejser igennem;

29.   foreslår, at man med sigte på 2012-horisonten overvejer indførelse af fælles generelle bestemmelser og regler, der kan lette den frie bevægelighed for ikke blot varer, tjenesteydelser og kapital, men også for personer, med henblik på gradvis at skabe et så bredt partnerskab som muligt til fordel for alle parter og for den globale indfaldsvinkel, som FN anbefaler på migrationsområdet;

30.   gentager, at det er nødvendigt at nedbringe de alt for høje omkostninger i forbindelse med vandrende arbejdstageres pengeoverførsler, og at yde støtte til dem, der ønsker at vende hjem, via programmer, der tilgodeser deres ret til menneskelig værdighed og livskvalitet;

31.   anmoder Kommissionen om at fremlægge en meddelelse om udvidelse af prioriteringerne, instrumenterne og bestemmelserne i den samlede migrationsstrategi, der blev opstillet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005 og efterfølgende suppleret af formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 14.-15. december 2006, således at de også kommer til at gælde for landene i Latinamerika og Caribien;

Lima-dagsordenens punkter vedrørende bæredygtig udvikling, herunder navnlig miljø, klimaændringer og energi
32. henstiller, at EU og LAC sætter samarbejdet omkring klimaændringer og politikkerne for forebyggelse af den globale opvarmning højt på deres fælles politiske dagsorden; påpeger, at de første ofre for klimaændringer og miljøforringelser er de fattigste, herunder første og fremmest de oprindelige befolkninger;
33. påpeger, at alliancen mellem EU og LAC på dette område er så meget desto mere relevant, når man betænker, at begge parter har interesse i at fremme den bæredygtige udvikling og den økologiske balance, og opfordrer derfor parterne til at støtte hinandens respektive miljørelaterede initiativer på internationalt plan;

34.   opfordrer de latinamerikanske partnere til i de tilfælde, hvor der er divergerende meninger om detaljerne i foranstaltningerne til bekæmpelse af klimaændringer (f.eks. med hensyn til flytrafikken), at udvise en konstruktiv holdning og under ingen omstændigheder blokere for initiativer;

35.   henstiller til partnerne i EU og LAC, at de sammen arbejder på at få de lande, der udleder store CO2-mængder og endnu ikke har tilsluttet sig Kyoto-protokollen, til at gøre det, samt at styrke og koordinere deres holdninger i forhandlingerne om de internationale instrumenter vedrørende den globale opvarmning og samtidig gøre en stor indsats for at fremme handelen med emissionsrettigheder mellem de to regioner;

36.   finder det uomgængeligt, at økonomisk udvikling og bæredygtig udvikling kædes sammen; støtter i den henseende de dårligst stillede landes bestræbelser for på en gang at nedbringe de forurenende emissioner og fremme deres udvikling og sociale velfærd;

37.   går ind for oprettelse af fælles mekanismer og for samarbejde inden for de internationale organer i Latinamerika og Caribien (såsom Amazonas-landenes samarbejdsorganisation OCTA) med henblik på at fastlægge og finansiere beskyttelse og bæredygtig udvikling af planetens store naturreserver som f.eks. Amazonas-regionen, der dækker flere latinamerikanske staters område;

38.   anmoder Kommissionen om at medvirke til at fremme miljøpolitikkerne i LAC-landene; mener, at man bør fremme samarbejdet og højne niveauet for bedste praksis, og at dette også bør afspejle sig i EU's finansiering og i udviklingsbistandspolitikken;

39.   anmoder om, at man på topmødet i Lima udarbejder fælles initiativer på bl.a. områderne klimaændringer, ørkendannelse, energi (navnlig vedvarende energi og biobrændstoffer), vand, biodiversitet, skove og forvaltningen af kemiske produkter på grundlag af den køreplan, der blev vedtaget den 15. december 2007 i anledning af FN's 13. konference om klimaændringer, der blev afholdt på Bali;

40.   anmoder om, at man på topmødet i Lima behandler spørgsmålet om den globale fødevarekrise med henblik på at foreslå mulige løsninger;

Styrkelse af de institutionelle mekanismer for fremme og forebyggelse

41.   henstiller endvidere, at

   a) der oprettes en euro-latinamerikansk fond for fremme af dialogen mellem partnerne, civilsamfundet, som skal være af offentlig-privat karakter og svare til dem, der allerede findes i andre geografiske områder såsom Asien og Middelhavsområdet; anmoder Kommissionen om at fremlægge et forslag herom
   b) der oprettes et biregionalt center for konfliktforebyggelse, der skal søge at identificere kilder til potentielle voldelige og væbnede konflikter, inden de opstår, og identificere de bedste metoder til at forebygge dem og forhindre en eventuel optrapning
   c) der oprettes et observationsorgan for migration, som til stadighed og i alle detaljer skal følge alle aspekter af migrationsstrømmene i det euro-latinamerikanske område;

42.   finder det uomgængeligt, at det strategiske partnerskabs parlamentariske dimension styrkes, og støtter den latinamerikanske anmodning, i henhold til hvilken det passende antal medlemmer af Den Euro-Latinamerikanske Forsamling skønnes at være 150 for at gøre det lettere at inkorporere det nyligt oprettede Mercosur-Parlament i denne forsamling;

o
o   o

43.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til formandskabet for det 5. LAC-EU-topmøde, Rådet og Kommissionen samt regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og samtlige lande i Latinamerika og Caribien, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Latinamerikanske Parlament, Det Centralamerikanske Parlament, Det Andinske Parlament og Mercosur-Parlamentet.

(1) EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 569.
(2) EUT C 296 af 6.12.2006, s. 123.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0576.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0431.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1).
(7) EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik