Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2536(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0147/2008

Keskustelut :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Äänestykset :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0177

Hyväksytyt tekstit
PDF 146kWORD 80k
Torstai 24. huhtikuuta 2008 - Strasbourg
Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja Euroopan unionin huippukokous
P6_TA(2008)0177RC-B6-0147/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2008 Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja Euroopan unionin viidennestä huippukokouksesta Limassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan, Karibian ja Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten antamat julkilausumat neljässä huippukokouksessa, jotka pidettiin Río de Janeirossa 28. ja 29. kesäkuuta 1999, Madridissa 17. ja 18. toukokuuta 2002, Guadalajarassa 28. ja 29. toukokuuta 2004 sekä Wienissä 12. ja 13. toukokuuta 2006,

–   ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2007 Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa pidetyssä Rion ryhmän ja Euroopan unionin 13. ministerikokouksessa annetun yhteisen tiedonannon,

–   ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2007 Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa pidetyssä Euroopan unionin troikan ja Keski-Amerikan maiden ministerien välisessä San Josén vuoropuheluun liittyvässä ministerikokouksessa annetun yhteisen tiedonannon,

–   ottaa huomioon 14.–16. kesäkuuta 2005 Limassa pidetyn Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamenttien välisen 17. konferenssin päätösasiakirjan,

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan suhteita koskevasta yhteisestä strategiasta ja yleisestä kumppanuudesta(1) ja 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kumppanuuden lujittamisesta(2),

–   ottaa huomioon 29. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman kaupasta ja ilmastonmuutoksesta(3),

–   ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten murhista Meksikossa ja Keski-Amerikassa ja Euroopan unionin roolista ilmiön torjumisessa(4),

–   ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 20. joulukuuta 2007 antamat päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   katsoo, että nyt on tarpeellisempaa kuin koskaan jatkaa kahden alueen strategisen kumppanuuden syventämistä, jota on julistettu Latinalaisen Amerikan ja Karibian ja Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten neljässä aikaisemmassa huippukokouksessa,

B.   katsoo, että huomattavasta edistymisestä huolimatta tehtävää on vielä paljon aloilla, jotka liittyvät strategisen kumppanuuden poliittisiin näkökohtiin, turvallisuuskysymyksiin sekä sosiaalisiin, kaupallisiin ja talousarviota koskeviin seikkoihin,

C.   katsoo, että strategisen kumppanuuden on edistettävä yhteiskuntien lähentymistä, parannettava sosiaalisen kehityksen tasoa ja tuettava ratkaisevasti köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden tuntuvaa vähentämistä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella, mitä on edistettävä talouskasvulla, jota on saatu aikaan alueella viime vuosina, sekä kaikentyyppisillä vaihdoilla ja tuella sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alan kokemusten siirrolla, jota EU voi edistää,

1.   toistaa sitoumuksensa tukea alueelliseen yhdentymiseen pyrkivien eri elimien työtä EU:ssa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella, ja tehdä kaiken mahdollisen, jotta 16. ja 17. toukokuuta 2008 pidettävä Liman huippukokous merkitsisi strategiselle kumppanuudelle todellista edistymistä; kiittää huippukokouksen puheenjohtajavaltioita Perua ja Sloveniaa, EU:n puheenjohtajavaltiota Sloveniaa sekä neuvostoa ja komissiota niiden päättäväisistä toimista asian hyväksi;

Kahden alueen strategisen kumppanuuden periaatteet ja painopisteet

2.   toistaa tukevansa kahden alueen lähestymistapaa ja kahden alueen strategista kumppanuutta parhaana tapana turvata Atlantin molemmilla rannoilla olevien kumppaneiden yhteiset periaatteet, arvot ja edut;

3.   toteaa siksi, että vuoden 2002 Madridin huippukokouksen yhteydessä 17. toukokuuta 2002 annettu poliittinen julistus kahden alueen yhteisistä arvoista ja näkökannoista (Madridin kompromissi) on edelleen voimassa kuten myös Guadalajaran (2004) ja Wienin (2006) huippukokouksissa vahvistettu yhteinen sitoutuminen monenvälisyyteen, alueelliseen yhdentymiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen;

4.   ehdottaa strategista kumppanuutta koskevaa strategista kokonaisvisiota, joka ei jäisi erillisiksi ehdotuksiksi tai toimiksi, vaan jonka perimmäisenä tavoitteena olisi Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden yleisen alueiden välisen kumppanuuden luominen vuoden 2012 tienoilla siten, että todellinen strateginen kumppanuus toteutuisi politiikan, talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin aloilla ja pyrittäisiin yhdessä kestävään kehitykseen;

5.   suosittelee, että politiikkaa ja turvallisuutta koskevan strategisen kumppanuuden perustana olisi luonteeltaan säännöllinen, alakohtainen ja tehokas poliittinen vuoropuhelu ja Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden välinen rauhan ja turvallisuuden edistämistä koskeva peruskirja, joka Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirjan tavoin mahdollistaisi poliittisten, strategisten ja turvallisuutta koskevien ehdotusten yhteisen valmistelun;

6.   korostaa, että hyödyttääkseen molempia osapuolia kumppaneiden välisten kauppa- ja taloussuhteiden on

   edistettävä omalta osaltaan Latinalaisen Amerikan maiden tuotantokoneistojen – jotka ovat yhä erittäin riippuvaisia muutamasta vientituotteesta, joista monet ovat raaka-aineita tai puolivalmisteita – monipuolistamista ja modernisointia käyttäen sellaisia teknologisia vaihtoehtoja, jotka ovat tehokkaita ja vaikuttavat myönteisesti työpaikkojen luomiseen ja kotitalouksien tulojen kasvuun;
   siirrettävä huomio pelkästä kaupankäynnistä taloussuhteiden ongelmiin ottaen huomioon molempien alueiden talouksien erot sekä tarpeen painottaa sosiaalisia ja ympäristötekijöitä, mukaan luettuna suunnitelmat ympäristöä säästävän ja uusiutuvia energialähteitä käyttävän teknologian käyttöönotosta ja siihen liittyvästä koulutuksesta, joka toteutetaan kahden alueen yhteisillä investoinneilla ja yhteisillä tuotantojärjestelmillä;
   korostettava sitä, että on tarpeen turvata oikeusvarmuuden periaate ja luoda asianmukaiset investointeja suosivat puitteet;
   otettava asianmukaisesti huomioon suhteellisten kehitystasojen erot, mikä tarkoittaa, että EU:n olisi sovellettava erityis- ja erilliskohtelua erityisesti niihin maihin, joiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on alhaisimmalla tasolla;
   kannustettava Latinalaisen Amerikan integraatiota;

7.   tukee Liman huippukokoukselle ehdotettua ohjelmaa ja sen suuntaamista kahteen suureen aihealueeseen, joista ensimmäisenä ovat köyhyyttä, eriarvoisuutta ja osallisuutta koskevat kysymykset ja toisena kestävä kehitys ja siihen liittyvät aiheet, jotka koskevat ympäristöä, ilmastonmuutosta ja energiaa;

8.   palauttaa mieliin, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen (Eurolat) nopea perustaminen Wienin huippukokouksen jälkeen strategisen kumppanuuden edustukselliseksi elimeksi on merkittävästi vahvistanut kumppanuuden demokraattista oikeutusta ja sen toimielinjärjestelmää, jonka hoidettavaksi on annettu edustajakokouksen tehtäviin kuuluvia strategiseen kumppanuuteen liittyviä kysymyksiä koskeva keskustelu, valvonta ja seuranta;

9.   suosittelee, että Liman huippukokouksessa toistetaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden sitoutuminen moniarvoisen edustuksellisen demokratian periaatteisiin ja arvoihin, sananvapauteen ja lehdistönvapauteen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä kaikkien diktatuurin ja autoritaarisuuden muotojen torjumiseen;

Yhteiset toimet tehokkaan monenvälisyyden saavuttamiseksi

10.   korostaa etuja, joita yhteinen pyrkimys monenvälisyyteen voi tuoda mukanaan Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kumppanimaille, joissa asuu yhteensä miljardi henkeä, jotka edustavat kolmasosaa YK:n jäsenvaltioista ja yli neljäsosaa maailmankaupasta;

11.   ehdottaa, että strateginen kumppanuus perustetaan realistisiin tavoitteisiin ja yhteisiin ohjelmiin, joita muodostavat kumppaneiden yhteinen pyrkimys monenvälisyyteen (Kioton pöytäkirja, Kansainvälinen rikostuomioistuin, kuolemanrangaistuksen vastustaminen, terrorismin torjunta, YK:n perustavaa laatua oleva merkitys jne.);

12.   suosittelee ryhtymistä yhteisiin toimenpiteisiin kaikilla aloilla ja foorumeilla, joilla sen periaatteet, arvot ja edut ovat yhteneväisiä, mukaan luettuina YK:n puitteissa järjestetty kollektiivinen rauha ja turvallisuuspoliittinen järjestelmä, ihmisoikeuksien suojelu, ympäristönsuojelupolitiikat, kehitys, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen maailmanlaajuiseen hallintoprosessiin sekä kansainvälisen talousjärjestelmän ja sen kansainvälisten instituutioiden (Maailmanpankkiryhmä, Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailman kauppajärjestö (WTO)) uudistaminen;

13.   korostaa, että monenvälinen lähestymistapa on sopivin vastattaessa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kumppaneiden yhteisiin haasteisiin kuten terrorismiin, huumekauppaan, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, korruptioon ja rahanpesuun, ihmiskauppaan (mukaan luettuna rikollisjärjestöt, jotka käyttävät hyväkseen laitonta maahanmuuttoa ja hyötyvät siitä), ilmastonmuutokseen tai energian toimitusvarmuuteen liittyviin kysymyksiin;

14.   toistaa olevansa vakaasti sitä mieltä, että terrorismin torjuntaa on harjoitettava ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja oikeusvaltion periaatetta täysimääräisesti kunnioittaen; vaatii vapauttamaan ehdoitta ja välittömästi kaikki Kolumbiassa siepatut henkilöt siten, että sairaat vapautetaan ensimmäisinä; katsoo, että kyseisen vapauttamisen on tapahduttava FARC:n tai muun sieppauksesta vastuussa olevan järjestön yksipuolisella päätöksellä tai muussa tapauksessa pikaista henkilöiden vaihtoa koskevan sopimuksen nojalla;

15.   tukee YK:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja EU:n huippukokouksen sekä Euroopan parlamentin toistuvasti antamia päätöslauselmia, joissa torjutaan kaikki pakkotoimet, kuten ekstraterritoriaalisiin lakeihin sisältyvät säännökset, jotka ovat yksipuolisen ja ekstraterritoriaalisen luonteensa vuoksi kansainvälisen oikeuden vastaisia, vääristävät Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kumppaneiden välistä kauppaa ja asettavat vaaraan yhteisen pyrkimyksen monenvälisyyteen;

Päättäväiset toimet alueellisen integraation ja kumppanuussopimusten edistämiseksi

16.   katsoo, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian välillä tehtävät laaja-alaiset, kunnianhimoiset ja tasapainoiset sekä tehokkaasti täytäntöön pantavat kumppanuussopimukset, joilla edistetään väestön ihmisoikeuksien sekä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamista ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämistä Maailman kauppajärjestön (WTO) monenvälisyyttä täydentäen, ovat strateginen tavoite kansainvälisessä toimintaympäristössä, jossa ollaan entistä riippuvaisempia toisista ja jolle ovat luonteenomaisia taloudellinen kasvu, uusien talousmahtien esiin tulo ja maailmanlaajuisten haasteiden lisääntyminen, mutta myös sellaisten vakavien ja kauaskantoisten taloudellisten kriisien syntyminen, joiden lievittämisessä tai ratkaisussa alueellinen yhdentyminen auttaisi huomattavasti;

17.   ehdottaa tämän vuoksi, että perustettava Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden yleinen alueiden välinen kumppanuusalue olisi talouden ja kaupan osalta sellainen, että se perustuisi sekä WTO:n että alueellisen integraation kanssa yhteensopivaan malliin ja että sitä sovelletaan kahdessa eri vaiheessa:

   a) ensimmäisessä vaiheessa saatetaan loppuun EU:n ja Mercosurin, EU:n ja Andien yhteisön sekä EU:n ja Keski-Amerikan alueiden väliseen kumppanuussopimukseen tähtäävät neuvottelut mahdollisimman nopeasti ja syvennetään EU:n ja Meksikon sekä EU:n ja Chilen jo olemassa olevia assosiaatiosopimuksia;
   b) toisessa vaiheessa, joka on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2012, tehdään yleinen alueiden välinen kumppanuussopimus, joka tukee kahden alueen strategisen kumppanuuden eri osa-aloja lainsäädännöllisesti ja institutionaalisesti ja kattaa koko strategisen kumppanuuden maantieteellisen alueen ja jolla säännellään ihmisten vapaata liikkuvuutta ja kahden alueen välistä kauppaa vahvistamalla sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian kanssa tehtyjä olemassa olevia sopimuksia alueellisesta integraatiosta että EU:n kumppanuusprosessia kaikkien maiden ja alueellisten ryhmittymien kanssa;

18.   ehdottaa, että Liman huippukokous tilaa ympäristö- ja sosiaalikysymyksiin liittyvän toteutettavuus- ja kestävyystutkimuksen yleisestä alueiden välisestä kumppanuussopimuksesta, jonka tavoitteena on perustaa ehdotettu Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueiden välinen yleinen kumppanuusalue;

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen poistamista koskeva Liman ohjelma

19.   pyytää Liman huippukokousta sisällyttämään kyseiseen ohjelmaan sen, että hyväksytään kaikkia näitä aiheita koskeva rajallinen määrä selviä, käytännöllisiä ja todennettavia sitoumuksia, jotka voivat puolestaan antaa uuden sysäyksen strategiselle kumppanuudelle ja parantaa tuntuvasti kansalaisten elintasoa Atlantin kummallakin puolella; suosittelee kiinnittämään erityistä huomiota sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja sellaisten ryhmien integroimiseen, jotka ovat tällä hetkellä yhteiskunnan ulkopuolella ja jotka ovat vailla mahdollisuuksia, kuten erityisesti alkuperäisväestö;

20.   vaatii Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja EU:n huippukokouksen osallistujia sisällyttämään järjestelmällisesti kahdenvälisiin sopimuksiin YK:n yleiskokouksen 13. syyskuuta 2007 hyväksymän alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen;

21.   pitää ratkaisevan tärkeänä, että molemmat alueet sisällyttävät sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen pysyvästi, johdonmukaisesti ja käytännön tasolla kaikkiin yhteisiin aloitteisiin ja ohjelmiin; vakuuttaa, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan kumppanimaat jakavat yhteisen pyrkimyksen solidaarisuuteen, jossa markkinatalous ja sosiaalinen koheesio eivät ole vastakkain vaan täydentävät toisiaan;

22.   suosittaa, että Liman toimintaohjelmaan köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen poistamiseksi sisällytettäisiin konkreettisia toimia, kuten

   yhteinen toiminta yhteisen tavoitteen eli vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä, mukaan lukien sukupuoleen liittyvät näkökohdat naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja heidän oikeuksiensa puolustamiseksi;
   EU:n kehitysyhteistyön rahoitusvälineen(5) käyttäminen todellisiin käytännön tarpeisiin mukautettuna, sillä se koskee ennen kaikkea kehittyviä ja keskimääräisen tulotason maita, joille yhteistyö teknologian, korkeakoulutuksen ja innovoinnin aloilla sekä taloudellinen yhteistyö on erityisen tärkeää;
   EU:n demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevan rahoitusvälineen(6) varojen asteittain lisääntyvä käyttäminen tukeen ja ohjelmiin Latinalaisen Amerikan ja Karibian demokraattisen hallinnon, toimielinten ja ihmisoikeustilanteen parantamiseksi;
   EU:n koulutusta, tieteellis-teknistä yhteistyötä, kulttuuria, terveydenhuoltoa ja siirtolaisuutta koskevien ohjelmien avaaminen Latinalaisen Amerikan maille;
   valtionhallinnon ja verotuksen uudistusohjelmien tukeminen;
   kahden alueen yhteisen solidaarisuusrahaston perustaminen;
   budjettimäärärahojen lisääminen, jotta ne saadaan julkilausuttujen suurten tavoitteiden tasolle;

23.   pyytää osapuolia toteuttamaan kestävää ja tehokasta politiikkaa demokraattisen hallinnon, sosiaalipolitiikan, valtiontalouden ja verotuksen alalla, jotta voidaan parantaa sosiaalista koheesiota ja vähentää köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä;

24.   katsoo, että koulutus ja investoiminen inhimilliseen pääomaan ovat sosiaalisen koheesion, taloudellisen kehityksen ja sosiaalisen nousun perustana; toistaa päättäväisen tukensa EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välisen yhteisen korkeakoulutusalueen perustamiselle; korostaa, että sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella että EU:ssa valtion pitää turvata koulutus sekä muut julkiset palvelut (terveydenhuolto, vesihuolto, turvallisuus);

25.   katsoo, että on ehdottomasti annettava uusi sysäys EU:n Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella tekemälle kehitysyhteistyölle, jossa köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden torjunta on edelleen keskeistä, mutta jota eriytetään Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden erilaisten taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden ja kehitystason mukaan;

26.   katsoo, että juuri samasta syystä on päästävä irti pelkästään avunantoon keskittyvästä kehitysyhteistyöstä Latinalaisen Amerikan ja Karibian kanssa ja keskitettävä huomio yhteistyöhön tekniikan, korkeakoulutuksen ja innovoinnin aloilla ja seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman(7) yhteydessä tällä alalla syntyneiden resurssien hyödyntämiseen;

Yhteistyömuotojen kehittäminen siirtolaispolitiikassa

27.   ehdottaa huippukokoukselle siirtolaisuutta koskevaa alueiden välistä järjestelmällistä vuoropuhelua, jolla varmistetaan siirtotyöläisten ihmisoikeuksien suojelu heidän tilanteestaan riippumatta ja kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla lähtömaina ja kauttakulkumaina toimivien Latinalaisen Amerikan maiden kanssa samoilla yleisillä ja tasapuolisilla kriteereillä, joita käytetään Afrikan maiden, Välimeren alueen maiden ja EU:n itäisten ja kaakkoisten naapurimaiden kanssa;

28.   pyytää, että laitonta maahanmuuttoa ja mahdollisuutta lailliseen maahanmuuttoon koskevia kysymyksiä pidetään ensisijaisina tässä vuoropuhelussa erityisesti niiden maiden kanssa, jotka ovat laittomien maahanmuuttajien lähtö- ja/tai kauttakulkumaita;

29.   ehdottaa, että tarkastellaan vuotta 2012 silmällä pitäen yhteisiä yleisesti päteviä määräyksiä ja sääntöjä, joilla helpotetaan tavaroiden, palveluiden ja pääomien liikkuvuuden lisäksi myös ihmisten liikkuvuutta ja muodostetaan vähitellen mahdollisimman laaja ja molempaa osapuolta hyödyttävä ja lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen kumppanuus, jollaista YK on ehdottanut siirtolaiskysymyksiin;

30.   toistaa, että on vähennettävä siirtotyöläisten rahalähetyksistä nykyisin perittäviä liian suuria kuluja ja tuettava sitä haluavien paluuta kotimaahansa ohjelmilla, joissa varmistetaan heidän kaikki oikeutensa ja ihmisarvonsa;

31.   pyytää komissiota esittämään tiedonannon, jolla 15. ja 16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä vahvistetut ja 14. ja 15. joulukuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä täydennetyt siirtolaisuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan prioriteetit, välineet ja suunnitelmat ulotetaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian maihin;

Liman toimintaohjelma ja kestävä kehitys erityisesti ympäristön, ilmastonmuutoksen ja energian osalta
32. suosittaa, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden välisessä poliittisessa toimintaohjelmassa annettaisiin etusija ilmastonmuutosta koskevalle yhteistyölle ja maapallon lämpenemisen estämiselle; muistuttaa, että kaikkein köyhimmät ja ennen kaikkea alkuperäisväestö ovat ilmastonmuutoksen ja pilaantuneen ympäristön ensimmäisiä uhreja;
33. muistuttaa, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian kumppanuus on tässä suhteessa erittäin merkityksellinen, kun otetaan huomioon, että kestävän kehityksen ja ympäristön tasapainon edistäminen on molempien etu, ja sen vuoksi kannattaa keskinäistä tukea vastaaville ympäristöaloitteille kansainvälisellä tasolla;

34.   kehottaa Latinalaisen Amerikan kumppanimaita tapauksissa, joissa mielipiteet eriävät ilmastonmuutoksen vastustamista koskevien toimenpiteiden yksityiskohdista (esimerkiksi lentoliikenteen osalta), osoittamaan rakentavaa asennetta ja pidättymään aloitteiden täydellisestä jäädyttämisestä millään tavalla;

35.   suosittaa EU:n ja Latinalaisen Amerikan kumppanimaille, että ne tekisivät yhteistyötä saadakseen Kioton pöytäkirjan ulkopuolelle toistaiseksi jättäytyneet, paljon päästöjä tuottavat maat liittymään siihen ja että ne lujittaisivat ja koordinoisivat kantoja neuvotteluissa maapallon lämpenemistä koskevista kansainvälisistä välineistä ja että ne antaisivat myös voimakkaan sysäyksen kahden alueen väliselle päästökaupalle;

36.   pitää välttämättömänä liittää talouskehitys ja kestävä kehitys toisiinsa; tukee tässä yhteydessä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maita, kun ne joutuvat ponnistelemaan pilaavien päästöjen vähentämiseksi mutta toisaalta myös edistyksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi;

37.   kannattaa yhteisten mekanismien ja yhteistyön luomista Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden kansainvälisissä järjestöissä (esimerkiksi Amazonin yhteistyöjärjestössä ACTO:ssa) Latinalaisen Amerikan maissa sijaitsevien maailman suurten luonnonalueiden, esimerkiksi Amazonin alueen, suojelua ja kestävää kehittämistä koskevaa päätöksentekoa ja rahoitusta varten;

38.   kehottaa komissiota auttamaan kannustettaessa Latinalaisen Amerikan ja Karibian maita kehittämään ympäristöpolitiikkaa; katsoo, että yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen tasoa olisi vahvistettava ja että sen pitäisi näkyä myös EU:n antamassa rahoituksessa ja kehitysapupolitiikassa;

39.   kehottaa Liman huippukokousta laatimaan yhteisiä aloitteita sellaisilla aloilla kuten ilmastonmuutos, aavikoituminen, energia (erityisesti uusiutuvat energialähteet ja maatalousperäiset polttoaineet), vesi, biologinen monimuotoisuus, metsät ja kemiallisten aineiden hallinta Balilla Indonesiassa pidetyn YK:n 13. ilmastonmuutoskonferenssin yhteydessä 15. joulukuuta 2007 hyväksytyn etenemissuunnitelman perusteella;

40.   kehottaa Liman huippukokousta käsittelemään, tutkimaan ja esittämään mahdollisia ratkaisuja maailman elintarvikekriisiin;

Edistämistä ja ennaltaehkäisemistä koskevien institutionaalisten mekanismien vahvistaminen

41.   suosittaa myös, että

   a) perustetaan kumppaneiden välistä vuoropuhelua edistävä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan säätiö, johon osallistuvat sekä julkiset että yksityiset tahot ja joka on samantapainen kuin muita maantieteellisiä alueita kuten Aasiaa ja Välimeren aluetta varten jo perustetut säätiöt; kehottaa komissiota laatimaan konkreettisen ehdotuksen tästä asiasta;
   b) perustetaan kahden alueen välinen konfliktienehkäisykeskus, jonka tehtävänä on tunnistaa etukäteen mahdollisten väkivaltaisten ja aseellisten konfliktien syyt ja parhaan kykynsä mukaan estää konfliktien kärjistyminen;
   c) toistaa lisäksi ehdotuksensa, että perustetaan siirtolaisuuden seurantakeskus, jonka tehtävänä on seurata jatkuvasti ja tarkasti kaikkia siirtolaisuusvirtoihin liittyviä kysymyksiä EU:n ja Latinalaisen Amerikan alueella;

42.   pitää välttämättömänä, että vahvistetaan strategisen kumppanuuden parlamentaarista ulottuvuutta, ja tukee Latinalaisen Amerikan pyyntöä, jossa arvioidaan Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen asianmukaiseksi jäsenmääräksi 150, jotta äskettäin perustettu Mercosurin parlamentti on helpompi ottaa siihen mukaan;

o
o   o

43.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja Euroopan unionin viidennen huippukokouksen puheenjohtajistolle, neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja kaikkien Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Latinalaisen Amerikan parlamentille, Keski-Amerikan parlamentille, Andien maiden parlamentille ja Mercosurin parlamentille.

(1) EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(2) EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0576.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0431.
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18. joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41)
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1).
(7) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö