Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2536(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0147/2008

Debatter :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Omröstningar :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0177

Antagna texter
PDF 231kWORD 62k
Torsdagen den 24 april 2008 - Strasbourg
Toppmöte Latinamerika och Karibien – Europeiska unionen
P6_TA(2008)0177RC-B6-0147/2008

Europaparlamentets resolution av den 24 april 2008 om det femte toppmötet i Lima mellan länderna i Latinamerika och Västindien och EU

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de deklarationer som antagits vid de fyra toppmötena mellan stats- och regeringschefer från Latinamerika och Västindien och Europeiska unionen i Rio de Janeiro (28-29 juni 1999), Madrid (17-18 maj 2002), Guadalajara (28-29 maj 2004) och Wien (12-13 maj 2006),

–   med beaktande av den gemensamma kommunikén från det trettonde ministermötet mellan Riogruppen och Europeiska unionen som hölls i Santo Domingo, Dominikanska republiken, den 20 april 2007,

–   med beaktande av den gemensamma kommunikén från det ministermöte som hölls inom ramen för San José-dialogen mellan Europeiska unionens trojka och ministrar från de centralamerikanska länderna i Santo Domingo, Dominikanska republiken, den 19 april 2007,

–   med beaktande av slutakten från den sjuttonde interparlamentariska konferensen mellan Europeiska unionen och Latinamerika, som hölls i Lima den 14–16 juni 2005,

–   med beaktande av resolutionerna av den 15 november 2001 om en övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika(1) och den 27 april 2006 om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 29 november 2007 om handel och klimatförändringar(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om mord på kvinnor (kvinnomord) i Mexiko och Centralamerika samt Europeiska unionens roll i kampen mot denna företeelse(4),

–   med beaktande av resolutionerna från den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika av den 20 december 2007,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Mer än någonsin är det nödvändigt att fortsätta arbetet med att fördjupa det strategiska biregionala partnerskap som proklamerats vid de fyra föregående toppmötena mellan stats- och regeringschefer från Latinamerika och Västindien och EU.

B.  Även om det har tagits viktiga steg återstår mycket att göra, såväl när det gäller partnerskapets politiska och säkerhetsmässiga aspekter som när det gäller dess sociala, handelsrelaterade och budgetmässiga aspekter.

C.  Det strategiska partnerskapet bör leda till ett större närmande mellan samhällena, höja de sociala utvecklingsnivåerna och på ett avgörande sätt bidra till att fattigdomen och de sociala orättvisorna i Latinamerika drastiskt minskar. Den ekonomiska tillväxt som har registrerats i området de senaste åren bör bidra till detta liksom utbytena, de olika typerna av stöd och överföringen av erfarenheter ifråga om social sammanhållning som EU kan bidra med.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att stödja det arbete som utförs i de olika regionala integrationsorganen i EU och Latinamerika och att göra allt som står i dess makt för att toppmötet i Lima, som ska hållas den 16–17 maj 2008, ska ge det strategiska partnerskapet ordentlig skjuts framåt. Parlamentet välkomnar de beslutsamma insatser som toppmötets ordförandeländer Peru och Slovenien, unionens slovenska ordförandeskap, kommissionen och rådet har gjort i detta syfte.

Principer och prioriteringar för det strategiska biregionala partnerskapet

2.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för det biregionala synsättet och sin övertygelse om att det strategiska biregionala partnerskapet är överlägset när det gäller att på bästa sätt trygga de principer, värderingar och intressen som är gemensamma för parterna på bägge sidor av Atlanten.

3.  Europaparlamentet upprepar därför att den politiska deklarationen av den 17 maj 2002 från toppmötet i Madrid (2002) om de värderingar och ståndpunkter som är gemensamma för båda regioner (s.k. Madridkompromissen) fortfarande äger giltighet och betonar åter det gemensamma åtagandet för multilateralism, regional integration och social sammanhållning som bekräftades på nytt vid toppmötena i Guadalajara (2004) och Wien (2006).

4.  Europaparlamentet föreslår en samlad strategisk vision för partnerskapet som inte begränsar sig till enskilda förslag eller insatser och vars slutgiltiga mål ska vara att det runt 2012 inrättas ett område för övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika. Häri ska ingå ett verkligt strategiskt partnerskap på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella området samt en gemensam strävan efter hållbar utveckling.

5.  Europaparlamentet rekommenderar att partnerskapets politiska och säkerhetsmässiga aspekter grundar sig på en regelbunden och funktionell sektorsuppdelad politisk dialog och en stadga för fred och säkerhet för EU och Latinamerika, vilken med utgångspunkt i FN:s stadga ska göra det möjligt att gemensamt utarbeta politiska, strategiska och säkerhetsrelaterade förslag.

6.  Europaparlamentet betonar att följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att de handelsmässiga och ekonomiska förbindelserna mellan partnerna ska vara gynnsamma för båda parter:

   De måste bidra till en diversifiering och modernisering av de nationella produktionsapparaterna i Latinamerika, som fortfarande är kraftigt beroende av ett fåtal exportprodukter – ofta råvaror eller halvförädlade produkter – med hjälp av tekniska alternativ som på ett effektivt sätt bidrar till att skapa sysselsättning och öka hushållens inkomster.
   De måste utvidgas från att enbart omfatta handelsrelaterade frågor till att omfatta hela ekonomin, med hänsyn tagen till asymmetrierna i ekonomierna i de båda regionerna och behovet av att betona sociala och miljömässiga aspekter. De måste innefatta planer för överföring och utveckling av miljövänliga och förnybara tekniker genom biregionala saminvesteringar och gemensamma produktionssystem.
   Det måste tryckas på hur viktigt det är att skydda rättssäkerhetsprincipen och inrätta en lämplig och gynnsam ram för investeringar.
   De måste beakta de skilda relativa utvecklingsnivåerna, vilket från EU:s sida bör ta sig uttryck i differentierade former för specialbehandling, i synnerhet gentemot de ekonomiskt och socialt minst utvecklade länderna.
   De måste främja den latinamerikanska integrationen.

7.  Europaparlamentet stödjer den agenda som föreslagits för toppmötet i Lima och dess fokusering på två stora tematiska områden: å ena sidan frågor som rör fattigdom, sociala orättvisor och marginalisering och å den andra, frågor som rör hållbar utveckling och därtill knutna aspekter rörande miljö, klimatförändringar och energi.

8.  Med tanke på att den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika är en av det strategiska partnerskapets parlamentariska institutioner påminner Europaparlamentet om att det snabba inrättandet av denna församling före det föregående toppmötet i Wien innebär en viktig förstärkning av partnerskapets demokratiska legitimitet och dess institutionella ram som stegvis kommer att omfatta de debatter, den kontroll och den uppföljning av frågor som rör det strategiska partnerskapet och som faller inom församlingens ansvarsområde.

9.  Europaparlamentet rekommenderar toppmötet i Lima att upprepa EU:s och Latinamerikas och Västindiens åtagande för den pluralistiska och representativa demokratins principer och värderingar, yttrande- och pressfriheten, respekten för mänskliga rättigheter och avvisandet av alla former av diktatur eller auktoritär regim.

Gemensamma insatser för att uppnå en effektiv multilateralism

10.  Europaparlamentet betonar de fördelar som ett gemensamt åtagande för multilateralism kan ge partnerna i EU och Latinamerika, som tillsammans har över en miljard invånare, utgör en tredjedel av FN:s medlemsstater och står för mer än en fjärdedel av världshandeln.

11.  Europaparlamentet föreslår att det strategiska partnerskapet ska grundas på realistiska mål och gemensamma program, som bygger på det gemensamma förespråkandet av multilateralism (Kyotoprotokollet, internationella brottmålsdomstolen, bekämpning av dödsstraff och terrorism, FN-systemets grundläggande roll, etc.).

12.  Europaparlamentet förespråkar att det ska vidtas gemensamma åtgärder på alla de områden och fora där deras principer, värderingar och intressen otvetydigt är desamma, däribland världsfreden och det säkerhetspolitiska systemet som organiseras inom ramen för FN, skyddet av de mänskliga rättigheterna, miljöskyddspolitiken, utvecklingen, det civila samhällets deltagande i processen för det globala styrelseskicket och reformen av det internationella finanssystemet och handelssystemet och dess internationella institutioner (Världsbankgruppen, Internationella valutafonden, Världshandelsorganisationen).

13.  Europaparlamentet betonar att det multilaterala angreppssättet är det mest lämpade när det gäller att bemöta de gemensamma utmaningar som partnerna i EU och Latinamerika ställs inför, exempelvis bekämpning av terrorism, narkotikahandel, organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt, människohandel - däribland de maffior som utnyttjar och drar fördel av den olagliga invandringen - och klimatförändringar eller när det gäller frågor som rör energisäkerheten.

14.  Europaparlamentet upprepar sin övertygelse att terrorismbekämpningen bör ske med strikt iakttagande av de mänskliga rättigheterna, de medborgerliga friheterna och rättsstatsprincipen. Parlamentet kräver att samtliga kidnappade personer i Colombia, i första hand de sjuka, omedelbart och ovillkorligen ska friges. En sådan frigivning ska ske genom ett ensidigt beslut av FARC eller någon annan organisation som gjort sig skyldig till kidnappningar, eller i annat fall inom ramen för ett brådskande avtal om humanitär utväxling.

15.  Europaparlamentet stöder de upprepade resolutionerna från FN, toppmötet mellan länderna i Latinamerika och Västindien och EU samt från parlamentet, i vilka alla typer av tvångsåtgärder, t.ex. av det slag som ingår i de extraterritoriella lagarna, avvisas. På grund av sin ensidiga och extraterritoriella karaktär strider sådana åtgärder mot folkrätten, snedvrider handeln mellan partnerna i EU och Latinamerika och äventyrar deras gemensamma åtagande för multilateralismen.

Kraftfullt stöd till den regionala integrationen och till partnerskapsavtalen

16.  Som ett komplement till Världshandelsorganisationens multilateralism anser Europaparlamentet att ingåendet och den faktiska tillämpningen av fullständiga, långtgående och balanserade partnerskapsavtal mellan EU och Latinamerika, vilka kan bidra till respekt för befolkningens mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter, till en ömsesidig hållbar utveckling samt till en minskning av de sociala orättvisorna, utgör ett strategiskt mål i en internationell kontext där alla parter blir alltmer beroende av varandra och som kännetecknas av ekonomisk tillväxt, uppkomsten av nya ekonomiska maktsfärer och alltfler globala utmaningar men även av att det uppstår allvarliga och djupa kriser, som en regional integration skulle bidra till att dämpa eller lösa.

17.  Europaparlamentet föreslår därför att det med avseende på ekonomi och handel ska inrättas ett område för övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika som bygger på en modell som är förenlig med Världshandelsorganisationen och med regionalismen. Den ska tillämpas i två steg.

   a) Den första fasen kännetecknas av slutförandet av förhandlingarna om det interregionala partnerskapsavtalet EU–Mercosur, EU–Andinska gemenskapen och EU-Centralamerika under kortast möjliga tid samt av ett fördjupande av de befintliga avtalen EU–Mexiko och EU–Chile.
   b) Den andra fasen bör slutföras 2012 och vara inriktad på att nå ett övergripande interregionalt partnerskapsavtal som skulle fungera som rättslig och institutionell grund för och täcka in alla de geografiska områden som omfattas av det biregionala partnerskapets olika delar. Det skulle omfatta fri rörlighet för personer och den biregionala handeln genom en fördjupning dels av integrationsavtalen i Latinamerika, dels av unionens process för associering av samtliga länder och regionala grupper.

18.  Europaparlamentet föreslår att toppmötet i Lima ska beställa en studie för att granska det övergripande interregionala partnerskapsavtalets genomförbarhet samt miljömässiga och sociala hållbarhet mot bakgrund av det föreslagna inrättandet av ett område för övergripande interregionalt partnerskap.

Limaagendan för utrotning av fattigdom, sociala orättvisor och marginalisering

19.  Europaparlamentet uppmanar toppmötet att se till att denna agenda omfattar antagandet av en begränsad uppsättning tydliga, konkreta och kontrollerbara åtaganden på alla dessa områden, som i sig själva kan ingjuta ny kraft i det strategiska partnerskapet och avsevärt förbättra levnadsstandarden för medborgarna på båda sidor av Atlanten. Parlamentet förespråkar att särskild uppmärksamhet ska fästas vid en minskning av sociala orättvisor och integrering av marginaliserade samhällsgrupper som saknar möjligheter, i synnerhet ursprungsbefolkningarna.

20.  Europaparlamentet uppmanar deltagarna vid toppmötet mellan länderna i Latinamerika och Västindien och EU att i de biregionala avtalen systematiskt ta med FN:s deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter, som godkändes av FN:s generalförsamling den 13 september 2007.

21.  Europaparlamentet anser det vara av central betydelse att båda regionerna har med målet om social sammanhållning som ett konstant, samstämmigt och praktiskt element i alla sina gemensamma initiativ och program. Parlamentet bekräftar att de europeiska och latinamerikanska partnerna är involverade i ett gemensamt solidariskt projekt inom ramen för vilket marknadsekonomi och social sammanhållning inte bör vara varandras motsatser, utan komplettera varandra.

22.  Europaparlamentet förespråkar att Limaagendan för att utrota fattigdom, sociala orättvisor och marginalisering ska innehålla konkreta åtgärder såsom

   gemensamma åtgärder som är fokuserade på det gemensamma målet att fram till 2015 nå millennieutvecklingsmålen, inbegripet grenusperspektivet för att öka möjligheterna för kvinnorna och försvara deras rättigheter.
   anpassning av användningen av unionens finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(5) till de faktiska behoven på plats, då det i stor utsträckning berör tillväxtländer och medelinkomstländer för vilka samarbetet inom teknik, högre utbildning och innovation samt det ekonomiska samarbetet innehar särskild betydelse,
   gradvis användning av resurser från unionens instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i världen(6)för bidrag och program som syftar till att förbättra styrelseskicket, de demokratiska institutionerna och människorättsläget i Latinamerika,
   öppnande av EU:s program beträffande yrkesutbildning, utbildning, forsknings- och tekniksamarbete, kultur, hälsofrågor och migrationsfrågor för de latinamerikanska länderna,
   stöd till program för institutionella och skattemässiga reformer,
   inrättandet av en biregional solidaritetsfond,
   ökning av budgetanslagen så att de motsvarar de ambitiösa mål som har proklamerats.

23.  Parlamentet uppmanar partnerna att genomföra en stabil och effektiv politik avseende demokratiskt styrelseskick, sociala frågor samt offentliga finanser och skattefrågor i syfte att öka den sociala sammanhållningen och minska fattigdomen, de sociala orättvisorna och marginaliseringen.

24.  Europaparlamentet anser att utbildning och investeringar i humankapital utgör grunden för den sociala sammanhållningen, den ekonomiska och sociala utvecklingen samt den sociala rörligheten. Parlamentet upprepar sitt oförtrutna stöd för inrättandet av ett "gemensamt område för högre utbildning mellan EU och länderna i Latinamerika och Västindien". Parlamentet betonar att staten både i Latinamerika och i EU bör garantera tillträde till utbildning samt till andra samhällsomfattande tillgångar (hälsovård, vatten, säkerhet).

25.  Europaparlamentet anser det vara absolut nödvändigt att gjuta nytt liv i unionens politik för utvecklingssamarbete till förmån för Latinamerika. Samtidigt som kampen mot fattigdom och sociala orättvisor ska stå i centrum för denna politik, måste den anta ett differentierat synsätt som beaktar de olika ekonomiska och sociala förutsättningarna i de latinamerikanska länderna och deras utvecklingsnivå.

26.  Europaparlamentet anser således att det synsätt som enbart går ut på bistånd i utvecklingssamarbetet med Latinamerika måste överges och att uppmärksamheten ska riktas mot samarbete inom teknik, högre utbildning och innovation samt mot utnyttjande av de resurser som skapas på detta område inom ramen för det sjunde ramprogrammet(7).

Utveckling av samarbetsformer inom migrationspolitiken

27.  Europaparlamentet föreslår toppmötet en systematisk biregional dialog om migration som garanterar de migrerande arbetstagarnas mänskliga rättigheter, oavsett i vilken situation de befinner sig, och som utvecklar och fördjupar samarbetet i fråga om personers fria rörlighet med de latinamerikanska ursprungs- och transitländerna. I detta sammanhang ska ett övergripande och balanserat kriterium användas, på samma sätt som sker gentemot länderna i Afrika och Medelhavsområdet samt gentemot grannländerna öster och sydöst om unionen.

28.  Europaparlamentet efterlyser att frågor rörande olaglig invandring och möjligheter till laglig migration ska prioriteras i denna dialog, i synnerhet visavi de länder som de olagliga invandrarna kommer ifrån eller som fungerar som transitländer för sådana invandrare.

29.  Europaparlamentet föreslår att det fram till 2012 ska studeras allmänna gemensamma bestämmelser och regler för att förenkla rörligheten inte bara för varor, tjänster och kapital, utan även för personer, genom att det stegvis utformas ett så brett partnerskap som möjligt som gynnar alla parter och utgår från det globala synsätt som FN rekommenderar i migrationsfrågor.

30.  Europaparlamentet upprepar behovet av att minska de alltför höga avgifter som migrerande arbetstagare i dagsläget betalar för penningförsändelser samt av att stödja dem som önskar återvända med hjälp av program som skyddar alla deras rättigheter och deras integritet.

31.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att lägga fram ett meddelande som utvidgar prioriteringarna, instrumenten och åtgärderna i den övergripande strategi om migration som fastslogs i ordförandeskapets slutsatser på Europeiska rådet den 15–16 december 2005,och kompletterades i ordförandeskapets slutsatser på Europeiska rådet den 14–15 december 2006, till att gälla länderna i Latinamerika och Västindien.

Limaagendan och hållbar utveckling, i synnerhet miljö, klimatförändringar och energi
32 Europaparlamentet rekommenderar att det i den politiska agendan mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika ska ges företräde för samarbete i klimatförändringsfrågor och för politik för att förebygga den globala uppvärmningen. Parlamentet erinrar om att det är de allra fattigaste, i första hand ursprungsbefolkningarna, som är de första som faller offer för klimatförändringar och miljöförstörelse.
33.Europaparlamentet påminner om att alliansen mellan Europeiska unionen och Latinamerika ur denna synvinkel är av allra största vikt om man betänker bägge parters intresse av att främja hållbar utveckling och miljöbalans, och förordar därför ömsesidigt stöd till de olika internationella miljöinitiativen.

34.  Europaparlamentet uppmanar de latinamerikanska partnerna att då åsikterna går isär om detaljerna i åtgärderna för att bekämpa klimatförändringar (t.ex. när det gäller luftfart) visa ett konstruktivt hållningssätt och aldrig helt blockera initiativ.

35.  Europaparlamentet rekommenderar partnerna i EU och Latinamerika att arbeta tillsammans för en anslutning till Kyotoprotokollet av de stora utsläppsländer som ännu inte anslutit sig till detta protokoll, att stärka och samordna sina ståndpunkter i förhandlingarna om internationella instrument avseende den globala uppvärmningen och att kraftfullt stödja handeln med utsläppsrättigheter mellan de båda regionerna.

36.  Europaparlamentet anser att ekonomisk utveckling måste gå hand i hand med hållbar utveckling. Parlamentet stöder i detta sammanhang de mest missgynnade länderna i deras dubbla ansträngningar för att minska de förorenande utsläppen och öka sina framsteg och sitt sociala välstånd.

37.  Europaparlamentet förespråkar skapandet av överstatliga mekanismer och samarbete inom latinamerikanska och västindiska internationella organ (t.ex. samarbetsorganisationen OTCA) för att besluta om och finansiera skyddet av några av vår planets viktigaste naturreservat (t.ex. Amazonas) som ligger i olika latinamerikanska länder.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta för att främja miljöpolitiken i de latinamerikanska länderna. Parlamentet anser att samarbetet och bästa praxis måste stärkas och att detta även bör synas i den finansiering som EU beviljar och i politiken för utvecklingsbistånd.

39.  Europaparlamentet uppmanar toppmötet i Lima att utarbeta gemensamma initiativ när det gäller t.ex. klimatförändringar, ökenutbredning, energi (i synnerhet förnybar energi och agrobränslen), vatten, biologisk mångfald, skogar och förvaltning av kemiska produkter på grundval av den färdplan som antogs den 15 december 2007 under den trettonde NATO-konferensen om klimatförändringar som ägde rum på Bali.

40.  Europaparlamentet uppmanar toppmötet i Lima att diskutera och undersöka den internationella livsmedelskrisen och att lägga fram möjliga lösningar på den.

Stärkta institutionella mekanismer för främjande och förebyggande

41.  Europaparlamentet förespråkar även följande:

   a) Inrättandet av en offentlig-privat EU–Latinamerikastiftelse för främjande av dialogen mellan partnerna i linje med de stiftelser som existerar för andra geografiska områden, som Asien och Medelhavet. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag i detta syfte.
   b) Inrättandet av ett biregionalt centrum för konfliktförebyggande för att på förhand upptäcka orsakerna till potentiella våldsamma och väpnade konflikter och på bästa sätt förebygga dem och förhindra en eventuell upptrappning.
   c) Inrättandet av ett övervakningscentrum för migration, vars uppgift ska vara att löpande och i detalj följa upp alla frågor som är knutna till migrationsströmmarna mellan EU och Latinamerika.

42.  Europaparlamentet anser det vara nödvändigt att stärka det strategiska partnerskapets parlamentariska dimension och stödja den latinamerikanska begäran, enligt vilken 150 ledamöter från den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika skulle vara ett lämpligt antal för att främja införlivandet i denna församling av Mercosurs nyligen inrättade parlament.

o
o   o

43.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordförandeskapet för det femte toppmötet mellan länderna i Latinamerika och Västindien och EU, rådet, kommissionen, parlamenten i EU:s medlemsstater och i samtliga länder i Latinamerika och Västindien, den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, det latinamerikanska parlamentet, det centralamerikanska parlamentet, det andinska parlamentet och Mercosurs parlament.

(1) EUT C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(2) EUT C 296, 6.12.2006, s. 123.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0576.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0431.
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 386, 29.12.2006, s. 1).
(7) EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy