Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0191/2008

Forhandlinger :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Afstemninger :

PV 24/04/2008 - 7.5

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 126kWORD 52k
Torsdag den 24. april 2008 - Strasbourg
Situationen i Burma
P6_TA(2008)0178RC-B6-0191/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2008 om situationen i Burma

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger af 14. december 2006 om situationen i Burma(1) og af 21. juni 2007 om Burma(2),

-   der henviser til Rådets konklusioner af 19. november 2007, hvor der vedtoges skærpede og yderligere restriktive foranstaltninger over for Burma(3),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 194/2008 af 25. februar 2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og ophævelse af forordning (EF) nr. 817/2006(4),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at det burmesiske nationale råd for fred og udvikling (det nationale råd), har meddelt, at der vil blive afholdt folkeafstemning om en ny forfatning den 10. maj 2008, som vil blive fulgt op af flerpartivalg i 2010,

B.   der henviser til, at det nationale råd fortsat udsætter det burmesiske folk for forfærdende menneskerettighedskrænkelser såsom tvangsarbejde, forfølgelse af dissidenter, indkaldelse af børn til militærtjeneste og tvangsflytninger,

C.   der henviser til, at den burmesiske regering har afvist forslag fremsat af FN's særlige udsending, Ibrahim Gambari, med henblik på at sikre afholdelse af en fri og retfærdig folkeafstemning under overvågning af internationale observatører,

D.   der henviser til, at den burmesiske regering har indført bestemmelser i forfatningsudkastet, hvorefter en fjerdedel af mandaterne i begge parlamentets kamre reserveres til militærofficerer, landets militærleder gives ret til når som helst at sætte forfatningen ud af kraft, kandidater udelukkes fra at opstille til præsidentvalget, hvis de har en udenlandsk ægtefælle eller et udenlandsk barn (som f.eks. den tilbageholdte oppositionsleder af Nationalforbundet for Demokrati (NLD) og modtager af Nobels fredspris og Sakharov-prisen Aung San Suu Kyi); der henviser til, at forfatningsudkastet også indrømmer statsansatte straffrihed for handlinger i embeds medfør,

E.   der henviser til, at regeringen, siden annonceringen af folkeafstemningen, har udstedt lov nr. 1/2008, som fratager medlemmer af religiøse ordener retten til at stemme,

F.   der henviser til, at den demokratiske opposition ikke har været inddraget i forfatningsprocessen,

G.   der henviser til, at hovedparten af den burmesiske opposition har vedtaget at stemme nej ved folkeafstemningen,

H.   der henviser til, at der stadig findes omkring 1 800 politiske fanger i Burma, herunder Aung San Suu Kyi,

I.   der henviser til, at regeringen i Burma har undladt på en meningsfuld måde at tage fat på spørgsmålet om den fortsatte rekruttering og anvendelse af børn i væbnede konflikter,

J.   der henviser til, at de sanktioner, EU har iværksat over for den burmesiske regering, hidtil har været ineffektive,

K.   der henviser til, at den burmesiske regering fortsat opretholder nære politiske og økonomiske forbindelser med nabolandene og med ASEAN,

L.   der henviser til, at 30 % af den burmesiske befolkning, dvs. ca. 15 millioner mennesker, lever under fattigdomsgrænsen,

1.   beklager, at hele processen omkring folkeafstemningen om forfatningen er blottet for enhver form for legitimitet, eftersom de burmesiske borgere er frataget alle grundlæggende demokratiske rettigheder, som ville give dem mulighed for at føre en åben debat om forfatningsteksten, ændre denne og efterfølgende frit give udtryk for deres holdning ved en folkeafstemning;

2.   fordømmer den burmesiske regerings afvisning af forslagene fra FN's særlige udsending, Ibrahim Gambari, som skulle sikre en åben kampagne for alle forud for folkeafstemningen om forfatningen; opfordrer den burmesiske regering til at handle i god tro og samarbejde konstruktivt med FN's særlige udsending;

3.   støtter den demokratiske omstilling gennem en national forsoningsproces for alle og en trepartsdialog mellem regimet, NLD og repræsentanter for etniske grupper af befolkningen;

4.   forsøger at opnå garantier fra den burmesiske regering om, at den vil indkalde en uafhængig valgkommission, opstille korrekte valglister, ophæve de langvarige begrænsninger, som medierne har været underkastet, sikre forenings-, ytrings- og forsamlingsfrihed i Burma, ophæve nyligt udstedte forordninger, som kriminaliserer en legitim debat om folkeafstemningen, og tillade internationale observatørers tilstedeværelse;

5.   kræver øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af de politiske modstandere af regimet og mere end 1 800 politiske fanger, herunder Aung San Suu Kyi, lederne af Generation 88-Studenterne og lederne af Shan-nationaliteternes Liga for Demokrati, der blev arresteret i 2005;

6.   opfordrer regimet til at gøre rede for alle ofre og forsvundne personer i forbindelse med, at der i september sidste år blev slået hårdt ned mod protestaktionerne indledt af buddhistiske munke og forkæmpere for demokrati, og for, hvad der er sket med forsvundne munke og nonner;

7.   henstiller indtrængende til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne at benytte enhver lejlighed på den internationale scene til at tage afstand fra den fortsatte og vedvarende krænkelse af børn i Burma, især anvendelse af børnesoldater; fordømmer på det kraftigste rekrutteringen af børnesoldater i Burma og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af situationen i Burma på dette område;

8.   bemærker, at Kina for nylig ratificerede FN's valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, og henleder opmærksomheden på de forkastelige krænkelser, der i den forbindelse udøves af militærjuntaen i Burma, samt opfordrer indtrængende Kina til at gøre en indsats i den forbindelse;

9.   støtter FN's generalsekretærs mellemkomst og Ibrahim Gambaris bestræbelser på at forhandle med de burmesiske myndigheder; opfordrer EU og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med FN's særlige udsending for at sikre konsekvens i det internationale samfunds engagement i Burma;

10.   støtter de bestræbelser, som EU's særlige udsending om Burma, Piero Fassino, udfolder for at fremme dialogen med ASEAN-landene; opfordrer indtrængende ASEAN til at lægge et omfattende pres på det burmesiske styre for at opnå demokratiske forandringer;

11.   henstiller indtrængende til Rådet at forny sine målrettede sanktioner og udvide disse ved at rette fokus mod begrænsninger i adgangen til internationale banktjenester for militært ejede virksomheder, koncerner og foretagender, som er tæt knyttet til militæret, eller hvis indtægter kommer militæret til gode, og begrænset adgang for udvalgte generaler og deres nærmeste familiemedlemmer til personlige forretningsmuligheder, sundhedstjenester, indkøb og uddannelse i udlandet for deres børn; opfordrer endvidere Rådet til i udstrakt og udtrykkelig grad at forbyde udvalgte enkeltpersoner og organer at foretage finansielle transaktioner via clearingcentraler eller på anden måde gøre brug af finansielle tjenester inden for EU's jurisdiktion;

12.   anmoder Rådet om at drage omsorg for, at de målrettede sanktioner bringes i anvendelse på effektiv vis, i tilstrækkeligt omfang at undersøge, hvem der bør iværksættes sanktioner mod, at åbne mulighed for at ændre de afgørelser, der er truffet, og foretage løbende kontrol samt sikre, at de vedtagne foranstaltninger gennemføres;

13.   opfordrer Rådet til løbende at vurdere sanktionerne i forhold til specifikke benchmarks vedrørende menneskerettigheder, som bør omfatte: løsladelse af politiske fanger og alle andre personer, som på vilkårlig vis holdes tilbage for at have udøvet deres grundlæggende ret til ytrings-, organisations- og forsamlingsfrihed; en præcis officiel redegørelse for antallet af samt opholdssted og vilkår for personer, som er blevet dræbt, anholdt og/eller tilbageholdt af sikkerhedsstyrkerne, bl.a. i forbindelse med de nylige tilfælde af brutal nedkæmpelse; indstilling af militærets overgreb mod civilbefolkningen og overgang til demokrati; opfordrer ligeledes Rådet til at overveje yderligere målrettede sanktioner, såsom et totalt forbud mod nye investeringer, mod ydelse af forsikringstjenester i forbindelse med investering i Burma og en embargo mod vigtige varer, som giver militærregeringen betydelige indtægter;

14.   opfordrer samtidig EU og det bredere internationale samfund til at tilskynde til reform for dermed at skabe balance mellem trusler og/eller iværksættelse af sanktioner og give den militære ledelse en positiv motivation for at foretage forandringer;

15.   bemærker, at EU's forbud mod eksport af våben til Burma er ineffektiv, da militærregeringen køber sit militære materiel i Kina, Rusland og Indien; opfordrer derfor indtrængende EU til aktivt at arbejde for en verdensomspændende embargo af våbeneksport mod Burma;

16.   opfordrer det internationale samfund, de vestlige landes regeringer og kampagnegrupper til at udbygge deres humanitære arbejde, især gennem allerede eksisterende programmer inden for sundhedssektoren, indlede nye og mere omfattende programmer for at støtte grundlæggende uddannelse, nå ud til internt fordrevne og andre, som er blevet fanget i konfliktområder, hovedsagelig langs grænsen til Thailand; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at øge sit budget for humanitær bistand til Burma under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (som på nuværende tidspunkt beløber sig til 32 mio. EUR for perioden 2007-2010) samt investere mere i grænseoverskridende humanitær bistand til internt fordrevne;

17.   opfordrer Kommissionen til at oprette og udvide bistandsprogrammer, der har til formål at styrke grupper, herunder kvinder og etniske og religiøse mindretal, der har fået frataget stemmeretten, og mindske politiske, etniske, religiøse og andre opsplitninger;

18.   anmoder Kommissionen om at forhøje støtten til burmesere, som lever uden for landets grænser, via det program for hjemstedsfordrevne, der henhører under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde samt at undersøge andre støttemåder;

19.   understreger, at den ydede støtte bør kædes sammen med benchmarks og tidsplaner med henblik på en mere effektiv bekæmpelse af korruptionsrisici;

20.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN-landenes regeringer og parlamenter, Nationalforbundet for Demokrati i Burma, det burmesiske nationale råd for fred og udvikling, Folkerepublikken Kinas regering, Indiens regering og parlament, Ruslands regering og FN's generalsekretær.

(1) EUT C 317 E af 23.12.2006, s. 902.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0290.
(3) Se Rådets fælles holdning 2007/750/FUSP af 19. november 2007 om ændring af fælles holdning 2006/318/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (EUT L 308 af 24.11.2007, s. 1).
(4) EUT L 66 af 10.3.2008, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik