Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0232(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0085/2008

Внесени текстове :

A6-0085/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0187

Приети текстове
PDF 361kWORD 52k
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел
Възможности за риболов и финансова помощ, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета във връзка със сключването на Споразумението под формата на размяна на писма по отношение на измененията към протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели, за периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г. (COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2007)0664),

–   като взе предвид член 37 и член 300, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0430/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по развитие (A6-0085/2008),

1.  Одобрява предложението за регламент на Съвета във вида, в който е изменено, и одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Сейшели.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение  1
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а) В глава VIII от посочения протокол, която се отнася до пристанищните съоръжения, е отбелязано, че "органите на Република Сейшели определят, със съгласието на корабособствениците, условията за използване на пристанищните съоръжения", но до този момент исканията от страна на сектора на рибното стопанство на Общността за подобряване на пристанищната инфраструктура не са получили отговор.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б) За да може ефективно да се прилага отраслова политика в областта на рибното стопанство в Република Сейшели, трябва да се вземе предвид необходимостта от подобряване и модернизиране на пристанищната инфраструктура, чийто капацитет е почти изчерпан, както и възможността да се премахне специалната такса за разтоварване на риба тон, която не съществува в никое друго пристанище по света.
Изменение 3
Член 3, параграф 1 а (нов)
Всяка година Комисията оценява дали държавите-членки, чиито плавателни съдове извършват дейност по силата на настоящия протокол, са изпълнили изискванията за деклариране на улова. В противен случай Комисията отхвърля техните заявки за лицензии за риболов за следващата година.
Изменение 4
Член 3 а (нов)
Член 3а
Комисията представя ежегоден доклад на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от многогодишната секторна програма, описана в член 7 от протокола, както и относно изпълнението от страна на държавите-членки на изискванията за деклариране на улова.
Изменение 5
Член 3 б (нов)
Член 3б
Преди изтичането на срока на действие на протокола или започването на преговори за неговото евентуално заменяне, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета последваща ("ex-post") оценка на протокола, включително анализ на съотношението между разходите и ползите.
Правна информация - Политика за поверителност