Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0232(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0085/2008

Předložené texty :

A6-0085/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0187

Přijaté texty
PDF 358kWORD 48k
Čtvrtek, 8. května 2008 - Brusel
Změna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou (KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2007)0664),

-   s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0430/2007),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozpočet a Výboru pro rozvoj (A6-0085/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh nařízení Rady a schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Seychelské republiky.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Ve zmíněném Protokolu se sice v kapitole VIII o přístavních zařízeních uvádí: "Seychelské orgány po dohodě s majiteli plavidel stanoví podmínky pro užívání přístavních zařízení", avšak doposud nebylo vyhověno požadavkům našeho odvětví rybolovu týkajícím se zlepšení přístavní infrastruktury.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Aby se politika v odvětví rybolovu v Seychelské republice mohla skutečně realizovat, je nutno zlepšit a modernizovat přístavní infrastruktury, které jsou dnes téměř zcela přetížené, a také zohlednit možnost zrušit zvláštní poplatek za vykládku tuňáků, který v žádném jiném přístavu na světě neexistuje.
Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
Komise každoročně vyhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle zmíněného Protokolu k dohodě, splňují povinnost vykazování; pokud tomu tak není, Komise zamítne jejich žádost o licenci k rybolovu pro následující rok.
Pozměňovací návrh 4
Článek 3 a (nový)
Článek 3a
Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu podle článku 7 Protokolu a o tom, zda-li členské státy splňují povinnost vykazování.
Pozměňovací návrh 5
Článek 3 b (nový)
Článek 3b
Před skončením platnosti současného Protokolu nebo zahájením jednání o jeho případném nahrazení jinou verzí předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě jeho hodnocení ex post, jež bude zahrnovat analýzu nákladů a přínosů.
Právní upozornění - Ochrana soukromí