Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0232(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0085/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0085/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0187

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 348kWORD 53k
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
Tροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται με τη συμφωνία ΕK/Σεϋχελλών *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011 (COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2007)0664),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0430/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (Α6-0085/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία των Σεϋχελλών.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Η εν λόγω Αλιευτική Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Σεϋχελλών στο Κεφάλαιο VIII σχετικά με τον Εξοπλισμό Λιμένων, τονίζει ότι "οι αρχές των Σεϋχελλών καθορίζουν, κατόπιν συμφωνίας με τους πλοιοκτήτες, τους όρους για την χρήση του εξοπλισμού λιμένων", χωρίς ωστόσο έως τώρα να έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα του τομέα μας όσον αφορά την βελτίωση των υποδομών των λιμένων.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)
(1β) Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η τομεακή αλιευτική πολιτική στις Σεϋχέλλες, πρέπει να ληφθεί υπόψη η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών που σήμερα είναι πραγματικά υπερφορτωμένες, καθώς και η δυνατότητα κατάργησης του ειδικού φόρου για την εκφόρτωση του τόνου που δεν υφίσταται σε κανένα άλλο λιμένα στον κόσμο.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, εδάφιο 1α (νέο)
Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο εάν τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων αλιευμάτων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή απορρίπτει τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση αδειών αλιείας για το επόμενο έτος.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3α
Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που προβλέπει το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου καθώς και για τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις υποβολής δήλωσης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3β (νέο)
Άρθρο 3β
Πριν από τη λήξη του Πρωτοκόλλου ή την έναρξη διαπραγματεύσεων για πιθανή αντικατάστασή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκ των υστέρων αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση κόστους-οφέλους.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου