Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0232(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0085/2008

Esitatud tekstid :

A6-0085/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0187

Vastuvõetud tekstid
PDF 277kWORD 48k
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel
EÜ ja Seišellide vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse muutmine *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta, milles käsitletakse protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 18. jaanuarist 2005 kuni 17. jaanuarini 2011) muutmist (KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0664);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõiget 2;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0430/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning arengukomisjoni arvamusi (A6-0085/2008),

1.   kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus muudetud kujul ning lepingu sõlmimise;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Seišelli Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Selle protokolli VIII peatükis, milles käsitletakse sadamavarustust, sätestatakse, et "Seišellide ametiasutused näevad kokkuleppel laevaomanikega ette sadamavarustuse kasutamise tingimused", siiski on ühenduse kalandussektori taotlused, et sadamavarustust parandataks, jäänud tänaseni tähelepanuta.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)
(1 b)  Tõhusa sektoripõhise kalanduspoliitika elluviimiseks Seišelli Vabariigis tuleb pöörata tähelepanu vajadusele parandada ja ajakohastada sadamainfrastruktuuri, mis on tänaseks jõudnud peaaegu toimimisvõimsuse piirile, ning võtta kavva tuuni lossimise erimaksu tühistamine, kuna seda ei kohaldata üheski teises maailma sadamas.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – esimene a lõik (uus)
Komisjon kontrollib igal aastal, kas liikmesriigid, kelle laevad kalastavad protokolli alusel, on täitnud oma teavitamiskohustust. Kui see nii ei ole, lükkab komisjon nende järgmise aasta püügilitsentsi taotlused tagasi.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)
Artikkel 3 a
Igal aastal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande protokolli artiklis 7 kirjeldatud mitmeaastase valdkondliku kava tulemuste ja liikmesriikide teavitamiskohustuse täitmise kohta.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)
Artikkel 3 b
Enne protokolli kehtetuks muutumist või läbirääkimiste alustamist selle võimalikuks asendamiseks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli järelhindamise tulemused, sh kulude ja tulude analüüsi.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika