Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0232(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0085/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0085/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0187

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 48k
Torstai 8. toukokuuta 2008 - Bryssel
EY:n ja Seychellien välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen muuttaminen *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. toukokuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2007)0664),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0430/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0085/2008) ja budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot,

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Seychellien tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Tämän pöytäkirjan satamalaitteita koskevassa VIII luvussa määrätään, että "Seychellien viranomaiset vahvistavat yhteisymmärryksessä laivanvarustajien kanssa edellytykset satamalaitteiden" käytölle, mutta tähän mennessä alan pyyntöjä satamainfrastruktuurin parantamiseksi ei ole huomioitu.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Jotta Seychellien alakohtainen kalastuspolitiikka voisi toteutua, on otettava huomioon tällä hetkellä käytännössä erittäin ruuhkautuneen satamainfrastruktuurin parantaminen ja nykyaikaistaminen sekä mahdollisuus poistaa tonnikalan purkamista koskeva erityismaksu, jollaista ei ole maailman missään muussa satamassa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat sopimukseen liitetyn pöytäkirjan nojalla, noudattaneet ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Jos näin ei ole, komissio kieltäytyy myöntämästä niille kalastuslisenssejä seuraavaa vuotta varten.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet ilmoittamista koskevia vaatimuksia.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)
3 b artikla
Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai sen mahdollista korvaamista koskevien neuvottelujen aloittamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, joka sisältää kustannushyötyanalyysin.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö