Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0232(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0085/2008

Ingivna texter :

A6-0085/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0187

Antagna texter
PDF 283kWORD 47k
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel
Ändring av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan EG och Seychellerna *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 maj 2008 om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005-17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2007)0664),

–   med beaktande av artiklarna 37 och 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0430/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A6-0085/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Seychellerna parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till rådets beslut
Skäl 1a (nytt)
(1a)  I kapitel VIII i detta protokoll anges det med avseende på hamnutrustning att "Seychellernas myndigheter skall i samråd med fartygsägarna fastställa villkor för hur hamnutrustning får användas", men fiskerinäringens krav när det gäller förbättring av hamninfrastrukturen har hittills inte föranlett några åtgärder.
Ändring 2
Förslag till rådets beslut
Skäl 1b (nytt)
(1b)  För att det ska vara möjligt att genomföra en sektorsindelad fiskeripolitik på Seychellerna måste behovet av att förbättra och modernisera dagens hamninfrastruktur, som praktiskt taget är utnyttjad till bristningsgränsen, beaktas samt möjligheten att avskaffa den särskilda avgiften för landning av tonfisk, som inte förekommer i någon annan hamn i världen.
Ändring 3
Förslag till rådets beslut
Artikel 3, stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska årligen utvärdera om de medlemsstater vars fartyg omfattas av protokollet till avtalet har iakttagit rapporteringskraven. Om så inte är fallet ska kommissionen avslå deras ansökan om fiskelicenser för följande kalenderår.
Ändring 4
Förslag till rådets beslut
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a
Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet, och även om medlemsstaternas uppfyllande av rapporteringskraven.
Ändring 5
Förslag till rådets beslut
Artikel 3b (ny)
Artikel 3b
Innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt ersätta det inleds ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en efterhandsutvärdering av protokollet, tillsammans med en kostnadsnyttoanalys.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy