Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2002(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0107/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0107/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.3
CRE 08/05/2008 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0189

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 395kWORD 93k
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας επιτροπών
P6_TA(2008)0189A6-0107/2008
Απόφαση
 Παράρτημα

Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την από 27 Μαρτίου 2008 επιστολή του Προέδρου του, με την οποία διαβιβάστηκε η διοργανική συμφωνία όπως την ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων στις 12 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 202 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(1),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (αποκαλούμενη στο εξής "συμφωνία"),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0107/2008),

Α.   εκτιμώντας ότι ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2) ("συμφωνία του 2000") έχουν δυστυχώς αγνοηθεί από την Επιτροπή, όπως για παράδειγμα η διάταξη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει, συγχρόνως με τα μέλη των επιτροπών και με τις ίδιες προϋποθέσεις, τα διάφορα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία επιτροπών, δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται σχεδόν πάντοτε με καθυστέρηση στο Κοινοβούλιο και, πάντως, όχι συγχρόνως με τα μέλη της επιτροπής,

Β.   εκτιμώντας ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου δεν ήσαν καθόλου ικανοποιητικές και, με εξαίρεση τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικές, πράγμα που οφείλεται μεταξύ άλλων στον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας δεδομένων για την διαδικασία επιτροπών· εκτιμώντας ότι τα έγγραφα διαβιβάζονται συχνά αποσπασματικά και χωρίς σαφή διευκρίνιση του καθεστώτος που τα διέπει και ορισμένες φορές με παραπλανητικούς τίτλους, λ.χ. σχέδια εκτελεστικών μέτρων για τα οποία δεν έχει ακόμη διεξαχθεί ψηφοφορία στην επιτροπή διαβιβάζονται με τον τίτλο "δικαίωμα ελέγχου", ενώ θα έπρεπε να είχαν διαβιβαστεί με τον τίτλο "δικαίωμα ενημέρωσης", γεγονός που καθιστά ασαφές ποιές προθεσμίες ισχύουν,

Γ.   εκτιμώντας ότι το πρόβλημα αυτό μειώνει ακόμη περισσότερο τον ήδη λίαν περιορισμένο έλεγχο που ασκεί το Κοινοβουλίου σε θέματα διαδικασίας επιτροπών,

Δ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει πλέον δεσμευθεί να καταρτίσει ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο, στα οποία το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την διακρίβωση των εγγράφων που υπάγονται στην ίδια διαδικασία, την παροχή πληροφοριών για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, σαφή διάκριση μεταξύ του σχεδίου μέτρων που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και του τελικού σχεδίου που διαβιβάζεται μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής καθώς και σαφή μνεία σε όλες τις αλλαγές σε έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο,

Ε.   εκτιμώντας ότι η συμφωνία έχει μεγάλη πρακτική σημασία όχι μόνο όσον αφορά τη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο αλλά για το σύνολο των διαδικασιών επιτροπών· εκτιμώντας ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για τη θέσπιση διοργανικών συμφωνιών με παρόμοιους στόχους στο μέλλον,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι μολονότι η συμφωνία πρόκειται να ισχύσει για σύντομη μεταβατική περίοδο, η κτηθείσα εμπειρία κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο θα μπορούσε να είναι άκρως διδακτική, και ότι ο στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, όλες οι διαδικασίες επιτροπών μεταξύ των τριών οργάνων θα λειτουργούν ικανοποιητικά,

1.   τονίζει ότι η μνεία στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο είναι κατά περίπτωση δεσμευτική και για τα τρία θεσμικά όργανα και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, και όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να λάβουν δεόντως υπόψη τους το γεγονός αυτό στο πλαίσιο όλων των σχετικών νομοθετικών διαδικασιών·

2.   επισημαίνει ότι η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα μέτρα γενικής εμβελείας, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης και θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, μεταξύ άλλων διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά συμπληρώσεως της πράξης με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων·

3.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο σε ασαφείς περιπτώσεις, για τις οποίες δεν είναι ενδεχομένως πρόδηλο εάν πρέπει να εφαρμοσθεί η νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο ή άλλη διαδικασία επιτροπών·

4.   υπογραμμίζει ότι ο μοναδικός σκοπός της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο έγκειται στην ενδυνάμωση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου και ότι ουδόλως μεταβάλλει το εύρος των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που μπορούν να μεταβιβασθούν στην Επιτροπή·

5.   φρονεί ότι, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκχώρησης νομοθετικών αρμοδιοτήτων, η συμφωνία συνιστά βήμα προς την σωστή κατεύθυνση·

6.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία ορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, διαλαμβάνοντας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τις εργασίες των επιτροπών "σύμφωνα με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαβίβασης και τον προσδιορισμό των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, καθώς και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας'·

7.   αναμένει ότι η Επιτροπή θα τηρήσει πλήρως όλες τις διατάξεις της Συμφωνίας, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει όσον αφορά τη συμφωνία του 2000·

8.   ζητεί την ύπαρξη σταθερά υψηλού επιπέδου των πρακτικών με καταλόγους παρόντων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ονόματα των παρόντων στη σχετική συνεδρίαση, την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν και την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους·

9.   επισημαίνει ότι η αποτελεσματική λειτουργία του νέου μητρώου θα αποτελέσει το κρίσιμο στοιχείο ενόψει της πλήρους και ικανοποιητικής εφαρμογής της Συμφωνίας και αναμένει συνεπώς την ταχύτερη δυνατή υλοποίησή της· συνιστά στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή να επανεξετάσουν το νέο μητρώο, μετά τη μεταβατική περίοδο, και να διορθώσουν τυχόν πρακτικές λεπτομέρειες και σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν· συνιστά στο Κοινοβούλιο να ενημερώνεται για τη λειτουργία του μητρώου από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την αρχική περίοδο·

10.   χαιρετίζει με έμφαση τις νέες διατάξεις, βάσει των οποίων το μητρώο θα πρέπει να ορίζει σαφώς το καθεστώς όλων των λαμβανομένων εγγράφων της διαδικασίας επιτροπών, τυχόν σχέση τους με άλλα ήδη διαβιβασθέντα έγγραφα καθώς και όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει·

11.   καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό να τροποποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει τη διάκριση μεταξύ, αφενός, σχεδίων μέτρων που πρέπει να διαβιβασθούν στο Κοινοβούλιο συγχρόνως με την αρμόδια επιτροπή βάσει του "δικαιώματος ενημέρωσης" του Κοινοβουλίου και, αφετέρου, σχεδίων μέτρων που πρέπει να διαβιβασθούν στο Κοινοβούλιο προκειμένου αυτό να ασκήσει το "δικαίωμα ελέγχου" του·

12.   χαιρετίζει την εισαγωγή "συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης" σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο ενημερώνεται μόλις καταστεί εμφανές ότι πρόκειται να υποβληθούν σε επιτροπή επείγοντα σχέδια εκτελεστικών μέτρων· τονίζει ωστόσο ότι το σύστημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή μη επειγόντων ζητημάτων σε επείγοντα, δεδομένου ότι συντετμημένες προθεσμίες μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε δεόντως στοιχειοθετημένες εξαιρετικές περιπτώσεις·

13.   τονίζει ότι το Κοινοβούλιο, προκειμένου να ασκεί το δικαίωμα ελέγχου βάσει επαρκών πληροφοριών, πρέπει να λαμβάνει τακτικά όλα τα έγγραφα βάσης, στα οποία αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή προτείνει ορισμένα μέτρα· επιδοκιμάζει την προθυμία της Επιτροπής να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη συνεργασία κατά την εξέταση ειδικών μέτρων εφαρμογής και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεώς του, κάθε έγγραφο βάσης που αφορά το σχέδιο ενός εκτελεστικού μέτρου·

14.   δεν συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που του έχουν υποβληθεί δεν πρέπει να δημοσιεύονται πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή και επιμένει στο δικαίωμά του να πραγματοποιεί διαβούλευση με οποιαδήποτε υπηρεσία επιθυμεί σε σχέση με κάθε σχέδιο μέτρων· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την άποψή της και να δημοσιεύσει όλα τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων μόλις αυτά προταθούν επισήμως·

15.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και αναμένει την πλήρη και άμεση εφαρμογή της μετά την έγκρισή της·

16.   αποφασίζει να προσαρτήσει τη συμφωνία στον Κανονισμό του, αντικαθιστώντας με αυτήν το Παράρτημα ΧΙΙ·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11.
(2) ΕΕ L 256, 10.10.2000, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επιτροπή

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Κοινοβουλίου ΚΑΙ ΤΗΣ Επιτροπής

όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1.  Κατ" εφαρμογήν του άρθρου 7, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ(1), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών(2), σύμφωνα με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαβίβασης και τον προσδιορισμό των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, καθώς και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας. Παραλαμβάνει, για τον σκοπό αυτόν, ταυτόχρονα με τα μέλη των επιτροπών και υπό τις ίδιες συνθήκες, τα σχέδια ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που υποβάλλονται στις επιτροπές αυτές δυνάμει βασικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων και τις καταστάσεις με τις αρχές στις οποίες υπάγονται τα πρόσωπα που ορίζουν τα κράτη μέλη για την εκπροσώπησή τους.

Μητρώο

2.  Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άμεση πρόσβαση στο μητρώο αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 5, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τα στοιχεία όλων των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίστανται προσιτά στο κοινό.

3.  Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Επιτροπής στη δήλωσή της σχετικά με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ(4), και μόλις υλοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις, το μητρώο που προβλέπει η παράγραφος 2 θα καταστήσει, ειδικότερα, δυνατά τα εξής:

   σαφή προσδιορισμό των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία και κάθε τροποποίησης η οποία επιφέρεται στο εκτελεστικό μέτρο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·
   επισήμανση του σταδίου της διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος·
   σαφή διάκριση μεταξύ του σχεδίου μέτρων που παραλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγχρόνως με τα μέλη της επιτροπής σύμφωνα με το δικαίωμα ενημέρωσης και του οριστικού σχεδίου μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής, το οποίο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   σαφή προσδιορισμό όλων των τροποποιήσεων σε έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4.  Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, μετά από μεταβατική περίοδο που αρχίζει με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, διαπιστώνουν ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά, η διαβίβαση των εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με μεταφορά στο μητρώο που προβλέπει η παράγραφος 2. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των Προέδρων των δύο οργάνων. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου τα έγγραφα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό μορφήν συνημμένων εγγράφων σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5.  Επιπλέον, η Επιτροπή συμφωνεί να αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς ενημέρωση, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ειδικά σχέδια εκτελεστικών μέτρων των οποίων οι βασικές πράξεις δεν έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης αλλά τα οποία, εντούτοις, παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέτρα αυτά καταχωρίζονται στο μητρώο που προβλέπει η παράγραφος 2, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά.

6.  Εκτός από τα συνοπτικά πρακτικά που αναφέρει η παράγραφος 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών(5). Η Επιτροπή εξετάζει κάθε αίτηση ξεχωριστά σύμφωνα με τους κανόνες περί διαβίβασης εμπιστευτικών πληροφοριών που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής(6).

Έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα

7.  Τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα εξετάζονται σύμφωνα με τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες που θεσπίζει κάθε όργανο, κατά τρόπον ώστε να παρέχονται όλες οι απαιτούμενες εγγυήσεις.

Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ

8.  Κατ" εφαρμογήν του άρθρου 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επισημάνει, με αιτιολογημένο ψήφισμα, ότι ένα σχέδιο εκτελεστικών μέτρων μιας βασικής πράξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη συγκεκριμένη βασική πράξη.

9.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το αιτιολογημένο ψήφισμά του σύμφωνα με τον Κανονισμό του. Έχει στη διάθεσή του προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του οριστικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις γλώσσες στις οποίες υποβλήθηκε στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής.

10.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να θεσπίσουν επί μονίμου βάσεως συντομότερες προθεσμίες για ορισμένα είδη επειγόντων εκτελεστικών μέτρων, για τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση εντός βραχύτερου χρονικού διαστήματος χάριν της χρηστής διαχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για ορισμένα είδη μέτρων που αφορούν τομείς της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής και της επείγουσας βοήθειας, την προστασία της υγείας και ασφάλειας, την ασφάλεια των μεταφορών και τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Συμφωνία μεταξύ του μέλους της Επιτροπής και του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζει τα είδη των σχετικών μέτρων και τις εφαρμοστέες προθεσμίες. Η συμφωνία αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή μονομερώς.

11.  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 10, σε επείγουσες περιπτώσεις καθώς και για μέτρα τρέχουσας διαχείρισης ή/και περιορισμένης διάρκειας, θα ορίζεται συντομότερη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι βραχύτατη για υπερεπείγουσες περιπτώσεις, ειδικά για λόγους δημόσιας υγείας. Ο αρμόδιος Επίτροπος ορίζει τη δέουσα προθεσμία και την αιτιολογεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, στις περιπτώσεις αυτές, να κάνει χρήση διαδικασίας με την οποία η εφαρμογή του άρθρου 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανατίθεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία μπορεί να αποστείλει απάντηση στην Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

12.  Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβλέπουν ότι σχέδιο μέτρων που εμπίπτει στις παραγράφους 10 και 11 ενδέχεται να υποβληθεί σε επιτροπή, ενημερώνουν σχετικώς άτυπα τη γραμματεία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Μόλις τα πρώτα σχέδια μέτρων υποβληθούν στα μέλη της επιτροπής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημερώνουν τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον επείγοντα χαρακτήρα τους και τις προθεσμίες που θα ισχύουν μόλις υποβληθεί το οριστικό σχέδιο.

13.  Μετά από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος που αναφέρεται στην παράγραφο 8 ή απάντησης σύμφωνα με την παράγραφο 11, ο αρμόδιος Επίτροπος ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή, ενδεχομένως, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει η Επιτροπή.

14.  Τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 10 έως 13 καταχωρίζονται στο μητρώο.

Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

15.  Όταν εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας στην επιτροπή, για τις ισχύουσες προθεσμίες. Σύμφωνα με την παράγραφο 16, οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν να υπολογίζονται μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραλάβει όλες τις γλωσσικές διατυπώσεις.

16.  Όταν ισχύουν συντετμημένες προθεσμίες (άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β), της απόφασης 1999/468/ΕΚ) και σε επείγουσες περιπτώσεις (άρθρο 5α, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ), οι προθεσμίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του οριστικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις γλωσσικές διατυπώσεις που έχουν υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής, εκτός εάν αντιτίθεται ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθεια να διαβιβάσει όλες τις γλωσσικές διατυπώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν. Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβλέπουν ότι σχέδιο μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β), ή παράγραφος 6 ενδέχεται να πρέπει να υποβληθεί σε επιτροπή, ενημερώνουν σχετικώς άτυπα τη γραμματεία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

17.  Σύμφωνα με τη δήλωσή της σχετικά με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή δεσμεύεται όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:

   να μεριμνά ώστε ο υπάλληλος της Επιτροπής που προεδρεύει συνεδρίασης επιτροπής να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεώς του, μετά από κάθε συνεδρίαση για τις συζητήσεις που αφορούν σχέδια εκτελεστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην επιτροπή αυτή·
   να απαντά προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις για συζητήσεις που αφορούν σχέδια εκτελεστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί σε επιτροπή.

Τέλος, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διαβεβαιώσεις στις οποίες προέβη κατά τη συνεδρίαση της ολομελείας του Κοινοβουλίου στις 5 Φεβρουαρίου 2002(7) και τις οποίες επανέλαβε κατά τη συνεδρίαση της ολομελείας της 31ης Μαρτίου 2004(8) και εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 7 της επιστολής της 2ας Οκτωβρίου 2001(9) του Επιτρόπου Bolkestein προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρούνται όσον αφορά ολόκληρο τον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των τραπεζών, της ασφάλισης, των συντάξεων και των λογιστικών διαδικασιών).

Χρονοδιάγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών

18.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις συντετμημένων προθεσμιών ή τις περιπτώσεις επείγοντος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κατά τη διαβίβαση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, τις περιόδους διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (χειμερινές και θερινές διακοπές, καθώς και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο των προθεσμιών που καθορίζονται με την απόφαση 1999/468/ΕΚ και με την παρούσα συμφωνία.

Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής

19.  Αμφότερα τα όργανα εκφράζουν τη διάθεση αλληλοϋποστήριξης προκειμένου να διασφαλίσουν πλήρη συνεργασία κατά την εξέταση ειδικών εκτελεστικών μέτρων. Προς τον σκοπό αυτόν πραγματοποιούνται οι δέουσες επαφές σε διοικητικό επίπεδο.

Προηγούμενες συμφωνίες

20.  Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής του 2000 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου(10) αντικαθίσταται με την παρούσα συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ανίσχυρες, σε ό,τι τους αφορά, τις ακόλουθες συμφωνίες: συμφωνία Plumb/Delors του 1988, συμφωνία Samland/Williamson του 1996 και συμφωνία modus vivendi του 1994(11).

(1) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(2) Σε ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας αυτής η λέξη "επιτροπή" αναφέρεται σε επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται ειδικώς ότι γίνεται αναφορά σε άλλη επιτροπή.
(3) Προθεσμία για την κατάρτιση του μητρώου αποτελεί η 31η Μαρτίου 2008.
(4) ΕΕ C 171, 22.7.2006, σ. 21.
(5) Βλέπε την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Ιουλίου 1999 στην υπόθεση T-188/97 Rothmans κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, II-2463.
(6) ΕΕ C 177 E, 18.5.2006, σ. 123.
(7) ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 19.
(8) ΕΕ C 103 E, 29.4.2004, σ. 446 και πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων (CRE) για τη συνεδρίαση της ολομελείας του Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, υπό τον τίτλο "Ψηφοφορίες".
(9) ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 83.
(10) ΕΕ L 256, 10.10.2000, σ. 19.
(11) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου