Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2027(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0108/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0108/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0190

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 40k
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
Tροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου
P6_TA(2008)0190A6-0108/2008

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί εκτελεστικών μέτρων (2008/2027(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της 27ης Μαρτίου 2008, με την οποία διαβιβάστηκε η διοργανική συμφωνία όπως την ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων στις 12 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 120, παράγραφος 2, 201 και 202 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0108/2008),

1.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2.   υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροποποίηση
Τροποποίηση 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 81 – παράγραφος 4 – στοιχείο α)
α) η προθεσμία για τον έλεγχο υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε όλες τις επίσημες γλώσσες·
α) η προθεσμία για τον έλεγχο υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Εφόσον ισχύουν συντομότερες προθεσμίες κατά το άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β), της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και σε επείγουσες περιπτώσεις κατά το άρθρο 5α, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η προθεσμία ελέγχου υπολογίζεται, εκτός εάν ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής προβάλει αντιρρήσεις, από την ημερομηνία παραλαβής από το Κοινοβούλιο του τελικού σχεδίου των εκτελεστικών μέτρων στις γλώσσες στις οποίες έχει υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ. Το άρθρο 138 του Κανονισμού δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου