Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2027(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0108/2008

Predkladané texty :

A6-0108/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/05/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0190

Prijaté texty
PDF 352kWORD 41k
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel
Vykonávacie opatrenia (zmena a doplnenie článku 81)
P6_TA(2008)0190A6-0108/2008

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o zmene a doplnení článku 81 rokovacieho poriadku o vykonávacích opatreniach (2008/2027(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na list svojho predsedu z 27. marca 2008, v súvislosti s predložením medziinštitucionálnej dohody v znení schválenom konferenciou predsedov 12. decembra 2007,

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES(1),

–   so zreteľom na článok 120 ods. 2 a články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0108/2008),

1.   rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok ako sa uvádza nižšie;

2.   upozorňuje, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

3.   poveruje svojho predsedu, aby pre informáciu postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

Platný text   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 81 – odsek 4 – písmeno a)
a) lehota určená na kontrolu začína plynúť predložením návrhu opatrení Parlamentu vo všetkých úradných jazykoch;
a) lehota určená na kontrolu začína plynúť predložením návrhu opatrení Parlamentu vo všetkých úradných jazykoch. Ak sa uplatňujú kratšie lehoty (článok 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu) a v naliehavých prípadoch (článok 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES), pokiaľ predseda gestorského výboru nemá námietky, lehota na kontrolu začína plynúť dňom, v ktorý Parlament dostane konečný návrh vykonávacích opatrení v jazykových verziách predložených členom výboru zriadeného v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES. Článok 138 sa neuplatňuje;

(1)1 Prijaté texty, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia