Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2027(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0108/2008

Ingivna texter :

A6-0108/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0190

Antagna texter
PDF 193kWORD 39k
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel
Genomförandeåtgärder (ändring av artikel 81)
P6_TA(2008)0190A6-0108/2008

Europaparlamentets beslut av den 8 maj 2008 om ändring av artikel 81 i Europaparlamentets arbetsordning beträffande genomförandeåtgärder (2008/2027(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av skrivelsen från talmannen av den 27 mars 2008 med det interinstitutionella avtalet såsom det godkänts av talmanskonferensen den 12 december 2007,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen om förfaranden för att genomföra rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG(1),

–   med beaktande av artiklarna 120.2, 201 och 202 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0108/2008).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 4 – led a
a)  Kontrolltiden skall börja löpa när förslaget till åtgärder har överlämnats till parlamentet på alla officiella språk.
a)  Kontrolltiden ska börja löpa när förslaget till åtgärder har överlämnats till parlamentet på alla officiella språk. När förkortade tidsfrister är tillämpliga (enligt artikel 5a.5 b i rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter) och i fall av skyndsamhet (enligt artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG) ska kontrolltiden, om utskottsordföranden inte motsätter sig detta, börja löpa den dag då parlamentet tar emot det slutgiltiga förslaget till genomförandeåtgärder i de språkversioner som lagts fram för medlemmarna i den kommitté som inrättats i enlighet med beslut 1999/468/EG. I detta fall ska artikel 138 inte tillämpas.

(1) Antagna texter, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy