Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0242(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0166/2008

Indgivne tekster :

A6-0166/2008

Forhandlinger :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0191

Vedtagne tekster
PDF 274kWORD 139k
Torsdag den 8. maj 2008 - Bruxelles
Støtteordninger for landbrugere (bomuldsstøtte) *
P6_TA(2008)0191A6-0166/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. maj 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår støtteordningen for bomuld (KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0701),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0447/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0166/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2
(2)  Ved EF-Domstolens dom af 7. september 2006 i sag C-310/04 blev kapitel 10a i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 annulleret på grund af tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, især under henvisning til den omstændighed, at "Rådet, der er ophavsmand til forordning (EF) nr. 864/2004, ikke [havde] godtgjort for Domstolen, at den nye støtteordning for bomuld, som er indført ved denne forordning, er blevet vedtaget ved en egentlig udøvelse af dets skønsbeføjelse, hvilket forudsatte, at alle sagens relevante forhold og omstændigheder blev taget i betragtning, herunder samtlige lønomkostninger, der er forbundet med bomuldsdyrkning og egreneringsvirksomhedernes økonomiske levedygtighed, som det er nødvendigt at tage i betragtning ved bedømmelsen af rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde", og at Domstolen ikke havde været i stand til "at bedømme, hvorvidt fællesskabslovgiver uden at overskride den vide skønsbeføjelse, som den råder over på dette område, [havde kunnet] nå til den konklusion, at fastsættelsen af størrelsen af den bomuldsspecifikke støtte til 35 % af den samlede støtte under den tidligere støtteordning er tilstrækkeligt til at sikre opnåelsen af det mål, der er anført i femte betragtning til forordning (EF) nr. 864/2004", om at sikre rentabiliteten og dermed dyrkningen af denne afgrøde, hvilket svarer til det mål, der fremgår af stk. 2 i protokol nr. 4". Domstolen bestemte også, at retsvirkningerne af annullationen suspenderes, indtil der inden for en rimelig frist vedtages en ny forordning.
(2)  Ved EF-Domstolens dom af 7. september 2006 i sag C-310/04 blev kapitel 10a i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 annulleret på grund af tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, især under henvisning til den omstændighed, at "Rådet, der er ophavsmand til forordning (EF) nr. 864/2004, ikke [havde] godtgjort for Domstolen, at den nye støtteordning for bomuld, som er indført ved denne forordning, er blevet vedtaget ved en egentlig udøvelse af dets skønsbeføjelse, hvilket forudsatte, at alle sagens relevante forhold og omstændigheder blev taget i betragtning, herunder samtlige lønomkostninger, der er forbundet med bomuldsdyrkning og egreneringsvirksomhedernes økonomiske levedygtighed, som det er nødvendigt at tage i betragtning ved bedømmelsen af rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde", og at Domstolen ikke havde været i stand til "at bedømme, hvorvidt fællesskabslovgiver uden at overskride den vide skønsbeføjelse, som den råder over på dette område, [havde kunnet] nå til den konklusion, at fastsættelsen af størrelsen af den bomuldsspecifikke støtte til 35 % af den samlede støtte under den tidligere støtteordning er tilstrækkeligt til at sikre opnåelsen af det mål, der er anført i femte betragtning til forordning (EF) nr. 864/2004", om at sikre, at den bomuldsspecifikke støtte beregnes på en sådan måde, at der skabes økonomiske muligheder for fortsat at dyrke bomuld i regioner, hvor det er gunstigt at dyrke denne afgrøde, for derved at undgå, at bomuld fortrænges af andre afgrøder.
Ændring 2
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3
(3)  Der bør vedtages en ny ordning for afgrødespecifik betaling for bomuld i overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-310/04.
(3)  Der bør vedtages en ny ordning for afgrødespecifik betaling for bomuld i overenstemmelse med Domstolens dom i sag C-310/04, der som beskrevet i både Domstolens dom og det i femte betragtning i forordning (EF) nr. 864/2004 nævnte mål, sikrer en økonomisk rentabilitet, der gør det muligt at videreføre bomuldsproduktionen på bæredygtige vilkår.
Ændring 3
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3a (ny)
(3a)  Bomuld dyrkes hovedsageligt i regioner, hvis bruttonationalprodukt ligger blandt de laveste i Den Europæiske Union, og hvis økonomi er tæt knyttet til landbruget. I disse regioner udgør bomuldsproduktion og den understøttende egreneringsindustri de vigtigste kilder til indkomst og beskæftigelse og står i visse tilfælde for over 80 % af erhvervsaktiviteterne i det område, de er etableret i. Jordbundsforholdene i visse områder er herudover af en sådan beskaffenhed, at det ud fra et landbrugsvidenskabeligt synspunkt ikke er muligt på kort sigt at anlægge andre afgrøder.
Ændring 4
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Den nuværende støtteordning for bomuld er meget specifik. Den har sin oprindelse i akterne vedrørende Grækenlands, Spaniens og Portugals tiltrædelse og sigter bl.a. på at støtte bomuldsproduktionen i visse fællesskabsregioner, som nu er afhængige af denne afgrøde, ved at sikre de pågældende producenter en rimelig indkomst og stabilisere markedet.
Ændring 5
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4
(4)  Den nye ordning bør være i overensstemmelse med målene i stk. 2 i protokol nr. 4 om bomuld, som er knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse ("protokol nr. 4"), dvs. at den skal støtte bomuldsproduktionen i de af Fællesskabets områder, hvor den spiller en betydelig rolle for landbrugsøkonomien, muliggøre en rimelig indkomst for de pågældende producenter og stabilisere markedet ved forbedring af strukturerne for udbud og afsætning.
(4)  Den nye ordning bør være i overensstemmelse med målene i stk. 2 i protokol nr. 4 om bomuld, som er knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse ("protokol nr. 4"), dvs. at den skal støtte bomuldsproduktionen i de af Fællesskabets områder, hvor den spiller en betydelig rolle for landbrugsøkonomien og den sociale struktur, sørge for en rimelig indkomst for de pågældende producenter og stabilisere markedet ved forbedring af strukturerne for udbud og afsætning.
Ændring 6
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 5
(5)  Alle relevante forhold og omstændigheder angående bomuldssektorens særlige situation, herunder alle de elementer, der er nødvendige for at bedømme rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde, bør tages i betragtning. Med henblik herpå blev der iværksat en evaluerings- og høringsproces: Der blev gennemført to undersøgelser af den fremtidige bomuldsstøtteordnings socioøkonomiske og miljømæssige virkninger for EF's bomuldssektor, og der blev arrangeret særlige seminarer med deltagelse af interesserede parter og afholdt en internethøring.
(5)  Alle relevante forhold og omstændigheder angående bomuldssektorens særlige situation, herunder alle de elementer, der er nødvendige for at bedømme rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde, bør tages i betragtning. Bomuld dyrkes i regioner, som stadig opfylder betingelserne for "konvergens-målregioner" i perioden 2007-2013, og som er udprægede landbrugsområder med meget få substitutionsafgrøder. I disse områder er bomuldsproduktionen og den tilhørende egreneringsindustri endvidere den vigtigste kilde til beskæftigelse og velstand. Med henblik herpå blev der iværksat en evaluerings- og høringsproces: Der blev gennemført to undersøgelser af den fremtidige bomuldsstøtteordnings socioøkonomiske og miljømæssige virkninger for EF's bomuldssektor, og der blev arrangeret særlige seminarer med deltagelse af interesserede parter og afholdt en internethøring.
Ændring 7
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  Afkoblingen af den direkte producentstøtte og indførelsen af enkeltbetalingsordningen er væsentlige elementer i reformen af den fælles landbrugspolitik, hvis formål er at overgå fra en politik med pris- og produktionsstøtte til en politik med landbrugsindkomststøtte. Forordning (EF) nr. 1782/2003 indførte disse elementer for flere landbrugsprodukter.
(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 indførte afkoblingen af den direkte producentstøtte og enkeltbetalingsordningen for flere landbrugsprodukter.
Ændring 8
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8
(8)  Integreres bomuldsstøtteordningen fuldstændigt i enkeltbetalingsordningen, er der stor risiko for, at der bliver produktionsforstyrrelser i EF's produktionsområder. En del af støtten bør derfor fortsat være knyttet til bomuldsdyrkningen i form af en afgrødespecifik betaling pr. støtteberettiget hektar. Beløbets størrelse bør beregnes således, at målene i stk. 2 i protokol nr. 4 nås, samtidig med at bomuldsordningen også inddrages i bestræbelserne på at reformere og forenkle den fælles landbrugspolitik. Derfor bør den samlede disponible støtte pr. hektar pr. medlemsstat på baggrund af den gennemførte evaluering fastsættes til 35 % af den nationale andel af den støtte, som gik indirekte til producenterne. Den procentsats giver bomuldssektoren mulighed for at blive levedygtig på lang sigt, fremmer bæredygtig udvikling i de bomuldsproducerende områder og sikrer producenterne en rimelig indkomst.
(8)  Integreres bomuldsstøtteordningen fuldstændigt i enkeltbetalingsordningen, er der stor risiko for, at der bliver produktionsforstyrrelser i EF's produktionsområder. En del af støtten bør derfor fortsat være knyttet til bomuldsdyrkningen i form af en afgrødespecifik betaling pr. støtteberettiget hektar. Beløbets størrelse bør beregnes således, at målene i stk. 2 i protokol nr. 4 nås, samtidig med at bomuldsordningen også inddrages i bestræbelserne på at reformere og forenkle den fælles landbrugspolitik. Derfor bør den samlede disponible støtte pr. hektar pr. medlemsstat på baggrund af den gennemførte evaluering fastsættes i overensstemmelse med medlemsstatens ønsker og ikke udgøre mindre end 35 % af den nationale andel af den støtte, som gik indirekte til producenterne inden for rammerne af nærhedsprincippet. Den procentsats giver bomuldssektoren mulighed for at blive levedygtig på lang sigt, fremmer bæredygtig udvikling i de bomuldsproducerende områder og sikrer producenterne en rimelig indkomst.
Ændring 9
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9
(9)  De resterende 65 % af den nationale andel af den støtte, der gik indirekte til producenterne, bør indgå i enkeltbetalingsordningen.
(9)  Den resterende procentsats for den nationale andel af den støtte, der gik indirekte til producenterne, og som vil ligge mellem 20 % og 65 %, bør indgå i enkeltbetalingsordningen.
Ændring 10
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10
(10)  Af miljøårsager bør der fastsættes et basisareal pr. medlemsstat for at begrænse bomuldsarealerne. Desuden bør de støtteberettigede arealer begrænses til de arealer, som godkendes af medlemsstaterne.
(10)  Der bør fastsættes et basisareal til dyrkning pr. medlemsstat med fortrinsret for traditionelle dyrkningsregioner for at sikre, at der fortsat dyrkes bomuld i regioner, hvor bomuldsproduktion er af særlig betydning for landbrugsøkonomien. Desuden bør de støtteberettigede arealer begrænses til de arealer, som godkendes af medlemsstaterne.
Ændring 11
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Omfanget og dermed størrelsen af den til producenterne bevilgede koblede støtte bør tilpasses den konkrete situation uden derved at berøre sektorens omkostningsneutralitet.
Ændring 12
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10 b (ny)
(10b)  Da der er få substitutionsmuligheder for bomuldsdyrkning, bør der indføres støtteordninger, som sikrer rentabiliteten og videreførelsen af denne produktion i EU's bomuldsproducerende regioner. Medlemsstaterne bør derfor kunne øge den koblede støtte i områder, hvor dyrkningsarealerne er mindre end basisproduktionsarealerne, idet en sådan foranstaltning dog skal være omkostningsneutral, og der skal fastsættes et loft for størrelsen af den til landbrugerne udbetalte støtte.
Ændring 13
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11
(11)  For at tilgodese egreneringsindustriens behov bør støtteberettigelsen gøres betinget af, at den reelt høstede bomuld er af en vis minimumskvalitet.
(11)  I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør medlemsstaterne fastsætte niveauet for koblet støtte inden for de ovenstående grænser og ligeledes fastsætte mindstekrav til kvaliteten af den reelt høstede bomuld, for at landbrugerne kan få adgang til denne støtte.
Ændring 14
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11a (ny)
(11a)  I betragtning af den faldende tendens inden for medlemsstaternes bomuldsproduktion har egreneringsindustrien indledt en omstruktureringsproces, der bør ledsages af hensigtsmæssige støtteforanstaltninger beregnet på at sikre, at anlæg, som måtte blive nødt til at omlægge deres produktion, kan gøre dette uden vanskeligheder. Der kunne derfor oprettes en omstruktureringsfond finansieret over støtteordningen for bomuld.
Ændring 15
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Det bliver vigtigt at kunne tilpasse støtteforanstaltningerne for at gøre det muligt at øge konkurrenceevnen. Disse foranstaltninger bør fastsættes og finansieres af Fællesskabet. Det påhviler derefter medlemsstaterne at udvælge de foranstaltninger, som de finder mest effektive og bedst tilpassede de særlige forhold i deres respektive regioner, og indarbejde disse i deres nationale støtteprogrammer.
Ændring 16
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 12b (ny)
(12b)  De nationale støtteprogrammer bør hovedsageligt finansieres af midler overført i henhold til artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og af ikke-udnyttede midler oprindeligt afsat til koblet støtte.
Ændring 17
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 c (ny)
(12c)  For at sikre sektorens omkostningsneutralitet bør finansieringen af de nationale støtteprogrammer sikres gennem tildelingen af en procentdel af den koblede støtte samt af de ikke-udnyttede bevillinger til den koblede støtte, som fremkommer ved nedskæringen af dyrkningsarealernes størrelse til under det nationale basisareal.
Ændring 18
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 d (ny)
(12d)  Foranstaltninger til optagelse på de nationale støtteprogrammer omfatter foranstaltninger til omstrukturering af bomuldssorter, til modernisering af dyrkningen med henblik på at øge bomuldssektorens konkurrenceevne, støtte til miljøvenlige dyrkningsmetoder, fremme af forskningen i kvalitativt bedre sorter samt salgsfremmeaktiviteter og foranstaltninger til modernisering af egreneringsanlæggene.
Ændring 19
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 e (ny)
(12e)  For at fremme produktionen af højkvalitetsbomuld bør der i de nationale støtteprogrammer indføres en kvalitetspræmie. Denne præmie bør vedrøre finansieringen af foranstaltninger til forbedring af bomuldskvaliteten og tildeles producenter, der i henhold til kriterier fastsat af den pågældende medlemsstat fremstiller produkter af særlig høj kvalitet med det formål kvalitetsmæssigt at forbedre produktionen og at øge EF-bomuldens konkurrenceevne.
Ændring 20
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 f (ny)
(12f)  Med udgangspunkt i forordning (EF) nr. 864/2004, som er under ophævelse, er der stillet forslag om at overføre beløbet på 22 000 000 Euro (som udgør 2,74 % af støtten) til anden søjle og koncentrere den omkring omstruktureringen af de bomuldsproducerende regioner. For at få mest ud af bevillingerne til sektoren vil det være hensigtsmæssigt at overføre dette beløb til første søjle og lade det indgå i finansieringen af de nationale støtteprogrammer.
Ændring 21
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Henvisning 13 a (ny)
(13 a)  Bestemmelserne for bomuld bør forblive i kraft indtil 2013.
Ændring 22
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 13 b (ny)
(13b)  I den periode, hvor reformen af bomuldssektoren, som blev vedtaget i 2004 og underkendt af Domstolen i sag C-310/04, har været i kraft, er produktionen faldet kraftigt, og alle de berørte parter har som følge heraf lidt økonomiske tab, der nøje bør vurderes med henblik på bevilling af kompensation heraf.
Ændring 23
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 13 c (ny)
(13c)  For at lette overgangen fra den eksisterende bomuldsstøtteordning til den ordning, som indføres med nærværende forordning, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger til omstrukturering af egreneringsindustrien.
Ændring 24
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110a – afsnit 1 a (nyt)
En del af støtten kan anvendes til foranstaltninger til fremme af sektorens bæredygtighed med udgangspunkt i særlige programmer under de nationale ordninger, som fremlægges af den producerende medlemsstat og vedtages i henhold til forvaltningskomitéproceduren. Sådanne programmer kan omfatte kriseforebyggelse og forvaltningspolitikker såvel som foranstaltninger til at øge sektorens bæredygtighed, der ikke er dækket af landdistriktsudviklingen.
Ændring 25
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110b – stk. 2a (nyt)
2a.  De producerende medlemsstater kan fastsætte yderligere vilkår og betingelser i forbindelse med tilsåning, dyrkning, høst og levering af bomuld til egreneringsindustrien, som gør det muligt at fortsætte bomuldsdyrkningen i produktionsområderne og undgå, at bomuld erstattes af andre afgrøder.
Ændring 26
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110c – stk. 1 – led 2
–  Grækenland: 370 000 ha,
–  Grækenland: 270 000 ha,
Ændring 38
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110c – stk. 2 - indledning
2.  Støtten pr. støtteberettiget hektar fastsættes således:
2.  Støtten pr. støtteberettiget hektar svarende til mindst 35 % af de samlede betalinger til landbrugeren fastsættes således:
Ændring 27
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110c – stk. 2 – led 2
–  Grækenland: 594 EUR for 300 000 ha og 342,85 EUR for de resterende 70 000 ha
–  Grækenland: mindst 750 EUR
Ændring 28
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110 c – stk. 3 - afsnit 2
For Grækenland anvendes den proportionale nedsættelse dog for den støtte, som er fastsat for den del af det nationale basisareal, som består af de 70 000 ha, for at overholde det samlede beløb på 202,2 mio. EUR.
(udgår)
Ændring 29
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110c – stk. 3 a (nyt)
3a.  Er det berettigede bomuldsareal i en given medlemsstat mindre end det i stk. 1 fastsatte basisareal, øges den i stk. 2 anførte støtte for den pågældende medlemsstat i forhold til det basisareal, som ikke er udnyttet, op til en grænse, som fastsættes i henhold til den i artikel 144 fastsatte procedure. Eventuelle besparelser fremkommet som følge af fald i produktionen overføres til de nationale støtteprogrammer.
Ændring 30
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110d - – stk. 1 – led 5a (ny)
- træffe foranstaltninger til markedskrisestyring
Ændring 31
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110 e a (ny) – stk. 1 (ny)
Artikel 110ea
Nationale støtteprogrammer
1.  Der fastsættes nationale støtteprogrammer med henblik på at forbedre konkurrenceevnen. EU fastlægger og finansierer de støtteberettigede aktioner. Medlemsstaterne udvælger en pakke foranstaltninger, som de finder effektive og bedst tilpasset deres regionale særtræk. Denne pakke kunne omfatte en omstruktureringsfond for egreneringsindustrien.
Ændring 32
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110 g a (ny), stk. 2 (nyt)
2.  De nationale støtteprogrammer finansieres ved en (basis)procentdel på mindst 1 % af det samlede beløb afsat til den koblede støtte. Dette beløb forøges med den del af bevillingerne til den koblede støtte, som ikke udnyttes som følge af nedskæringen af dyrkningsarealet til under den enkelte medlemsstats basisareal.
Ændring 33
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110 g a (ny), stk. 3 (nyt)
3.  I de nationale støtteprogrammer indgår det beløb på 22 000 000 EUR (2,74 % af støtten), som var afsat til omstruktureringen af bomuldsdyrkende regioner, og som var overført til anden søjle.
Ændring 34
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110 g a (ny), stk. 4 (nyt)
4.  I henhold til de nationale støtteprogrammer kan medlemsstaterne vælge at finansiere foranstaltninger til at afhjælpe følgerne af en eventuel produktionsnedgang og til at omstrukturere bomuldssorterne samt foranstaltninger til modernisering af dyrkningsmetoderne med henblik på at forbedre produktets konkurrenceevne. Der ydes støtte til miljøvenlige dyrkningsmetoder med henblik på den mest rationelle udnyttelse af vandressourcerne og mindst mulige anvendelse af plantebeskyttelsesmidler; forskning i udviklingen af kvalitetsmæssigt bedre sorter fremmes, og omstrukturering og modernisering af egreneringsanlæg begunstiges. Medlemsstaterne kan tildele en kvalitetspræmie til de producenter, som i henhold til de af den pågældende medlemsstat fastsatte specifikke kriterier fremstiller produkter af særlig høj kvalitet.
Ændring 35
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 110 e a (ny), stk. 5 (nyt)
5.  Der kan under de nationale støtteprogrammer finansieres politiske tiltag til prognoser for samt afhjælpning og bekæmpelse af klimaforandringernes indvirkning på bomuldproducerende regioner.
Ændring 36
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 143 d
(1a)  Artikel 143, litra d), ophæves.
Ændring 37
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1782/2003
Artikel 155a
1b)  Artikel 155a får følgende ordlyd:
Kommissionen fremlægger senest den 31. december 2009 for Rådet en rapport om gennemførelsen af nærværende forordning for så vidt angår (...) olivenolie, spiseolie og olivenplantager, tobak og humle ledsaget eventuelt af hensigtsmæssige forslag.
Bestemmelserne i nærværende forordning vedrørende bomuld forbliver i kraft indtil 2013.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik