Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0242(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0166/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0166/2008

Keskustelut :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0191

Hyväksytyt tekstit
PDF 349kWORD 143k
Torstai 8. toukokuuta 2008 - Bryssel
Maataloustuottajien tukijärjestelmät (puuvillan tukijärjestelmä) *
P6_TA(2008)0191A6-0166/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. toukokuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta (KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0701),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0447/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0166/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 A luku kumottiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-310/04 7 päivänä syyskuuta 2006 antamalla tuomiolla suhteellisuusperiaatteen vastaisena; perusteluna oli erityisesti se, että "neuvosto asetuksen (EY) N:o 864/2004 antajana ei ole osoittanut yhteisöjen tuomioistuimessa, että tällä asetuksella käyttöön otettu puuvillan uusi tukijärjestelmä toteutettiin tosiasiallisesti sen harkintavallan rajoissa, mikä merkitsee kaikkien käsiteltävänä olevan asian kannalta merkityksellisten seikkojen ja olosuhteiden huomioon ottamista, ja näihin kuuluvat muun muassa kaikki puuvillan viljelyyn liittyvät palkkakustannukset ja siementenpoistoyritysten toimintakyky, joiden huomioon ottaminen oli tarpeen kyseisen viljelyn kannattavuuden arvioinnissa" ja se ettei yhteisöjen tuomioistuin voi "tutkia, onko yhteisön lainsäätäjä voinut ilman, että se on ylittänyt sille tässä asiassa myönnetyn laajan harkintavallan rajoja, päätyä siihen, että puuvillan lajikohtaisen tuen määrän vahvistaminen 35 prosentiksi aikaisemmassa tukijärjestelmässä voimassa olleiden tukien määrästä riittää takaamaan asetuksen (EY) N:o 864/2004 johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa esitetyn ja pöytäkirjassa N:o 4 olevassa 2 kohdassa määrättyä tavoitetta heijastavan tavoitteen, joka koskee kannattavuuden ja siten kyseisen lajin viljelyn jatkumisen turvaamista". Tuomioistuin määräsi myös, että kumoamisen vaikutukset on lykättävä kohtuullisen ajan kuluessa tapahtuvaan uuden asetuksen antamiseen asti.
(2)  Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 A luku kumottiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-310/04 7 päivänä syyskuuta 2006 antamalla tuomiolla suhteellisuusperiaatteen vastaisena; perusteluna oli erityisesti se, että "neuvosto asetuksen [(EY) N:o 864/2004] antajana ei ole osoittanut yhteisöjen tuomioistuimessa, että tällä asetuksella käyttöön otettu puuvillan uusi tukijärjestelmä toteutettiin tosiasiallisesti sen harkintavallan rajoissa, mikä merkitsee kaikkien käsiteltävänä olevan asian kannalta merkityksellisten seikkojen ja olosuhteiden huomioon ottamista, ja näihin kuuluvat muun muassa kaikki puuvillan viljelyyn liittyvät palkkakustannukset ja siementenpoistoyritysten toimintakyky, joiden huomioon ottaminen oli tarpeen kyseisen viljelyn kannattavuuden arvioinnissa" ja se ettei yhteisöjen tuomioistuin voi "tutkia, onko yhteisön lainsäätäjä voinut ilman, että se on ylittänyt sille tässä asiassa myönnetyn laajan harkintavallan rajoja, päätyä siihen, että puuvillan lajikohtaisen tuen määrän vahvistaminen 35 prosentiksi aikaisemmassa tukijärjestelmässä voimassa olleiden tukien määrästä riittää takaamaan asetuksen [(EY) N:o 864/2004] johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa esitetyn" tavoitteen, jonka mukaan puuvillan erityistuen määrä olisi laskettava siten, että varmistetaan taloudelliset edellytykset, jotka mahdollistavat toiminnan jatkumisen kyseisen kasvin viljelyyn suotuisilla alueilla ja estävät täten puuvillan korvaamisen muilla lajeilla.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tuomioistuimen asiassa C-310/04 antaman tuomion mukaisesti on tarpeen hyväksyä uusi puuvillan lajikohtainen tukijärjestelmä.
(3)  Tuomioistuimen asiassa C-310/04 antaman tuomion mukaisesti on tarpeen hyväksyä uusi puuvillan lajikohtainen tukijärjestelmä, jonka avulla turvataan kannattavuus ja siten puuvillan viljelyn jatkuminen kestävällä tavalla, kuten todetaan sekä tuomioistuimen tuomiossa että asetuksen (EY) N:o 864/2004 johdanto-osan viidennessä kappaleessa esitetyssä tavoitteessa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Puuvillaa viljellään yleisimmin alueilla, joiden bruttokansantuote on Euroopan unionin alhaisimpia ja joiden talouselämä kytkeytyy tiiviisti maatalouteen. Näillä alueilla puuvillan viljely ja sitä tukeva puuvillan siementen poistamisteollisuus muodostavat ensisijaisen tulojen ja työllisyyden lähteen, joka vastaa joissakin tapauksissa yli 80:tä prosenttia kyseessä olevan alueen toiminnasta. Lisäksi joillakin alueilla maaperän ominaisuudet ovat maatalouden harjoittamisen kannalta sellaiset, että lyhyellä aikavälillä muita viljelyvaihtoehtoja ei ole.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Voimassa oleva puuvillan tukijärjestelmä on luonteeltaan erityinen. Se perustuu Kreikan, Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjoihin, ja sen tavoitteisiin kuuluvat puuvillan tuotannon tukeminen tietyillä yhteisön alueilla, jotka ovat tällä hetkellä riippuvaisia puuvillan viljelystä, kohtuullisten tulojen mahdollistaminen kyseisille tuottajille sekä markkinoiden tasapainottaminen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Uuden järjestelmän olisi vastattava Kreikan liittymisasiakirjan liitteenä olevan puuvillaa koskevan pöytäkirjan N:o 4, jäljempänä 'pöytäkirja N:o 4', 2 kohdassa asetettuja tavoitteita tukea puuvillan tuotantoa niillä yhteisön alueilla, joilla tällä tuotannolla on tärkeä merkitys maataloudelle, mahdollistaa kyseisille tuottajille kohtuulliset tulot ja vakauttaa markkinat parantamalla rakenteita tarjonnan ja markkinoille saattamisen kannalta.
(4)  Uuden järjestelmän olisi vastattava Kreikan liittymisasiakirjan liitteenä olevan puuvillaa koskevan pöytäkirjan N:o 4, jäljempänä 'pöytäkirja N:o 4', 2 kohdassa asetettuja tavoitteita tukea puuvillan tuotantoa niillä yhteisön alueilla, joilla tällä tuotannolla on tärkeä merkitys maataloudelle ja yhteiskunnan rakenteelle, taata kyseisille tuottajille kohtuullinen tulonjako ja vakauttaa markkinat parantamalla rakenteita tarjonnan ja markkinoille saattamisen kannalta.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Kaikki puuvilla-alan erityistilanteeseen liittyvät seikat ja olosuhteet, myös kyseisen viljelyn kannattavuuden arvioimiseen tarvittavat seikat, olisi otettava huomioon. Tätä varten käynnistettiin arviointi- ja kuulemismenettely: laadittavan puuvillan tukijärjestelmän sosioekonomisista ja ympäristövaikutuksista yhteisön puuvilla-alalla tehtiin kaksi tutkimusta ja sidosryhmille järjestettiin erityisiä seminaareja ja Internet-kuuleminen.
(5)  Kaikki puuvilla-alan erityistilanteeseen liittyvät seikat ja olosuhteet, myös kyseisen viljelyn kannattavuuden arvioimiseen tarvittavat seikat, olisi otettava huomioon. Puuvillaa viljellään alueilla, jotka kuuluvat kaudella 2007–2013 edelleen maatalousvaltaisiin lähentymistavoitealueisiin, joilla viljelyvaihtoehtoja on vähän. Lisäksi maanviljely ja siihen liittyvä maatalousteollisuus on kyseisillä alueilla huomattava työllistäjä ja tulonlähde. Siksi käynnistettiin arviointi- ja kuulemismenettely: laadittavan puuvillan tukijärjestelmän sosioekonomisista ja ympäristövaikutuksista yhteisön puuvilla-alalla tehtiin kaksi tutkimusta ja sidosryhmille järjestettiin erityisiä seminaareja ja Internet-kuuleminen.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen keskeisiä tekijöitä ovat suoran tuottajatuen irrottaminen tuotannosta sekä tilatukijärjestelmän käyttöönotto pyrittäessä siirtymään hintojen ja tuotannon tukemiseen perustuvasta järjestelmästä maataloustuottajan tulotukeen. Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 on nämä toimenpiteet otettu käyttöön useiden maataloustuotteiden osalta.
(6)  Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 otettiin käyttöön suoran tuottajatuen irrottaminen tuotannosta sekä tilatukijärjestelmä useiden maataloustuotteiden osalta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Jos puuvilla-alan tukijärjestelmä sisällytettäisiin kokonaan tilatukijärjestelmään, yhteisön puuvillan tuotantoalueille muodostuisi merkittävä tuotannon keskeyttämisriski. Tämän vuoksi osa tuesta olisi edelleen sidottava puuvillan viljelyyn maksamalla tukikelpoisille hehtaareille lajikohtaista tukea. Sen määrä olisi laskettava siten, että pöytäkirjan N:o 4 2 kohdassa asetetut tavoitteet saavutetaan, mutta puuvillajärjestelmä liitetään samalla YMP:n yleiseen uudistukseen ja yksinkertaistukseen. Tämän vuoksi on tehdyn arvioinnin mukaan perusteltua, että kunkin jäsenvaltion käytettävissä oleva kokonaistuki hehtaaria kohti vahvistetaan 35 prosentiksi suoraan tuottajille menevästä tuen kansallisesta osuudesta. Tällaisella tukiosuudella puuvilla-alasta tulee pitkällä aikavälillä kannattavaa, ja se edistää puuvillan tuotantoalueiden kestävää kehitystä ja varmistaa viljelijöiden kohtuulliset tulot.
(8)  Jos puuvilla-alan tukijärjestelmä sisällytettäisiin kokonaan tilatukijärjestelmään, yhteisön puuvillan tuotantoalueille muodostuisi merkittävä tuotannon keskeyttämisriski. Tämän vuoksi osa tuesta olisi edelleen sidottava puuvillan viljelyyn maksamalla tukikelpoisille hehtaareille lajikohtaista tukea. Sen määrä olisi laskettava siten, että pöytäkirjan N:o 4 2 kohdassa asetetut tavoitteet saavutetaan, mutta puuvillajärjestelmä liitetään samalla YMP:n yleiseen uudistukseen ja yksinkertaistukseen. Tämän vuoksi on tehdyn arvioinnin mukaan perusteltua, että kunkin jäsenvaltion käytettävissä oleva kokonaistuki hehtaaria kohti vahvistetaan jäsenvaltion esittämien toiveiden mukaisesti ja vähintään 35 prosentiksi suoraan tuottajille menevästä tuen kansallisesta osuudesta toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tällaisella tukiosuudella puuvilla-alasta tulee pitkällä aikavälillä kannattavaa, ja se edistää puuvillan tuotantoalueiden kestävää kehitystä ja varmistaa viljelijöiden kohtuulliset tulot.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Suoraan tuottajille menevän, tuen kansallisen osuuden jäljellä olevan 65 prosentin osuuden olisi oltava käytettävissä tilatukijärjestelmässä.
(9)  Välillisesti tuottajille menevän, tuen kansallisen osuuden jäljellä olevan osuuden, joka sijoittuisi 20 ja 65 prosentin välille, olisi oltava käytettävissä tilatukijärjestelmässä.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Ympäristöön liittyvistä syistä olisi vahvistettava jäsenvaltiokohtainen perusala puuvillan kylvöalojen rajoittamiseksi. Lisäksi vain jäsenvaltioiden hyväksymien alojen olisi oltava tukikelpoisia aloja.
(10)  Olisi vahvistettava jäsenvaltiokohtainen perusviljelyala asettaen etusijalle perinteiset viljelyalueet ja varmistaen puuvillan viljelyn jatkuminen alueilla, joilla puuvillan tuotanto on maataloudelle erityisen tärkeää. Lisäksi vain jäsenvaltioiden hyväksymien alojen olisi oltava tukikelpoisia aloja.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Tuottajille myönnettävän tuotantosidonnaisen tuen laajuus sekä laajemmassa merkityksessä sen määrä olisi mukautettava vastaamaan vallitsevaa tilannetta kunnioittaen alan taloudellista neutraliteettia.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)  Koska puuvillan viljelylle ei juuri ole korvaavia vaihtoehtoja, on tarpeen kehittää sellaisia tukijärjestelyjä, joilla voidaan varmistaa viljelyn kannattavuus ja sen jatkuminen unionin tuotantoalueilla. Jäsenvaltioille on siten annettava mahdollisuus lisätä tuotantosidonnaisten tukien määrää tapauksissa, joissa viljelty pinta-ala jää alle tuotannon perusalan, noudattaen rahoituksen neutraalisuuden periaatetta ja vahvistaen viljelijäkohtaisen tuen enimmäismäärän.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Siementenpoistoteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi tukikelpoisuuteen olisi liitettävä tosiasiallisesti korjatun puuvillan laadun vähimmäisvaatimusten noudattaminen.
(11)  Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi sekä vahvistettava tuotantoon sidottujen tukien taso edellä mainituissa rajoissa että päätettävä tosiasiallisesti korjatun puuvillan laadun vähimmäisvaatimuksista, jotta viljelijät voivat saada kyseistä tukea.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Koska puuvillan tuotanto jäsenvaltiossa vähenee, siementenpoistoteollisuus kärsii jo nyt rakennemuutoksesta, jota olisi lievitettävä asianmukaisin tukitoimin, joilla tuotantosuuntaansa muuttamaan joutuvat yksiköt voisivat toteuttaa siirtymän joustavasti. Tässä tarkoituksessa voitaisiin perustaa rakenneuudistusrahasto, jonka toimintaa rahoitettaisiin puuvillan tukijärjestelmän varoista.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  On tärkeää, että kilpailukyvyn vahvistamisen mahdollistavia tukitoimenpiteitä voidaan mukauttaa. Yhteisön olisi määriteltävä ja rahoitettava nämä toimenpiteet. Jäsenvaltioille itselleen kuuluu oikeus valita toimenpiteet, joita ne pitävät tehokkaina ja jotka on mukautettu niiden alueiden erityispiirteisiin, sekä sisällyttää ne omiin kansallisiin tukiohjelmiinsa.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
(12 b)  Kansalliset tukiohjelmat olisi rahoitettava pääasiassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 69 artiklan mukaisesti pidätetyistä varoista ja tuotantosidonnaisen tuen käyttämättä jäävästä osuudesta.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
(12 c)  Kansalliset tukiohjelmat olisi rahoitettava prosentuaalisella osuudella tuotantosidonnaisesta tuesta sekä määrärahoilla, joita ei yhdistetä tuotantosidonnaiseen tukeen siksi, että viljelyaloja pienennetään perusalan rajan alle, jolloin alan rahoituksen neutraalisuus säilyy.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)
(12 d)  Kansallisiin tukiohjelmiin voi kuulua muun muassa toimenpiteitä, joilla pyritään järjestämään uudelleen lajikkeita, nykyaikaistamaan viljelmiä puuvilla-alan kilpailukyvyn vahvistamiseksi, tukemaan ympäristöä säästävien viljelymenetelmien käyttöä ja edistämään laadukkaampien lajikkeiden kehittämiseen keskittyvää tutkimusta sekä myynninedistämistoimia ja toimenpiteitä siementenpoistotehtaiden nykyaikaistamiseksi.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)
(12 e)  Laadukkaan puuvillan tuotannon edistämiseksi kansallisissa tukiohjelmissa on otettava käyttöön laatupalkkio. Tällä palkkiolla rahoitettaisiin puuvillan laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, ja se myönnettäisiin tuottajille, jotka valmistavat kyseisen jäsenvaltion vahvistamien kriteerien mukaisesti poikkeuksellisen laadukasta tuotetta, tuotannon laadun parantamiseksi ja yhteisön puuvillan kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 f kappale (uusi)
(12 f)  Asetuksen (EY) N:o 864/2004, jota ollaan kumoamassa, perusteella on ehdotettu, että 22 000 000 euron suuruinen rahamäärä (joka vastaa 2,74 prosenttia tuista) kuuluisi jatkossa toiseen pilariin ja että se kohdennettaisiin puuvillan viljelyalueiden rakenneuudistukseen. Jotta alan määrärahoja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, tämä rahamäärä on syytä siirtää takaisin ensimmäiseen pilariin ja sisällyttää se kansallisten tukiohjelmien rahoitukseen.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Puuvillaa koskevien säännösten olisi oltava voimassa vuoteen 2013 asti.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Vuonna 2004 hyväksytyn ja tuomioistuimen asiassa C-310/04 kumoaman puuvilla-alan uudistuksen täytäntöönpanon jälkeen tuotanto on merkittävästi vähentynyt, ja tästä on aiheutunut kaikille alan toimijoille taloudellisia menetyksiä, jotka olisi korvausten maksamiseksi asianmukaisesti arvioitava.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
(13 c)  Jotta helpotettaisiin siirtymistä olemassa olevasta puuvilla-alan tukijärjestelmästä tässä asetuksessa vahvistettuun järjestelmään, on hyväksyttävä siementenpoistoalan uudelleenjärjestelyyn liittyviä toimia.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 a artikla – 1 a alakohta (uusi)
Tuesta voidaan myöntää tietty prosenttiosuus alan elinkelpoisuutta edistäviin toimiin sellaisten erityisohjelmien perusteella, jotka on määritelty tuottajajäsenvaltioiden toimittamissa kansallisissa suunnitelmissa ja jotka on hyväksytty hallintokomiteamenettelyssä. Kyseiset ohjelmat voivat sisältää toimia kriisien ennaltaehkäisemiseksi ja hallinnoimiseksi sekä alan elinkelpoisuutta parantavia toimia, jotka eivät sisälly maaseudun kehittämispolitiikkaan.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 b artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Tuottajajäsenvaltiot voivat päättää lisäehdoista, jotka liittyvät kylvöön, viljelyyn, korjuuseen ja siementenpoistoteollisuudelle toimittamiseen, jotta puuvillan tuotanto säilyisi tuotantoalueilla eikä sitä korvattaisi muulla viljelyllä.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
–  Kreikka: 370 000 ha,
–  Kreikka: 270 000 ha,
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Tuen määrät tukikelpoista hehtaaria kohden ovat seuraavat:
2.  Tuen määrät tukikelpoista hehtaaria kohden vastaavat vähintään 35:tä prosenttia viljelijän saamasta kokonaismäärästä ja ovat seuraavat:
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  Kreikka: 594 euroa 300 000 hehtaarille ja 342,85 euroa lopuille 70 000 hehtaarille,
–  Kreikka: vähintään 750 euroa,
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Kreikan osalta sovelletaan kuitenkin suhteellista vähennystä siihen tuen määrään, joka on vahvistettu kansallisen perusalan 70 000 hehtaarin suuruiselle osalle, jotta noudatettaisiin 202,2 miljoonan euron kokonaismäärää.
Poistetaan.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 c artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jos puuvillan tukikelpoinen viljelyala jää jossain jäsenvaltiossa 1 kohdassa vahvistetun perusalan alle, kyseisen jäsenvaltion 2 kohdassa tarkoitettua tukea lisätään suhteessa perusalan alitukseen 144 artiklassa tarkoitetun menettelyn perusteella vahvistettuun rajaan saakka. Mahdolliset säästöt tuotannon vähentämisestä on kohdennettava kansallisiin tukiohjelmiin.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 d artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)
– markkinakriisien hallintatoimien toteuttaminen.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi)
110 e a artikla
Kansalliset tukiohjelmat
1.  Kilpailukyvyn lisäämiseksi kehitetään kansallisia tukiohjelmia. Yhteisö määrittelee ja rahoittaa tukikelpoiset toimet. Jäsenvaltiot valitsevat toimenpiteistä ne, joita ne pitävät tehokkaina ja jotka soveltuvat niiden alueiden erityispiirteisiin. Kyseisiin toimenpiteisiin voitaisiin sisällyttää siementenpoistoteollisuuden rakenneuudistusrahasto.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 2 kohta (uusi)
2.  Kansalliset tukiohjelmat rahoitetaan perusprosenttiosuudella, joka on vähintään yksi prosentti tuotantosidonnaisen tuen kokonaismäärästä. Tämän rahamäärän lisäksi niitä rahoitetaan määrärahoilla, joita ei yhdistetä tuotantosidonnaiseen tukeen siksi, että viljelyaloja pienennetään kunkin jäsenvaltion perusalan rajan alle.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 3 kohta (uusi)
3.  Kansallisiin tukiohjelmiin sisältyy toiseen pilariin siirretty summa, joka oli tarkoitettu puuvillan viljelyalueiden rakenneuudistukseen ja joka on 22 000 000 euroa (eli 2,74 prosenttia tuista).
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 4 kohta (uusi)
4.  Jäsenvaltiot voivat halutessaan rahoittaa kansallisista tukiohjelmista toimia, joilla pyritään korjaamaan tuotannon mahdollisen pienenemisen vaikutukset ja järjestämään lajikkeita uudelleen, sekä toimia, joilla pyritään nykyaikaistamaan viljelyä tuotteen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tukea myönnetään ympäristöä säästäville viljelymenetelmille, vesivarojen hallinnan järkeistämiseksi ja kasvinsuojeluaineiden käytön minimoimiseksi; tuella kannustetaan laadukkaampien lajikkeiden kehittämiseen keskittyvää tutkimusta, ja siementenpoistotehtaiden rakenneuudistus ja nykyaikaistaminen asetetaan niin ikään etusijalle. Jäsenvaltiot voivat myöntää laatupalkkion tuottajille, jotka valmistavat kyseisen jäsenvaltion asettamien kriteerien mukaisesti poikkeuksellisen laadukasta tuotetta.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artiklan 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1782/2003
110 e a artikla (uusi) – 5 kohta (uusi)
5.  Kansallisista tukiohjelmista voidaan rahoittaa ilmastonmuutoksen seurausten ennaltavarautumis-, hillitsemis- ja torjuntatoimia puuvillan tuotantoalueilla.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1782/2003
143 d artikla
(1 a)  Poistetaan 143 d artikla.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1782/2003
155 a artikla
(1 b)  Korvataan 155 a artikla seuraavasti:
"Komissio toimittaa neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 kertomuksen, joka koskee tämän asetuksen täytäntöönpanoa […] oliiviöljyn, ruokaoliivien ja oliivitarhojen sekä tupakan ja humalan osalta ja joka sisältää tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.
Tämän asetuksen puuvillaa koskevat säännökset ovat voimassa vuoteen 2013 asti."
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö