Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0242(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0166/2008

Pateikti tekstai :

A6-0166/2008

Debatai :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Balsavimas :

PV 08/05/2008 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0191

Priimti tekstai
PDF 443kWORD 161k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 8 d. - Briuselis
Paramos schemos ūkininkams (parama už medvilnę) *
P6_TA(2008)0191A6-0166/2008

2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, nuostatas dėl paramos už medvilnę schemos (COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2007)0701),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 37 straipsnio 2 dalies trečiąją pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0447/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0166/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimu byloje C-310/04 panaikino Reglamento Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10a skyrių, nes juo buvo pažeistas proporcingumo principas, visų pirma dėl to, kad Taryba, kuri priėmė Reglamentą (EB) Nr. 864/2004, Teisingumo Teisme neįrodė, jog įgyvendindama šiuo reglamentu įtvirtintą naują pagalbos už medvilnę schemą, ji veiksmingai pasinaudojo savo diskrecija, kuria vadovaujantis reikėjo atsižvelgti į visus šiuo atveju svarbius veiksnius ir aplinkybes, įskaitant visas su medvilnes auginimu susijusias išlaidas darbo užmokesčiui ir medvilnės valymo įmonių perspektyvumą siekiant įvertinti šios kultūros rentabilumą, ir kad Teismas negalėjo nustatyti, ar Bendrijos teisės aktų leidėjas galėjo, neperžengdamas savo šioje srityje turimos plačios diskrecijos ribų, padaryti išvadą, kad 35 % visos teikiamos pagalbos pagal ankstesnę paramos schemą, padėtų garantuoti, kad bus pasiektas Reglamento (EB) Nr. 864/2004 penktoje konstatuojamojoje dalyje numatytas ir Protokolo Nr. 4 2 dalyje numatytą tikslą atspindintis tikslas užtikrinti šios kultūros rentabilumą ir kartu tolesnį jos kultivavimą. Teismas taip pat įsakė sustabdyti minėtą panaikinimą, kol per tinkamą laikotarpį bus priimtas naujas reglamentas.
(2)  Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimu byloje C-310/04 panaikino Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10a skyrių, nes juo buvo pažeistas proporcingumo principas, visų pirma dėl to, kad Taryba, kuri priėmė Reglamentą (EB) Nr. 864/2004, Teisingumo Teisme neįrodė, jog įgyvendindama šiuo reglamentu įtvirtintą naują pagalbos už medvilnę schemą, ji veiksmingai pasinaudojo savo diskrecija, kuria vadovaujantis reikėjo atsižvelgti į visus šiuo atveju svarbius veiksnius ir aplinkybes, įskaitant visas su medvilnes auginimu susijusias išlaidas darbo užmokesčiui ir medvilnės valymo įmonių perspektyvumą siekiant įvertinti šios kultūros rentabilumą, ir kad Teismas negalėjo nustatyti, ar Bendrijos teisės aktų leidėjas galėjo, neperžengdamas savo šioje srityje turimos plačios diskrecijos ribų, padaryti išvadą, kad 35 % visos teikiamos pagalbos pagal ankstesnę paramos schemą, padėtų garantuoti, kad bus pasiektas Reglamento (EB) Nr. 864/2004 penktoje konstatuojamojoje dalyje numatytas tikslas apskaičiuoti konkrečios pagalbos už medvilnę sumą taip, kad būtų užtikrintos ekonominės sąlygos medvilnę auginančiuose regionuose ir toliau ją auginti ir medvilnė nebūtų pakeista kitomis kultūromis.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Atsižvelgiant į Teismo sprendimą byloje C-310/04 reikia priimti naują specialių išmokų už medvilnę schemą.
(3)  Atsižvelgiant į Teismo sprendimą byloje C-310/04 reikia priimti naują specialių išmokų už medvilnę schemą, kuri, kaip aprašyta Teismo sprendime, yra tikslas, suformuluotas Reglamento (EB) Nr. 864/2004 5 konstatuojamojoje dalyje, turėtų padėti užtikrinti pelningumą, kad būtų galima toliau tvariai auginti medvilnę.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Medvilnė daugiausia auginama regionuose, kurių bendrasis vidaus produktas – vienas mažiausių Europos Sąjungoje ir kurių ekonomika glaudžiai susijusi su žemės ūkiu. Šiuose regionuose medvilnės auginimas ir su juo susijusi medvilnės valymo pramonė yra pagrindiniai pajamų ir užimtumo šaltiniai, kurie tam tikrais atvejais sudaro daugiau kaip 80 % atitinkamo regiono veiklos. Be to, tam tikruose regionuose dirvožemio sąlygos tokios, kad agronominiu požiūriu ten per trumpą laiką negalima auginti jokių kitų kultūrų.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  Dabartinė pagalbos už medvilnę schema labai specifinė. Ji grindžiama Graikijos, Ispanijos ir Portugalijos stojimo sutartimis ir ja siekiama remti medvilnės gamybą tam tikruose dabar nuo tos kultūros priklausančiuose Bendrijos regionuose, užtikrinti atitinkamiems gamintojams teisingas pajamas ir stabilizuoti rinką.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Naujoji schema turi atitikti Graikijos stojimo akto 4 protokolo dėl medvilnės ("4 protokolo") 2 dalyje nustatytus tikslus, užtikrinti paramą medvilnės gamybai žemės ūkio ekonomikai svarbiuose regionuose, sudaryti sąlygas medvilnės augintojams gauti teisingas pajamas ir stabilizuoti rinką pagerinant tiekimo ir prekybos struktūrą.
(4)  Naujoji schema turi atitikti Graikijos stojimo akto 4 protokolo dėl medvilnės ("4 protokolo") 2 dalyje nustatytus tikslus, užtikrinti paramą medvilnės gamybai žemės ūkio ekonomikai ir socialinei struktūrai svarbiuose Bendrijos regionuose, medvilnės augintojams, užtikrinti teisingas pajamas ir stabilizuoti rinką pagerinant tiekimo ir prekybos struktūrą.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Reikia įvertinti visus veiksnius ir aplinkybes, dėl kurių medvilnės sektoriuje susidaro specifinė padėtis, įskaitant visus elementus, kurie yra būtini vertinant tos kultūros pelningumą. Todėl buvo pradėtas vertinimo ir konsultacijų procesas ir atlikti socialinio ir ekonominio poveikio ir aplinkos poveikio Bendrijos medvilnės sektoriui tyrimas ir medvilnės paramos schemos tyrimas, taip pat organizuoti specifiniai seminarai ir konsultacijos internetu su suinteresuotosiomis šalimis.
(5)  Reikia įvertinti visus veiksnius ir aplinkybes, dėl kurių medvilnės sektoriuje susidaro specifinė padėtis, įskaitant visus elementus, kurie yra būtini vertinant tos kultūros pelningumą. Medvilnė auginama regionuose, priklausantiems regionams, atitinkantiems finansavimo kriterijus pagal konvergencijos tikslą 2007–2013 m. laikotarpiu, kuriems iš esmės būdinga žemės ūkio ekonomika ir kuriuose auginama mažai alternatyvių kultūrų. Be to, medvilnės auginimas ir su juo susijusi žemės ūkio pramonė šiuose regionuose – pagrindinis užimtumo ir gerovės šaltinis. Todėl buvo pradėtas vertinimo ir konsultacijų procesas ir atlikti socialinio ir ekonominio poveikio ir aplinkos poveikio Bendrijos medvilnės sektoriui tyrimas ir medvilnės paramos schemos tyrimas, taip pat organizuoti specifiniai seminarai ir konsultacijos internetu su suinteresuotosiomis šalimis.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Tiesioginės paramos gamintojui atsiejimas nuo gamybos apimčių bei bendrosios išmokos schemos įvedimas yra esminiai elementai reformuojant bendrąją žemės ūkio politiką, kuria siekiama pereiti nuo kainų ir gamybos paramos politikos prie ūkininkų pajamų rėmimo politikos. Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 šie elementai pradėti taikyti keletui žemės ūkio produktų.
(6)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 tiesioginės paramos gamintojams atsiejimas nuo gamybos apimties ir bendroji išmokos schema pradėta taikyti keletui žemės ūkio produktų.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Visiškai integravus paramos medvilnės sektoriui schemą į bendrosios išmokos schemą gali iškilti gana didelis pavojus, kad bus sutrikdyta medvilnės gamyba Bendrijos medvilnę gaminančiuose regionuose. Todėl dalis paramos ir toliau turėtų būti siejama su medvilnės auginimu teikiant specialią išmoką už tokia kultūra apsėtą reikalavimus atitinkantį hektarą. Paramos suma turi būti apskaičiuojama taip, kad parama padėtų pasiekti 4 protokolo 2 dalyje nurodytų tikslų ir tuo pačiu įtraukti medvilnės schemą į BŽŪP reformos procesą ir šios praktikos supaprastinimą. Todėl, atsižvelgiant į atliktus vertinimus, yra pagrįsta, kad visa valstybei narei už hektarą skiriama pagalba sudarytų 35 % nacionalinės netiesiogiai gamintojams skiriamos pagalbos. Taikant tokį pagalbos lygį galima siekti ilgalaikio medvilnės sektoriaus gyvybiškumo, skatinamas darnus vystymasis medvilnę gaminančiuose regionuose ir užtikrinamos teisingos pajamos ūkininkams.
(8)  Visiškai integravus paramos medvilnės sektoriui schemą į bendrosios išmokos schemą gali iškilti gana didelis pavojus, kad bus sutrikdyta medvilnės gamyba Bendrijos medvilnę gaminančiuose regionuose. Todėl dalis paramos ir toliau turėtų būti siejama su medvilnės auginimu teikiant specialią išmoką už tokia kultūra apsėtą reikalavimus atitinkantį hektarą. Paramos suma turi būti apskaičiuojama taip, kad parama padėtų pasiekti 4 protokolo 2 dalyje nurodytų tikslų ir tuo pačiu įtraukti medvilnės schemą į BŽŪP reformos procesą ir šios praktikos supaprastinimą. Todėl, atsižvelgiant į atliktus vertinimus, yra pagrįsta, kad visa valstybei narei už hektarą skiriama pagalba būtų teikiama atsižvelgiant į valstybės narės pareikštus pageidavimus ir sudarytų ne mažiau kaip 35 % nacionalinės netiesiogiai gamintojams pagal subsidiarumo principą skiriamos pagalbos. Taikant tokį pagalbos lygį galima siekti ilgalaikio medvilnės sektoriaus gyvybiškumo, skatinamas darnus vystymasis medvilnę gaminančiuose regionuose ir užtikrinamos teisingos pajamos ūkininkams.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Likę 65 % netiesiogiai gamintojams suteiktos valstybės pagalbos turėtų būti išmokėti pagal bendrosios išmokos schemą.
(9)  Likusi netiesiogiai gamintojams suteiktos valstybės pagalbos dalis (20-65 %) turėtų būti išmokėta pagal bendrosios išmokos schemą.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Aplinkos apsaugos tikslais kiekvienai valstybei narei turėtų būti nustatytas bazinis plotas, kad būtų apriboti medvilne apsėjami plotai. Be to, reikalavimus atitinkantiems plotams turėtų būti priskiriami tik valstybės narės patvirtinti plotai.
(10)  Kiekvienai valstybei narei turėtų būti nustatytas bazinis plotas pirmenybę teikiant vietovėms, kuriose tradiciškai auginama medvilnė, ir taip užtikrinant, kad ji būtų ir toliau auginama tuose regionuose, kuriuose medvilnės gamyba itin svarbi žemės ūkio ekonomikai. Be to, reikalavimus atitinkantiems plotams turėtų būti priskiriami tik valstybės narės patvirtinti plotai.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  Gamintojams skiriamos susietosios paramos aprėptį ir išmokų dydį reikėtų nustatyti vadovaujantis duomenimis apie tikrąją padėtį sektoriuje, kad nebūtų pažeista jo finansinė pusiausvyra.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b)  Kadangi esama mažai medvilnės auginimo alternatyvų, būtina numatyti pagalbos sistemas, kuriomis būtų užtikrinama, kad medvilnę auginti būtų pelninga ir kad ją gaminantys Europos Sąjungos regionai ir toliau tai darytų. Todėl valstybėms narėms reikėtų leisti padidinti neatsietą pagalbą tais atvejais, kai auginamas plotas mažesnis negu baziniai gamybos plotai, tačiau šie veiksmai turi būti finansiškai neutralūs ir turi būti nustatyta viršutinė ūkininkams išmokamos pagalbos riba.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Siekiant pagerinti medvilnės valymo pramonės poreikius, pagrindinis pagalbos gavimo kriterijus turėtų būti susijęs su mažiausia reikalaujama faktiškai nuimto derliaus kokybe.
(11)  Remdamosi subsidiarumo principu valstybės narės minėtose ribose turėtų nustatyti susietos pagalbos dydį ir mažiausią reikalaujamą faktiškai nuimto derliaus kokybę, kad ūkininkai galėtų ta pagalba pasinaudoti.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  Kadangi valstybėse narėse gaminama vis mažiau medvilnės, pradėta medvilnės valymo pramonės pertvarka ir šią pertvarką reikėtų remti specialiomis priemonėmis, skirtomis užtikrinti, kad gamybą perorientuoti turinčių subjektų pereinamasis laikotarpis būtų sklandus. Todėl galėtų būti įsteigtas iš bendro medvilnės rinkos organizavimo biudžeto finansuojamas restruktūrizavimo fondas.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Svarbu, kad būtų galima priimti paramos priemones, kurios padėtų stiprinti konkurencingumą. Šias priemones turėtų nustatyti ir finansuoti Bendrija. Valstybės narės gali pasirinkti, jų nuomone, veiksmingiausias ir jų regionų ypatumus geriausiai atitinkančias priemones ir įtraukti į savo nacionalines paramos programas.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)  Nacionalinės paramos programos turėtų būti finansuojamos daugiausia iš lėšų, pervestų pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnį, ir nepanaudotų lėšų, skirtų kaip neatsieta parama.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(12c)  Nacionalinės paramos programos turėtų būti finansuojamos iš tam tikros procentinės susietosios paramos dalies ir iš asignavimų, kurie, sumažinus sėjamuosius plotus iki mažesnių nei baziniai plotai, nebus išmokėti kaip susietoji parama, kad nebūtų pažeista finansinė pusiausvyra sektoriuje.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(12d)  Priemonių, kurios galėtų būti įtrauktos į nacionalines paramos programas, sąraše yra priemonių, skirtų veislių įvairovei restruktūrizuoti ir kultūroms tobulinti siekiant gerinti medvilnės sektoriaus konkurencingumą, skatinti aplinką tausojančius gamybos būdus, remti geresnės kokybės veislių paieškos mokslinius tyrimus ir modernizuoti medvilnės valyklas.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(12e)  Siekiant skatinti aukščiausios kokybės medvilnės gamybą, nacionalinėse paramos programose reikia numatyti išmoką už kokybę. Ši išmoka turėtų būti laikoma finansine priemone medvilnės kokybei gerinti ir skiriama gamintojams, gaminantiems išskirtinės kokybės medvilnę, atitinkančią konkrečios valstybės narės nustatytus kriterijus, kuriais siekiama gerinti gaminių kokybę ir didinti Bendrijos medvilnės konkurencingumą.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(12f)  Pagal numatytą panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 864/2004 buvo pasiūlyta 22 000 000 eurų sumą (2,74 % visos paramos) priskirti antrajam ramsčiui ir skirti gamybai pertvarkyti medvilnės auginimo regionuose. Siekiant geriau panaudoti sektoriui skirtus asignavimus, tikslinga šią sumą perkelti į pirmąjį ramstį ir įtraukti į nacionalinių paramos programų finansavimo lėšas.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  Nuostatos dėl medvilnės turėtų galioti iki 2013 m.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  Nuo tada, kai buvo pradėta vykdyti medvilnės sektoriaus reforma, kuri buvo patvirtinta 2004 m. ir kurią Europos Teisingumo Teismas (Sprendimas C-310/04) atšaukė, gamyba labai sumažėjo ir visos su ja susijusios šalys patyrė ekonominių nuostolių, kuriuos reikėtų deramai įvertinti, kad būtų galima atlyginti patirtą žalą.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c)  Kad būtų lengviau pereiti nuo dabartinės pagalbos už medvilnę schemos prie šiuo reglamentu sukurtos schemos, būtina priimti medvilnės valymo sektoriaus restruktūrizavimo priemones.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110a straipsnio 1 a dalis (nauja)
Tam tikra pagalbos dalis gali būti naudojama priemonėms, kuriomis pagal medvilnę gaminančių valstybių narių pateiktų ir taikant valdymo komiteto procedūrą patvirtintų nacionalinių schemų specializuotas programas skatinamas sektoriaus gyvybingumas. Šios programos gali apimti krizių prevencijos bei jų valdymo priemones ir priemones kaimo plėtrai nepriklausančiose srityse, kuriomis siekiama užtikrinti sektoriaus gyvybingumą.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) 1782/2003
110b straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Medvilnę gaminančios valstybės narės gali nustatyti papildomas medvilnės sėjos, auginimo, derliaus nuėmimo ir pristatymo medvilnės valykloms sąlygas, kad vietovėse, kuriose auginama medvilnė, būtų galima ir toliau ją auginti ir ji nebūtų pakeista kitomis kultūromis.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) 1782/2003
110c straipsnio 1 dalies 2 įtrauka
–  Graikijos – 370 000 ha,
–  Graikijos – 270 000 ha,
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110c straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai
2.  Pagalbos dydis už reikalavimus atitinkantį hektarą:
2.  Pagalbos, kuri sudaro ne mažiau kaip 35 proc. visų išmokų ūkininkams, dydis už reikalavimus atitinkantį hektarą:
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) 1782/2003
110c straipsnio 2 dalies įtrauka
–  Graikijai – 594 EUR už 300 000 hektarų ir 342,85 EUR už likusius 70 000 hektarų,
–  Graikijai – nuo 750 EUR,
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tačiau Graikijos atveju, siekiant neviršyti visos 202,2 mln. EUR sumos, proporcingai sumažinama pagalbos suma nustatyta už tą nacionalinio bazinio ploto dalį, kurią sudaro 70 000 hektarų.
Išbraukta.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) 1782/2003
110c straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Jeigu atitinkamoje valstybėje narėje reikalavimus atitinkantis medvilnės plotas mažesnis negu pirmoje pastraipoje nustatytas bazinis plotas, antroje pastraipoje nurodyta tai valstybei narei skiriama pagalba didinama proporcingai neapsėtai bazinio ploto daliai iki ribos, nustatomos 144 straipsnyje numatyta tvarka. Visos sumažėjus gamybai sutaupytos lėšos skiriamos nacionalinėms paramos programoms.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110d straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja)
imasi rinkos krizių valdymo priemonių.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110e a straipsnio (naujo) 1 dalis (nauja)
110ea straipsnis
Nacionalinės paramos programos
1.  Konkurencingumui didinti nustatomos nacionalinės paramos programos. Bendrija nustato ir finansuoja reikalavimus atitinkančius veiksmus. Valstybės narės pasirenka priemones, kurios, jų manymu, veiksmingos ir geriausiai atitinka jų regioninius ypatumus. Visos šios priemonės galėtų apimti medvilnės valymo pramonės restruktūrizavimo fondą.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110e a straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja)
iš asignavimų, kurie, sumažinus sėjamuosius plotus iki mažesnių nei baziniai plotai, nebus išmokėti kaip susietoji parama, kad nebūtų pažeista finansinė pusiausvyra sektoriuje
2.  Nacionalinės paramos programos finansuojamos skiriant joms ne mažiau kaip 1 proc. (bazinę normą) visos susietosios paramos sumos. Prie šių lėšų prisideda nepanaudoti asignavimai susietajai paramai, atsiradę sumažinus kiekvienoje valstybėje narėje sėjamuosius plotus iki mažesnių nei baziniai plotai.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110e a straipsnio (naujo) 3 dalis (nauja)
3.  Į nacionalinių paramos programų lėšas įtraukiama gamybai pertvarkyti medvilnės auginimo regionuose skirti 22 000 000 EUR (2,74 proc. visos paramos), kurie buvo perkelti į antrąjį ramstį.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110e a straipsnio (naujo) 4 dalis (nauja)
4.  Valstybės narės gali pasirinkti, kad pagal nacionalines programas bus finansuojamos priemonės, skirtos galimo gamybos apimties mažėjimo pasekmėms švelninti, veislių įvairovei restruktūrizuoti, ar priemones, skirtas kultūrai tobulinti, siekiant pagerinti produkto konkurencingumą. Parama skiriama aplinką tausojantiems auginimo būdams, siekiant racionaliau naudoti vandens išteklius ir kuo labiau sumažinti augalų apsaugos priemonių naudojimą; skatinami moksliniai tyrimai, skirti kokybiškesnėms medvilnės veislėms išvesti, ir pirmenybė teikiama medvilnės valykloms pertvarkyti ir modernizuoti. Valstybės narės gali skirti išmoką už kokybę gamintojams, gaminantiems išskirtinės kokybės medvilnę, pagal konkrečios valstybės narės nustatytus specialiuosius kriterijus.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
110e a straipsnio (naujo) 5 dalis (nauja)
5.  Pagal nacionalines paramos programas gali būti finansuojamos politikos priemonės, kuriomis siekiama prognozuoti klimato kaitos poveikį medvilnę gaminantiems regionams, šį poveikį mažinti ir su juo kovoti.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
143d straipsnis
1a)  143d straipsnis išbraukiamas.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003
155 straipsnio a punktas
1b)  155a straipsnis keičiamas taip:
"Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Tarybai pranešimą dėl šio reglamento [...] alyvuogių aliejaus, alyvuogių ir alyvmedžių giraičių, tabako ir apynių sektoriuose įgyvendinimo, prie kurio prireikus pridedami atitinkami pasiūlymai.
Šio reglamento nuostatos dėl medvilnės lieka galioti iki 2013 m."
Teisinė informacija - Privatumo politika