Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0242(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0166/2008

Predkladané texty :

A6-0166/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 08/05/2008 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0191

Prijaté texty
PDF 466kWORD 189k
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel
Režimy podpory pre poľnohospodárov (podpora pre bavlnu) *
P6_TA(2008)0191A6-0166/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o režim podpory pre bavlnu (KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0701),

–   so zreteľom na článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0447/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0166/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2
(2)  Na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 7. septembra 2006 vo veci C-310/04 sa zrušila kapitola 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 z dôvodu porušenia zásady proporcionality, najmä pokiaľ ide o situáciu, v ktorej "Rada, ktorá vypracovala nariadenie (ES) č. 864/2004, predtým Súdnemu dvoru nepreukázala, že sa nový režim podpory pre bavlnu ustanovený v uvedenom nariadení prijal na základe vykonávania svojej právomoci pri zohľadnení všetkých mzdových nákladov spojených s pestovaním bavlny a realizovateľnosťou odzrňovacích podnikov, čo bolo potrebné zohľadniť pri zhodnotení ziskovosti tejto plodiny" a že sa Súdnemu dvoru neumožnilo "zistiť, či legislatíva Spoločenstva bez prekročenia hraníc rozsiahlej právomoci, ktorú v tejto veci má, umožňovala dospieť k záveru, že stanovenie zvláštnej pomoci pre bavlnu vo výške 35 % z celkovej existujúcej pomoci podľa predchádzajúceho režimu podpory by postačovalo na zaručenie cieľa ustanoveného v zdôvodnení 5 preambuly nariadenia (ES) č. 864/2004, konkrétne zabezpečenie ziskovosti a tým ďalšieho vykonávania činností spojených s touto plodinou, cieľa, ktorý odráža cieľ ustanovený v odseku 2 protokolu č. 4". Súd tiež nariadil, aby sa účinky zrušenia pozastavili do prijatia nového nariadenia v primeranom čase.
(2)  Rozhodnutím Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 7. septembra 2006 vo veci C-310/04 sa zrušila kapitola 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 z dôvodu porušenia zásady proporcionality, najmä pokiaľ ide o situáciu, v ktorej "Rada, ktorá vypracovala nariadenie (ES) č. 864/2004, predtým Súdnemu dvoru nepreukázala, že sa nový režim podpory pre bavlnu ustanovený v uvedenom nariadení prijal na základe vykonávania svojej právomoci pri zohľadnení všetkých mzdových nákladov spojených s pestovaním bavlny a realizovateľnosťou odzrňovacích podnikov, čo bolo potrebné zohľadniť pri zhodnotení ziskovosti tejto plodiny" a že sa Súdnemu dvoru neumožnilo "zistiť, či legislatíva Spoločenstva bez prekročenia hraníc rozsiahlej právomoci, ktorú v tejto veci má, umožňovala dospieť k záveru, že stanovenie zvláštnej pomoci pre bavlnu vo výške 35 % z celkovej existujúcej pomoci podľa predchádzajúceho režimu podpory by postačovalo na zaručenie cieľa ustanoveného v odôvodnení 5 preambuly nariadenia (ES) č. 864/2004, a to zabezpečenie toho, že výška zvláštnej pomoci pre bavlnu sa vypočíta tak, aby sa zaručili hospodárske podmienky, ktoré umožnia, že bavlna sa bude naďalej pestovať v regiónoch, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú, a predišlo sa nahradeniu bavlny inými plodinami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3
(3)  Nový režim zvláštnej podpory pre bavlnu je potrebné prijať v súlade s rozhodnutím Súdu vo veci C 310/04.
(3)  Nový režim zvláštnej pomoci pre bavlnu je potrebné prijať v súlade s rozhodnutím Súdu vo veci C-310/04 a tento režim by mal podľa uvedeného rozhodnutia a podľa cieľa formulovaného v odôvodnení 5 nariadenia (ES) č. 864/2004 zaručiť ziskovosť, ktorá umožní nepretržité pestovanie bavlny na udržateľnom základe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Bavlna sa pestuje najmä v regiónoch, ktorých hrubý domáci produkt patrí medzi najnižšie v Európskej únii a ktorých ekonomika je úzko spojená s poľnohospodárstvom. V takýchto regiónoch je pestovanie bavlny a sektor odzrňovania bavlny, ktorý toto pestovanie podporuje, hlavným zdrojom príjmu a zamestnanosti, na ktorý v niektorých prípadoch pripadá viac ako 80 % činností vykonávaných v danej oblasti. Pôdne podmienky v niektorých regiónoch navyše nie sú z agronomického hľadiska vhodné na krátkodobé pestovanie alternatívnych plodín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Súčasný režim pomoci pre bavlnu má veľmi osobitnú povahu. Jeho základy spočívajú v zmluvách o pristúpení Grécka, Španielska a Portugalska a jedným z jeho cieľov je podporovať produkciu bavlny v niektorých regiónoch Spoločenstva, ktoré sú v súčasnosti od tejto plodiny závislé, aby sa pestovateľom v nich zaistil primeraný príjem a aby sa vyvážil trh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)  V novom režime by sa mali splniť ciele ustanovené v odseku 2 protokolu č. 4 o bavlne pripojenému k Aktu o pristúpení Grécka ("Protokol 4"), aby sa podporila produkcia bavlny v regiónoch Spoločenstva, v ktorých je pre poľnohospodárske hospodárstvo dôležité, príslušným producentom umožniť prijateľné príjmy a stabilizovať trh prostredníctvom štrukturálnych zlepšení na úrovni dodávky a predaja.
(4)  V novom režime by sa mali splniť ciele ustanovené v odseku 2 protokolu č. 4 o bavlne pripojenému k Aktu o pristúpení Grécka (ďalej len "protokol 4"), aby sa podporila produkcia bavlny v regiónoch Spoločenstva, v ktorých je pre poľnohospodárstvo a sociálnu štruktúru dôležitá, príslušným producentom zaistili prijateľné príjmy a aby sa stabilizoval trh prostredníctvom štrukturálnych zlepšení na úrovni dodávky a predaja.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5
(5)  Mali by sa zohľadniť všetky príslušné faktory a okolnosti viažuce sa na zvláštnu situáciu v sektore bavlny vrátane všetkých prvkov potrebných na zhodnotenie ziskovosti tejto plodiny. Na tento účel sa začalo hodnotenie a konzultačný proces: vykonali sa dve štúdie zamerané na sociálno-ekonomický a environmentálny vplyv budúceho režimu podpory pre bavlnu na sektor bavlny v Spoločenstve a so zúčastnenými stranami sa organizovali špecifické semináre a konzultácie prostredníctvom internetu.
(5)  Mali by sa zohľadniť všetky príslušné faktory a okolnosti viažuce sa na zvláštnu situáciu v sektore bavlny vrátane všetkých prvkov potrebných na zhodnotenie ziskovosti tejto plodiny. Bavlna sa pestuje v regiónoch, ktoré spĺňajú podmienky na to, aby mohli byť zahrnuté do konvergenčného cieľa na obdobie rokov 2007 – 2013, a ktoré majú prevažne poľnohospodársky charakter s malým počtom možných alternatívnych plodín. Pestovanie bavlny a s tým spojený agropriemysel sú v týchto oblastiach navyše hlavným zdrojom zamestnanosti a bohatstva. Preto sa teda začalo hodnotenie a konzultačný proces: vykonali sa dve štúdie zamerané na sociálno-ekonomický a environmentálny vplyv budúceho režimu podpory pre bavlnu na sektor bavlny v Spoločenstve a so zúčastnenými stranami sa organizovali špecifické semináre a konzultácie prostredníctvom internetu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6
(6)  Rozdeľovanie podpory pre priamych výrobcov a zavádzanie režimu jednotnej platby predstavujú základné prvky v procese reformovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorého cieľom je vývoj od politiky cien a podpory produkcie k politike podpory príjmov poľnohospodárov. V nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 sa zaviedli tieto prvky pre určité poľnohospodárske produkty.
(6)  V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa zaviedlo oddeľovanie priamej podpory pre výrobcov a režim jednotnej platby pre viaceré poľnohospodárske produkty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8
(8)  Úplné začlenenie režimu podpory v sektore bavlny do režimu jednotnej platby bude s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať výrazné riziko narušenia produkcie v regiónoch Spoločenstva produkujúcich bavlnu. Časť podpory by z toho dôvodu aj naďalej mala byť prepojená na pestovanie bavlny prostredníctvom zvláštnej platby na plodiny na nárokovateľný hektár. Jej výška by sa mala vypočítať tak, aby sa dosiahli ciele ustanovené v odseku 2 protokolu 4 pri súčasnom začlenení režimu podpory pre bavlnu do hlavného prúdu procesu a zjednodušovania reformy SPP. Na tento účel a v závislosti od uskutočneného hodnotenia je odôvodnené, že celková dostupná pomoc na hektár je na členský štát stanovená vo výške 35 % vnútroštátneho podielu pomoci, ktorá bola nepriamo vyplatená producentom. Touto mierou sa sektoru bavlny umožňuje vyvíjať smerom k trvalo udržateľnej životaschopnosti, podporuje sa ňou rozvoj regiónov, v ktorých sa produkuje bavlna a zabezpečujú sa ňou prijateľné príjmy pre poľnohospodárov.
(8)  Úplné začlenenie režimu podpory v sektore bavlny do režimu jednotnej platby bude s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať výrazné riziko narušenia produkcie v regiónoch Spoločenstva produkujúcich bavlnu. Časť podpory by z toho dôvodu aj naďalej mala byť prepojená na pestovanie bavlny prostredníctvom zvláštnej platby na plodiny na nárokovateľný hektár. Jej výška by sa mala vypočítať tak, aby sa dosiahli ciele ustanovené v odseku 2 protokolu 4 pri súčasnom začlenení režimu podpory pre bavlnu do hlavného prúdu procesu a zjednodušovania reformy SPP. Na tento účel a v závislosti od uskutočneného hodnotenia je odôvodnené, že celková dostupná pomoc na hektár je na členský štát stanovená v súlade so želaniami vyjadrenými členským štátom a nesmie byť nižšia ako 35 % vnútroštátneho podielu pomoci, ktorá bola v rámci subsidiarity nepriamo vyplatená producentom. Touto mierou sa sektoru bavlny umožňuje vyvíjať smerom k trvalo udržateľnej životaschopnosti, podporuje sa ňou udržateľný rozvoj regiónov, v ktorých sa produkuje bavlna, a zabezpečujú sa ňou prijateľné príjmy pre poľnohospodárov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9
(9)  Zostávajúcich 65 % vnútroštátneho podielu pomoci, ktorá bola nepriamo vyplatená producentom, by mala byť k dispozícii pre systém jednotnej platby.
(9)  Zostávajúca percentuálna časť vnútroštátneho podielu pomoci, ktorá bola nepriamo vyplatená producentom (a ktorá by zodpovedala 20 % až 65 %), by mala byť k dispozícii pre systém jednotnej platby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10
(10)  Z dôvodov ochrany životného prostredia by sa mala stanoviť základná plocha na členský štát, aby sa obmedzili plochy osiate bavlnou. Okrem toho by nárokovateľné plochy mali byť obmedzené na plochy oprávnené členskými štátmi.
(10)  Mala by sa stanoviť základná kultivačná plocha na členský štát, pričom dôraz by sa mal klásť na tradičné pestovateľské regióny, čím sa zaručí pokračovanie v pestovaní bavlny v regiónoch, kde má produkcia bavlny osobitný význam pre poľnohospodárstvo. Okrem toho by nárokovateľné plochy mali byť obmedzené na plochy povolené členskými štátmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Rozsah a tým aj výška spojenej pomoci udeľovanej pestovateľom by sa mali prispôsobiť údajom, ktoré sa vzťahujú na danú situáciu, pričom sa dodrží finančná neutralita odvetvia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Keďže pestovanie bavlny nemá veľa možných alternatív, musia sa zaviesť mechanizmy pomoci, ktoré zabezpečia ekonomickú návratnosť pestovania bavlny a že v pestovateľských regiónoch Európskej únie nedôjde k jeho prerušeniu. Na tento účel je treba umožniť členským štátom zvýšiť spojenú pomoc v prípadoch, keď je kultivačná plocha menšia ako základná obrábaná plocha, pričom sa musí dodržať zásada finančnej neutrality a na objem pomoci vyplatenej pestovateľom sa musí stanoviť strop.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11
(11)   S cieľom uspokojiť potreby nárokovateľnosti odzrňovacích podnikov na pomoc by sa pomoc mala vzťahovať na minimálne množstvo bavlny skutočne zozbieranej.
(11)  V súlade so zásadou subsidiarity by mali členské štáty stanoviť výšku spojenej pomoci v rámci uvedených obmedzení, pričom by takisto mali stanoviť minimálna úroveň kvality bavlny skutočne zozbieranej, aby mohli mať poľnohospodári prístup k tejto pomoci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Vzhľadom na klesajúcu tendenciu produkcie bavlny v členských štátoch vstúpil sektor odzrňovania do procesu reštrukturalizácie, ktorý by mali sprevádzať primerané podporné opatrenia umožňujúce hladké presmerovanie výrobnej činnosti jednotiek, ktoré sú k takémuto kroku nútené. V záujme toho by sa mohol vytvoriť reštrukturalizačný fond financovaný z rozpočtu na režim podpory pre bavlnu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Je dôležité, aby sa mohli prijať podporné opatrenia, ktoré umožnia posilniť konkurencieschopnosť. Tieto opatrenia by malo stanoviť a financovať Spoločenstvo. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si tie opatrenia, ktoré považujú za účinné a vhodné pre osobitné podmienky vo svojich príslušných regiónoch, a integrovať ich do svojich vnútroštátnych programov podpory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  Vnútroštátne programy podpory by sa mali financovať najmä z prostriedkov prenesených podľa článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a z nevyužitých prostriedkov pôvodne vyčlenených na spojenú pomoc.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)  Financovanie vnútroštátnych programov podpory by sa malo zabezpečiť určitým percentuálnym podielom z spojenej pomoci, ako aj prostriedkami, ktoré sa z dôvodu zmenšovania obrábaných plôch pod prah základnej plochy nepoužijú na spojenú pomoc, a to tak, aby za zachovala finančná neutralita odvetvia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 d (nové)
(12d)  Medzi opatrenia, ktoré by mali spadať do vnútroštátnych programov podpory, patria opatrenia na reštrukturalizáciu odrôd, modernizáciu pestovania s cieľom posilniť konkurencieschopnosť bavlnárskeho odvetvia, podporiť ekologické pestovateľské metódy a výskum zameraný na vytvorenie kvalitatívne vylepšených odrôd, ako aj opatrenia na modernizáciu odzrňovacích podnikov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 e (nové)
(12e)  V rámci vnútroštátnych programov podpory je vhodné zaviesť prémiu za kvalitu s cieľom podporiť produkciu bavlny vysokej kvality. Táto prémia by sa mala týkať financovania opatrenia na posilnenie kvality bavlny a mala by sa udeliť pestovateľom, ktorí produkujú výnimočne kvalitný produkt, v súlade s kritériami stanovenými príslušným členským štátom s cieľom zlepšiť produkciu z hľadiska kvality a posilniť konkurencieschopnosť bavlny pestovanej v Spoločenstve.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 f (nové)
(12f)  Na základe nariadenia (ES) č. 864/2004, ktoré sa zrušuje, sa navrhlo, aby suma 22 000 000 EUR (čo predstavuje 2,74 % podpory) odteraz spadala pod druhý pilier a aby sa použila na reštrukturalizáciu regiónov, v ktorých sa produkuje bavlna. S cieľom využiť čo najlepšie prostriedky odvetvia by bolo vhodné presunúť túto sumu do prvého piliera a začleniť ju do financovania vnútroštátnych programov podpory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Ustanovenia týkajúce sa bavlny by mali zostať v účinnosti do roku 2013.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Od uplatňovania reformy sektora bavlny, ktorá bola schválená v roku 2004 a zrušená rozhodnutím Súdu vo veci C-310/04, sa výroba výrazne znížila a všetky zúčastnené strany v dôsledku toho utrpeli hospodárske straty, ktoré by sa mali adekvátne posúdiť, aby sa zabezpečilo odškodnenie vzniknutých strát.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)  Na uľahčenie prechodu z existujúceho režimu podpory pre bavlnu na režim stanovený týmto nariadením bude treba prijať opatrenia na reštrukturalizáciu sektora odzrňovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110a – odsek 1 a (nový)
Percentuálna čiastka pomoci sa môže použiť na opatrenia, ktoré prispievajú k udržateľnosti odvetvia, na základe osobitných programov v rámci vnútroštátnych režimov, ktoré predložia členské štáty, ktoré sú producentmi, a ktoré sa schvália v rámci postupu riadiaceho výboru. Súčasťou takýchto programov môžu byť opatrenia zamerané na predchádzanie kritickým situáciám a ich riadenie, ako aj opatrenia na zabezpečenie životaschopnosti sektora, na ktoré sa nevzťahuje rozvoj vidieka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110b – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty, ktoré sú producentmi, môžu stanoviť dodatočné podmienky týkajúce sa siatia, pestovania, zberu a dodávky bavlny do odzrňovacích podnikov, aby sa bavlna pestovala v produkčných oblastiach aj naďalej a aby sa zabránilo jej nahradeniu inými plodinami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110c – odsek 1 – zarážka 2
–  Grécko: 370 000 ha
–  Grécko: 270 000 ha
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110c – odsek 2 – úvodná časť
2.  Výška pomoci na nárokovateľný hektár je pre:
2.  Výška pomoci na nárokovateľný hektár, ktorá tvorí minimálne 35 % celkovej platby poľnohospodárovi, je pre:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110c – odsek 2 – zarážka 2
–  Grécko: 594 EUR na 300 000 hektárov a 342,85 EUR na zvyšných 70 000 hektárov
–  Grécko: od 750 EUR
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110c – odsek 3 – pododsek 2
Jednako v prípade Grécka sa úmerné zníženie uplatní v závislosti od výšky pomoci určenej na časť vnútroštátnej základnej plochy, ktorá pozostáva zo 70 000 hektárov, aby sa zachovala celková čiastka 202,2 milióna eur.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110c – odsek 3 a (nový)
3a.  V prípade, že plocha, na ktorej sa v danom členskom štáte povoľuje pestovanie bavlny, je menšia ako základná plocha stanovená v odseku 1, sa pomoc uvedená v odseku 2 pre tento členský štát zvýši v pomere k základnej ploche, ktorá nebola pokrytá, až po strop, ktorý je stanovený postupom stanoveným v článku 144. Úspory vyplývajúce zo zníženia objemu produkcie sú určené vnútroštátnym programom podpory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110d – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)
prijíma opatrenia na riadenie krízy na trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110e a (nový) – odsek 1 (nový)
Článok 110ea
Vnútroštátne programy podpory
1.  Vnútroštátne programy podpory sa vytvoria s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť. Oprávnené činnosti vymedzuje a financuje Spoločenstvo. Členské štáty si zvolia ten balík opatrení, ktorý považujú za účinný a najvhodnejší pre ich osobitné regionálne podmienky. Tento balík opatrení by mohol zahŕňať reštrukturalizačný fond pre sektor odzrňovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110e a (nový) – odsek 2 (nový)
2.  Vnútroštátne programy podpory sa financujú prostredníctvom minimálneho základného percentuálneho podielu vo výške 1 % z celkovej sumy spojenej pomoci. K tejto sume sa pridávajú prostriedky, ktoré sa nepoužili na spojenú pomoc z dôvodu zmenšovania rozlohy obrábaných plôch pod prah základnej rozlohy každého členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110e a (nový) – odsek 3 (nový)
3.  Do vnútroštátnych programov podpory je zahrnutá suma, ktorá bola určená na reštrukturalizáciu regiónov, v ktorých sa pestuje bavlna, ktorá predstavuje 22 000 000 EUR (t.j. 2,74 % pomoci) a ktorá sa presunula do druhého piliera.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110e a (nový) – odsek 4 (nový)
4.  V rámci vnútroštátnych programov podpory sa podľa výberu členského štátu môžu financovať činnosti na odstránenie dôsledkov prípadného zníženia produkcie a na reštrukturalizáciu odrôd, ako aj činnosti na modernizáciu pestovania s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť produktu. Podpora sa udeľuje pre ekologické spôsoby pestovania s cieľom umožniť racionálnejšie riadenie vodných zdrojov a obmedziť používanie fytosanitárnych prípravkov; podporuje sa výskum zameraný na vytvorenie kvalitatívne lepších odrôd a uprednostňuje sa reštrukturalizácia a modernizácia odzrňovacích podnikov. Členské štáty môžu na základe osobitných kritérií, ktoré stanovia, udeliť prémiu za kvalitu pestovateľom, ktorí vyprodukujú produkt výnimočnej kvality.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 110e a (nový) – odsek 5 (nový)
5.  Vnútroštátne programy podpory môžu obsahovať financovanie politík zameraných na predpovedanie a zmiernenie vplyvov zmeny klímy na regióny zaoberajúce sa produkciou bavlny a na predchádzanie týmto vplyvom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 143d
(1a)  Článok 143d sa vypúšťa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1782/2003
Článok 155a
(1b)  Článok 155a sa nahrádza takto:
"Najneskôr do 31. decembra 2009 predloží Komisia Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, pokiaľ ide o [...] olivový olej, stolové olivy a olivové háje, tabak a chmeľ, v prípade potreby spolu s príslušnými návrhmi.
Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa bavlny zostávajú v účinnosti do roku 2013."
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia